Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0115(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0061/2014

Ingivna texter :

A8-0061/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/01/2015 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0001

Antagna texter
PDF 211kWORD 48k
Tisdagen den 13 januari 2015 - Strasbourg
Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och São Tomé och Príncipe: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 januari 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet, på Europeiska unionens vägnar, om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08585/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe (08554/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a, och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0018/2014),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2012 om EU:s rapport om en konsekvent politik för utveckling 2011(1),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/334/EU av den 19 maj 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe(2),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A8-0061/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet protokollen och slutsatserna från de möten som hållits i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet, det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 3 i det nya protokollet och resultaten av de tillhörande årliga utvärderingarna liksom protokollen och slutsatserna från de möten som avses i artikel 4 i det nya protokollet. Kommissionen uppmanas också att göra det lättare för parlamentets representanter att delta som observatörer i den gemensamma kommitténs möten och att under protokollets sista giltighetsår och innan förhandlingar om att förnya avtalet inleds förelägga parlamentet och rådet en fullständig rapport om protokollets tillämpning, utan onödiga begränsningar när det gäller åtkomsten till detta dokument.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för deras respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av de förfaranden som rör protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe.

(1)EUT C 72 E, 11.3.2014, s. 21.
(2)EUT L 168, 7.6.2014, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy