Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0208(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0038/2014

Ingivna texter :

A8-0038/2014

Debatter :

PV 13/01/2015 - 6

Omröstningar :

PV 13/01/2015 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0004

Antagna texter
PDF 209kWORD 55k
Tisdagen den 13 januari 2015 - Strasbourg
Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer ***II
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 januari 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10972/3/2014 – C8‑0145/2014),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 9 december 2010(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 28 januari 2011(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0375),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 10 december 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen i enlighet med artikel 294.8 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 69 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8‑0038/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)EUT C 54, 19.2.2011, s. 51.
(2)EUT C 104, 2.4.2011, s. 62.
(3)EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 350.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 13 januari 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv(EU) 2015/… om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier
P8_TC2-COD(2010)0208

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2015/412.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy