Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0115(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0061/2014

Teksty złożone :

A8-0061/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/01/2015 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0001

Teksty przyjęte
PDF 287kWORD 52k
Wtorek, 13 stycznia 2015 r. - Strasburg
Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (08585/2014),

–  uwzględniając projekt Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (08554/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0018/2014),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sprawozdania UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju(1),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/334/UE z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Unią Europejską(2),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Budżetowej (A8–0061/2014),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  wzywa Komisję do przekazania Parlamentowi protokołów i wniosków z posiedzeń wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 umowy, wieloletniego programu sektorowego przewidzianego w art. 3 nowego protokołu oraz wyników odnośnych ocen rocznych, jak również protokołów i wniosków z posiedzeń przewidzianych w art. 4 nowego protokołu; wzywa Komisję do ułatwienia przedstawicielom Parlamentu udziału w posiedzeniach wspólnego komitetu w roli obserwatorów; wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi i Radzie, w ciągu ostatniego roku stosowania protokołu oraz przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego odnowienia, pełnego sprawozdania z jego realizacji, bez zbędnego ograniczania dostępu do tego dokumentu;

3.  wzywa Komisję i Radę, aby w ramach przysługujących im kompetencji bezzwłocznie i w pełni informowały Parlament na wszystkich etapach procedury związanych z protokołem i jego przedłużeniem zgodnie z art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

(1)Dz.U. C 72 E z 11.3.2014, s. 21.
(2)Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności