Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2503(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0046/2015

Keskustelut :

PV 15/01/2015 - 9.1
CRE 15/01/2015 - 9.1

Äänestykset :

PV 13/01/2015 - 8.6
PV 15/01/2015 - 11.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0006

Hyväksytyt tekstit
PDF 132kWORD 57k
Torstai 15. tammikuuta 2015 - Strasbourg
Venäjä ja erityisesti Aleksei Nalvalnyin tapaus
P8_TA(2015)0006RC-B8-0046/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2015 Venäjästä ja erityisesti Aleksei Navalnyin tapauksesta (2015/2503(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Venäjän perustuslain ja erityisesti sen 118 pykälän, jonka mukaan oikeudenkäyttö Venäjän federaatiossa kuuluu yksinomaan tuomioistuimille, ja sen 120 pykälän, jonka mukaan tuomarit ovat riippumattomia ja ainoastaan Venäjän perustuslain ja federaation lainsäädännön alaisia;

–  ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman Sergei Magnitskin tapauksessa osallisia Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta(1), 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä(2), 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjästä ja Bolotnajan aukion tapahtumissa mukana olleiden mielenosoittajien tuomitsemisesta(3) ja 23. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman Memorial‑kansalaisjärjestön (vuoden 2009 Saharov-palkinnon saaja) lakkauttamisesta Venäjällä(4) sekä 2. huhtikuuta 2014 antamansa suosituksen neuvostolle Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta(5),

−  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2012 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(6),

−  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 30. joulukuuta 2014 antaman julkilausuman Aleksei Navalnyin ja tämän veljen Oleg Navalnyin Zamoskvoretskin tuomioistuimessa saamasta tuomiosta,

−  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2013 käydyt EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvottelut,

−  ottaa huomioon kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehdyn voimassa olevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sekä keskeytyneet neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) täysjäsenenä sekä YK:n julistuksen allekirjoittajamaana sitoutunut noudattamaan demokratian, oikeusvaltion sekä perusvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita; huomauttaa, että viime kuukausina on useaan otteeseen loukattu vakavasti oikeusvaltioperiaatetta ja säädetty rajoittavia lakeja, minkä vuoksi on syytä vahvasti epäillä, noudattaako Venäjä kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteitaan; toteaa, että EU on modernisaatiokumppanuuden kautta toistuvasti tarjonnut Venäjälle lisäapua ja asiantuntemusta auttaakseen sitä nykyaikaistamaan perustuslakiaan ja oikeusjärjestystään ja noudattamaan niitä Euroopan neuvoston vaatimusten mukaisesti; toteaa, että on lukuisia muitakin oikeustapauksia, joissa poliittisin perustein tekaistujen syiden avulla pyritään eliminoimaan poliittisia vastustajia ja uhkaamaan kansalaisyhteiskuntaa sekä estämään kansalaisia osallistumasta julkisiin mielenilmauksiin ja mielenosoituksiin, joissa vastustetaan maan nykyjohtoa;

B.  toteaa, että Aleksei Navalnyi on toistuvasti tuonut esille Venäjän valtiokoneiston korkeimmilla tasoilla esiintyvän laajamittaisen korruption; huomauttaa, että tuomioistuimen hänelle heinäkuussa 2013 langettamaa ensimmäistä viiden vuoden pituista tuomiota pidettiin poliittisena; ottaa huomioon, että helmikuussa 2014 hänet määrättiin kahdeksi kuukaudeksi kotiarestiin ja maaliskuussa 2014 hänelle asennettiin sähköinen valvontaranneke;

C.  ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi sai syyskuussa 2013 pidetyissä Moskovan pormestarinvaaleissa 27 prosenttia äänistä ja nousi näin yhdeksi Venäjän hallitusta vastustavan opposition näkyvimmistä keulakuvista maassa;

D.  toteaa, että Aleksei Navalnyin toinen tuomio oli alun perin määrä julistaa 15. tammikuuta 2015, mutta selittämättömistä syistä tuomioistuin julisti tuomion jo 30. joulukuuta 2014, jolloin useimpien venäläisten huomio oli jo uudenvuoden juhlinnassa; toteaa, että samaa tekniikkaa eli tuomion julistamispäivän aikaistamista sovellettiin myös Mihail Hodorkovskin tapauksessa;

E.  ottaa huomioon, että Venäjän ihmisoikeustilanne on heikentynyt jyrkästi viime vuosina ja Venäjän viranomaiset ovat hyväksyneet joukon lakeja, joissa on tulkinnanvaraisia säännöksiä ja joilla rajoitetaan entisestään opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintaa sekä estetään ilmaisun- ja kokoontumisvapauden toteutuminen;

F.  toteaa, että kansalaisjärjestöjä ja kokoontumisvapautta koskevaa lainsäädäntöä käytettiin viime vuonna kansalaisyhteiskunnan tukahduttamiseen, opposition poliittisten näkemysten vaientamiseen sekä kansalaisjärjestöjen, demokraattisen opposition ja tiedotusvälineiden häirintään; huomauttaa, että riippumaton ihmisoikeusjärjestö Memorial tosiasiallisesti lakkautettiin niin sanottuja ulkomaisia toimijoita koskevan lain nojalla; toteaa, että tämän lain täytäntöönpano on johtanut ankariin toimiin, joiden tavoitteena on estää kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, kuten sotilaiden äitien järjestöä, harjoittamasta toimintaansa ja saada ne luopumaan siitä;

G.  toteaa, että joulukuun lopussa 2014 Venäjän federaation oikeusministeriö teki laajoja muutoksia niin sanottujen ulkomaisten toimijoiden luetteloon lisäämällä siihen useita ihmisoikeuksien suojelemiseksi toimivia järjestöjä, joista yksi on Saharov-keskus, ja huomauttaa, että tämä hankaloittaa tuntuvasti niiden toimintaa ja ihmisoikeuksien suojelua Venäjällä;

H.  toteaa, että monet viime vuosien oikeudenkäynnit ja oikeusmenettelyt ja esimerkiksi Magnitskin, Hodorkovskin ja Politkovskajan tapaukset ovat asettaneet kyseenalaisiksi Venäjän federaation oikeudellisten elinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden; katsoo, että paljon julkisuutta saaneet tapaukset, kuten Aleksei Navalnyin tapaus, ovat vain Venäjän ulkopuolella tunnetuimmat tapaukset ja osoittavat, että Venäjän valtio on epäonnistunut kautta linjan oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa ja kansalaistensa oikeuksien toteutumisessa; katsoo, että voimassa oleva tuomio on poliittinen ja sillä yritetään rangaista Aleksei Navalnyita yhtenä näkyvimmistä hallituksen vastustajista;

I.  katsoo, että EU:n on nyt jos koskaan harjoitettava Venäjän-suhteissaan määrätietoista, johdonmukaista ja kattavaa politiikkaa, jota kaikki jäsenvaltiot tukevat ja jonka tueksi voidaan esittää voimakasta ja oikeudenmukaista kritiikkiä;

1.  on syvästi huolestunut siitä, että lakia käytetään Venäjällä politiikan välikappaleena; painottaa, että tunnetulle asianajajalle, korruption vastustajalle ja yhteiskunta-aktivistille Aleksei Navalnyille langetettiin 3,5 vuoden ehdollinen tuomio ja tämän veljelle Oleg Navalnyille 3,5 vuoden vankeustuomio perusteettomien syytösten nojalla; pitää erittäin valitettavana, että syytteille näyttää olevan poliittiset vaikuttimet;

2.  panee huolestuneena merkille, että vaikka Aleksei Navalnyi säästyi vankilalta, hänen veljensä Oleg Navalnyi on parhaillaan vankilassa, ja toteaa, että tämä antaa aiheen epäillä, että perheenjäsentä mahdollisesti käytetään poliittisin perustein Venäjän oppositiojohtajiin kuuluvan Aleksei Navalnyin pelottelemiseksi ja vaientamiseksi; muistuttaa, että Aleksei Navalnyin Oleg-veli, joka on kahden pienen lapsen isä ja toimi ennen johtotehtävissä valtion omistamassa postilaitoksessa, ei ole koskaan osallistunut Venäjän oppositioliikkeen toimintaan;

3.  kehottaa Venäjän oikeus- ja lainvalvontaviranomaisia hoitamaan tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti ilman poliittista ohjailua ja varmistamaan, että Navalnyin tapauksia koskevat oikeusmenettelyt sekä kaikki muut oppositioaktivisteihin kohdistuvat tutkinnat ja oikeudenkäynnit ovat kansainvälisesti hyväksyttyjen vaatimusten mukaisia; pitää tärkeänä varmistaa, että tuomioistuinratkaisut ovat vapaita poliittisesta ohjauksesta, riippumattomia ja täysin oikeusvaltioperiaatteen mukaisia;

4.  tukee täysin Aleksei Navalnyin Venäjällä käynnistämää korruption vastaista kampanjaa ja tukee Venäjän kansan pyrkimyksiä löytää ratkaisu, jolla turvataan demokratia, poliittinen moniarvoisuus, yhtenäisyys ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

5.  katsoo, että Venäjän federaation pitäisi Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä täyttää velvoitteet, joihin se on sitoutunut; huomauttaa, että viimeaikainen kehitys on kulkenut oikeusvaltioperiaatteen ja maan oikeuslaitoksen riippumattomuuden kannalta vastakkaiseen suuntaan;

6.  pyytää neuvoston ja komission puheenjohtajia sekä komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa seuraamaan tällaisia tapauksia edelleen tarkasti ja ottamaan nämä asiat esiin eri yhteyksissä ja kokouksissa Venäjän kanssa ja raportoimaan parlamentille Venäjän viranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista;

7.  korostaa, että kokoontumisvapaus Venäjän federaatiossa taataan Venäjän perustuslain 31 pykälässä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, jonka allekirjoittajamaa Venäjä on ja jota Venäjän viranomaisilla on siten velvollisuus noudattaa;

8.  kehottaa neuvostoa laatimaan yhtenäisen Venäjän-politiikan, jonka yhteydessä EU:n 28 jäsenvaltiota ja EU:n toimielimet sitoutuvat pitämään kiinni vahvasta yhteisestä viestistä, joka koskee ihmisoikeuksien asemaa EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa sekä tarvetta saada ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden suitsiminen loppumaan Venäjällä;

9.  pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa laatimaan pikaisesti Venäjää koskevan kattavan strategian, jonka tavoitteena on säilyttää Euroopan valtioiden alueellinen koskemattomuus ja suvereniteetti ja samanaikaisesti tukea demokraattisten periaatteiden, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista Venäjällä;

10.  on syvästi huolestunut riippumattomiin ihmisoikeusjärjestöihin ja kansalaisyhteiskunnan ryhmiin Venäjällä kohdistuvista jatkuvista hyökkäyksistä, jotka ovat jälleen yksi merkki riippumattomien äänenpainojen tukahduttamisesta, ja toteaa, että tämä suuntaus on EU:lle kasvava huolenaihe; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa EU:n rahoitusvälineiden meneillään olevassa ohjelmasuunnitteluvaiheessa lisäämään taloudellista apuaan Venäjän kansalaisyhteiskunnalle demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja paikallisviranomaisille suunnattujen rahastojen avulla ja sisällyttämään EU:n ja Venäjän välisen kansalaisyhteiskuntaa käsittelevän foorumin kumppanuusvälineeseen, jotta varmistetaan kestävä ja uskottava pitkäaikainen tuki; pitää myönteisenä eurooppalaisen demokratiarahaston hallintoneuvoston päätöstä, jonka mukaan rahasto voi laajentaa toimintaansa myös Venäjälle;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0284.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0253.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0039.
(5)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0258.
(6)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0575.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö