Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0213(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0057/2014

Předložené texty :

A8-0057/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/01/2015 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0005

Přijaté texty
PDF 686kWORD 129k
Úterý, 13. ledna 2015 - Štrasburk
Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***I
P8_TA(2015)0005A8-0057/2014
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0457),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0102/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. října 2014(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0057/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)Úř. věst. C 12, 15.1.2015, s. 116.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. ledna 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
P8_TC1-COD(2014)0213

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Dohoda o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen „dohoda GFCM“) stanoví odpovídající rámec pro vícestrannou spolupráci, jejímž cílem je prosazovat rozvoj, zachování, racionální řízení a co nejlepší využívání populací živých mořských zdrojů ve Středozemním a Černém moři na úrovních, které jsou považovány za udržitelné, s nízkým rizikem vyčerpání.

(2)  Smluvními stranami dohody GFCM jsou Evropská unie, jakož i Bulharsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Malta, Rumunsko a Slovinsko.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011(3) obsahuje některá ustanovení pro rybolov v oblasti dohody Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen „GFCM“). Představuje řádný legislativní akt k provádění doporučení GFCM, jejichž obsah dosud nebyl zahrnut do práva Unie. Nařízení (EU) č. 1343/2011 lze změnit tak, aby zahrnovalo opatření uvedená v příslušných doporučeních GFCM.

(4)  Na svých výročních zasedáních v roce 2011 a 2012 přijala GFCM opatření pro udržitelné využívání rudých korálů v oblasti své působnosti, která mají být provedena do práva Unie. Jedno z těchto opatření se týká používání podvodních dálkově ovládaných vozidel (Remotely Operated under-water Vehicles, ROV). GFCM rozhodla, že dálkově ovládaná vozidla v zónách spadajících pod vnitrostátní jurisdikci, používaná výhradně pro účely pozorování a vyhledávání rudých korálů na základě doporučení GFCM/35/2011/2 nebudou po roce 2014 povolena, pokud vědecká doporučení nestanoví jinak. V souladu s uvedeným doporučením by však použití podvodních dálkově ovládaných vozidel mělo být povoleno v případě členských států, které je ještě nepovolily ke zkoumání a možná by tak chtěly učinit, za předpokladu, že vědecké výsledky získané v rámci plánů řízení nevykazují žádný negativní vliv na udržitelné využívání rudých korálů. Použití podvodních dálkově ovládaných vozidel lze povolit i na omezenou dobu, která nepřesáhne rok 2015, na vědecké experimentální kampaně, a to na účely pozorování a při sběru. Podle jiného opatření stanoveného v doporučení GFCM/36/2012/1 se mají úlovky rudých korál vykládat pouze v omezeném počtu přístavů s odpovídajícím přístavním zařízením, přičemž seznamy určených přístavů mají být sděleny sekretariátu GFCM. Jakékoli změny, které mají vliv na seznam přístavů určených členskými státy, je třeba sdělit Evropské komisi, která dané informace postoupí sekretariátu GFCM. [pozm. návrh 1]

(5)  Na svých výročních zasedáních v roce 2011 a 2012 přijala GFCM doporučení GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5, GFCM/36/2012/2, kterými se stanoví opatření pro omezení náhodných úlovků mořských ptáků, mořských želv, tuleňů středomořských a kytovců při rybolovné činnosti v oblasti dohody GFCM, jež mají být provedena do práva Unie. Tato opatření zahrnují zákaz používat od 1. ledna 2015 tenatové sítě na chytání ryb za žábry pro lov při dně s monofilamenty nebo jednoduchými vlákny většími než 0,5 mm s cílem omezit náhodné úlovky kytovců. Tento zákaz je již obsažen v nařízení Rady (ES) č. 1967/2006(4), které se nicméně vztahuje pouze na oblast Středozemního moře. Zákaz by proto měl být zahrnut do tohoto nařízení, aby se vztahoval i na Černé moře.

(6)  Na svém výročním zasedání v roce 2012 přijala GFCM rovněž doporučení GFCM/36/2012/3, kterým se stanoví opatření, která mají v oblasti působnosti GFCM zajistit při rybolovných činnostech vysokou úroveň ochrany žraloků a rejnoků, zejména ohrožených druhů uvedených v seznamu přílohy II Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří(5) k Barcelonské úmluvě(6). Podle opatření GFCM se mají zakázat rybolovné činnosti prováděné vlečnými sítěmi do vzdálenosti tří námořních mil od pobřeží, není-li dosaženo izobáty 50 metrů, nebo do izobáty 50 metrů, je-li této hloubky dosaženo v menší vzdálenosti od pobřeží. Tento zákaz je již obsažen v nařízení (ES) č. 1967/2006, které se však vztahuje pouze na oblast Středozemního moře. Uvedený zákaz by proto měl být zahrnut do tohoto nařízení, aby se vztahoval i na Černé moře. Za účelem úplného provedení do práva Unie je do tohoto nařízení nutno zařadit některá další opatření zaměřená na řádné určení žraloků, jež jsou zahrnuta v uvedeném doporučení, ale nevztahuje se na ně nařízení Rady (ES) č. 1185/2003(7) ani jiné právní předpisy Unie.

(7)  Na svých výročních zasedání v roce 2013 a 2014 přijala GFCM doporučení GFCM/37/2013/1 a GFCM/38/2014/1, kterým se stanoví opatření pro rybolov malých pelagických populací v Jaderském moři, jež by měla být provedena do práva Unie. Tato opatření se týkají řízení rybolovné kapacity u malých pelagických populací v zeměpisných podoblastech GFCM 17 a 18 na základě referenční rybolovné kapacity stanovené prostřednictvím seznamu plavidel, o němž musel být sekretariát GFCM vyrozuměn v souladu s bodem 22 doporučení GFCM/37/2013/1 do 30. listopadu 2013. Uvedený seznam zahrnuje všechna plavidla vybavená vlečnými sítěmi, košelkovými nevody a jinými druhy kruhových zatahovacích sítí bez kapsových šňůr, jimž příslušné členské státy poskytly oprávnění lovit malé pelagické populace a která byla registrována v přístavech situovaných v zeměpisných podoblastech 17 a 18 nebo která svoji činnosti provozovala v zeměpisné podoblasti 17 a/nebo v zeměpisné podoblasti 18, ačkoli byla k 31. říjnu 2013 registrována v přístavech situovaných v jiných zeměpisných podoblastech. Jakékoli změny, jež mohou výše uvedený seznam ovlivnit, je třeba bezprostředně po jejich vzniku sdělit Evropské komisi, která dané informace postoupí sekretariátu GFCM. Opatření GFCM zahrnuje rovněž zákaz uchovávání úlovku na palubě nebo jeho vykládky, který by měl být proveden do práva Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013(8).

(8)  Pro zajištění jednotných podmínek k provádění některých ustanovení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tato ustanovení se týkají formátu a předávání žádosti o odchylku od minimální hloubky pro sběr rudých korálů nebo od minimálního průměru báze u kolonií rudých korálů, formátu a předávání výsledků odborných vyhodnocení zón, na něž se vztahuje odchylka od minimální hloubky pro sběr rudých korálů, formátu a předávání údajů o sběru rudých korálů, informací v souvislosti s náhodnými úlovky mořských ptáků, mořských želv, tuleňů středomořských, kytovců, žraloků a rejnoků, změn v seznamech přístavů určených pro vykládku úlovků rudých korálů, vlivu některých rybářských plavidel na populace kytovců a změn, jež nastaly v mapách a seznamech zeměpisných oblastí určujících polohu jeskyní s výskytem tuleňů středomořských. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(9).

(9)  Za účelem zajištění toho, že Unie bude i nadále plnit povinnosti vyplývající z dohody GFCM, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o oprávnění odchýlit se od zákazu sběru rudých korálů v hloubce menší než 50 m, jakož i o oprávnění odklonit se od minimálního průměru báze u kolonií rudých korálů. Členské státy, které již provedly doporučení GFCM / 35/2011/2 a vypracovaly náležité rámce řízení na vnitrostátní úrovni a které již v tomto smyslu informovaly Komisi, by neměly podléhat postupu pro udělení odchylek. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. [pozm. návrh 2]

(10)  Nařízení (EU) č. 1343/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 1343/2011

Nařízení (EU) č. 1343/2011 se mění takto:

(1)  Vkládá se nový článek 15a, který zní:"

„Článek 15a

Používání vlečných sítí a tenatových sítí na chytání ryb za žábry v Černém moři

1.  Zakazuje se používání vlečných sítí do vzdálenosti tří námořních mil od pobřeží, není-li dosaženo izobáty 50 metrů, nebo do izobáty 50 metrů, je-li této hloubky dosaženo v menší vzdálenosti od pobřeží.

2.  Od 1. ledna 2015 může být průměr monofilamentu nebo jednoduchého vlákna tenatové sítě na chytání ryb za žábry pro lov při dně nejvýše 0,5 mm.“;

"

(2)  V hlavě II se doplňují nové kapitoly IV, V a VI, které znějí:"

„Kapitola IV

Zachování a udržitelné využívání rudých korálů

Článek 16a

Oblast působnosti

Ustanovení této kapitoly se použijí, aniž je dotčen čl. 4 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 písm. e) a g) nařízení (ES) č. 1967/2006 nebo jakákoli přísnější opatření vyplývající ze směrnice Rady 92/43/EHS*.

Článek 16b

Minimální hloubka pro sběr

1.  Zakazuje se sběr rudých korálů v hloubce menší než 50 m, pokud ve vědeckých studiích, které potvrdí Vědecký poradní výbor GFCM, nebude stanoveno jinak. [pozm. návrh 3]

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 pro udělení odchylek od odstavce 1. Tyto akty v přenesené pravomoci zahrnují pravidla zajišťující odborné vyhodnocení zón, na něž se vztahují odchylky. Členské státy, které již provedly doporučení GFCM / 35/2011/2 a vypracovaly náležité rámce řízení na vnitrostátní úrovni a které již v tomto smyslu informovaly Komisi, nepodléhají postupu pro udělení odchylek podle tohoto článku. [pozm. návrh 4]

3.  Odchylky uvedené v odstavci 2 lze udělit, pouze jsou-li splněny tyto podmínky:

a)  je zaveden vhodný vnitrostátní řídicí rámec, včetně oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 **;

b)  na vnitrostátní úrovni byly nedávno provedeny studie o množství a prostorovém rozmístění kolonií rudých korálů;

c)  časově a prostorově vymezenými zákazy je zajištěno, že dochází k využívání pouze omezeného počtu kolonií rudých korálů; a

d)  příslušný členský stát provede odborné vyhodnocení zón, na něž se vztahuje odchylka.

4.  Členské státy, které mají v úmyslu žádat o udělení odchylky podle odstavce 2, předloží Komisi:

a)  odborné a technické odůvodnění;

b)  seznam rybářských plavidel s oprávněním provádět sběr rudých korálů ve hloubce menší než 50 m a

c)  seznam rybolovných zón s oprávněním k uvedené činnosti, jež jsou určeny zeměpisnými souřadnicemi na pevnině i na moři.

5.  Komise může přijmout prováděcí akty, pokud jde o formát a předávání žádosti o odchylku podle odstavce 4 a výsledků odborného vyhodnocení podle odstavce 2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

6.  Komise informuje výkonný sekretariát GFCM o rozhodnutích přijatých podle odstavce 2 a o výsledcích odborného vyhodnocení uvedeného ve zmíněném odstavci.

Článek 16c

Minimální průměr báze kolonií

1.  Rudí koráli z kolonií, jejichž průměr báze je menší než 7 mm, měřeno na kmeni do jednoho centimetru od báze kolonie, nesmí být sbíráni, uchováváni na palubě, překládáni na jiné plavidlo, vykládáni na pevninu, převáženi, skladováni, prodáváni, vystavováni nebo nabízeni k prodeji jako surový produkt.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27, jimiž se má odchylně od odstavce 1 povolit maximální limit tolerance 10 % živé hmotnosti podměrečných (< 7 mm) kolonií rudých korálů. Členské státy, které již provedly doporučení GFCM / 35/2011/2 a vypracovaly náležité rámce řízení na vnitrostátní úrovni a které již v tomto smyslu informovaly Komisi, nepodléhají postupu pro udělení odchylek podle tohoto článku. [pozm. návrh 5]

3.  Odchylky uvedené v odstavci 2 lze udělit, pouze jsou-li splněny tyto podmínky:

a)  je zaveden vnitrostátní řídicí rámec, včetně oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009;

b)  jsou zavedeny zvláštní programy sledování a kontrolní programy uvádějící cíle, priority a standardy inspekčních činností. [pozm. návrh 6]

4.  Členské státy požadující odchylku podle odstavce 2 předloží Komisi vědecké a technické odůvodnění pro tuto odchylku.

5.  Komise může přijmout prováděcí akty týkající se formátu a předávání vědeckých a technických odůvodnění uvedených v odstavci 4. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

6.  Komise informuje výkonného tajemníka GFCM o rozhodnutích přijatých podle odstavce 2.

Článek 16d

Zařízení a přístroje

1.  Jediným povoleným zařízením pro sběr rudých korálů je kladivo, které ručně používají profesionální rybáři, které uznal dotčený členský stát. [pozm. návrh 7]

2.  K využívání rudých korálů se zakazuje používat podvodní dálkově ovládaná vozidla. Pokud ve vědeckém doporučení není stanoveno jinak, tento zákaz se od 1. ledna 2015 1. ledna 2016 vztahuje na používání podvodních dálkově ovládaných vozidel, která mohla od členských států získat oprávnění v zónách spadajících pod vnitrostátní jurisdikci výhradně pro účely pozorování a vyhledávání rudých korálů na základě bodu 3 písm. a) nebo b) doporučení GFCM/35/2011/2. [pozm. návrh 8]

2a.  Odstavec 2 se neuplatňuje ve vztahu k členským státům, které ještě nepovolily používání podvodních dálkově ovládaných vozidel pro účely zkoumání a možná by tak chtěly učinit. Takové povolení se udělí pouze na základě vědeckých výsledků získaných v souvislosti s vnitrostátními rámci řízení za předpokladu, že nemají žádný negativní vliv na udržitelné využívání rudých korálů. [pozm. návrh 9]

2b.  Použití podvodních dálkově ovládaných vozidel lze povolit pouze v oblastech pod vnitrostátní jurisdikcí a v rámci, který umožňuje vědecké experimentální kampaně pro účely pozorování a při sběru během omezené doby, která nepřesahuje rok 2015, vykonávané pod dohledem vnitrostátních výzkumných institucí nebo ve spolupráci s vnitrostátními či mezinárodními orgány, stejně jako s jakýmikoli jinými příslušnými zúčastněnými stranami. [pozm. návrh 10]

Kapitola V

Snížení dopadu rybolovných činností na některé mořské druhy

Článek 16e

Oblast působnosti

Ustanovení této kapitoly se použijí, aniž jsou dotčena jakákoli přísnější opatření vyplývající ze směrnice 92/43/EHS nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES*** a nařízení Rady (ES) č. 1185/2003****.

Článek 16f

Náhodné úlovky mořských ptáků v lovných zařízeních

1.  Velitelé rybářských plavidel okamžitě vypustí mořské ptáky, kteří se náhodou zachytili do lovných zařízení.

1a.  Rybářská plavidla nesmí mořské ptáky přepravit na břeh, s výjimkou případů, kdy je to v rámci vnitrostátních plánů na ochranu mořských ptáků nebo na zabezpečení pomoci při léčení jednotlivých zraněných mořských ptáků a za předpokladu, že příslušné vnitrostátní orgány byly o záměru přepravit takové mořské ptáky na břeh řádně a úřední cestou informovány před návratem plavidla do přístavu. [pozm. návrh 11]

Článek 16g

Náhodné úlovky mořských želv při rybolovu

1.  Velitelé rybářských lodí okamžitě vypustí zpět do moře nezraněné a živé mořské želvy, jež se náhodou zachytily do lovných zařízení. S jedinci mořských želv, kteří se náhodou zachytili do lovných zařízení, se zachází bezpečně a v největší možné míře se nezranění a živí vypustí. [pozm. návrh 12]

2.  Velitelé rybářských plavidel nesmí mořské želvy přepravit na břeh, ledaže jde o součást konkrétního záchranného nebo vnitrostátního ochranného programu či je to jinak nutné s cílem zachránit jednotlivé zraněné a komatózní mořské želvy a zajistit pomoc při jejich léčení, a za předpokladu, že o tom byly příslušné vnitrostátní orgány řádně a úřední cestou informovány před návratem dotyčného plavidla do přístavu. [pozm. návrh 13]

3.  V nejvyšší možné míře se plavidla používající košelkové nevody pro malé pelagické druhy nebo kruhové zatahovací sítě bez kapsových šňůr pro pelagické druhy nesmí mořské želvy obklíčit musí vyvarovat toho, aby obklíčila mořské želvy. [pozm. návrh 14]

4.  Plavidla používající dlouhé lovné šňůry a tenatové sítě na chytání ryb za žábry pro lov při dně musí mít na palubě zařízení pro bezpečnou manipulaci, vymotání a vypuštění, jimiž se zajistí, že s želvami bude nakládáno a že budou vypouštěny způsobem, jenž maximalizuje pravděpodobnost jejich přežití.

Článek 16h

Náhodné úlovky tuleňů středomořských (Monachus monachus)

1.  Velitelé rybářských plavidel nesmí mít na palubě tuleně středomořské, ani je překládat na jiné plavidlo či vykládat na pevninu, ledaže je to nutné pro záchranu a zabezpečení pomoci pro zotavení jednotlivých poraněných živočichů, a za předpokladu, že o tom byly příslušné vnitrostátní orgány řádně a úřední cestou informovány před návratem doyčného plavidla do přístavu.

2.  Velitelé rybářských plavidel, v jejichž lovných zařízeních Jedinci tuleně středomořského, kteří se náhodou zachytili do lovných zařízení, se nezranění jedinci tuleně středomořského, je živé a nezraněné okamžitě živí vypustí. Těla uhynulých jedinců Pokud je takový tuleň středomořský už mrtvý, tělo uhynulého jedince se vyloží na pevninu a budou zabavena a zlikvidována vnitrostátními nejpozději při příjezdu do přístavu se informují vnitrostátní orgány. [pozm. návrh 15]

Článek 16i

Náhodné úlovky kytovců

Velitelé rybářských plavidel okamžitě vrátí do moře mořské kytovceS jedinci mořských kytovců, kteří se náhodou zachytili do lovných zařízení, se zachází bezpečně a v nejvyšší možné míře se nezranění a živí vypustí. [pozm. návrh 16]

Článek 16j

Chránění žraloci a rejnoci

1.  Žraloci a rejnoci druhů, které jsou zařazeny do přílohy II Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří*****, nesmějí být uchováváni na palubě, překládáni na jiné plavidlo, vykládáni na pevninu, převáženi, skladováni, prodáváni, vystavováni nebo nabízeni k prodeji.

2.  Rybářská plavidla, která náhodou ulovila žraloky a rejnoky druhů zahrnutých do přílohy II Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří, je živé a nezraněné okamžitě vypustí, jsou-li živí. [pozm. návrh 17]

Článek 16k

Určování žraloků

Odstraňování hlav žraloků a jejich stahování z kůže na palubě a před vykládkou se zakazuje. Žraloky bez hlav a stažené z kůže nelze po vykládce uvádět na trhy prvního prodeje.

Kapitola VI

Opatření pro lov malých pelagických populací v Jaderském moři

Článek 16l

Řízení rybolovné kapacity

1.  Pro účely tohoto článku je referenční rybolovnou kapacitou pro malé pelagické populace kapacita stanovená na základě seznamů plavidel dotčených členských států, o nichž byl vyrozuměn sekretariát GFCM v souladu s bodem 22 doporučení GFCM/37/2013/1. Uvedené seznamy zahrnují všechna plavidla vybavená vlečnými sítěmi, košelkovými nevody nebo jinými druhy kruhových zatahovacích sítí bez kapsových šňůr, která mají oprávnění k rybolovu malých pelagických populací a jsou registrována v přístavech situovaných v zeměpisných podoblastech 17 a 18, jak je uvedeno v příloze I, nebo která svoji činnosti provozovala v zeměpisné podoblasti 17 anebo v zeměpisné podoblasti 18, ačkoli byla k 31. říjnu 2013 registrována v přístavech situovaných v jiné zeměpisné podoblasti.

2.  Plavidla vybavená vlečnými sítěmi a košelkovými nevody jsou bez ohledu na svou celkovou délku klasifikována jako plavidla aktivně lovící malé pelagické populace, představují-li při jakémkoli daném rybářském výjezdu sardinky a sardele nejméně 50 % úlovku v živé hmotnosti. [pozm. návrh 18]

3.  Členské státy zajistí, aby celková kapacita plavidel vybavených vlečnými sítěmi nebo košelkovými nevody, která aktivně loví malé pelagické populace v zeměpisné podoblasti 17, nepřekročila z hlediska hrubé prostornosti (GT) a/nebo hrubé registrované prostornosti (GRT) ani z hlediska motorového pohonu (kW) ve smyslu záznamů ve vnitrostátních rejstřících loďstva a rejstříku loďstva EU nikdy referenční rybolovnou kapacitu pro malé pelagické populace uvedenou v odstavci 1.

4.  Členské státy zajistí, aby plavidla vybavená vlečnými sítěmi a košelkovými nevody pro malé pelagické populace, jak byla určena v odstavci 2, neprovozovala svoji činnost déle než 20 dnů rybolovu za měsíc a nepřekročila limit 180 dnů rybolovu za rok v případě registrovaného úlovku. [pozm. návrh 19]

5.  Jakékoli plavidlo, které není zahrnuto v seznamu oprávněných plavidel podle odstavce 1 nemá povoleno lovit ani, odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, uchovávat na palubě nebo vykládat na pevninu jakékoli množství, jež je větší než 20 % sardelí či sardinek, je-li plavidlo na rybářském výjezdu v zeměpisné podoblasti 17 a /nebo v zeměpisné podoblasti 18.

6.  K seznamu oprávněných plavidel podle odstavce 1 sdělí členské státy Komisi veškerá doplnění, výmazy nebo změny, jakmile nastanou. Těmito změnami není dotčena referenční rybolovná kapacita uvedená v odstavci 1. Dané informace předá Komise výkonnému tajemníkovi GFCM.

_____________________

* Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

** Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

*** Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 147, 1.7.2013, s. 1).

**** Nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 ze dne 26. června 2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel (Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 1).

***** Rozhodnutí Rady 1999/800/ES ze dne 22. října 1999 o uzavření Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří a o přijetí příloh uvedeného protokolu (Barcelonská úmluva) (Úř. věst. L 322, 14.12.1999, s. 1).“;

"

(3)  V hlavě III se vkládá nová kapitola Ia, která zní:"

„KAPITOLA Ia

Povinnosti týkající se vedení záznamů

Článek 17a

Sběr rudých korálů

Velitelé rybářských plavidel Rybářská plavidla, která mají oprávnění pro sběr rudých korálů, mají na palubě lodní deník, v němž jsou hlášeny denní úlovky rudých korálů a rybolovná činnost podle oblasti a hloubky, včetně počtu dnů rybolovu a potápění. Tyto informace musí být neprodleně sděleny příslušným vnitrostátním orgánům ve lhůtách stanovených platnými pravidly. [pozm. návrh 20]

Článek 17b

Náhodné úlovky některých mořských druhů

1.  Velitelé plavidel do lodního deníku rybolovu podle článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009 zaznamenají tyto informace:

a)  jakýkoli případ náhodných úlovků mořských ptáků a jejich vypuštění;

b)  jakýkoli případ náhodných úlovků mořských želv a jejich vypuštění, s uvedením alespoň druhu lovného zařízení, časových údajů, doby položení, údajů o hloubce a lokalitě, cílových druzích, druzích mořských želv i informací o tom, zda byly zpět do moře vhozeny jednotlivé mrtvé želvy či byly do moře vypuštěny živé želvy;

c)  jakýkoli případ náhodných úlovků tuleňů středomořských a jejich vypuštění;

d)  jakýkoli případ náhodných úlovků kytovců a jejich vypuštění, s uvedením alespoň příslušné rybolovné činnosti, charakteristiky druhu lovného zařízení, časových údajů, a lokality (buď podle zeměpisné podoblasti nebo statistických obdélníků, jak je vymezeno v příloze I) a dotčených druhů to, zda se v případě jakéhokoli takového kytovce jedná o delfína nebo jiný druh kytovců; [pozm. návrh 21]

e)  jakýkoli případ náhodných úlovků a, je-li to potřebné, vypuštění žraloků a rejnoků druhů uvedených v příloze II nebo v příloze III Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří. [pozm. návrh 22]

2.  Nejpozději do 31. prosince 2014 zavedou členské státy pravidla pro zaznamenávání náhodných úlovků podle odstavce 1 veliteli rybářských plavidel, na které se nevztahuje povinnost vést lodní deník rybolovu podle článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009. [pozm. návrh 23]

"

(4)  Vkládají se nové články 23a a 23b, které znějí:"

„Článek 23a

Hlášení příslušných údajů Komisi

1.  Do 15. listopadu 15. prosince každého roku předají členské státy Komisi: [pozm. návrh 24]

a)  údaje o rudých korálech uvedené v článku 17a;

b)  v elektronické zprávě míry náhodných úlovků a vypuštění mořských želv, mořských ptáků, tuleňů středomořských, kytovců, žraloků a rejnoků, jakož i jakékoli příslušné informace hlášené podle čl. 17b odst. 1 písm. a), b), c), d) a e).

2.  Komise předá informace uvedené v odstavci 1 výkonnému tajemníkovi GFCM do 15. prosince 31. prosince každého roku. [pozm. návrh 25]

3.  Členské státy sdělí Komisi jakékoli změny seznamu přístavů určených pro vykládku úlovků rudých korálů podle bodu 5 doporučení GFCM/36/2012/1.

4.  Členské státy musí shromažďovat spolehlivé informace o tom, jaký dopad mají na populace kytovců v Černém moři plavidla lovící ostrouna obecného tenatovými sítěmi na chytání ryb za žábry pro lov při dně, a uvedené informace předají Komisi.

5.  Členské státy uvědomí Komisi o jakékoli změně map a seznamů zeměpisných poloh, jimiž je určeno umístění jeskyní s výskytem tuleňů středomořských a které jsou uvedeny v bodě 6 doporučení GFCM/35/2011/5.

6.  Komise okamžitě předá informace uvedené v odstavcích 3, 4 a 5 výkonnému tajemníkovi GFCM.

7.  Komise může přijmout prováděcí akty, pokud jde o formát a předávání informací uvedených v odstavcích 1, 3, 4 a 5. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 23b

Kontrola, sledování lovu malých pelagických populací v Jaderském moři a související dohled

1.  Před koncem září každého roku sdělí členské státy Komisi své plány a programy, které mají zajistit dodržování ustanovení článku 16l přiměřeným sledováním a hlášením, zejména měsíčních úlovků a dosažené intenzity rybolovu.

2.  Komise předá informace uvedené v odstavci 1 výkonnému tajemníkovi GFCM nejpozději do 30. prosince každého roku.“;

"

(5)  V čl. 27 odst. 2 první větě se údaj „19. ledna 2012“ nahrazuje údajem „[BUDE DOPLNĚNO DATUM VSTUPU TOHOTO NAŘÍZENÍV PLATNOST]“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1)Úř. věst. C 12, 15.1.2015, s. 116.
(2)Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 2015.
(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).
(4)Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).
(5)Rozhodnutí Rady 77/585/EES ze dne 25. července 1977, kterým se uzavírá Úmluva o ochraně Středozemního moře před znečišťováním a Protokol o zamezení znečišťování Středozemního moře odpady shazovanými z plavidel a letadel (Úř. věst. L 240, 19.9.1977, s. 1).
(6)Rozhodnutí Rady 1999/800/ES ze dne 22. října 1999 o uzavření Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří a o přijetí příloh uvedeného protokolu (Barcelonská úmluva) (Úř. věst. L 322, 14.12.1999, s. 1).
(7)Nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 ze dne 26. června 2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel (Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 1), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 605/2013 ze dne 12. června 2013 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 1).
(8)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
(9)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Právní upozornění - Ochrana soukromí