Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0208(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0038/2014

Teksty złożone :

A8-0038/2014

Debaty :

PV 13/01/2015 - 6

Głosowanie :

PV 13/01/2015 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0004

Teksty przyjęte
PDF 368kWORD 57k
Wtorek, 13 stycznia 2015 r. - Strasburg
Umożliwienie państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie ***II
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10972/3/2014 – C8–0145/2014),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 grudnia 2010 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 28 stycznia 2011 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0375),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 10 grudnia 2014 r., do zatwierdzenia stanowiska uchwalonego przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, zgodnie z art. 294 ust. 4 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 69 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8–0038/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w drugim czytaniu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)Dz.U. C 54 z 19.2.2011, s 51.
(2)Dz.U. C 104 z 2.4.2011, s 62.
(3)Dz.U. C 033 E z 5.2.2013, s. 350.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte drugim czytaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium
P7_TC2-COD(2010)0208

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2015/412.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności