Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0213(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0057/2014

Внесени текстове :

A8-0057/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/01/2015 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0005

Приети текстове
PDF 701kWORD 148k
Вторник, 13 януари 2015 г. - Страсбург
Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***I
P8_TA(2015)0005A8-0057/2014
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 януари 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (COM(2014)0457 — C8‑0102/2014 — 2014/0213(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0457),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C8‑0102/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 октомври 2014 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8‑0057/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 12, 15.1.2015 г., стр. 116.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 януари 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2015 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)
P8_TC1-COD(2014)0213

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Със Споразумението за създаване на Генералната комисия по рибарство в Средиземно море („Споразумението за GFCM“) се предоставя подходяща рамка за многостранно сътрудничество с цел насърчаване на развитието, опазването, рационалното управление и най-доброто използване на живите морски ресурси в Средиземно и Черно море на нива, които се считат за устойчиви и при които има нисък риск от изчезване.

(2)  Европейският съюз, също както и България, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Малта, Румъния и Словения, e договаряща страна по Споразумението за GFCM.

(3)  С Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета(3) се определят някои разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM. Той представлява подходящият законодателен акт за въвеждането на препоръките на GFCM, чието съдържание все още не е обхванато от правото на Съюза. Регламент (ЕС) № 1343/2011 може да бъде изменен, така че да се включат мерките, съдържащи се в съответните препоръки на GFCM.

(4)  На своите годишни заседания през 2011 и 2012 г. GFCM прие мерки за устойчива експлоатация на червени корали в своята област на компетентност, които следва да се въведат в правото на Съюза. Една от тези мерки е свързана с използването на подводни апарати с дистанционно управление. GFCM реши след 2014 г. да забрани употребата на такива апарати в зони под национална юрисдикция, използвани единствено за наблюдение и проучване на червени корали въз основа на препоръка 35/2011/2 на GFCM. Въпреки това, в съответствие с тази препоръка използването на ROV следва да бъде разрешено за държави членки, които още не са разрешили използването им за проучване и може да желаят да направят това, при условие че резултатите от научните изследвания, получени в контекста на плановете за управление, показват липса на отрицателно въздействие върху устойчивата експлоатация на червените корали. Използването на ROV може също така да бъде разрешено за ограничен период, но не след 2015 г., за експериментални научни кампании както за наблюдение, така и за събиране. В съответствие с друга мярка, определена в препоръка 36/2012/1 на GFCM, събраните червени корали следва да се разтоварват само в ограничен брой пристанища с подходящи пристанищни съоръжения, като списъците с избраните пристанища следва да се представят на секретариата на GFCM. Всички промени, които засягат списъците с пристанища, определени от държавите членки, следва да се съобщават на Европейската комисия, която да предаде тази информация на секретариата на GFCM. [Изм. 1]

(5)  На своите годишни заседания през 2011 и 2012 г. GFCM прие препоръки 35/2011/3, 35/2011/4, 35/2011/5 и 36/2012/2 за определяне на мерки за намаляване на случайното улавяне на морски птици, морски костенурки, тюлени монаси и представители на разред Китоподобни по време на риболовните дейности в зоната по Споразумението за GFCM, които следва да бъдат въведени в правото на Съюза. Тези мерки включват забрана след 1 януари 2015 г. на дънни хрилни мрежи с монофиламент или влакна с дебелина над 0,5 mm, за да се намали случайното улавяне на представители на разред Китоподобни. Такава забрана вече се съдържа в Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета(4), който обаче обхваща само Средиземно море. Поради това забраната следва да се включи в настоящия регламент с оглед да се прилага и по отношение на Черно море.

(6)  На своето годишно заседание през 2012 г. GFCM също така прие препоръка 36/2012/3 за определяне на мерки, с които да гарантира съгласно своята област на компетентност високо ниво на защита на акули и скатове от риболовни дейности, по-специално на видовете акули и скатове, включени в списъците за застрашени видове или видове в опасност съгласно приложение II към Протокола относно териториите със специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието(5) към Барселонската конвенция(6). В съответствие с една от мерките на GFCM риболовните дейности, извършвани с трални мрежи, се забраняват в рамките на три морски мили от бреговата линия, при условие че не е достигната 50-метровата изобата, или в рамките на 50-метровата изобата, когато дълбочината от 50 метра се достига на по-късо разстояние от брега. Такава забрана вече се съдържа в Регламент (ЕО) № 1967/2006, който обаче обхваща само Средиземно море. Поради това забраната следва да се включи в настоящия регламент с оглед да се прилага и по отношение на Черно море. Необходимо е в регламента да се включат и други мерки от посочената препоръка, свързани с правилното идентифициране на акули, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1185/2003 на Съвета(7) или друг законодателен акт на Съюза, с цел тези разпоредби да се въведат изцяло в правото на Съюза.

(7)  На своите годишни заседания през 2013 и 2014 г. GFCM прие препоръки 37/2013/1 и 38/2014/1 за определяне на мерки за риболов на малки пелагични запаси в Адриатическо море, които следва да бъдат включени в правото на Съюза. Тези мерки са свързани с управлението на риболовния капацитет по отношение на малките пелагични запаси в географските подзони 17 и 18 на GFCM въз основа на референтния риболовен капацитет, установен посредством списъка с кораби, който трябваше да бъде съобщен на секретариата на GFCM до 30 ноември 2013 г. в съответствие с параграф 22 от препоръка 37/2013/1 на GFCM. Този списък включва всички кораби, оборудвани с трални мрежи, мрежи гъргър или други видове заграждащи мрежи, различни от гъргъри, на които съответните държави членки са издали разрешения за риболов на малки пелагични запаси и които са регистрирани в пристанища в географски подзони 17 и 18, или извършват дейност в географска подзона 17 и/или географска подзона 18, въпреки че към 31 октомври 2013 г. са били регистрирани в пристанища в други географски подзони. Всички промени, които могат да засегнат посочения списък, следва да се съобщят незабавно на Европейската комисия, която да предаде тази информация на секретариата на GFCM. Мярката на GFCM също така обхваща забрана за задържане на борда или разтоварване, която следва да се включи в правото на Съюза в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета(8).

(8)  За да се осигурят еднакви условия за прилагане на определени разпоредби от настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези разпоредби са свързани с предаването на заявленията за дерогация от минималната дълбочина за събиране на червени корали или от минималния диаметър на основата на колониите от червени корали; формата и предаването на резултатите от научните оценки на зоните, обхванати от дерогация от минималната дълбочина за събиране на червени корали; формата и предаването на данни относно събирането на червени корали; информацията относно случайното улавяне на морски птици, морски костенурки, тюлени монаси, представители на разред Китоподобни, както и акули и скатове, промените в списъците с пристанищата, определени за разтоварване на събрани червени корали, въздействието на определени риболовни кораби върху популациите на разред Китоподобни и промените по картите и списъците с географски обозначения, на които се посочва разположението на пещери на тюлени монаси. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(9).

(9)  За да се гарантира, че Съюзът продължава да спазва своите задължения съгласно Споразумението за GFCM, на Комисията следва да се делегират правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с разрешения за дерогация от забраната за събиране на червени корали на дълбочина под 50 метра и за отклоняване от минималния диаметър на основата на колониите от червени корали. Държавите членки, които вече са транспонирали препоръка 35/2011/2 на GFCM и са разработили подходяща национална рамка за управление и които вече са информирали Комисията за това, не следва да бъдат обхванати от процедурата за предоставяне на дерогации. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 2]

(10)  Поради това Регламент (ЕС) № 1343/2011 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 1343/2011

Регламент (ЕС) № 1343/2011 се изменя, както следва:

(1)  Вмъква се следният член 15a:"

„Член 15a

Използване на трални мрежи и риболов с хрилни мрежи в Черно море

1.  Забранява се използването на трални мрежи в рамките на три морски мили от бреговата линия, при условие че не е достигната 50-метровата изобата, или в рамките на 50-метровата изобата, когато дълбочината от 50 метра се достига на по-късо разстояние от брега.

2.  От 1 януари 2015 г. диаметърът на монофиламента или влакното на дънните хрилни мрежи не може да надхвърля 0,5 mm.“

"

(2)  В дял II се добавят следните глави IV, V и VI:"

„Глава IV

ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИ КОРАЛИ

Член 16a

Приложно поле

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат, без да се засягат член 4, параграф 2 и член 8, параграф 1, букви д) и ж) от Регламент (ЕО) № 1967/2006 или евентуалните по-строги мерки, произтичащи от Директива 92/43/ЕИО на Съвета*.

Член 16б

Минимална дълбочина на събиране

1.  Забранява се събирането на червени корали на дълбочина, по-малка от 50 метра, докато научни изследвания, потвърдени от Научния консултативен комитет (НКК) на GFCM, посочат друго. [Изм. 3]

2.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 27 за предоставяне на дерогации от параграф 1. Тези делегирани актове включват правила, които гарантират научна оценка на зоните, обхванати от дерогации. Държавите членки, които вече са транспонирали препоръка 35/2011/2 на GFCM и са разработили подходяща национална рамка за управление и които вече са информирали Комисията за това, не са обхванатиот процедурата за предоставяне на дерогации съгласно настоящия член. [Изм. 4]

3.  Дерогациите, посочени в параграф 2, могат да се предоставят само ако са спазени следните условия:

а)  въведена е подходяща национална рамка за управление, включително схема за разрешения за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета**;

б)  наскоро са били извършени проучвания на национално равнище на естествения и реален обхват на разпространение на червените корали;

в)  използват се подходящи пространствено-времеви забрани, които гарантират експлоатацията само на ограничен брой колонии от червени корали; и

г)  съответната държава членка извършва научна оценка на зоните, обхванати от дерогация.

4.  Държавите членки, които възнамеряват да поискат дерогация съгласно параграф 2, представят на Комисията:

а)  научните и техническите обосновки;

б)  списъка с риболовните кораби с разрешение да извършват събиране на червени корали на дълбочина, по-малка от 50 метра; и

в)  списъка с риболовните зони, в които е разрешено извършването на тази дейност, определени посредством географски координати на сушата и в морето.

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение във връзка с формата и подаването на заявленията за дерогация, посочени в параграф 4, и на резултатите от научната оценка, посочена в параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.

6.  Комисията уведомява изпълнителния секретар на GFCM за взетите решения съгласно параграф 2 и за резултатите от научната оценка, посочена в същия параграф.

Член 16в

Минимален диаметър на основата на колониите

1.  Не се събират, задържат на борда, трансбордират, разтоварват, прехвърлят, съхраняват, продават или излагат за продажба като суровини червени корали от колонии от червени корали, чийто диаметър на основата е по-малък от 7 mm при пънчето, измерен в рамките на един сантиметър от основата на колонията.

2.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 27, така че посредством дерогация от параграф 1 да разрешава максимална граница на толеранс от 10 % живо тегло за колонии от червени корали под допустимия размер (< 7 mm). Държавите членки, които вече са транспонирали препоръка 35/2011/2 на GFCM и са разработили подходяща национална рамка за управление и които вече са информирали Комисията за това, не са обхванати от процедурата за предоставяне на дерогации съгласно настоящия член. [Изм. 5]

3.  Дерогациите, посочени в параграф 2, могат да се предоставят само ако са спазени следните условия:

а)  въведена е национална рамка за управление, включително схема за разрешения за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

б)  въведени са специфични програми за мониторинг и контрол, в които се определят цели, приоритети и референтни показатели за инспекционни дейности. [Изм. 6]

4.  Държавите членки, които подават заявление за дерогация съгласно параграф 2, представят на Комисията научните и техническите обосновки за тази дерогация.

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение във връзка с формата и предаването на научните и техническите обосновки, посочени в параграф 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.

6.  Комисията уведомява изпълнителния секретар на GFCM за решенията, взети съгласно параграф 2.

Член 16г

Оборудване и приспособления

1.  Единственото разрешено оборудване за събирането на червени корали е чук, който се използва ръчно от професионални рибари, признати за такива от съответната държава членка. [Изм. 7]

2.  Забранява се използването на подводни апарати с дистанционно управление(ROV) за събиране на червени корали. Освен ако научните препоръки допускат обратното, от 1 януари 2015 г. тази забрана обхваща използването на ROV, които са били разрешени от държавите членки в зони под национална юрисдикция единствено за наблюдение и проучване на червени корали въз основа на параграф 3, букви а) и б) от препоръка 35/2011/2 на GFCM. [Изм. 8]

2а.  Параграф 2 не се прилага по отношение на държави членки, които още не са разрешили използването на ROV и може да желаят да направят това. Такова разрешение се дава само въз основа на научни резултати, получени в рамките на националните рамки за управление и показващи липса на отрицателно въздействие върху устойчивото използване на червените корали. [Изм. 9]

2б.  Използването на ROV може да бъде разрешено само в зони под национална юрисдикция и в рамка, позволяваща експериментални научни кампании за наблюдение и за събиране през ограничен период, който не може да надхвърля 2015 г., провеждани под наблюдението на национални изследователски институти и/или в сътрудничество с национални или международни органи, както и други съответни заинтересовани лица. [Изм. 10]

Глава V

НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИ МОРСКИ ВИДОВЕ

Член 16д

Приложно поле

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат, без да се засягат евентуалните по-строги мерки, произтичащи от Директива 92/43/ЕИО или Директива 2009/147/ЕОна Европейския парламент и на Съвета*** и Регламент (ЕО) № 1185/2003 на Съвета****.

Член 16е

Случайно улавяне на морски птици в риболовните съоръжения

1.  Капитаните на риболовните кораби незабавно освобождават морските птици, които случайно са уловени в риболовните съоръжения.

1а.  Риболовните кораби не свалят на брега морски птици, освен в рамките на националните планове за опазване на морските птици или за да се осигури помощ за възстановяването на единични екземпляри, получили наранявания, и при условие че преди съответният кораб да се е завърнал в пристанището, компетентните национални органи са информирани надлежно и официално за намерението такива птици да бъдат свалени на брега. [Изм. 11]

Член 16ж

Случайно улавяне на морски костенурки при риболов

1.  Капитаните на риболовните кораби незабавно освобождават обратно в морето живите и неувредени Екземплярите от морски костенурки, които случайно са уловени в риболовните съоръжения, се третират и освобождават живи и неувредени до степента, в която това е възможно. [Изм. 12]

2.  Капитаните на риболовните кораби не доставят на брега морски костенурки, освен като част от специфична програма за спасяването им им или национална програма за опазването им, или ако това е необходимо поради други причини с цел спасяване и осигуряване на помощ за възстановяването на отделни морски костенурки, получили наранявания и в състояние на изтощение, и при условие че съответните компетентни национални органи са били надлежно и официално уведомени преди завръщането на съответните кораби в пристанището. [Изм. 13]

3.  Доколкото това е осъществимо, корабите, които използват мрежи гъргър за малки пелагични запаси или заграждащи мрежи, различни от гъргъри, за пелагични запаси, не избягват да обграждат морски костенурки. [Изм. 14]

4.  Корабите, които използват парагади и дънни хрилни мрежи, разполагат с оборудване за безопасно съприкосновение, разплитане и освобождаване, с цел да се гарантира, че съприкосновението с морските костенурки и тяхното освобождаване се извършват по начин, който максимално увеличава шанса им за оцеляване.

Член 16з

Случайно улавяне на тюлени монаси (Monachus monachus)

1.  Капитаните на риболовните кораби не вземат на борда, не трансбордират и не разтоварват тюлени монаси освен ако това е необходимо за спасяване и осигуряване на помощ за възстановяването на единични екземпляри, получили наранявания, и при условие че съответните компетентни национални органи са били надлежно и официално уведомени преди завръщането на съответните кораби в пристанището.

2.  Капитаните на риболовните кораби, в чиито риболовни съоръжения случайно са уловени Екземпляри от тюлени монаси, случайно уловени в риболовни съоръжения, се незабавно ги освобождават живи и неувредени. Ако такъв тюлен монах е вече мъртъв, трупът се разтоварва Мъртвите екземпляри се разтоварват на сушата и се конфискуват и унищожават от националните органи се уведомяват най-късно при пристигането в пристанището [Изм. 15].

Член 16и

Случайно улавяне на представители на разред Китоподобни

Капитаните на риболовните кораби незабавно връщат обратно в морето представителите на Екземплярите от разред Китоподобни, които случайно са уловени в риболовните съоръжения, се третират и освобождават живи и неувредени до степента, в която това е възможно [Изм. 16].

Член 16й

Защитени акули и скатове

1.  Не се задържат на борда, трансбордират, разтоварват, прехвърлят, съхраняват, продават или излагат или предлагат за продажба видовете акули и скатове, включени в приложение II към Протокола относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието*****.

2.  Риболовните кораби, които случайно са уловили представители на видовете акули и скатове, включени в приложение II към Протокола относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието, незабавно ги освобождават, в случай че са живи и неувредени. [Изм. 17]

Член 16к

Идентифициране на акули

Забранява се обезглавяването и одирането на акули на борда и преди разтоварването. Обезглавени и одрани акули не могат да се продават на пазарите за първоначална продажба след разтоварването.

Глава VI

МЕРКИ ЗА РИБОЛОВ НА МАЛКИ ПЕЛАГИЧНИ ЗАПАСИ В АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ

Член 16л

Управление на риболовния капацитет

1.  За целите на настоящия член референтният риболовен капацитет за малки пелагични запаси е капацитетът, установен въз основа на списъците с кораби на съответните държави членки, съобщени на секретариата на GFCM в съответствие с параграф 22 от препоръка 37/2013/1 на GFCM. Тези списъци включват всички кораби, оборудвани с трални мрежи, мрежи гъргър или други видове заграждащи мрежи, различни от гъргъри, на които е разрешено да извършват риболов на малки пелагични запаси и които са регистрирани в пристанища в географските подзони 17 и 18, определени в приложение I, или извършват дейност в географска подзона 17 и/или географска подзона 18, въпреки че към 31 октомври 2013 г. са били регистрирани в пристанища в други географски подзони.

2.  Корабите, оборудвани с трални мрежи и мрежи гъргър — независимо от общата дължина на самия кораб — се класифицират като кораби, които извършват активен риболов на малки пелагични запаси, когато поне 50 % от улова им в живо тегло от който и да е техен риболовен рейс се състои от сардини и/или хамсия. [Изм. 18]

3.  Държавите членки гарантират, че общият капацитет на флота от кораби, оборудвани с трални мрежи или мрежи гъргър и извършващи активен риболов на малки пелагични запаси в географска подзона 17, както по отношение на брутния тонаж (GT) и/или брутния регистриран тонаж (GRT), така и по отношение на мощността на двигателя (kW), отбелязани в националните и европейските регистри на флотовете, в нито един момент не надхвърля референтния риболовен капацитет за малки пелагични запаси, посочен в параграф 1.

4.  Държавите членки гарантират, че посочените в параграф 2 кораби, оборудвани с трални мрежи и мрежи гъргър за малки пелагични запаси, извършват дейност не повече от 20 риболовни дни месечно и не надхвърлят 180 риболовни дни с регистриран улов годишно. [Изм. 19]

5.  Корабите, които не са включени в посочените в параграф 1 списъци с кораби с разрешение, нямат право да извършват риболов или — посредством дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 — да задържат на борда или да разтоварват улов, който съдържа над 20 % хамсия и/или сардини, ако тези кораби извършват риболовен рейс в географска подзона 17 и/или в географска подзона 18.

6.  Държавите членки съобщават незабавно на Комисията за всяко допълване, заличаване и/или изменение на посочените в параграф 1 списъците с кораби с разрешение. Тези промени не засягат референтния риболовен капацитет, посочен в параграф 1. Комисията препраща информацията до изпълнителния секретар на GFCM.

_____________________

* Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

** Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

*** Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 147, 1.7.2013 г., стр. 1).

**** Регламент (ЕО) № 1185/2003 на Съвета от 26 юни 2003 г. за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби (ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 1).

***** Решение 1999/800/EO на Съвета от 22 октомври 1999 г. за сключване на Протокола относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието и за приемане на приложенията към посочения протокол (Барселонска конвенция), ОВ L 322, 14.12.1999 г., стр. 1.“

"

(3)  В дял ІІІ се вмъква следната глава Іа:"

„ГЛАВА Iа

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Член 17а

Събиране на червени корали

Капитаните на риболовните кораби с разрешение да събират червени корали разполагат на борда с дневник, в който се записват ежедневното събиране на червени корали и риболовните дейности по зона и дълбочина, включително броя на риболовните дни и гмурканията. Тази информация се съобщава незабавно на компетентните национални органи в сроковете, определени от действащите правила. [Изм. 20]

Член 17б

Случайно улавяне на някои морски видове

1.  Капитаните на риболовните кораби записват следната информация в риболовния дневник, посочен в член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009:

а)  всяко случайно улавяне и освобождаване на морски птици;

б)  всяко случайно улавяне и освобождаване на морски костенурки, като се отбелязват най-малко видът на риболовните съоръжения, времето, продължителността на потапянето, дълбочината и местоположението, целевите видове, видовете морски костенурки и дали екземплярите са били изхвърлени мъртви или освободени живи;

в)  всяко случайно улавяне и освобождаване на тюлени монаси;

г)  всяко случайно улавяне и освобождаване на представители на разред Китоподобни, като се отбелязват най-малко съответният вид риболов, характеристиките на вида съоръжение, времето, местоположението (като географска подзона или статистически квадрант съгласно приложение I) и засегнатите видове от това дали този представител на разред Китоподобние делфин или друг представител на разред Китоподобни; [Изм. 21]

д)  всяко случайно улавяне и в случаите когато това се изисква —освобождаване на видовете акули и скатове от видовете, изброени в приложения II или III към Протокола относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието. [Изм. 22]

2.  В срок до 31 декември 2014 г. държавите членки установяват правилата за записване на посочения в параграф 1 случаен улов от страна на капитаните на риболовни кораби, които не са задължени да водят риболовен дневник съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.“ [Изм. 23]

"

(4)  Вмъкват се следните членове 23a и 23б:"

„Член 23a

Докладване на съществени данни на Комисията

1.  В срок до 15 ноември 15 декември всяка година държавите членки представят на Комисията: [Изм. 24]

а)  данните относно червените корали, посочени в член 17a;

б)  под формата на електронен доклад — процентите на случайно улавяне и освобождаване на морски птици, морски костенурки, тюлени монаси, представители на разред Китоподобни и акули и скатове, както и всяка съществена информация, докладвана съгласно член 17б, параграф 1, съответно букви a), б), в), г) и д).

2.  В срок до 15 декември 31 декември всяка година Комисията препраща информацията, посочена в параграф 1, до изпълнителния секретар на GFCM. [Изм. 25]

3.  Държавите членки съобщават на Комисията за всички промени по списъка с пристанищата, определени за разтоварване на събрани червени корали, в съответствие с параграф 5 от препоръка 36/2012/1 на GFCM.

4.  Държавите членки събират надеждна информация относно въздействието, което корабите, извършващи риболов на черноморска бодлива акула с дънни хрилни мрежи, оказват върху популациите на разред Китоподобни в Черно море и я представят на Комисията.

5.  Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в картите и списъците с географски обозначения, указващи местоположението на пещери на тюлени монаси, както е посочено в параграф 6 от препоръка 35/2011/5 на GFCM.

6.  Комисията препраща информацията, посочена в параграфи 3, 4 и 5, до изпълнителния секретар на GFCM.

7.  Комисията може да приеме актове за изпълнение относно подробните правила за формата и предаването на информацията, посочена в параграфи 1, 3, 4 и 5. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.

Член 23б

Контрол, мониторинг и наблюдение на риболова на малки пелагични запаси в Адриатическо море

1.  Преди края на септември всяка година държавите членки уведомяват Комисията за своите планове и програми, с които се гарантира спазване на разпоредбите на член 16л чрез подходящ мониторинг и докладване, по-специално във връзка с месечния улов и извършеното риболовно усилие.

2.  Комисията представя посочената в параграф 1 информация на изпълнителния секретар на GFCM не по-късно от 30 октомври всяка година.“

"

(5)  В първото изречение на член 27, параграф 2 „19 януари 2012 г.“ се заменя с „[ДА СЕ ВЪВЕДЕ ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ]“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)ОВ C 12, 15.1.2015 г., стр. 116.
(2) Позиция на Европейския парламент от 13 януари 2015 г.
(3)Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (OВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).
(4) Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 година относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (OВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).
(5)Решение 77/585/EEO на Съвета от 25 юли 1977 г. за сключване на Конвенцията за опазване на Средиземно море от замърсяване, както и на Протокола относно предотвратяване на замърсяването на Средиземно море от изхвърляния от кораби и въздухоплавателни средства (ОВ L 240, 19.9.1977 г., стр. 1).
(6)Решение 1999/800/EO на Съвета от 22 октомври 1999 г. за сключване на Протокола относно териториите със специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието и за приемане на приложенията към посочения протокол (Барселонска конвенция) (ОВ L 322, 14.12.1999 г., стр. 1).
(7)Регламент (ЕО) № 1185/2003 на Съвета от 26 юни 2003 г. за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби (ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕС) № 605/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 1).
(8)Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(9)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Правна информация - Политика за поверителност