Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2503(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0046/2015

Rozpravy :

PV 15/01/2015 - 9.1
CRE 15/01/2015 - 9.1

Hlasování :

PV 13/01/2015 - 8.6
PV 15/01/2015 - 11.1

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0006

Přijaté texty
PDF 299kWORD 67k
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Rusko, zejména případ Alexeje Navalného
P8_TA(2015)0006RC-B8-0046/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2015 o Rusku, zejména o případu Alexeje Navalného (2015/2503(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na ruskou ústavu, zejména na její článek 118, který stanoví, že spravedlnost vykonávají v Ruské federaci pouze soudy, a na článek 120, který stanoví, že soudci jsou nezávislí a řídí se pouze ruskou ústavou a federálním právem,

–  s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku, zejména na své usnesení ze dne 23. října 2012 o zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského(1), ze dne 13. června 2013 o právním státě v Rusku(2) a ze dne 13. března 2014 o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty účastnícími se protestů na Blatném náměstí(3), ze dne 23. října 2014 o zrušení nevládní organizace Memorial (nositelky Sacharovovy ceny za rok 2009) v Rusku(4) a na doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 2. dubna 2014 o zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského(5),

−  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2013 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2012 a o politice Evropské unie v této oblasti(6);

−  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ze dne 30. prosince 2014 o odsouzení Alexeje Navalného a jeho bratra Olega Navalného soudem v Zamoskvorečí;

−  s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech ze dne 28. listopadu 2013;

−  s ohledem na současnou Dohodu o partnerství a spolupráci (DPS) mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, a na pozastavená jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem,

–  s ohledem na článek 135 odst. 5 a článek 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Ruská federace je řádným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě i signatářem deklarace OSN, a že se tudíž zavázala k dodržování zásad demokracie, právního státu a k dodržování základních svobod a lidských práv; vzhledem k tomu, že v posledních měsících dochází v Rusku k řadě případů závažného porušování zásad právního státu a k přijímání restriktivních právních předpisů, a panují proto vážné obavy ohledně dodržování mezinárodních a vnitrostátních závazků ze strany Ruska; vzhledem k tomu, že Evropská unie opakovaně nabídla další pomoc a odborné zkušenosti prostřednictvím „partnerství pro modernizaci“ s cílem pomoci Rusku modernizovat a dodržovat svůj ústavní a právní řád v souladu s normami Rady Evropy; vzhledem k tomu, že došlo k řadě soudních případů s politicky vykonstruovanými důvody, jež jsou využívány k odstranění politické soutěže a k vyhrožování občanské společnosti s cílem odradit občany od účasti na veřejných shromážděních a veřejných protestech proti současnému vedení země;

B.  vzhledem k tomu, že Alexej Navalnyj soustavně poukazoval na masivní korupci prorůstající až do nejvyšších pater ruského státního aparátu; vzhledem k tomu, že jeho první odsouzení k pětiletému trestu odnětí svobody v červenci 2013 bylo považováno za politické; vzhledem k tomu, že v únoru roku 2014 byl dán do domácího vězení na další dva měsíce a že v březnu 2014 byl přinucen nosit elektronický náramek, který monitoroval jeho aktivity;

C.  vzhledem k tomu, že Alexej Navalnyj získal 27 % hlasů ve volbách do funkce moskevského starosty v září 2013, a tak potvrdil, že je jednou z nejvýznamnějších tváří ruské opozice vůči Kremlu;

D.  vzhledem k tomu, že druhý rozsudek proti Alexeji Navalnému měl být vynesen dne 15. ledna 2015, ale soud nevysvětlitelně přeložil toto datum na 30. prosince 2014, kdy se většina Rusů soustřeďovala na oslavu Nového roku; vzhledem k tomu, že stejná technika uspíšení data byla použita proti Michajlu Chodorkovskému;

E.  vzhledem k tomu, že se v Rusku v posledních letech dramaticky zhoršila situace v oblasti lidských práv a že ruské orgány přijaly soubor právních přepisů, které zahrnují některá nejednoznačná ustanovení a jsou používány k dalšímu omezování zástupců opozice a občanské společnosti a ohrožují svobodu projevu a shromažďování;

F.  vzhledem k tomu, že právní předpisy přijaté v posledním roce a týkající se nevládních organizací a práva na svobodu shromažďování jsou používány k utlačování občanské společnosti, potlačování opozičních politických názorů a k pronásledování nevládních organizací, demokratické opozice a sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že na základě používání zákona o „zahraničních agentech“ byla de facto zrušena nezávislá občanskoprávní organizace „Memorial“; vzhledem k tomu, že provádění těchto právních předpisů zahrnovalo přísná opatření zaměřená na to, aby zabránila organizacím občanské společnosti, jako je organizace matek vojáků, v činnosti a aby je zastrašila;

G.  vzhledem k tomu, že koncem prosince 2014 ministerstvo spravedlnosti Ruské federace podstatně pozměnilo seznam „zahraničních agentů“ a přidalo na ně některé organizace zabývající se ochranou lidských práv, včetně Sacharovova střediska, a tak jim značně bránilo v činnosti a v ochraně lidských práv v Rusku;

H.  vzhledem k tomu, že řada procesů a soudních řízení konaných v posledních letech, jako jsou případy Magnitského, Chodorkovského a Politkovské, vyvolala pochybnosti ohledně nezávislosti a nestrannosti soudních institucí Ruské federace, vzhledem k tomu, že tak významné případy, jako je případ Alexeje Navalného, jsou právě za hranicemi Ruska nejznámějšími případy systematické neschopnosti ruského státu dodržovat právní stát a zajišťovat svým občanům spravedlnost, vzhledem k tomu, že současné soudní rozhodnutí představuje politicky motivovaný útok s cílem potrestat Alexeje Navalného jakožto jednoho z nejprominentnějších oponentů vlády;

I.  vzhledem k tomu, že je stále více zapotřebí pevné, soudržné a komplexní politiky EU vůči Rusku, kterou by podporovaly všechny členské státy, s poskytováním podpory a pomoci opírající se současně o pevnou a spravedlivou kritičnost;

1.  vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad tím, že je v Rusku používáno právo jako politický nástroj; zdůrazňuje, že odsouzení předního právníka, bojovníka proti korupci a sociálního aktivisty Alexeje Navalného k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce 3,5 roku a jeho bratra Olega Navalného k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce 3,5 roku bylo založeno na nepodložených obviněních; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že toto stíhání se jeví jako politicky motivované;

2.  se znepokojením konstatuje, že i když Alexej Navalnyj nyní není uvězněn, jeho bratr Oleg Navalnyj je v současnosti ve vězení, což vyvolává obavy z možného použití rodinného příslušníka k zastrašení a umlčení jednoho z lídrů ruské opozice Alexeje Navalného; připomíná, že Alexejův bratr Oleg, otec dvou malých dětí a bývalý výkonný ředitel státní poštovní služby, nikdy nehrál žádnou úlohu v ruském opozičním hnutí;

3.  naléhavě vyzývá ruské soudní orgány a orgány vymáhání práva, aby plnily svoji úlohu nestranně a nezávisle bez politického vměšování a aby zajistily, aby soudní řízení v případě obou Navalných i další vyšetřování a procesy proti opozičním aktivistům splňovaly mezinárodně akceptované normy; zdůrazňuje, že je důležité, aby se soudní rozhodnutí oprostila od politického vměšování a byla nezávislá a plně v souladu se zásadou právního státu;

4.  plně podporuje kampaň proti korupci v Rusku, kterou podněcoval Alexej Navalnyj, a podporuje úsilí ruského lidu o hledání uspořádání zajišťujícího demokracii, politický pluralismus, jednotu a dodržování lidských práv;

5.  domnívá se, že by Ruská federace jakožto člen Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě měla dodržovat povinnosti, k nimž se zavázala; poukazuje na to, že nedávný vývoj směřoval opačným směrem, než je právní stát a nezávislost soudní moci v zemi;

6.  vyzývá předsedy Rady a Komise i místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby tyto případy nadále úzce sledovali a vznášeli tyto otázky v různé podobě a na schůzích s Ruskem, a aby podávali Parlamentu zprávy o výměnách názorů s ruskými orgány;

7.  zdůrazňuje, že svobodu shromažďování v Ruské federaci zajišťuje článek 31 ruské ústavy a Evropská úmluva o lidských právech, jejímž je Rusko signatářem a kterou jsou tedy ruské orgány povinny dodržovat;

8.  naléhavě vyzývá Radu, aby vůči Rusku rozvíjela jednotnou politiku zavazující 28 členských států EU a evropské orgány předávat důrazné společné poselství o úloze lidských práv ve vzájemných vztazích mezi EU a Ruskem a o potřebě ukončit porušování svobody projevu, shromažďování a sdružování v Rusku;

9.  místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby co nejdříve předložila souhrnnou strategii vůči Rusku, zaměřenou na zachování územní integrity a svrchovanosti evropských států a současně podporující posilování demokratických zásad, dodržování lidských práv a právního státu v Rusku;

10.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračující vlnou útoků na nezávislé organizace lidských práv a skupiny občanské společnosti v Rusku, jež představuje další znamení umlčování nezávislých hlasů, trend, který vzbuzuje rostoucí znepokojení Evropské unie; naléhavě vyzývá Komisi a ESVČ, aby s ohledem na probíhající fázi plánování finančních nástrojů EU zvýšila svou pomoc ruské občanské společnosti prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva a finančních prostředků organizací občanské společnosti a místních orgánů a aby zahrnula Fórum občanské společnosti EU–Rusko do nástroje partnerství s cílem zajistit udržitelnou a dlouhodobou podporu; vítá rozhodnutí rady guvernérů Evropské nadace pro demokracii rozšířit činnost nadace rovněž do Ruska;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

(1) Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(2) Přijaté texty P7_TA(2013)0284.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2014)0253.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2014)0039.
(5) Přijaté texty P7_TA(2014)0258.
(6) Přijaté texty P7_TA(2013)0575.

Právní upozornění - Ochrana soukromí