Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0079(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0055/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0055/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2015 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0002

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 419kWORD 49k
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συμφωνία ΕΕ-Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών στα ύδατα της Μαγιότ ***
P8_TA(2015)0002A8-0055/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών υπό σημαία Σεϋχελλών στα ύδατα και στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους της Μαγιότ, που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07911/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών υπό σημαία Σεϋχελλών στα ύδατα και στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους της Μαγιότ που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (07953/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0008/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0055/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου