Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/0213(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0057/2014

Predložena besedila :

A8-0057/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/01/2015 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0005

Sprejeta besedila
PDF 515kWORD 141k
Torek, 13. januar 2015 - Strasbourg
Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) ***I
P8_TA(2015)0005A8-0057/2014
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. januarja 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0457),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0102/2014),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. oktobra 2014(1);

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0057/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 12, 15.1.2015, str. 116.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. januarja 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)
P8_TC1-COD(2014)0213

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Sporazum o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (v nadaljnjem besedilu: „Sporazum GFCM‟) zagotavlja ustrezen okvir za večstransko sodelovanje za spodbujanje razvoja, ohranjanja, smotrnega upravljanja in najboljšega izkoriščanja živih morskih virov v Sredozemlju in Črnem morju v obsegu, ki velja za trajnostnega in predstavlja majhno tveganje za njihovo izčrpanje.

(2)  Evropska unija ter Bolgarija, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Malta, Romunija in Slovenija so pogodbenice Sporazuma GFCM.

(3)  Z Uredbo (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(3) so določene nekatere določbe za ribolov na območju Sporazuma Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (v nadaljnjem besedilu: „GFCM‟). Je ustrezen zakonodajni akt za izvajanje navedenih priporočil GFCM, katerih vsebina še ni vključena v pravo Unije. Uredbo (EU) št. 1343/2011 je mogoče spremeniti tako da bo vključevala ukrepe iz ustreznih priporočil GFCM.

(4)  Na svojih letnih sejah leta 2011 in 2012 je GFCM sprejel ukrepe za trajnostno izkoriščanje rdeče korale na svojem področju pristojnosti, ki naj se jih prenese v pravo Unije. Eden od teh ukrepov se nanaša na daljinsko vodene podvodne naprave. GFCM je na podlagi priporočila GFCM/35/2011/2 sklenil, da po letu 2014 ne bo več dovoljena uporaba daljinsko vodenih podvodnih naprav na območjih v nacionalni pristojnosti izključno za opazovanje in iskanje rdečih koral, razen v primeru drugačnega znanstvenega nasveta. V skladu z navedenim priporočilom pa bi morala biti uporaba daljinsko vodenih podvodnih naprav v primeru držav članic, ki jih še niso odobrile za iskanje in jih morda želijo odobriti, dovoljena, če znanstveni rezultati, pridobljeni v okviru načrtov upravljanja, ne kažejo negativnega vpliva na trajnostno izkoriščanje rdečih koral. Poleg tega se lahko za znanstvene poskusne dejavnosti (opazovanje in nabiranje) uporaba daljinsko vodenih podvodnih naprav odobri za omejeno obdobje toda ne dlje kot po letu 2015. V skladu z drugim ukrepom iz priporočila GFCM/36/2012/1, se bo nabrane rdeče korale lahko iztovarjalo le v omejenem številu pristanišč z ustreznimi pristaniškimi objekti, sezname določenih pristanišč pa bo treba sporočiti sekretariatu GFCM. Vse spremembe, ki vplivajo na seznam pristanišč, ki jih določijo države članice, bi bilo treba sporočiti Evropski komisiji, da jih posreduje sekretariatu GFCM. [Sprememba 1]

(5)  Na svojih letnih sejah leta 2011 in 2012 je GFCM sprejel priporočila GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 in GFCM/36/2012/2, ki določajo ukrepe za zmanjšanje naključnega ulova morskih ptic, morskih želv, sredozemskih medvedjic, kitov in delfinov pri ribolovnih dejavnostih na območju Sporazuma GFCM in jih je treba prenesti v pravo Unije. Ti ukrepi vključujejo prepoved uporabe pridnenih zabodnih mrež z monofilamentom ali vrvmi, katerih premer presega 0,5 mm, od 1. januarja 2015, da bi zmanjšali naključni ulov kitov in delfinov. Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006(4) že vsebuje takšno prepoved, vendar se nanaša samo na Sredozemsko morje. Vključiti jo je treba v to Uredbo, da se bo uporabljala tudi za Črno morje.

(6)  GFCM je na svoji letni seji leta 2012 sprejel tudi priporočilo GFCM/36/2012/3, ki določa ukrepe, s katerimi bi na njegovem območju pristojnosti zagotovili visoko raven varstva pred ribolovnimi dejavnostmi za morske pse in skate, zlasti za tiste vrste, ki so na seznamu ogroženih ali prizadetih vrst iz Priloge II Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju(5) Barcelonske konvencije(6) V skladu z ukrepom GFCM so ribolovne dejavnosti z uporabo vlečnih mrež prepovedane v pasu treh navtičnih milj od obale, če ni dosežena izobata 50 m, ali do izobate 50 m, če je globina 50 m dosežena na krajši razdalji do obale Uredba (ES) št. 1967/2006 že vsebuje takšno prepoved, vendar se nanaša samo na Sredozemsko morje. Vključiti jo je treba tudi v to Uredbo, da se bo uporabljala tudi za Črno morje. V to uredbo je treba vključiti tudi določene druge ukrepe, namenjene ustrezni identifikaciji morskih psov iz tega priporočila, ki niso zajeti z Uredbo Sveta (ES) št. 1185/2003(7) ali drugo zakonodajo Unije, da se jih bo v celoti preneslo v pravo Unije.

(7)  GFCM je na svojih letnih sejah leta 2013 in 2014 sprejel priporočili GFCM/37/2013/1 in GFCM/38/2014/1, ki določata ukrepe za ribištvo majhnih pelagičnih staležev v Jadranskem morju, ki bi jih bilo treba prenesti v pravo Unije. Navedeni ukrepi se nanašajo na upravljanje ribolovnih zmogljivosti za majhne pelagične staleže na geografskih podobmočjih št. 17 in 18 GFCM na podlagi referenčne ribolovne zmogljivosti, določene s pomočjo seznamov plovil, ki jih je bilo treba v skladu z odstavkom 22 priporočila GFCM/37/2013/1 do 30. novembra 2013 poslati sekretariatu GFCM. Seznam vključuje vsa plovila, ki so opremljena z vlečnimi mrežami, zapornimi plavaricami ali drugimi vrstami obkroževalnih mrež brez zaporne vrvi, ki imajo dovoljenje zadevne države članice za ribolov majhnih pelagičnih staležev in so registrirane v pristaniščih, ki so v geografskih podobmočjih št. 17 in 18 ali delujejo v geografskem podobmočju št. 17 in/ali geografskem podobmočju št. 18, čeprav so na dan 31. oktobra 2013 registrirane v pristaniščih na drugih geografskih podobmočjih. Vse spremembe, ki lahko vplivajo na zgoraj omenjeni seznam, bi bilo treba takoj, ko se pojavijo, sporočiti Evropski komisiji, da o njih obvesti sekretariat GFCM. Ukrep GFCM vsebuje tudi prepoved hrambe na krovu ali iztovora, ki jo je treba v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(8) prenesti v pravo Unije.

(8)  Da se zagotovijo enotni pogoji izvajanja nekaterih določb te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Te določbe se nanašajo na naslednja področja: oblika in pošiljanje prošenj za odstopanje od minimalne globine za nabiranje rdeče korale ali od minimalnega bazalnega premera kolonij rdeče korale; oblika in pošiljanje rezultatov znanstvenih ocen območij, za katera se uporablja odstopanje od minimalne globine za nabiranje rdeče korale; oblika in pošiljanje podatkov o nabiranju rdeče korale; podatke o naključnih ulovih morskih ptic, morskih želv, sredozemskih medvedjic, kitov in delfinov, morskih psov in skatov, spremembe seznamov pristanišč, določenih za iztovarjanje nabranih rdečih koral, vpliva nekaterih ribiških plovil na populacije kitov in delfinov in spremembe zemljevidov in seznamov geografskih lokacij, na katerih so označene pozicije votlin, kjer se zadržujejo sredozemske medvedjice. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(9).

(9)  Da bo Unija še naprej izpolnjevala svoje obveznosti iz Sporazuma GFCM, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z odstopanjem od prepovedi nabiranja rdeče korale v globini manj kot 50 m in od minimalnega bazalnega premera kolonij rdeče korale. Postopek odstopanja se ne bi smel uporabljati za države članice, ki so že prenesle priporočilo GFCM/35/2011/2 in razvile ustrezni nacionalni okvir za upravljanje ter so o tem obvestile Komisijo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. [Sprememba 2]

(10)  Uredbo (EU) št. 1343/2011 bi bilo zato treba spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 1343/2011

Uredba (EU) št. 1343/2011 se spremeni:

(1)  vstavi se naslednji člen 15a:"

„Člen 15a

„Ribolov z uporabo vlečnih in zabodnih mrež v Črnem morju

1.  Uporaba vlečnih mrež je prepovedana v pasu treh navtičnih milj od obale, če ni dosežena izobata globine 50 metrov, ali do izobate globine 50 metrov, če je globina 50 metrov dosežena na krajši razdalji do obale.

2.  Od 1. januarja 2015 premer monofilamenta ali vrvi pri pridnenih zabodnih mrežah ne presega 0,5 mm.“;

"

(2)  v Naslovu II se dodajo Poglavja IV, V in VI:"

„Poglavje IV

OHRANJANJE IN TRAJNOSTNO IZKORIŠČANJE RDEČE KORALE

Člen 16a

Področje uporabe

Določbe tega poglavja se uporabljajo brez poseganja v člen 4(2) in točki (e) in (g) člena 8(1) Uredbe (ES) št. 1967/2006 ali strožje ukrepe na podlagi Direktive Sveta 92/43/EGS*.

Člen 16b

Minimalna globina za nabiranje

1.  Nabiranje rdeče korale je prepovedano do globine, ki je manjša od 50 metrov, dokler znanstvene študije, ki jih potrdi znanstveno-svetovalni odbor GFCM, ne pokažejo drugače. [Sprememba 3]

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27 za odobritev odstopanj od odstavka 1. Ti delegirani akti vključujejo pravila o znanstveni oceni con, za katere veljajo odstopanja. Postopek odstopanja iz tega člena se ne uporablja za države članice, ki so že prenesle priporočilo GFCM/35/2011/2 in razvile ustrezni nacionalni okvir za upravljanje ter so o tem obvestile Komisijo. [Sprememba 4]

3.  Odstopanja iz odstavka 2 se lahko odobrijo le, če so izpolnjeni ti pogoji:

(a)  velja ustrezni nacionalni okvir za upravljanje, vključno s sistemom dovoljenj za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009**;

(b)  na nacionalni ravni so bile pred kratkim opravljene študije o številčnosti in prostorski razporeditvi kolonij rdeče korale;

(c)  z ustreznimi prostorsko-časovnimi prepovedmi se zagotovi, da se izkorišča le omejeno število kolonij rdeče korale; in

(d)  ustrezna država članica izvede znanstveno oceno con, za katere velja odstopanje.

4.  Država članica, ki namerava zaprositi za odstopanje iz odstavka 2, predloži Komisiji:

(a)  znanstveno in tehnično utemeljitev;

(b)  seznam ribiških plovil z dovoljenjem za nabiranje rdeče korale v globini manj kot 50 metrov in

(c)  seznam ribolovnih območij, kjer je ta dejavnost dovoljena in so določena z geografskimi koordinatami na kopnem in morju.

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte o obliki in pošiljanju prošenj za odstopanje iz odstavka 4 in rezultatov znanstvenih ocen iz odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

6.  Komisija obvesti izvršnega sekretarja GFCM o odločitvah, sprejetih v skladu z odstavkom 2, in rezultatih znanstvene ocene iz istega odstavka.

Člen 16c

Najmanjši bazalni premer kolonij

1.  Rdeče korale iz kolonij rdeče korale, katerih bazalni premer je manjši od 7 mm ob korenu, merjeno en centimeter nad osnovo kolonije, se ne nabirajo, hranijo na krovu, pretovarjajo, iztovarjajo, premestijo, skladiščijo, prodajajo ali razstavljajo ali ponujajo naprodaj kot surovina.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27, da z odstopanjem od odstavka 1 dovoli maksimalno odstopanje v višini 10 % žive teže za premajhne (<7 mm) kolonije rdeče korale. Postopek odstopanja iz tega člena se ne uporablja za države članice, ki so že prenesle priporočilo GFCM/35/2011/2 in razvile ustrezni nacionalni okvir za upravljanje ter so o tem obvestile Komisijo. [Sprememba 5]

3.  Odstopanja iz odstavka 2 se lahko odobrijo le, če so izpolnjeni ti pogoji:

(a)  velja ustrezni nacionalni okvir za upravljanje, vključno z sistemom dovoljenj za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(b)  uvedeni so posebni programi spremljanja in nadzora, kjer so določeni cilji, prednostne naloge in merila za inšpekcijske dejavnosti. [Sprememba 6]

4.  Države članice, ki zaprosijo za odstopanje na podlagi odstavka 2, Komisiji predložijo znanstveno in tehnično utemeljitev za to odstopanje.

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte o obliki in pošiljanju znanstvenih in tehničnih utemeljitev iz odstavka 4. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

6.  Komisija o svojih odločitvah, sprejetih v skladu z odstavkom 2, obvesti izvršnega sekretarja GFCM.

Člen 16d

Orodja in naprave

1.  Edino dovoljeno orodje za nabiranje rdeče korale je kladivo, ki ga ročno uporabljajo poklicni ribiči, ki imajo dovoljenje zadevne države članice. [Sprememba 7]

2.  Uporaba daljinsko vodenih podvodnih naprav za nabiranje rdeče korale je prepovedana. Če znanstveni nasvet ni drugačen, prepoved od 1. januarja 2015 2016 vključuje tudi uporabo daljinsko vodenih podvodnih naprav, ki so jih države članice morda odobrile za območja v nacionalni pristojnosti izključno za opazovanje in iskanje rdeče korale na podlagi odstavkov 3(a) ali 3(b) priporočila GFCM/35/2011/2. [Sprememba 8]

2a.  Odstavek 2 se ne uporablja za države članice, ki še niso odobrile uporabe daljinsko vodenih podvodnih naprav za iskanje in jo morda želijo odobriti. To dovoljenje se izda le na podlagi znanstvenih rezultatov, pridobljenih v okviru nacionalnih okvirov upravljanja, ki ne kažejo negativnega vpliva na trajnostno izkoriščanje rdečih koral. [Sprememba 9]

2b.  Uporaba daljinsko vodenih podvodnih naprav na območjih, ki so izključno v nacionalni pristojnosti, in v okviru, ki omogoča znanstvene poskusne dejavnosti za opazovanje in nabiranje v omejenem obdobju, ne dlje kot po letu 2015, se lahko odobri, kar se izvaja pod nadzorom nacionalnih raziskovalnih institucij in/ali v sodelovanju z nacionalnimi ali mednarodnimi organi, pa tudi z morebitnimi ustreznimi drugimi deležniki. [Sprememba 10]

Poglavje V

ZMANJŠANJE UČINKA RIBOLOVNIH DEJAVNOSTI NA NEKATERE MORSKE VRSTE

Člen 16e

Področje uporabe

Določbe tega poglavja se uporabljajo brez poseganja v strožje ukrepe, ki izhajajo iz Direktive 92/43/EGS ali Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta*** in v Uredbo Sveta (ES) št. 1185/2003****.

Člen 16f

Naključni ulov morskih ptic v ribolovno orodje

1.  Kapitani ribiških plovil nemudoma osvobodijo morske ptice, ki so se slučajno ujele v ribolovno orodje.

1a.  Ribolovna plovila ne bi smela prepeljati morskih ptic na kopno, razen v okviru nacionalnih načrtov za ohranjanje morskih ptic ali za pomoč posamezni poškodovani morski ptici pri okrevanju ter pod pogojem, da se o tej nameri ustrezno uradno obvestijo pristojni nacionalni organi, preden se plovilo, ki namerava morske ptice prepeljati na kopno, vrne v pristanišče. [Sprememba 11]

Člen 16g

Naključni ulov morskih želv v ribištvih

1.  Kapitani ribiških plovil morske želve Z osebki morskih želv, ki so se slučajno ujele ujeli v ribolovno orodje, nemudoma se kolikor je mogoče varno rokuje in se jih izpusti žive in nepoškodovane izpustijo v morje. [Sprememba 12]

2.  Kapitani ribiških plovil ne prepeljejo morskih želv na kopno razen v okviru posebnega reševalnega programa ali nacionalnega programa ohranjanja ali v primeru, da je to potrebno za reševanje posamezne poškodovane in komatozne morske želve ter varno pomoč pri njenem okrevanju, in če so bili pred vrnitvijo zadevnega plovila v pristanišče pravočasno in uradno obveščeni ustrezni pristojni nacionalni organi. [Sprememba 13]

3.  Kolikor je to možno, plovila, ki uporabljajo zaporno plavarico za majhne pelagične vrste ali obkroževalne mreže brez zaporne vrvi za pelagične vrste, po možnosti ne obkrožijo morskih želv. [Sprememba 14]

4.  Plovila, ki uporabljajo parangale in pridnene zabodne mreže, imajo na krovu opremo za varno ravnanje, rešitev iz mreže in izpustitev, da se z morskimi želvami ravna in se jih izpusti na način, ki omogoča največ možnosti za preživetje.

Člen 16h

Naključni ulov sredozemske medvedjice (Monachus monachus)

1.  Kapitani ribiških plovil ne dvignejo na krov, pretovorijo in iztovorijo sredozemskih medvedjic, razen če je to potrebno za njihovo reševanje ali pomoč posameznim poškodovanim živalim pri okrevanju in če so bili pred vrnitvijo zadevnega plovila v pristanišče pravočasno in uradno obveščeni ustrezni pristojni nacionalni organi.

2.  Kapitani ribiških plovilOsebki sredozemskih medvedjic, ki so se slučajno ujeli v svoje ribolovno orodje slučajno ujela osebke sredozemskih medvedjic, jih nemudoma, se izpustijo žive in nepoškodovaneživi in nepoškodovani. Trupla poginulih živali se iztovorijo,Če je takšna sredozemska medvedjica že mrtva, se njeno truplo iztovori, nacionalni organi pa jih zasežejo in uničijo se o tem obvestijo najpozneje ob prihodu v pristanišče. [Sprememba 15]

Člen 16i

Naključni ulov kitov in delfinov

Kapitani ribiških plovil v morje takoj izpustijo kite in delfineZ osebki kitov in delfinov, ki so se slučajno ujeli v ribolovno orodje, se kolikor je mogoče varno rokuje in se jih izpusti žive in nepoškodovane. [Sprememba 16]

Člen 16j

Zaščiteni morski psi in skati

1.  Vrste morskih psov in skatov, navedene v Prilogi II Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju*****, se ne hranijo na krovu, pretovorijo, iztovorijo, premestijo, skladiščijo, prodajajo, razstavljajo ali ponujajo naprodaj.

2.  Ribiška plovila, ki slučajno ujamejo vrste morskih psov in skatov, vključene v Prilogo II Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju, jih nemudoma izpustijo žive in nepoškodovane, če so živi. [Sprememba 17]

Člen 16k

Identifikacija morskih psov

Na krovu in pred iztovarjanjem je morskim psom prepovedano odstranjevati glave in kožo. Morski psi brez glav in kože se ne smejo tržiti na trgih za prvo prodajo po iztovoru.

Poglavje VI

UKREPI ZA RIBIŠTVA MAJHNIH PELAGIČNIH STALEŽEV V JADRANSKEM MORJU

Člen 16l

Upravljanje ribolovne zmogljivosti

1.  Za namene tega člena je referenčna ribolovna zmogljivost za majhne pelagične staleže določena na podlagi seznamov plovil ustrezne države članice, ki jih v skladu z odstavkom 22 priporočila GFCM/37/2013/1 posreduje sekretariatu GFCM. Na teh seznamih so navedena vsa plovila, ki so opremljena z vlečnimi mrežami, zapornimi plavaricami ali drugimi vrstami obkroževalnih mrež brez zaporne vrvi, ki imajo dovoljenje za ribolov majhnih pelagičnih staležev in so registrirana v pristaniščih na geografskih podobmočjih št. 17 in 18, kot sta navedeni v Prilogi I, ali delujejo na geografskem podobmočju št. 17 in/ali geografskem podobmočju št. 18, čeprav so na dan 31. oktobra 2013 registrirana v pristaniščih na drugih geografskih podobmočjih.

2.  Plovila, opremljena z vlečnimi mrežami in zapornimi plavaricami, se ne glede na skupno dolžino zadevnega plovila opredelijo kot plovila, ki dejavno lovijo majhne pelagične staleže, kadar sardela in/ali sardon predstavljata najmanj 50 % žive teže ulovana katerem koli ribolovnem potovanju. [Sprememba 18]

3.  Države članice zagotovijo, da skupna zmogljivost plovil, opremljenih z vlečnimi mrežami ali zapornimi plavaricami, ki dejavno lovijo majhne pelagične staleže na geografskem podobmočju št. 17, tako po bruto tonaži in/ali bruto registrski tonaži kot po moči motorja (v kW), navedenih v nacionalnih registrih flot in registrih flot EU, nikoli ne presega referenčne ribolovne zmogljivosti za majhne pelagične staleže iz odstavka 1.

4.  Države članice zagotovijo, da plovila, opremljena z vlečnimi mrežami in zapornimi plavaricami za ribolov majhnih pelagičnih staležev, opredeljena v odstavku 2, ne lovijo več kot 20 ribolovnih dni na mesec in ne več kot 180 ribolovnih dni zabeleženega ribolova na leto. [Sprememba 19]

5.  Plovilo, ki ni vključeno na seznam plovil z dovoljenjem iz odstavka 1, ne sme loviti rib ali, z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, hraniti na krovu ali iztovoriti več kot 20 % količine sardona in/ali sardele, če plovilo opravlja ribolovno potovanje na geografskem podobmočju št. 17 in/ali geografskem podobmočju št. 18.

6.  Države članice Komisiji sporočijo vsak nov vnos na seznam plovil z dovoljenjem iz odstavka 1, črtanje s tega seznama in/ali njegovo spremembo, kakor hitro se to zgodi. Navedene spremembe ne vplivajo na referenčno ribolovno zmogljivost iz odstavka 1. Komisija te podatke posreduje izvršnemu sekretarju GFCM.

_________________________

* Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

** Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

*** Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 147, 1.7.2013, str. 1).

**** Uredba Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L 167, 4.7.2003, str. 1).

***** Sklep Sveta 1999/800/ES z dne 22. oktobra 1999 o sklenitvi Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju ter o sprejetju prilog k navedenemu protokolu (Barcelonska konvencija) (UL L 322, 14.12.1999, str. 1).";

"

(3)  V naslov III se vstavi poglavje Ia:"

„POGLAVJE Ia

Obveznosti evidentiranja

Člen 17a

Nabiranje rdeče korale

Kapitani ribiških plovilRibiška plovila z dovoljenjem za nabiranje rdeče korale imajo na krovu ladijski dnevnik, kjer so zabeležene dnevno nabrane količine rdeče korale in ribolovna dejavnost po področjih in globinah, skupaj s številom ribolovnih dni in potopi. Ti podatki se takoj sporočijo pristojnim nacionalnim organom v rokih, določenih z veljavnimi pravili. [Sprememba 20]

Člen 17b

Naključni ulov nekaterih morskih vrst

1.  Kapitani ribiških plovil v ribolovnem ladijskem dnevniku iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009 zabeležijo naslednje podatke:

(a)  vsak naključni ulov in izpustitev morskih ptic;

(b)  vsak naključni ulov in izpustitev morskih želv, pri čemer se navedejo vsaj vrsta ribolovnega orodja, časi, čas mreže v vodi, globine in lokacije, ciljne vrste, vrsta morskih želv in če so bili osebki zavrženi mrtvi ali izpuščeni živi;

(c)  vsak naključni ulov in izpustitev sredozemskih medvedjic;

(d)  vsak naključni ulov in izpustitev kitov in delfinov, pri čemer se navedejo vsaj ustrezno ribištvo, značilnosti ribolovnega orodja, časi, in lokacije (po geografskih podobmočjih ali statističnih območjih iz Priloge I) in prizadete vrsteter ali gre za delfina ali drugo vrsto iz reda kitov in delfinov; [Sprememba 21]

(e)  vsak naključni ulov in po potrebi izpustitev vrst morskih psov in skatov iz Priloge II ali Priloge III Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju. [Sprememba 22]

2.  Države članice najkasneje do 31. decembra 2014 določijo pravila evidentiranja naključnega ulova iz odstavka 1 za kapitane ribiških plovil, za katera ne velja obveznost vodenja ribolovnega ladijskega dnevnika v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009.“; [Sprememba 23]

"

(4)  vstavita se naslednja člena 23a in 23b:"

„Člen 23a

Sporočanje ustreznih podatkov Komisiji

1.  Države članice do 15. novembra decembra vsakega leta Komisiji posredujejo: [Sprememba 24]

(a)  podatke o rdeči korali iz člena 17a;

(b)  v elektronskem poročilu stopnje naključnega ulova in izpustitve morskih ptic, morskih želv, sredozemskih medvedjic, kitov in delfinov ter morskih psov in skatov, pa tudi vse ustrezne podatke, ki se sporočajo v skladu s točkami (a), (b), (c), (d) in (e) člena 17b(1).

2.  Komisija do 15. decembra 31. decembra vsakega leta podatke iz odstavka 1 posreduje izvršnemu sekretarju GFCM. [Sprememba 25]

3.  Države članice Komisiji sporočijo spremembe seznama pristanišč, določenih za iztovarjanje rdeče korale v skladu z odstavkom 5 priporočila GFCM/36/2012/1.

4.  Države članice zbirajo zanesljive podatke o učinku plovil, ki lovijo trneža s pridnenimi zabodnimi mrežami, na populacijo kitov in delfinov v Črnem morju, ter te podatke posredujejo Komisiji.

5.  Države članice Komisijo obvestijo o spremembah zemljevidov in seznamov geografskih pozicij, ki opredeljujejo lokacije votlin sredozemskih medvedjic in so navedeni v odstavku 6 priporočila GFCM/35/2011/5.

6.  Komisija podatke iz odstavkov 3, 4 in 5 takoj posreduje izvršnemu sekretarju GFCM.

7.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte o obliki in posredovanju podatkov iz odstavkov 1, 3, 4 in 5. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

Člen 23b

Inšpekcija, spremljanje in nadzor ribištev za majhne pelagične staleže v Jadranskem morju

1.  Države članice vsako leto do konca septembra Komisiji sporočijo načrte in programe za zagotavljanje skladnosti z določbami člena 16l s pomočjo ustreznega spremljanja in poročanja, zlasti o mesečnem ulovu in uporabljenem ribolovnem naporu.

2.  Komisija podatke iz odstavka 1 posreduje izvršnemu sekretarju GFCM najkasneje do 30. oktobra vsako leto.“ ;

"

(5)  V prvem stavku člena 27(2) se „19. januarja 2012“ nadomesti z „[VSTAVI SE DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI TE UREDBE]“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 12, 15.1.2015, str. 116.
(2) Stališče Evropskega paralmenta z dne 13. januarja 2015.
(3)Uredba (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (UL L 347, 30.12.2011, str. 44).
(4) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).
(5)Sklep Sveta 77/585/EGS z dne 25. julija 1977 o sklenitvi Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem in Protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi odmetavanja z ladij in zrakoplovov (UL L 240, 19.9.1977, str. 1).
(6)Sklep Sveta 1999/800/ES z dne 22. oktobra 1999 o sklenitvi Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju ter o sprejetju prilog k navedenemu protokolu (Barcelonska konvencija) (UL L 322, 14.12.1999, str. 1).
(7)Uredba Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L 167, 4.7.2003, str. 1), kakor je spremenjena z Uredbo (EU) št. 605/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 12. junija 2013 (UL L 181, 29.6.2013, str. 1).
(8)Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).
(9)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov