Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2505(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0054/2015

Rozpravy :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0008

Přijaté texty
PDF 329kWORD 66k
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk
Kyrgyzstán: zákon o homosexuální propagandě
P8_TA(2015)0008RC-B8-0054/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2015 o Kyrgyzstánu, zákoně o propagaci homosexuality (2015/2505(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kyrgyzstánu a středoasijských republikách, zejména na usnesení ze dne 15. prosince 2011 o stavu uplatňování strategie EU pro střední Asii(1),

–  s ohledem na ústavu Kyrgyzstánu, zejména na její články 16, 31, 33 a 34,

–  s ohledem na práva a nástroje v oblasti mezinárodních lidských práv, včetně těch, které jsou obsaženy v úmluvách OSN o lidských právech a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a které zajišťují dodržování lidských práv a základních svobod a zakazují diskriminaci,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který zaručuje svobodu projevu, svobodu shromažďování, právo na respektování osobního, soukromého a rodinného života jednotlivců a právo na rovnost a zakazuje při uplatňování těchto práv diskriminaci,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva A/HRC/17/19 ze dne 17. června 2011 a rezoluci Rady OSN pro lidská práva A/HRC/27/32 ze dne 24. září 2014 o lidských právech, sexuální orientaci a genderové identitě,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva o Kyrgyzstánu ze dne 24. října 2014;

–  s ohledem na status kyrgyzského parlamentu „Partner pro demokracii“ v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PACE),

–  s ohledem na usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1984 (2014) ze dne 8. dubna 2014 o žádosti o status „Partner pro demokracii“ v Parlamentním shromáždění, kterou podal kyrgyzský parlament, a zejména na body 15.24, 15.25 a 15.26 tohoto usnesení,

–  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, zejména na její články 2 a 92,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv, které byly přijaty v červnu 2004 a přehodnoceny v roce 2008, a na obecné zásady pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami, které schválila Rada dne 24. června 2013,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) přijatou v roce 1979,

–  s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí a program na období po roce 2015,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v posledních letech dosáhl Kyrgyzstán ve srovnání s jinými zeměmi v daném regionu významného pokroku, zejména tím, že se stal parlamentní demokracií, zintenzivnil úsilí v boji proti korupci a zavázal se dodržovat všeobecné normy v oblasti lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že EU má jednoznačný zájem na tom, aby byl Kyrgyzstán demokratickou a hospodářsky prosperující zemí žijící v míru; vzhledem k tomu, že se EU zejména prostřednictvím Strategie pro střední Asii zavázala k tomu, že bude zemím této oblasti partnerem;

C.  vzhledem k tomu, že země střední Asie čelí řadě společných problémů, jako je chudoba, vážné ohrožení bezpečnosti osob a potřeba posílit demokracii, dodržování lidských práv, řádnou správu a právní stát;

D.  vzhledem k tomu, že všechny lidské bytosti se rodí svobodné a požívají stejných práv a důstojnosti; vzhledem k tomu, že všechny státy mají povinnost předcházet násilí a diskriminaci, a to i diskriminaci na základě sexuální orientace, genderové identity a projevu genderové identity;

E.  vzhledem k tomu, že lesbické, gay, bisexuální, transgender a intersexuální (LGBTI) osoby musejí mít možnost těšit se stejným lidským právům, jako všichni ostatní;

F.  vzhledem k tomu, že v Kyrgyzské republice přestala být homosexualita mužů trestným činem v roce 1998;

G.  vzhledem k tomu, že dne 15. října 2014 kyrgyzský parlament schválil v prvním čtení návrh zákona 6‑11804/14, který obsahuje novelu trestního zákoníku, zákoníku správní odpovědnosti, zákona o pokojném shromažďování a zákona o hromadných sdělovacích prostředcích, která se zaměřuje na zákaz „otevřené i nepřímé propagace netradičních sexuálních vztahů“ a umožňuje ukládat tresty do výše jednoho roku odnětí svobody;

H.  vzhledem k tomu, že některé sdělovací prostředky a někteří vedoucí političtí a náboženští představitelé v této zemi se čím dál častěji snaží lesbické ženy, homosexuály, bisexuály, transsexuály a intersexuály zastrašit, omezit jejich práva a legitimizovat násilí, kterému jsou vystaveni;

I.  vzhledem k tomu, že mnoho hlav států a předsedů vlád, vedoucích představitelů OSN, představitelů vlád a parlamentů, Evropská unie, včetně Rady, Parlamentu, Komise a bývalé vysoké představitelky Ashtonové, podobné „protipropagační“ zákony příkře odsoudilo;

J.  vzhledem k tomu, že diskriminace založená na pohlaví, sexuální orientaci a genderové identitě spolu souvisí, a vzhledem k tomu, že nejrůznější nevládní organizace a OSN poukázaly na stále významné genderové nerovnosti a na to, že v Kyrgyzstánu i nadále dochází ke zneužívání žen a dívek, např. formou únosů a nucených sňatků, přestože zákon z roku 1994, který to zakazuje, byl v lednu 2013 zpřísněn;

1.  hluboce lituje předložení tohoto návrhu zákona a veškeré kroky, které by mohly vést ke krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení, a vyzývá všechny země, aby okamžitě ukončily kriminalizaci homosexuality;

2.  znovu zdůrazňuje, že sexuální orientace a genderová identita je záležitost, která spadá do oblasti individuálního práva na soukromí zaručeného mezinárodním právem v oblasti lidských práv, podle něhož je nutné zajistit rovnost a nediskriminaci a zároveň zaručit svobodu projevu;

3.  připomíná kyrgyzskému parlamentu jeho mezinárodní povinnosti a dohodu o partnerství a spolupráci s Evropskou unií, jejíž součástí je dodržování všech lidských práv coby základní součást partnerství, a vyzývá ke stažení návrhu zákona o „šíření informací o netradičních sexuálních vztazích“, který v současné době parlament projednává;

4.  poukazuje na to, že tento návrh prošel prvním čtením a že předtím, než bude předán prezidentovi k podpisu, musí projít dvojím hlasováním, a zdůrazňuje, že přijetí jakéhokoli zákona o „netradičních vztazích“ by nemělo být v rozporu s povinnostmi a závazky Kyrgyzstánu v oblasti lidských práv;

5.  vyzývá kyrgyzské orgány, aby veřejně potvrdily, že všichni obyvatelé Kyrgyzstánu mají právo žít bez diskriminace a násilí založených na jejich sexuální orientaci a genderové identitě a že jakákoli činnost, která by s tím byla v rozporu, je nezákonná a bude stíhána;

6.  vyzývá kyrgyzský parlament, aby se řídil doporučeními Parlamentního shromáždění Rady Evropy uvedená v usnesení 1984 (2014), která se týkají žádosti o udělení statusu „Partner pro demokracii“, zejména doporučeními 15.24, 15.25 a 15.26;

7.  vyzývá kyrgyzský parlament, aby dodržoval ústavu, mj. článek 16, v němž je stanoveno, že „v Kyrgyzské republice nelze přijímat zákony, které popírají či znevažují lidská a občanská práva a svobody“, a články 31, 33 a 34, v nichž je uzákoněna svoboda slova, svoboda informací a svoboda shromažďování, a aby návrh zákona 6-11804/14 zamítl;

8.  je hluboce znepokojen negativními důsledky projednávání a případného přijetí tohoto zákona, který jen zvyšuje stigmatizaci, diskriminaci a násilí vůči uvedené skupině osob; vyzývá politiky a náboženské vůdce, aby upustili od rétoriky proti osobám ze skupiny LGBTI, včetně verbálních projevů nenávisti a podněcování k nenávisti;

9.  je znepokojen možným vlivem tohoto zákona na mezinárodní dárce a nevládní a humanitární organizace, které pracují v oblasti problematiky LGBTI a prevence HIV;

10.  vyzývá Radu OSN pro lidská práva, aby v rámci nadcházejícího pravidelného hodnocení Kyrgyzstánu přihlédla k nedodržování zásady rovnosti a zákazu diskriminace, které tento zákon představuje;

11.  vyzývá kyrgyzské orgány, aby přijaly veškerá opatření potřebná k zajištění toho, aby obhájci lidských práv mohli bez překážek vykonávat svou práci v oblasti prosazování a ochrany lidských práv;

12.  naléhavě vyzývá Kyrgyzstán, aby v období před 14. zasedáním rady pro spolupráci mezi EU a Kyrgyzskou republikou pokračoval v provádění reforem vedoucích k zajištění transparentnosti, nezávislosti soudnictví, usmíření různých etnických skupin a dodržování lidských práv, protože se jedná o klíčové faktory dlouhodobého udržitelného rozvoje této země;

13.  vítá pokrok, kterého dosáhly kyrgyzské orgány v oblasti lidských práv v období mezi čtvrtým a pátým kolem dialogu mezi EU a Kyrgyzskou republikou o problematice lidských práv; naléhavě žádá kyrgyzské orgány, aby se i nadále snažily o dosažení pokroku v této oblasti;

14.  vyzývá Komisi, Radu a Službu pro vnější činnost, aby kyrgyzským orgánům daly jasně najevo, že případné přijetí tohoto zákona by mohlo v souladu s čl. 92 odst. 2 dohody o partnerství a spolupráci mít vliv na vztahy s EU; dále vyzývá Radu a Službu pro vnější činnost, aby se touto problematikou zabývaly v rámci příslušných mezinárodních fór, jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizace spojených národů;

15.  vyzývá kyrgyzské orgány, aby zajistily urychlené a účinné vyšetřování údajných případů mučení a nelidského či ponižujícího zacházení a předání pachatelů spravedlnosti; vyzývá kromě toho k propuštění všech vězňů svědomí, zejména s ohledem na případ Azimžona Askarova, který si vyžaduje řádné nezávislé a spravedlivé vyšetření, a to i pokud jde o jeho údajné mučení a špatné zacházení s ním;

16.  vyzývá svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy, parlamentu Kyrgyzstánu a prezidentu Kyrgyzstánu.

(1) Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 91.

Právní upozornění - Ochrana soukromí