Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/0213(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0057/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0057/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/01/2015 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0005

Usvojeni tekstovi
PDF 526kWORD 127k
Utorak, 13. siječnja 2015. - Strasbourg
Odredbe za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***I
P8_TA(2015)0005A8-0057/2014
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. siječnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0457),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0102/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 15. listopada 2014.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8‑0057/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)SL C 12, 15.1.2015, str. 116.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. siječnja 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)
P8_TC1-COD(2014)0213

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Sporazumom o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja („Sporazum o GFCM-u”) osigurava se prikladan okvir za višestranu suradnju radi promicanja razvoja, očuvanja, racionalnog upravljanja i najboljeg iskorištavanja živih morskih resursa u Sredozemlju i Crnom moru na razini koja se smatra održivom i na kojoj postoji mala opasnost od kolapsa.

(2)  Europska unija, kao i Bugarska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Malta, Rumunjska i Slovenija, ugovorne su stranke Sporazuma o GFCM-u.

(3)  Uredbom (EZ) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se određene odredbe za ribolov u području Sporazuma o Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja („GFCM”). To je prikladan zakonodavni akt za provedbu preporuka GFCM-a čiji sadržaj još nije obuhvaćen pravom Unije. Zapravo, Uredba (EZ) br. 1343/2011 može se izmijeniti kako bi uključila mjere sadržane u relevantnim preporukama GFCM-a.

(4)  Na svojim godišnjim zasjedanjima 2011. i 2012. GFCM je donio mjere za održivo iskorištavanje crvenog koralja u svojem području nadležnosti koje je potrebno prenijeti u pravo Unije. Jedna od tih mjera odnosi se na upotrebu podvodnih vozila s upravljanjem na daljinu (ROV). GFCM je odlučio da u zonama pod nacionalnom nadležnošću podvodna vozila s upravljanjem na daljinu, koja se koriste isključivo za promatranje i istraživanje crvenog koralja na temelju preporuke GFCM/35/2011/2, ne bi trebala biti dopuštena nakon 2014. osim ako se znanstvenim saznanjima ne utvrdi drukčije. Međutim, u skladu s preporukom trebala bi biti dopuštena podvodna vozila s upravljanjem na daljinu u slučaju država članica koje ih još nisu odobrile za istraživanje crvenog koralja, a koje bi to htjele učiniti, pod uvjetom da znanstveni rezultati dobiveni u okviru planova upravljanja ne pokazuju da bi to negativno utjecalo na održivo iskorištavanje crvenog koralja. Upotreba podvodnih vozila s upravljanjem na daljinu može se također odobriti na ograničeno razdoblje najduže do kraja 2015. za znanstvene pokusne kampanje za promatranje i za skupljanje crvenog koralja. Prema drugoj mjeri utvrđenoj u preporuci GFCM/36/2012/1, ulovi crvenog koralja istovarivat će se samo u ograničenom broju luka s odgovarajućim lučkim objektima, a popisi tih luka dostavit će se tajništvu GFCM-a. Sve promjene koje utječu na popise luka koje odrede države članice potrebno je dostaviti Europskoj komisiji radi daljnjeg slanja tajništvu GFCM-a. [Am. 1]

(5)  Na svojim godišnjim zasjedanjima 2011. i 2012. GFCM je donio preporuke GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5, GFCM/36/2012/2 o utvrđivanju mjera za smanjenje slučajnih ulova morskih ptica, morskih kornjača, medvjedica i kitova u ribolovnim aktivnostima u području Sporazuma o GFCM-u, koje je potrebno prenijeti u pravo Unije. Te mjere od 1. siječnja 2015. uključuju zabranu upotrebe jednostrukih mreža stajaćica s monofilamentom ili koncem mrežnog tega većim od 0,5 mm radi smanjenja slučajnih ulova kitova. Takva zabrana već je sadržana u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006(4), ali obuhvaća samo Sredozemno more. Stoga je potrebno uključiti je u ovu Uredbu kako bi se primijenila i na Crno more.

(6)  Na svojem godišnjem zasjedanju 2012. GFCM je donio i preporuku GFCM/36/2012/3 o utvrđivanju mjera čiji je cilj u svojem području nadležnosti osigurati visoku razinu zaštite morskih pasa i raža od ribolovnih aktivnosti, a posebice morskih pasa i raža koji se navode kao vrste pred istrebljenjem ili kao ugrožene vrste prema Prilogu II. Protokolu o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju(5) Barcelonske konvencije(6). U skladu s mjerom GFCM-a, ribolovne aktivnosti koje se obavljaju s povlačnim mrežama koćama zabranit će se unutar tri morske milje od obale, pod uvjetom da se ne dosegne izobata od 50 metara ili unutar izobate od 50 metara ako je dubina od 50 metara dosegnuta na kraćoj udaljenosti od obale. Takva zabrana već je sadržana u Uredbi (EZ) br. 1967/2006, ali obuhvaća samo Sredozemno more. Stoga je potrebno uključiti je u ovu Uredbu kako bi se primijenila i na Crno more. Određene druge mjere usmjerene na pravilnu identifikaciju morskih pasa uključene u toj preporuci, koje nisu obuhvaćene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1185/2003(7) ili drugim zakonodavstvom Unije, moraju biti uključene u ovu Uredbu kako bi se u potpunosti prenijele u pravo Unije.

(7)  Na svojem godišnjem zasjedanju 2013. i 2014. GFCM je donio preporuke GFCM/37/2013/1 i GFCM/38/2014/1 o utvrđivanju mjera za ribolov malih pelagičnih stokova u Jadranskome moru koje je potrebno prenijeti u pravo Unije. Te se mjere odnose na upravljanje ribolovnim kapacitetom za male pelagične stokove u geografskim potpodručjima 17 i 18 GFCM-a na temelju referentnoga ribolovnog kapaciteta utvrđenog s pomoću popisa plovila koji je trebalo poslati tajništvu GFCM-a do 30. studenoga 2013., u skladu s točkom 22. preporuke GFCM/37/2013/1. Taj popis uključuje sva plovila opremljena povlačnim mrežama koćama, okružujućim mrežama plivaricama ili drugim vrstama okružujućih mreža bez stezača, koja su predmetne države članice ovlastile za ribolov malih pelagičnih stokova i koja su registrirana u lukama u geografskim potpodručjima 17 i 18 ili koja djeluju u geografskom potpodručju 17 i/ili geografskom potpodručju 18, iako su registrirana u lukama u drugim geografskim potpodručjima na dan 31. listopada 2013. Sve promjene koje mogu utjecati na prethodno navedeni popis potrebno je dostaviti Europskoj komisiji čim se pojave, radi daljnjeg slanja tajništvu GFCM-a. Mjera GFCM-a uključuje i zabranu držanja na plovilu ili istovara, koju je potrebno prenijeti u pravo Unije u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(8).

(8)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu određenih odredaba ove Uredbe, Komisiji bi trebale biti dodijeljene provedbene ovlasti. Te se odredbe odnose na: format i slanje zahtjeva za odstupanje od najmanje dubine za skupljanje crvenog koralja ili od najmanjega bazalnog promjera kolonije crvenog koralja; format i slanje rezultata znanstvenih procjena zona koje podliježu odstupanju od najmanje dubine za skupljanje crvenog koralja; format i slanje podataka o skupljanju crvenog koralja; informacije koje se odnose na slučajne ulove morskih ptica, morskih kornjača, medvjedica, kitova i morskih pasa i raža, promjene popisa luka koje su određene za istovar ulova crvenog koralja, utjecaji pojedinih ribarskih plovila na populaciju kitova i promjene na kartama i popisima geografskih područja na kojima su utvrđene lokacije pećina medvjedica. Te je ovlasti potrebno izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(9).

(9)  Kako bi se osiguralo da Unija i dalje ispunjava svoje obveze prema Sporazumu o GFCM-u, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora potrebno je delegirati Komisiji u vezi s ovlaštenjima za odstupanje od zabrane skupljanja crvenog koralja na dubinama manjima od 50 m i odstupanje od najmanjega bazalnog promjera kolonija crvenog koralja. Postupak odstupanja ne bi se trebao odnositi na države članice koje su već prenijele u svoje zakonodavstvo preporuku GFCM/35/2011/2 i donijele odgovarajuće nacionalne okvire upravljanja te koje su o tome već obavijestile Komisiju. Posebno je važno da Komisija tijekom svojega pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, pravovremeno i na primjeren način. [Am. 2]

(10)  Stoga je Uredbu (EU) br. 1343/2011 potrebno izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1343/2011

Uredba (EU) br. 1343/2011 izmjenjuje se kako slijedi:

(1)  Umeće se sljedeći članak 15a:"

„Članak 15.a

Upotreba povlačnih mreža koća i ribolov jednostrukim mrežama stajaćicama u Crnome moru

1.  Zabranjuje se upotreba povlačnih mreža koća unutar tri nautičke milje od obale, pod uvjetom da izobata od 50 metara nije dosegnuta, ili unutar izobate od 50 m ako se dubina od 50 metara dosegne na kraćoj udaljenosti od obale.

2.  Od 1. siječnja 2015. promjer monofilamenta ili konca mrežnog tega kod jednostrukih mreža stajaćica ne smije prijeći 0,5 mm.”

"

(2)  U Glavi II. dodaju se sljedeća poglavlja IV., V. i VI.:"

„Poglavlje IV.

Očuvanje i održivo iskorištavanje crvenog koralja

Članak 16.a

Područje primjene

Odredbe ovog Poglavlja primjenjuju se ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 2. i članak 8. stavak 1. točke (e) i (g) Uredbe (EZ) br. 1967/2006 ili bilo koje strože mjere koje proizlaze iz Direktive Vijeća 92/43/EEZ*.

Članak 16.b

Najmanja dubina za skupljanje

1.  Zabranjuje se skupljanje crvenog koralja na dubini manjoj od 50 m, sve dok se u znanstvenim studijama koje ovjerava Znanstveni savjetodavni odbor GFCM-a ne savjetuje drugačije. [Am. 3]

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27. radi odobrenja odstupanja od stavka 1. Ti delegirani akti uključuju pravila kojima se osigurava znanstvena procjena zona koje podliježu odstupanjima. Postupak odstupanja naveden u ovom članku ne bi se trebao odnositi na države članice koje su već prenijele u svoje zakonodavstvo preporuku GFCM/35/2011/2 i razvile odgovarajuće nacionalne okvire upravljanja te koje su o tome već obavijestile Komisiju. [Am. 4]

3.  Odstupanja iz stavka 2. mogu se odobriti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)  uspostavljen je odgovarajući nacionalni okvir upravljanja, uključujući plan odobrenja za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009**;

(b)  provedene su nove studije o brojnosti i prostornoj rasprostranjenosti kolonija crvenih koralja na nacionalnoj razini;

(c)  odgovarajuća prostorno-vremenska ograničenja osiguravaju iskorištavanje samo ograničenog broja kolonija crvenog koralja i

(d)  relevantna država članica obavlja znanstvenu procjenu zona koje podliježu odstupanju.

4.  Države članice koje namjeravaju zatražiti odstupanje iz stavka 2. ovog članka Komisiji podnose sljedeće:

(a)  znanstvena i tehnička obrazloženja;

(b)  popis ribarskih plovila ovlaštenih za skupljanje crvenog koralja na dubini manjoj od 50 m i

(c)  popis ribolovnih zona u kojima je ta aktivnost dopuštena, kako je utvrđeno geografskim koordinatama i na kopnu i na moru.

5.  Komisija može donijeti provedbene akte u pogledu formata i slanja zahtjeva za izuzeće iz stavka 4. i rezultata znanstvene procjene iz stavka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 2.

6.  Komisija izvješćuje izvršnog tajnika GFCM-a o odlukama donesenima u skladu sa stavkom 2. i rezultatima znanstvene procjene iz tog stavka.

Članak 16.c

Najmanji bazalni promjer kolonija

1.  Crveni koralj iz kolonije crvenog koralja čiji je bazalni promjer manji od 7 mm u deblu, mjereno unutar jednog centimetra od dna kolonije, ne smije se skupljati, zadržati na plovilu, pretovariti, istovariti, prenijeti, pohraniti, prodati, prikazati ili ponuditi na prodaju kao sirovina.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27. kako bi odobrila, odstupajući od stavka 1., najveću granicu odstupanja od 10 % žive vage nedoraslih ( < 7 mm) kolonija crvenog koralja. Postupak odstupanja naveden u ovom članku ne bi se trebao odnositi na države članice koje su već prenijele u svoje zakonodavstvo preporuku GFCM/35/2011/2 i razvile odgovarajuće nacionalne okvire upravljanja te koje su o tome već obavijestile Komisiju. [Am. 5]

3.  Odstupanja iz stavka 2. mogu se odobriti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)  uspostavljen je nacionalni okvir upravljanja, uključujući plan odobrenja za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(b)  uspostavljeni su posebni programi praćenja i nadzora koji sadržavaju ciljeve, prioritete i referentne vrijednosti za inspekcijske djelatnosti. [Am. 6]

4.  Države članice koje traže odstupanje na temelju stavka 2. Komisiji podnose znanstvena i tehnička obrazloženja tog odstupanja.

5.  Komisija može donijeti provedbene akte o formatu i slanju znanstvenih i tehničkih obrazloženja iz stavka 4. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 2.

6.  Komisija izvješćuje izvršnog tajnika GFCM-a o odlukama donesenima u skladu sa stavkom 2.

Članak 16.d

Alati i uređaji

1.  Za skupljanje crvenog koralja jedini je dopušteni alat čekić koji ručno upotrebljavaju profesionalni ribari koje je priznala kao takve dotična država članica. [Am. 7].

2.  Zabranjuje se upotreba podvodnih vozila s upravljanjem na daljinu za skupljanje crvenog koralja. Osim ako se znanstvenim saznanjima ne utvrdi drukčije, ta će zabrana od 1. siječnj 2015 2016. obuhvaćati upotrebu podvodnih vozila s upravljanjem na daljinu koja su države članice mogle odobriti u zonama pod nacionalnom nadležnošću isključivo za promatranje i istraživanje crvenog koralja na temelju stavka 3. točke (a) ili stavka 3. točke (b) preporuke GFCM/35/2011/2. [Am. 8]

2a.  Stavak 2. ne primjenjuje se na države članice koje još nisu odobrile upotrebu podvodnih vozila s upravljanjem na daljinu za istraživanje crvenog koralja, a koje bi to htjele učiniti. To odobrenje daje se samo na temelju znanstvenih rezultata dobivenih u sklopu nacionalnih okvira upravljanja koji ne pokazuju da bi ono negativno utjecalo na održivo iskorištavanje crvenog koralja. [Am. 9]

2b.  Upotreba podvodnih vozila s upravljanjem na daljinu odobrava se samo u zonama pod nacionalnom nadležnošću i u okviru u kojem ima prostora za znanstvene pokusne kampanje za promatranje i za skupljanje crvenog koralja tijekom ograničenog razdoblja koje će trajati najduže do kraja 2015., a koje se provode pod nadzorom nacionalnih istraživačkih institucija i/ili u suradnji s nacionalnim ili međunarodnim tijelima ili bilo kojim drugim relevantnim dionikom. [Am. 10]

Poglavlje V.

Smanjenje utjecaja ribolovnih aktivnosti na određene morske vrste

Članak 16.e

Područje primjene

Odredbe ovog Poglavlja primjenjuju se ne dovodeći u pitanje strože mjere koje proizlaze iz Direktive 92/43/EEZ ili Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća *** i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1185/2003****.

Članak 16.f

Slučajni ulovi morskih ptica ribolovnim alatima

1.  Zapovjednici ribarskih plovila odmah puštaju morske ptice koje su slučajno ulovljene ribolovnim alatima.

1a.  Ribarska plovila na obalu ne donose morske ptice osim u okviru nacionalnog programa za očuvanje morskih ptica ili kako bi se osigurala pomoć pri oporavku pojedinih ozlijeđenih morskih ptica pod uvjetom da su nadležna nacionalna tijela propisno i službeno obaviještena prije povratka u luku da će se te morske ptice donijeti na obalu. [Am. 11]

Članak 16.g

Slučajni ulovi morskih kornjača u ribarstvu

1.  Zapovjednici ribarskih plovila odmah S primjercima morskih kornjača koji su slučajno ulovljeni ribolovnim alatima postupa se oprezno te se puštaju u more neozlijeđene i žive morske kornjače koje su slučajno ulovljene ribolovnim alatima neozlijeđeni i živi koliko god je to moguće. [Am. 12]

2.  Zapovjednici ribarskih plovila ne donose morske kornjače, osim u sklopu posebnog programa za spašavanje ili nacionalnog programa za očuvanje ili ako to nije potrebno radi spašavanja ili osiguravanja pomoći pri oporavku pojedinih ozlijeđenih morskih kornjača ili onih koje su u komi pod uvjetom da su nadležna nacionalna tijela propisno i službeno obaviještena prije povratka predmetnog plovila u luku. [Am. 13]

3.  Plovila koja koriste okružujuće mreže plivarice za male pelagične vrste ili okružujuće mreže bez stezača za pelagične vrste ne smiju koliko god je to moguće izbjegavaju okruživati morske kornjače. [Am. 14]

4.  Plovila koja koriste parangale i jednostruke mreže stajaćice raspolažu opremom za sigurno postupanje, otpetljavanje i oslobađanje, kako bi se osiguralo da se s morskim kornjačama postupa i da ih se pušta na način koji maksimalno povećava vjerojatnost njihova preživljavanja.

Članak 16.h

Slučajni ulovi medvjedice (Monachus monachus)

1.  Zapovjednici ribarskih plovila ne smiju uzeti na plovilo, prekrcati ili istovariti medvjedice osim ako je to potrebno radi spašavanja i osiguranja pomoći u oporavku pojedinih ozlijeđenih životinja pod uvjetom da su nadležna nacionalna tijela propisno i službeno obaviještena prije povratka predmetnog plovila u luku.

2.  Zapovjednici ribarskih plovila Primjerci medvjedice koji su slučajno ulovili primjerke medvjedice ulovljeni ribolovnim alatima puštaju se odmah ih puštaju neozlijeđeni i živi. Ako je medvjedica već mrtva, lešina se istovaruje, a nacionalna tijela istovaruju, zapljenjuju i uništavaju lešine uginulih primjeraka. o tome se izvješćuju najkasnije prilikom pristajanja u luku. [Am. 15]

Članak 16.i

Slučajni ulovi kitova

Zapovjednici ribarskih plovila odmah puštaju kitove S primjercima kitova koji su slučajno ulovljeni ribolovnim alatima postupa se oprezno te se puštaju u more neozlijeđeni i živi koliko god je to moguće. [Am. 16]

Članak 16.j

Zaštićeni morski psi i raže

1.  Vrste morskih pasa i raža koji su uključeni u Prilogu II. Protokolu o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju***** ne smiju se zadržavati na plovilu, pretovariti, istovariti, prenijeti, pohraniti, prodati, prikazati ili ponuditi na prodaju.

2.  Ribarska plovila koja su slučajno uhvatila vrste morskih pasa i raže uključene u Prilogu II. Protokolu o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju odmah se puštaju neozlijeđene i ako su žive. [Am. 17]

Članak 16.k

Identifikacija morskih pasa

Zabranjuje se odsijecanje glave i skidanje kože morskih pasa na plovilu prije istovara. Morski psi kojima su odsječene glave i skinuta koža ne smiju se plasirati na tržišta prve prodaje nakon iskrcaja.

Poglavlje VI.

Mjere za ribolov malih pelagičnih stokova u Jadranskome moru

Članak 16.l

Upravljanje ribolovnim kapacitetom

1.  U smislu ovog članka, referentni je ribolovni kapacitet za male pelagične stokove onaj utvrđen na temelju popisa plovila predmetnih zemalja članica i poslan tajništvu GFCM-a u skladu s točkom 22. preporuke GFCM/37/2013/1. Ti popisi uključuju sva plovila opremljena povlačnim mrežama koćama, okružujućim mrežama plivaricama ili drugim vrstama okružujućih mreža bez stezača, koja su ovlaštena za ribolov malih pelagičnih stokova i registrirana u lukama u geografskim potpodručjima 17 i 18, kako je navedeno u Prilogu I., ili koja djeluju u geografskom potpodručju 17 i/ili geografskom potpodručju 18, iako su registrirana u lukama u drugim geografskim potpodručjima na dan 31. listopada 2013.

2.  Plovila opremljena povlačnim mrežama koćama i okružujućim mrežama plivaricama, neovisno o ukupnoj duljini predmetnog plovila, svrstavaju se kao ona koja se aktivno bave ribolovom malih pelagičnih vrsta ako srdele i/ili inćuni čine najmanje 50 % ulova žive vage tijekom bilo kojeg ribolovnog putovanja. [Am. 18]

3.  Države članice osiguravaju da sveukupni kapacitet flote plovila opremljenih povlačnim mrežama koćama ili okružujućim mrežama plivaricama koja aktivno love male pelagične stokove u geografskom potpodručju 17, bilo u pogledu bruto tonaže (BT) i/ili bruto registarske tonaže (BRT), bilo u pogledu snage motora (kW), kako je evidentirano u nacionalnim registrima i registru flote EU-a, ni u jednom trenutku ne prelazi referentni ribolovni kapacitet za male pelagične vrste iz stavka 1.

4.  Države članice osiguravaju da plovila opremljena povlačnim mrežama koćama i okružujućim mrežama plivaricama za male pelagične stokove utvrđene u stavku 2. ne djeluju više od 20 ribolovnih dana mjesečno i ne više od 180 ribolovnih dana godišnje s registriranim ulovom. [Am. 19]

5.  Bilo koje plovilo koje nije uključeno u popis ovlaštenih plovila iz stavka 1. ne smije loviti niti, odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, zadržati na brodu ili istovariti količine veće od 20 % inćuna i/ili srdele ako je plovilo sudjelovalo u ribolovnom putovanju u geografskom potpodručju 17 i/ili geografskom potpodručju 18.

6.  Države članice dostavljaju Komisiji sve dodatke, sva brisanja i/ili sve izmjene popisa ovlaštenih plovila iz stavka 1. čim se pojave. Te promjene ne dovode u pitanje referentni ribolovni kapacitet iz stavka 1. Komisija te informacije šalje izvršnom tajniku GFCM-a.

__________

* Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

** Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

*** Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 147, 1.7.2013., str. 1.).

**** Uredba Vijeća (EZ) br. 1185/2003 od 26. lipnja 2003. o uklanjanju peraja morskih pasa na plovilima (SL L 167, 4.7.2003., str. 1.).

***** Odluka Vijeća 1999/800/EZ od 22. listopada 1999. o sklapanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju i o prihvaćanju priloga tom Protokolu (Barcelonska konvencija), (SL L 322, 14.12.1999., str. 1.).”

"

(3)  U glavi III. umeće se sljedeće poglavlje:"

„POGLAVLJE I.a

Obveze evidentiranja

Članak 17.a

Skupljanje crvenog koralja

Zapovjednici ribarskih plovila ovlaštenih za skupljanje crvenog koralja imaju na plovilu očevidnik u koji evidentiraju dnevne ulove crvenog koralja i ribolovnu aktivnost po području i dubini, uključujući i broj ribolovnih dana i ronjenje. Ta se informacija bez odgode šalje nadležnim državnim tijelima unutar rokova navedenih u važećim propisima. [Am. 20]

Članak 17.b

Slučajni ulov određenih morskih vrsta

1.  Zapovjednici ribarskih plovila evidentiraju u očevidnik o ribolovu iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 sljedeće informacije:

(a)  svaki događaj slučajnog ulova i puštanja morskih ptica;

(b)  svaki događaj slučajnog ulova i puštanja morskih kornjača, navodeći barem vrstu ribolovnih alata, vrijeme, trajanje močenja, dubine i mjesta, ciljne vrste, vrste morskih kornjača te jesu li neke jedinke odbačene mrtve ili su puštene žive;

(c)  svaki događaj slučajnog ulova i puštanja medvjedica;

(d)  svaki događaj slučajnog ulova i puštanja kitova, navodeći barem ribolovne aktivnosti o kojima je riječ, karakteristike vrste alata, vrijeme, lokacije (po geografskim potpodručjima ili statističkim pravokutnicima, kako je definirano u Prilogu I.) i pogođene vrste je li navedeni kit dupin ili neka druga vrsta kitova; [Am. 21]

(e)  svaki događaj slučajnog ulova i, po potrebi, puštanja vrsta morskih pasa i raža navedenih u Prilogu II. ili Prilogu III. Protokolu o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju. [Am. 22]

2.  Najkasnije do 31. prosinca 2014. države članice utvrđuju pravila prema kojima zapovjednici ribarskih plovila koja ne podliježu vođenju očevidnika o ribolovu u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 evidentiraju slučajne ulove iz stavka 1.” [Am. 23]

"

(4)  Umeću se sljedeći članci 23.a i 23.b:"

„Članak 23.a

Dostavljanje relevantnih podataka Komisiji

1.  Do 15. studenoga prosinca svake godine države članice Komisiji dostavljaju sljedeće: [Am. 24]

(a)  podatke o crvenom koralju iz članka 17.a;

(b)  u obliku elektroničkog izvješća, stope slučajnih ulova i puštanja morskih ptica, morskih kornjača, medvjedica, kitova, morskih pasa i raža, kao i sve relevantne informacije prijavljene u skladu s člankom 17.b stavkom 1. točkama (a), (b), (c), (d) i (e).

2.  Komisija šalje informacije iz stavka 1. izvršnom tajniku GFCM-a do 1531. prosinca svake godine. [Am. 25]

3.  Države članice dostavljaju Komisiji sve promjene popisa luka određenih za istovar ulova crvenog koralja u skladu sa stavkom 5. preporuke GFCM/36/2012/1.

4.  Države članice prikupljaju pouzdane informacije o utjecajima plovila koja love kostelje jednostrukim mrežama stajaćicama na populaciju kitova u Crnom moru i dostavljaju te informacije Komisiji.

5.  Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama na kartama i popisima geografskih položaja na kojima je utvrđena lokacija pećina medvjedice, a koji su navedeni u stavku 6. preporuke GFCM/35/2011/5.

6.  Komisija odmah dostavlja informacije iz stavaka 3., 4. i 5. izvršnom tajniku GFCM-a.

7.  Komisija može donijeti provedbene akte u pogledu formata i slanja podataka iz stavaka 1., 3., 4. i 5. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 2.

Članak 23.b

Kontrola, praćenje i nadzor ribolova malih pelagičnih stokova u Jadranskome moru

1.  Prije kraja rujna svake godine države članice šalju Komisiji svoje planove i programe kako bi se osigurala usklađenost s odredbama članka 16.l primjerenim praćenjem i izvještavanjem, posebice mjesečnih ulova i primijenjenog ribolovnog napora.

2.  Komisija šalje informacije iz stavka 1. izvršnom tajniku GFCM-a najkasnije 30. listopada svake godine.”

"

(5)  U prvoj rečenici članka 27. stavka 2. „19. siječnja 2012.” zamjenjuje se sa „[UNIJETI DATUM STUPANJA NA SNAGU OVE UREDBE]”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske Unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL C 12, 15.1.2015., str. 116.
(2)Stajalište Europskog parlamenta od 13. siječnja 2015.
(3)Uredba (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnome moru (SL L 347, 30.12.2011., str. 44.).
(4)[Council Regulation (EC) No 1967/2006 of 21 December 2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea, amending Regulation (EEC) No 2847/93 and repealing Regulation (EC) No 1626/94 (OJ L 409, 30.12.2006, p. 11).]
(5)Odluka Vijeća 77/585/EEZ od 25. srpnja 1977. o zaključivanju Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja i Protokola o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i iz zrakoplova (SL L 240, 19.9.1977., str. 1.).
(6)Odluka Vijeća 1999/800/EZ od 22. listopada 1999. o sklapanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju i o prihvaćanju priloga tom Protokolu (Barcelonska konvencija) (SL L 322, 14.12.1999., str. 1.).
(7)Uredba Vijeća (EZ) br. 1185/2003 od 26. lipnja 2003. o uklanjanju peraja morskih pasa na plovilima (SL L 167, 4.7.2003, str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 605/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. (SL L 181, 29.6.2013, str. 1).
(8)Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).
(9)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti