Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2505(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0054/2015

Rozpravy :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0008

Prijaté texty
PDF 146kWORD 66k
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Kirgizsko: zákon o homosexuálnej propagande
P8_TA(2015)0008RC-B8-0054/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2015 o Kirgizsku a zákone o homosexuálnej propagande (2015/2505(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kirgizsku a republikách Strednej Ázie, najmä na uznesenie z 15. decembra 2011 o stave vykonávania stratégie EÚ pre Strednú Áziu(1),

–  so zreteľom na ústavu Kirgizska a najmä jej články 16, 31, 33 a 34,

–  so zreteľom na medzinárodné záväzky a nástroje v oblasti ľudských práv vrátane záväzkov a nástrojov obsiahnutých v dohovoroch OSN o ľudských právach a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré zaručujú ľudské práva a základné slobody a zakazujú diskrimináciu,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorý zaručuje slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania, právo na rešpektovanie osobného, súkromného a rodinného života jednotlivcov a právo na rovnosť a ktorý zakazuje diskrimináciu pri uplatňovaní týchto práv,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva A/HRC/17/19 zo 17. júna 2011 a na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva A/HRC/27/32 z 24. septembra 2014 o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Kirgizsku z 24. októbra 2014,

–  so zreteľom na štatút kirgizského parlamentu ako partnera demokracie pri Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PACE),

–  so zreteľom na uznesenie PACE č. 1984 (2014) z 8. apríla 2014 týkajúce sa žiadosti o štatút partnera demokracie pri parlamentnom zhromaždení, ktorú predložil Parlament Kirgizskej republiky, najmä na jeho odseky 15.24, 15.25 a 25.26,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na druhej strane, najmä na jej články 2 a 92,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie týkajúce sa obhajcov ľudských práv prijaté v júni 2004 a revidované v roku 2008 a so zreteľom na usmernenia týkajúce sa presadzovania a ochrany všetkých ľudských práv lesieb, homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI), ktoré Rada prijala 24. júna 2013,

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) prijatý v roku 1979,

–  so zreteľom na miléniové rozvojové ciele a program po roku 2015,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v uplynulých rokoch Kirgizsko dosiahlo veľký pokrok v porovnaní s inými krajinami regiónu, predovšetkým tým, že sa stalo parlamentnou demokraciou, zintenzívnilo úsilie o boj proti korupcii a že sa zaviazalo k všeobecných normám v oblasti ľudských práv;

B.  keďže EÚ má jasný záujem o mierové, demokratické a hospodársky prosperujúce Kirgizsko; keďže EÚ sa zaviazala, že bude vystupovať ako partner krajín v tomto regióne, a to najmä prostredníctvom svojej stratégie pre Strednú Áziu;

C.  keďže stredoázijské krajiny stoja pred množstvom spoločných výziev, ako je chudoba a závažné ohrozenie ľudskej bezpečnosti, a potrebou posilniť demokraciu, dodržiavanie ľudských práv, dobrú správu vecí verejných a zásady právneho štátu;

D.  keďže všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovnaké, čo sa týka dôstojnosti a práv; keďže všetky štáty sú povinné predchádzať násiliu a diskriminácii vrátane diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodového prejavu;

E.  keďže lesby, homosexuáli, bisexuáli, transrodové osoby a intersexuáli (LGBTI) musia mať umožnené uplatňovať rovnaké ľudské práva ako všetci ostatní ľudia;

F.  keďže Kirgizská republika dekriminalizovala mužskú homosexualitu v roku 1998;

G.  keďže 15. októbra 2014 kirgizský parlament schválil v prvom čítaní návrh zákona č. 6‑11804/14, ktorý obsahuje zmeny týkajúce sa trestného zákonníka, kódexu administratívnej zodpovednosti, zákona o pokojnom zhromažďovaní a zákona o masmédiách, ktorých cieľom je zakázať „propagovanie netradičných sexuálnych vzťahov otvoreným alebo nepriamym spôsobom“ a stanoviť trest odňatia slobody v trvaní jedného roka;

H.  keďže niektoré médiá a istí vedúci politickí a náboženskí činitelia v tejto krajine sa čoraz viac snažia osoby LGBTI zastrašovať, obmedzovať ich práva a legitimizovať násilie voči nim;

I.  keďže mnoho hláv štátov a predsedov vlád, poprední činitelia OSN, zástupcovia vlád a parlamentov a Európska únia vrátane Rady, Parlamentu, Komisie a bývalej vysokej predstaviteľky Ashtonovej rozhodne odsúdili podobné zákony proti propagande;

J.  keďže diskriminácia na základe pohlavia, sexuálnej orientácie a rodovej identity navzájom súvisí a keďže viaceré mimovládne organizácie a OSN poukázali na to, že rodové nerovnosti sú naďalej výrazné a dievčatá a ženy v Kirgizsku stále trpia zneužívaním ako únos a nútené manželstvo, a to napriek tomu, že zákon z roku 1994, ktorý to zakazuje, bol posilnený v januári 2013;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie v súvislosti s predložením tohto návrhu zákona a s akýmikoľvek krokmi, ktoré by mohli viesť ku krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu, a vyzýva všetky krajiny, aby okamžite skončili s kriminalizovaním homosexuality;

2.  opätovne pripomína skutočnosť, že sexuálna orientácia a rodová identita sú otázky spadajúce pod individuálne právo na súkromie zaručené medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, podľa ktorého sa musí ochraňovať rovnosť a nediskriminácia a treba zaručiť slobodu prejavu;

3.  upozorňuje kirgizský parlament na jeho medzinárodné záväzky a dohodu o partnerstve a spolupráci s EÚ, ktorá zahŕňa úplné dodržiavanie ľudských práv ako základný prvok partnerstva, a požaduje stiahnutie návrhu zákona o „šírení informácií o netradičných sexuálnych vzťahoch“, ktorý sa v súčasnosti preskúmava v parlamente;

4.  poznamenáva, že návrh zákona sa prijal v prvom čítaní a musí sa o ňom hlasovať ešte dvakrát, kým sa prezidentovi predloží na podpis, a zdôrazňuje, že prijatie akéhokoľvek právneho predpisu o „netradičných vzťahoch“ by nemalo byť v rozpore s povinnosťami a záväzkami Kirgizska v oblasti ľudských práv;

5.  vyzýva kirgizské orgány, aby opätovne verejne potvrdili, že všetci ľudia v Kirgizsku majú právo na život bez diskriminácie a násilia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a že akékoľvek činy, ktoré sú s ním v rozpore, sú nezákonné a budú stíhané;

6.  vyzýva kirgizský parlament, aby sa riadil odporúčaniami Parlamentného zhromaždenia Rady Európy obsiahnutými v uznesení č. 1984 (2014) týkajúcom sa žiadosti o štatút partnera demokracie, najmä odporúčaniami 15.24, 15.25 a 15.26;

7.  vyzýva kirgizský parlament, aby dodržiaval vlastnú ústavu vrátane článku 16, v ktorom sa stanovuje, že „zákony popierajúce alebo znevažujúce ľudské a občianske práva a slobody nemožno prijať v Kirgizskej republike“, a článkov 31, 33 a 34, v ktorých sa potvrdzuje sloboda prejavu, sloboda informácií a sloboda zhromažďovania, a aby zamietol návrh zákona č. 6-11804/14;

8.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s negatívnymi dôsledkami diskusie a možným prijatím tohto zákona, čím sa ešte viac posilňuje stigmatizácia, diskriminácia a násilie voči osobám LGBTI; vyzýva politikov a náboženských vodcov, aby upustili od rétoriky zameranej proti osobám LGBTI vrátane nenávistných prejavov a podnecovania k nenávisti;

9.  je znepokojený prípadnými vplyvmi tohto právneho predpisu na medzinárodných darcov, mimovládne organizácie a humanitárne organizácie venujúce sa problematike osôb LGBTI a prevencii HIV;

10.  vyzýva Radu OSN pre ľudské práva, aby v rámci nadchádzajúceho všeobecného pravidelného preskúmania Kirgizska vzala do úvahy to, že tento návrh zákona nerešpektuje zásady rovnosti a nediskriminácie;

11.  vyzýva kirgizské orgány, aby prijali všetky nevyhnutné opatrenia na zaručenie toho, aby obhajcovia ľudských práv mohli naďalej pracovať v prospech podpory a ochrany ľudských práv bez prekážok;

12.  naliehavo vyzýva Kirgizsko, aby v čase do štrnásteho zasadnutia Rady pre spoluprácu medzi EÚ a Kirgizskou republikou pokračovalo v reformách vedúcich k transparentnosti, nezávislosti súdnictva, zmiereniu medzi etnikami a dodržiavaniu ľudských práv, keďže sú to zásadné faktory z hľadiska dlhodobého udržateľného rozvoja krajiny;

13.  víta pokrok, ktorý dosiahli kirgizské orgány v oblasti ľudských práv v období medzi štvrtým a piatym kolom dialógu medzi EÚ a Kirgizskou republikou o ľudských právach; dôrazne nalieha na kirgizské orgány, aby naďalej napredovali v tejto oblasti;

14.  vyzýva Komisiu, Radu a službu pre vonkajšiu činnosť, aby jasne zdôraznili kirgizským orgánom, že prípadné prijatie tohto zákona by mohlo ovplyvniť vzťahy s EÚ v súlade s článkom 92 ods. 2 dohody o partnerstve a spolupráci; okrem toho vyzýva Radu a službu pre vonkajšiu činnosť, aby nadniesli túto otázku na príslušných medzinárodných fórach ako Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a OSN;

15.  vyzýva kirgizské orgány na zabezpečenie toho, aby sa urýchlene a účinne vyšetrili obvinenia z mučenia a ponižujúceho zaobchádzania a aby boli páchatelia postavení pred súd; požaduje tiež prepustenie všetkých väzňov svedomia, najmä so zreteľom na Azimjona Askarova čakajúceho na úplné, nestranné a spravodlivé vyšetrovanie vrátane jeho obvinení týkajúcich sa mučenia a zlého zaobchádzania;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy, parlamentu Kirgizska a prezidentovi Kirgizska.

(1) Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 91.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia