Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0213(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0057/2014

Ingivna texter :

A8-0057/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/01/2015 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0005

Antagna texter
PDF 425kWORD 98k
Tisdagen den 13 januari 2015 - Strasbourg
Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***I
P8_TA(2015)0005A8-0057/2014
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 januari 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0457),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0102/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet av den 15 oktober 2014(1) från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0057/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)EUT C 12, 15.1.2015, s. 116.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 januari 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/... om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)
P8_TC1-COD(2014)0213

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM-avtalet) utgör en lämplig ram för multilateralt samarbete i syfte att främja utveckling, bevarande, rationell förvaltning och bästa nyttjande av levande marina resurser i Medelhavet och Svarta havet på en nivå som anses hållbar och medför en låg risk för kollaps för bestånden.

(2)  Europeiska unionen är liksom Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Malta, Rumänien och Slovenien avtalsslutande parter i AKFM-avtalet.

(3)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011(3) fastställs vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) avtalsområde. Det är den lämpliga rättsakten för införlivandet av AKFM:s rekommendationer vars innehåll ännu inte omfattas av unionsrätten. Förordning (EU) nr 1343/2011 kan ändras för att inbegripa de åtgärder som ingår i de relevanta AKFM-rekommendationerna.

(4)  Vid sina årliga möten 2011 och 2012 antog AKFM åtgärder för hållbart nyttjande av rödkorall inom sitt behörighetsområde för införlivande i unionslagstiftningen. En av åtgärderna rör användningen av fjärrstyrda undervattenfarkoster (ROV). AKFM beslutade att det efter 2014 inte längre kommer att vara tillåtet att använda ROV som på grundval av rekommendation GFCM/35/2011/2 används i områden som står under nationell jurisdiktion uteslutande för observation av och sökning efter rödkorall, såvida inte vetenskapliga utlåtanden säger något annat. Användningen av ROV bör emellertid, i linje med rekommendationen, tillåtas för medlemsstater som ännu inte har godkänt användning av ROV för sökning och eventuellt vill göra det, på villkor att de vetenskapliga resultat som har erhållits inom ramen för förvaltningsplaner inte visar på några negativa konsekvenser för hållbart nyttjande av rödkorall. Användning av ROV för vetenskapliga experiment kan även godkännas för en begränsad period, som inte sträcker sig längre än 2015, för såväl observation som skörd. Enligt en annan åtgärd som anges i rekommendation GFCM/36/2012/1 får fångster av rödkorall endast landas i ett begränsat antal hamnar med lämpliga hamnanläggningar och förteckningen över utsedda hamnar måste översändas till AKFM:s sekretariat. Eventuella ändringar av förteckningen över hamnar som utsetts av medlemsstaterna bör meddelas Europeiska kommissionen för vidarebefordran till AKFM:s sekretariat. [Ändr. 1]

(5)  Vid sina årliga möten 2011 och 2012 antog AKFM rekommendationerna GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 och GFCM/36/2012/2 om åtgärder för att begränsa oavsiktliga fångster av sjöfåglar, havssköldpaddor, munksälar och valar vid fiske i AKFM:s avtalsområde, för genomförande i unionslagstiftningen. I åtgärderna ingår förbud mot att från och med den 1 januari 2015 använda bottenstående garn med monofilament eller garntrådar som är tjockare än 0,5 mm, i syfte att minska oavsiktlig fångst av valar. Ett sådant förbud ingår redan i rådets förordning (EG) nr 1967/2006(4), som dock endast omfattar Medelhavet. Därför bör det inbegripas i denna förordning för att även tillämpas på Svarta havet.

(6)  Vid sitt årliga möte 2012 antog AKFM även rekommendation GFCM/36/2012/3 om åtgärder som syftar till att inom dess behörighetsområde säkerställa en hög nivå av skydd mot fiske för hajar och rockor, i synnerhet för de arter av hajar och rockor som klassificeras som utrotningshotade enligt bilaga II till protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet(5) till Barcelonakonventionen(6). Enligt en AKFM-åtgärden kommer fiske som bedrivs med trålredskap att förbjudas inom tre sjömil från kusten, förutsatt att 50 meters vattendjup inte uppnås, eller inom området för 50 meters vattendjup där ett djup av 50 meter uppnås vid ett kortare avstånd från kusten. Ett sådant förbud ingår redan i förordning (EG) nr 1967/2006, som dock endast omfattar Medelhavet. Därför bör det inbegripas i denna förordning för att även tillämpas på Svarta havet. Vissa andra åtgärder för korrekt identifiering av hajar som omfattas av den rekommendationen men som inte omfattas av rådets förordning (EG) nr 1185/2003(7) eller annan unionslagstiftning, måste inbegripas i denna förordning så att de blir fullt införlivade i unionslagstiftningen.

(7)  Vid sitt årliga möte 2013 och 2014 antog AKFM rekommendationerna GFCM/37/2013/1 och GFCM/38/2014/1 om åtgärder rörande fisket efter små pelagiska bestånd i Adriatiska havet, vilken bör införlivas i unionslagstiftningen. Dessa åtgärder rör förvaltningen av fiskekapaciteten för små pelagiska bestånd i AKFM:s geografiska delområden 17 och 18, på grundval av den referenskapacitet som fastställts, med hjälp av den fartygsförteckning som måste meddelas AKFM:s sekretariat senast den 30 november 2013, i enlighet med punkt 22 i rekommendation GFCM/37/2013/1. Förteckningen omfattar alla fartyg utrustade med trålredskap, snörpvadar eller andra typer av stänggarn utan snörplina, som har tillstånd från den berörda medlemsstaten att fiska efter små pelagiska bestånd och som är registrerade i hamnar i de geografiska delområdena 17 och 18 eller är verksamma i det geografiska delområdet 17 och/eller i det geografiska delområdet 18 trots att de den 31 oktober 2013 var registrerade i hamnar i andra geografiska delområden. Alla förändringar som kan påverka ovannämnda förteckning bör meddelas Europeiska kommissionen så snart de uppstår för vidarebefordran till AKFM:s sekretariat. AKFM:s åtgärd omfattar även ett förbud mot att behålla ombord eller landa, som bör genomföras i unionsrätten i enlighet med artikel 15.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013(8).

(8)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av vissa bestämmelser i denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa bestämmelser avser följande: formatet för och överföringen av begäran om undantag från ett fastställt minimidjup för skörd av rödkorall eller från minimibasdiametern för kolonier av rödkorall, formatet för och överföringen av resultaten av vetenskapliga bedömningar av de områden som kan komma att omfattas av ett undantag för minimidjupet för skörd av rödkorall, formatet för och överföringen av data om skörd av rödkorall, information rörande oavsiktliga fångster av sjöfåglar, havsköldpaddor, munksälar, valar och hajar samt rockor, ändringar av förteckningar över hamnar utsedda för landning av rödkorallfångst, påverkan på valpopulationer från vissa fiskefartyg och ändringar som gjorts av kartor och förteckningar över geografiska områden där grottor som är hemvist för munksäl är utmärkta. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(9).

(9)  I syfte att säkerställa att unionen fortsätter att uppfylla sina skyldigheter enligt AKFM-avtalet bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på de tillstånd att avvika från förbudet att skörda rödkorall på djup av mindre än 50 m och att avvika från minimibasdiametern för kolonier av rödkorall. Medlemsstater som redan har införlivat rekommendation GFCM/35/2011/2 och utvecklat lämpliga nationella förvaltningsramar, samt redan har informerat kommissionen om detta, bör inte omfattas av undantagsförfarandet. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. [Ändr. 2]

(10)  Förordning (EU) nr 1343/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 1343/2011

Förordning (EU) nr 1343/2011 ska ändras på följande sätt:

—  (1) Följande artikel ska införas som artikel 15a:"

”Artikel 15a

Användning av trålredskap och garn i fisket i Svarta havet

1.  Fiske som bedrivs med trålredskap ska vara förbjudet inom tre sjömil från kusten, förutsatt att 50 meters vattendjup inte uppnås, eller inom området för 50 meters vattendjup där ett djup av 50 meter uppnås vid ett kortare avstånd från kusten.

2.  Från och med den 1 januari 2015 får monofilamentets eller garntrådarnas diameter i bottenstående garn inte överstiga 0,5 mm.”

"

—  (2) I avdelning II ska följande kapitel IV, V och VI läggas till:"

”Kapitel IV

Bevarande och hållbart nyttjande av rödkorall

Artikel 16a

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 och artikel 8.1 e och g i förordning (EG) nr 1967/2006 eller eventuella strängare åtgärder som följer av rådets direktiv 92/43/EEG*.

Artikel 16b

Minimidjup för skörd

1.  Skörd av rödkorall ska vara förbjudet på djup som är mindre än 50 meter, tills något annat stöds genom vetenskapliga undersökningar som validerats av AKFM:s vetenskapliga rådgivande kommitté (SAC). [Ändr. 3]

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 27 med avseende på att fastställa undantag från punkt 1. Dessa delegerade akter ska omfatta regler som garanterar vetenskaplig utvärdering av de områden som omfattas av undantag. Medlemsstater som redan har införlivat rekommendation GFCM/35/2011/2 och utvecklat lämpliga nationella förvaltningsramar, samt redan har informerat kommissionen om detta, ska inte omfattas av undantagsförfarandet i den här artikeln. [Ändr. 4]

3.  Undantag enligt punkt 2 får endast beviljas om följande villkor är uppfyllda:

a)  En lämplig nationell förvaltningsram har inrättats, inbegripet en ordning för fisketillstånd i enlighet med artikel 7 rådets förordning (EG) nr 1224/2009**.

b)  Studier om rikligheten på och den geografisk utbredningen av kolonier av rödkorall har utförts på nationell nivå.

c)  Adekvata fredningstider och fredningsområden säkerställer att endast ett begränsat antal kolonier av rödkorall nyttjas. xxx

d)  Den berörda medlemsstaten gör en vetenskaplig utvärdering av de områden som omfattas av undantag.

4.  Medlemsstater som har för avsikt att begära undantag enligt punkt 2 ska överlämna följande till kommissionen:

a)  En vetenskaplig och teknisk motivering.

b)  Förteckningen över de fiskefartyg som har tillstånd att skörda rödkorall på mindre än 50 meters djup.

c)  förteckningen över de områden där denna verksamhet är tillåten, angivna med geografiska koordinater både på land och till sjöss.

5.  Kommissionen får anta genomförandeakter med avseende på formatet för och översändandet av de ansökningar om undantag som avses i punkt 4 och om resultatet av den vetenskapliga utvärdering som avses i punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.2.

6.  Kommissionen ska informera AKFM:s verkställande sekreterare om de beslut som fattas i enlighet med punkt 2 och resultaten av den vetenskapliga utvärdering som avses i samma punkt.

Artikel 16c

Minimibasdiameter för kolonier

1.  Röda koraller från kolonier vars basdiameter är mindre än 7 mm vid stammen, uppmätt inom en centimeter från den kolonins bas, får inte skördas, behållas ombord, omlastas, landas, transporteras, lagras, säljas eller presenteras för eller bjudas ut till försäljning som råvara.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27 för att, genom undantag från punkt 1 skall, tillåta en högsta toleransnivå av 10 % i levande vikt av kolonier av rödkorall som inte uppfyller storlekskraven (< 7 mm). Medlemsstater som redan har införlivat rekommendation GFCM/35/2011/2 och utvecklat lämpliga nationella förvaltningsramar, samt redan har informerat kommissionen om detta, ska inte omfattas av undantagsförfarandet i den här artikeln. [Ändr. 5]

3.  Undantag enligt punkt 2 får endast beviljas om följande villkor är uppfyllda:

a)  En nationell förvaltningsram har inrättats, inbegripet en ordning för fisketillstånd i enlighet med artikel 7 förordning (EG) nr 1224/2009.

b)  Särskilda övervaknings- och kontrollprogram som anger mål, prioriteringar och riktmärken för inspektionsverksamheten har införts. [Ändr. 6]

4.  Medlemsstater som begär undantag enligt punkt 2 ska till kommissionen överlämna den vetenskapliga och tekniska motiveringen för ett sådant undantag.

5.  Kommissionen får anta genomförandeakter med avseende på format och översändande av den vetenskapliga och tekniska motivering som avses i punkt 4. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.2.

6.  Kommissionen ska informera AKFM:s verkställande sekreterare om de beslut som fattas enligt punkt 2.

Artikel 16d

Redskap och anordningar

1.  För skörd av rödkorall ska det enda tillåtna redskapet var en hammare som används manuellt av yrkesfiskare fiskare som erkänns som sådana i den berörda medlemsstaten. [Ändr. 7]

2.  Användningen av fjärrstyrda undervattensfarkoster för undersökning och skörd av rödkorall är förbjudet. Om vetenskapliga utlåtanden inte ger stöd för annat ska detta förbud ska, från och med den 1 januari 20152016, täcka användning av ROV som, i områden som står under nationell jurisdiktion, kan ha godkänts av medlemsstaterna uteslutande för observation av och sökning efter rödkorall på grundval av punkt 3 a eller 3 b i rekommendation GFCM/35/2011/2. [Ändr. 8]

2a.  Punkt 2 ska inte gälla för medlemsstater som ännu inte har godkänt ROV för sökning och eventuellt vill göra det. Sådana tillstånd ska endast ges utifrån vetenskapliga resultat som har inhämtats i nationella förvaltningsramar och som inte visar några negativa effekter på ett hållbart utnyttjande av rödkorall. [Ändr. 9]

2b.  Användning av ROV får enbart godkännas i områden inom nationell jurisdiktion och då i samband med vetenskapliga experiment för både observation och skörd under en begränsad period som inte sträcker sig längre än 2015 och som genomförs under kontroll av nationella forskningsinstitut och/eller i samarbete med nationella eller internationella organ eller andra relevanta berörda parter. [Ändr. 10]

Kapitel V

Minska fiskeverksamhetens påverkan på vissa marina arter

Artikel 16e

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella strängare åtgärder som följer av direktiv 92/43/EEG eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG*** och rådets förordning (EG) nr 1185/2003****.

Artikel 16f

Oavsiktliga fångster av sjöfåglar i fiskeredskap

1.  Befälhavare på fiskefartyg ska omedelbart släppa fria sjöfåglar som oavsiktligt fångas i fiskeredskap.

1a.  Fiskefartyg får inte bringa i land sjöfåglar, utom inom ramen för nationella handlingsplaner för bevarande av sjöfåglar eller för att skaffa hjälp åt enskilda skadade fåglar, och på villkor att behöriga nationella myndigheter, innan det berörda fartyget går i hamn, vederbörligen och officiellt har underrättats om fartygets avsikt att bringa sådana fåglar i land. [Ändr. 11]

Artikel 16 g

Oavsiktlig fångst av havssköldpaddor i fisket

1.  Befälhavare på fiskefartyg ska genast släppa tillbaka i havetExemplar av sköldpaddor som oavsiktligt fångas i fiskeredskap ska hanteras försiktigt och släppas tillbaka i havet oskadade och levande havssköldpaddor som oavsiktligt fångats i fiskeredskapnär så är möjligt. [Ändr. 12]

2.  Befälhavare på fiskefartyg ska inte landa havssköldpaddor, om detta inte ingår i ett särskilt räddningsprogram eller nationellt bevarandeprogram eller krävs för att rädda livet på eller skaffa hjälp åt skadade och medvetslösa exemplar av havssköldpadda och under förutsättning att de berörda behöriga nationella myndigheterna har blivit vederbörligen och officiellt underrättade före det berörda fartygets ankomst till hamn [Ändr. 13]

3.  Fartyg som använder snörpvadar för små pelagiska arter eller andra typer av stänggarn utan snörplina för pelagiska arter får inte ska, i den utsträckning det är praktiskt genomförbart, undvika att ringa in havssköldpaddor. [Ändr. 14]

4.  Fartyg som använder långrevar och bottenstående garn ska ombord medföra säker utrustning för manipulering, lösgörande och frisläppande så att det säkerställs att havssköldpaddor hanteras och frisläpps på ett sätt som ger maximal sannolikhet för överlevnad.

Artikel 16h

Oavsiktlig fångst av munksäl (Monachus monachus)

1.  Befälhavare på fiskefartyg ska inte ta ombord, lasta om och landa munksälar, såvida inte detta krävs för att rädda och säkra assistans för återställande av skadade enskilda djur och under förutsättning att de berörda behöriga nationella myndigheterna har blivit vederbörligen och officiellt underrättade före det berörda fartygets ankomst till hamn.

2.  Befälhavare på fiskefartyg som oavsiktligt har fångat Exemplar av munksälar som oavsiktligt fångas i sina fiskeredskap ska omedelbart släppa dem fria hanteras försiktigt och släppas tillbaka i havet oskadade och levande och oskadade. Kroppar av döda exemplar Om en sådan munksäl redan har dött ska kroppen landas och ska beslagtas och destrueras av de nationella myndigheterna meddelas senast vid ankomst i hamn. [Ändr. 15]

Artikel 16i

Oavsiktlig fångst av valar

Befälhavare på fiskefartyg ska omedelbart släppa tillbaka i havet valar Exemplar av valar som oavsiktligt fångas i fiskeredskap ska hanteras försiktigt och släppas tillbaka i havet oskadade och levande när så är möjligt. [Ändr. 16]

Artikel 16j

Skyddade hajar och rockor

1.  Arter av hajar och rockor som omfattas av bilaga II till protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet***** får inte behållas ombord, lastas om, landas, transporteras, lagras, säljas eller presenteras för eller bjudas ut till försäljning.

2.  Fiskefartyg som oavsiktligt har fångat arter av hajar och rockor av de arter som omfattas av bilaga II till protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet, ska omedelbart släppa dem fria om de är levande och oskadade. [Ändr. 17]

Artikel 16k

Identifiering av hajar

Borttagning av huvud och flåning av hajar ombord och före landning ska vara förbjudet. Hajar utan huvud och flådda hajar får inte saluföras på marknader för första försäljning efter landning.

Kapitel VI

Åtgärder för fiske efter små pelagiska bestånd i Adriatiska havet

Artikel 16 l

Förvaltning av fiskekapaciteten

1.  Vid tillämpning av denna artikel ska referenskapaciteten för fiske av små pelagiska bestånd vara den som fastställts på grundval av de fartygsförteckningar som de berörda medlemsstaterna meddelat AKFM:s sekretariat i enlighet med punkt 22 i rekommendation GFCM/37/2013/1. Dessa förteckningar ska omfatta alla fartyg utrustade med trålredskap, snörpvadar eller andra typer av stänggarn utan snörplina, som har tillstånd att fiska efter små pelagiska bestånd och som är registrerade i hamnar i de geografiska delområdena 17 och 18 eller är verksamma i det geografiska delområdet 17 och/eller i det geografiska delområdet 16 trots att de den 31 oktober 2013 var registrerade i hamnar i andra geografiska delområden.

2.  Fartyg som är utrustade med trålredskap och snörpvad ska, oberoende av det berörda fartygets sammanlagda längd, klassificeras som fartyg som fiskar aktivt efter små pelagiska bestånd, om sardiner och/eller ansjovis utgör minst 50 % av fångsten i levande vikt under en fiskeresa. [Ändr. 18]

3.  Medlemsstaterna ska se till att den totala flottkapaciteten av fartyg som är utrustade med trålredskap eller snurrevad och som bedriver aktivt fiske efter små pelagiska bestånd i det geografiska delområdet 17, både när det gäller bruttotonnage (GT) och/eller bruttoregisterton (GT) och när det gäller maskinstyrka (kW) enligt vad som noterats i medlemsstaternas och EU:s flottregister, inte vid någon tidpunkt överskrider referenskapaciteten för fiske av små pelagiska bestånd enligt punkt 1.

4.  Medlemsstaterna ska se till att fartyg som är utrustade med trålredskap och snurrevadar för små pelagiska bestånd enligt punkt 2 inte är verksamma i mer än 20 fiskedagar per månad och inte överskrider 180 dagar per år med registrerade fångster.[Ändr. 19]

5.  Fartyg som inte ingår i den förteckning över fartyg med tillstånd som avses i punkt 1 ska inte tillåtas fiska efter eller, genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, behålla ombord eller landa någon kvantitet som omfattar mer än 20 % av ansjovis och/eller sardiner om fartyget genomför en fiskeresa i det geografiska delområdet 17 och/eller i det geografiska delområdet 18.

6.  Medlemsstaterna ska meddela kommissionen alla eventuella tillägg, strykningar från och/eller ändringar i den förteckning över fartyg med tillstånd som avses i punkt 1 så snart de uppstår. Dessa ändringar påverkar inte den referenskapacitet för fiske som avses i punkt 1. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till AKFM:s verkställande sekreterare.

_____________________

* Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

** Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

*** Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 147, 1.7.2013, s. 1).

**** Rådets förordning (EG) nr 1185/2003 av den 26 juni 2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg (EUT L 167, 4.7.20013, s. 1).

*****Rådets beslut 1999/800/EG av den 22 oktober 1999 om att ingå protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet samt om att godkänna bilagorna till det nämnda protokollet (Barcelonakonventionen) (EGT L 322, 14.12.1999, s. 1).”

"

(3)  I avdelning III ska följande kapitel IA införas:"

”KAPITEL Ia

Registreringsskyldigheter

Artikel 17a

Skörd av rödkorall

Befälhavare på Fiskefartyg med tillstånd att skörda rödkorall ska ha en loggbok ombord i vilken de dagliga fångsterna av rödkorall samt fiskeverksamheten ska rapporteras per område och djup, inklusive antalet fiskedagar och dykningar. Dessa uppgifter ska överlämnas till de behöriga nationella myndigheterna utan dröjsmål inom de tidsfrister som anges i gällande lagstiftning. [Ändr. 20]

Artikel 17b

Oavsiktlig fångst av vissa marina arter

1.  Befälhavare på fiskefartyg ska i den fiskeloggbok om avses i artikel 14 förordning (EG) nr 1224/2009 registrera följande uppgifter:

a)  Samtliga fall av oavsiktlig fångst och frisläppande av sjöfåglar.

b)  Samtliga fall av oavsiktlig fångst och frisläppande av havssköldpaddor, med uppgift om åtminstone typ av fiskeredskap, tidpunkter, nedsänkningens varaktighet, djup och geografiska platser, målarter, arter av havssköldpaddor och om enskilda exemplar har kastats överbord döda eller släppts levande.

c)  Samtliga fall av oavsiktlig fångst och frisläppande av munksälar.

d)  Samtliga fall av oavsiktlig fångst och frisläppande av valar med uppgift minst om berörda fisken, redskapstypens egenskaper, tidpunkter och geografiska platser (antingen i geografiska delområden eller statistiska rektanglar enligt definitionen i bilaga I) och drabbade arter av valar samt huruvida den fångade valen är en delfin eller någon annan valart. [Ändr. 21]

e)  Samtliga fall av oavsiktlig fångst och, vid behov, frisläppande av arter av hajar och rockor av de arter som förtecknas i bilaga II eller i bilaga III till protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet. [Ändr. 22]

2.  Senast den 31 december 2014 ska medlemsstaterna fastställa reglerna för den registrering av oavsiktlig fångst enligt punkt 1 som ska göras av befälhavare på fiskefartyg som inte omfattas av kraven på att föra en fiskeloggbok enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009. ” [Ändr. 23]

"

(4)  Följande artiklar ska införas som artiklarna 23a och 23b:"

”Artikel 23a

Rapportering av relevanta uppgifter till kommissionen

1.  Senast den 15 november december varje år ska medlemsstaterna överlämna följande till kommissionen: [Ändr. 24]

a)  De uppgifter om rödkorall som avses i artikel 17a.

b)  I form av en elektronisk rapport, uppgifter om mängden oavsiktliga fångster och frisläppande av sjöfågel, havssköldpaddor, munksäl, valar, hajar och rockor samt all annan relevant information som rapporterats i enlighet med artikel 17b.1 a, b, c, d och e.

2.  Kommissionen ska sända uppgifterna i punkt 1 till AKFM:s verkställande sekreterare senast den 15 31 december varje år. [Ändr. 25]

3.  Medlemsstaterna ska meddela kommissionen alla eventuella ändringar av förteckningen över hamnar som utsetts för landning av fångster av rödkorall i enlighet med punkt 5 i rekommendation GFCM/36/2012/1.

4.  Medlemsstaterna skall samla in tillförlitliga uppgifter om påverkan på valpopulationer i Svarta havet från fartyg som fiskar efter pigghaj med bottenstående garn och överlämna dessa uppgifter till kommissionen.

5.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla ändringar av kartor och förteckningar över geografiska positioner som visar läget för grottor som är hemvist för munksäl och anges i punkt 6 i rekommendation GFCM/35/2011/5.

6.  Kommissionen ska utan dröjsmål vidarebefordra de uppgifter som avses i punkterna 3, 4 och 5 till AKFM:s verkställande sekreterare.

7.  Kommissionen får anta genomförandeakter om formatet och översändandet av de uppgifter som avses i punkterna 1, 3, 4 och 5. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.2.

Artikel 23

Uppföljning, kontroll och övervakning för fiske efter små pelagiska bestånd i Adriatiska havet

1.  Före slutet av september varje år ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina planer och program för att se till att bestämmelserna i artikel 16l efterlevs genom lämplig övervakning och rapportering, i synnerhet av månatliga fångster och fiskeansträngningar.

2.  Kommissionen ska sända uppgifterna som avses i punkt 1 till AKFM:s verkställande sekreterare senast den 30 oktober varje år.”

"

—  (5) I första meningen i artikel 27.2 ska ”19 januari 2012” ersättas med ”[DATUM DÅ DENNA FÖRORDNING TRÄDER I KRAFT - SKA INFÖRAS]”.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)EUT C 12, 15.1.2015, s. 116.
(2)Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 januari 2015.
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet (EUT L 347, 30.12.2011, s. 44).
(4)Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).
(5)Rådets beslut 77/585/EEG av den 25 juli 1977 om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan, (EGT L 240, 19.9.1977, s. 1).
(6)Rådets beslut 1999/800/EG av den 22 oktober 1999 om att ingå protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet samt om att godkänna bilagorna till det nämnda protokollet (Barcelonakonventionen) (EGT L 322, 14.12.1999, s. 1).
(7)Rådets förordning (EG) nr 1185/2003 av den 26 juni 2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg (EUT L 167, 4.7.2003, s. 1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 605/2013 av den 12 juni 2013 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 1).
(8)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
(9)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy