Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0208(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0038/2014

Predkladané texty :

A8-0038/2014

Rozpravy :

PV 13/01/2015 - 6

Hlasovanie :

PV 13/01/2015 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0004

Prijaté texty
PDF 297kWORD 55k
Utorok, 13. januára 2015 - Štrasburg
Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO ***II
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2015 o pozícii Rady prijatej v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10972/3/2014 – C8-0145/2014),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. decembra 2010(1)

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. januára 2011(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0375),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 10. decembra 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu prijatú v druhom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 8 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 69 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0038/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 51.
(2)Ú. v. EÚ C 104, 2.4.2011, s. 62.
(3)Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 350.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 13. januára 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území
P8_TC2-COD(2010)0208

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2015/412.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia