Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2159(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0058/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0058/2014

Συζήτηση :

PV 15/01/2015 - 8
CRE 15/01/2015 - 8

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0009

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 484kWORD 112k
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013
P8_TA(2015)0009A8-0058/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013 (2014/2159(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο 2001,

–   έχοντας υπόψη τις αρχές περί διαφάνειας και ακεραιότητας σε σχέση με τις ομάδες συμφερόντων, όπως δημοσιεύθηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 220 παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη περίοδο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0058/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή κατά το 2013 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ότι η Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, παρουσίασε την έκθεσή της στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες, στις 24 Σεπτεμβρίου 2014·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 ΣΛΕΕ, κάθε πολίτης της Ένωσης μπορεί να απευθύνεται στον Διαμεσολαβητή που θεσμοθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 228·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ εξουσιοδοτεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να δέχεται καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα πλαίσια της δράσης των θεσμικών και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει πως: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 του Χάρτη ορίζει πως: «Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Διαμεσολαβητή σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός αυτός δεν περιορίζει την κακοδιοίκηση στις περιπτώσεις όπου ο κανόνας ή η αρχή που παραβιάζεται είναι νομικά δεσμευτικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της χρηστής διοίκησης δεν περιορίζονται μόνο στον νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον πρώτο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, «περίπτωση κακοδιοίκησης σημειώνεται όταν ένα δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με κανόνα ή αρχή που το δεσμεύει»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη βάση αυτή, τα θεσμικά και άλλα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης υποχρεούνται όχι μόνο να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους αλλά και να είναι προσανατολισμένα στην εξυπηρέτηση του πολίτη και να εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες αντιμετωπίζονται ορθά και απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους·

Ζ.  εκτιμώντας ότι η έννοια της χρηστής διοίκησης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει και τη βελτίωση της διοίκησης, η οποία νοείται ως διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία βελτίωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική προτεραιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και να εξασφαλίζει ότι το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα, όπως αναμένεται από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαδραματίζει καίριο ρόλο, βοηθώντας τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστούν περισσότερο ανοικτά, αποτελεσματικότερα και πιο φιλικά προς τον πολίτη, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Emily O’Reilly εξελέγη Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο της ολομέλειας στις 3 Ιουλίου 2013 και ορκίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 23 245 πολίτες ζήτησαν τη βοήθεια των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι 19 418 από τους ανωτέρω πολίτες έλαβαν συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή, ενώ υποβλήθηκαν 1 407 αιτήματα παροχής πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 2 420 αιτήματα καταχωρήθηκαν ως καταγγελίες (έναντι 2 442 το 2012)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής ανέλαβε δράση επί 2 354 καταγγελιών που ελήφθησαν το 2013·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να παρέχει ο Διαμεσολαβητής λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με τα είδη των καταγγελιών, ώστε να καταστεί δυνατή μια διαχρονική σύγκριση των καταγγελιών που λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδραστικής σελίδας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με τις καταγγελίες που λαμβάνονται με συμβατικό τρόπο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 ο Διαμεσολαβητής κίνησε 350 έρευνες (έναντι 465 το 2012), εκ των οποίων οι 341 κινήθηκαν βάσει καταγγελιών και οι 9 ήταν αυτεπάγγελτες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 ο Διαμεσολαβητής περάτωσε 461 έρευνες (έναντι 390 το 2012), εκ των οποίων οι 441 ήταν βάσει καταγγελιών και οι 20 ήταν αυτεπάγγελτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις έρευνες που περατώθηκαν, οι 340 (77,1 %) υποβλήθηκαν από ιδιώτες και οι 101 (22,9 %) από επιχειρήσεις, ενώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες που περατώθηκαν το 2013 αφορούσαν τα ακόλουθα: αιτήματα παροχής πληροφοριών και πρόσβασης σε έγγραφα (25,6 %), την Επιτροπή ως θεματοφύλακα των Συνθηκών (19,1 %), θεσμικά ζητήματα και ζητήματα πολιτικής (17,6 %), διοικητικά θέματα και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (16,5 %), διαγωνισμούς και διαδικασίες επιλογής (14,8 %), ανάθεση συμβάσεων ή επιχορηγήσεις (9,5 %), και εκτέλεση συμβάσεων (7,4 %)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των ερευνών που κινήθηκαν από τον Διαμεσολαβητή το 2013, μπορούν να προσδιοριστούν τα εξής σημαντικά θέματα: διαφάνεια εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ζητήματα δεοντολογίας, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, θεμελιώδη δικαιώματα και πνεύμα παροχής υπηρεσίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνηθέστερα ζητήματα διαφάνειας που προκύπτουν σχετίζονται με την άρνηση των θεσμικών οργάνων να παράσχουν πρόσβαση σε έγγραφα ή πληροφορίες ή την πραγματοποίηση συνεδριάσεων κεκλεισμένων των θυρών, και με την έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες διορισμού των μελών ομάδων εμπειρογνωμόνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα είναι ένα από τα δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί μέσω του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

ΙZ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 η Διαμεσολαβήτρια έλαβε σημαντικό αριθμό καταγγελιών σχετικά με περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων ή την πρακτική της μεταπήδησης σημαντικών προσώπων μεταξύ θέσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που συνδέονται άμεσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία να επιδεικνύει η διοίκηση της ΕΕ υποδειγματική ηθική συμπεριφορά και ότι, για τον λόγο αυτόν, η Διαμεσολαβήτρια δημοσιοποίησε μια δέσμη θεμελιωδών αρχών της δημόσιας διοίκησης και προτύπων δεοντολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΚΟ υποστηρίζουν πως η Επιτροπή δεν χειρίζεται με τον δέοντα τρόπο τις συστημικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, πρακτικές της μεταπήδησης στελεχών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής συνεργάζεται στενά με διάφορα δίκτυα, το γνωστότερο εκ των οποίων είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, που απαρτίζεται από 94 γραφεία σε 35 ευρωπαϊκές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή παραπέμπονται στο μέλος του δικτύου που είναι το καταλληλότερο για την εξέταση της υπόθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 52,5% των αναφορών που ελήφθησαν διαβιβάστηκαν σε άλλα μέλη του δικτύου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 ο Διαμεσολαβητής παρέπεμψε 51 υποθέσεις στην Επιτροπή Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 178 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 503 σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής συνεργάζεται επίσης και με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) συναποτελούν το πλαίσιο της ΕΕ κατά την έννοια της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία (CRPD)· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθήκον του εν λόγω πλαισίου είναι η προάσπιση, η προώθηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση για το 2013 δεν περιέχει ακριβή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των καταγγελιών που εμπίπτουν ή που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας να περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι αριθμοί σε όλες τις ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι εφικτές οι συγκρίσεις μεταξύ των ετών και να διακρίνονται με ευκολία οι τάσεις και οι εξελίξεις σχετικά με το παραδεκτό (ή μη παραδεκτό) των καταγγελιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση, για κάθε 100 συνήθεις καταγγελίες που λαμβάνονται, οι 68 δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή και είτε παραπέμπονται σε εθνικούς ή περιφερειακούς διαμεσολαβητές, είτε διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, είτε παραπέμπονται σε άλλους φορείς διαχείρισης καταγγελιών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το SOLVIT, η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές» ή τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μια διαδικασία παρακολούθησης και πληροφόρησης όσον αφορά τις καταγγελίες που διαβιβάζονται σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι υποθέσεις των πολιτών διεκπεραιώνονται με αμερόληπτο και δίκαιο τρόπο και εντός εύλογου χρονικού πλαισίου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε 100 συνήθεις καταγγελίες που λαμβάνονται μόνον οι 32 εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 εξ αυτών δεν οδηγούν στη διενέργεια έρευνας (οι 9 κρίνονται μη παραδεκτές και οι 8 κρίνονται παραδεκτές, αλλά κρίνεται ότι δεν είναι επαρκώς στοιχειοθετημένες ώστε να δικαιολογούν τη διενέργεια έρευνας)· λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε 100 συνήθεις αναφορές που λαμβάνονται 15 αναφορές οδηγούν στη διενέργεια έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 4 εξ αυτών διευθετούνται στη διάρκεια της έρευνας, οι 4 οδηγούν στη διαπίστωση ότι δεν υφίσταται κακοδιοίκηση, η 1 οδηγεί σε διαπίστωση κακοδιοίκησης και οι 6 θεωρείται ότι δεν περιέχουν λόγους που να δικαιολογούν περαιτέρω έρευνες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Έκθεση που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο ήταν εν μέρει το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τις υποχρεώσεις του Frontex όσον αφορά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αιτία της οποίας υπήρξε κυρίως η ανταπόκριση του Οργανισμού στις συγκεκριμένες συστάσεις του Διαμεσολαβητή σχετικά με τη διόρθωση της απουσίας μηχανισμού προσφυγών για τους αιτούντες άσυλο·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % (40 υποθέσεις) των ερευνών στις οποίες διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση περατώθηκαν με τη διατύπωση επικριτικών παρατηρήσεων προς το οικείο όργανο και το 18 % (9 υποθέσεις) περατώθηκαν με σχέδια συστάσεων, τα οποία έγιναν πλήρως ή εν μέρει δεκτά από το θεσμικό όργανο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μία υπόθεση (2 %) ο Διαμεσολαβητής συνέταξε ειδική έκθεση με τίτλο Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατόπιν Εξέτασης Ιδία Πρωτοβουλία OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής υποβάλλει κατά μέσο όρο μία Ειδική Έκθεση ετησίως·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Έκθεση αποτελεί την έσχατη λύση που έχει στη διάθεσή του ο εκάστοτε Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για την αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοδιοίκησης από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια πρέπει να εξερευνήσει περαιτέρω τις πολιτικές της εξουσίες και να αναπτύξει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό συμμόρφωσης προς τις προτάσεις του Διαμεσολαβητή το 2012 ήταν 80 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό συμμόρφωσης της Επιτροπής, οργάνου στο οποίο αντιστοιχεί το υψηλότερο ποσοστό των ερευνών που διεξάγει ο Διαμεσολαβητής, ήταν 84 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής δημοσιεύει κατ' έτος περιεκτική έκθεση όπου αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν ανταποκριθεί στις προτάσεις που τους απευθύνει προς βελτίωση της διοίκησης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψους 20% ποσοστό έλλειψης συμμόρφωσης προς τις προτάσεις του Διαμεσολαβητή αποτελεί σοβαρή απειλή που ενδέχεται να διαβρώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το θεσμικό όργανο για το οποίο υποβάλλονται οι περισσότερες καταγγελίες στον Διαμεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έρευνα που ολοκληρώθηκε το 2013 αφορούσε έγγραφα σχετικά με τη ρήτρα εξαίρεσης του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση διάρκεια των ερευνών στις υποθέσεις που περατώθηκαν από τον Διαμεσολαβητή το 2013 ήταν 13 μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 22 % των υποθέσεων περατώθηκαν εντός 3 μηνών, το 37 % σε διάστημα μεταξύ 3 και 12 μηνών, το 14 % σε διάστημα μεταξύ 12 και 18 μηνών και το 27 % σε διάστημα άνω των 18 μηνών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή το 2013 ήταν 9 731 371 ευρώ και ότι το οργανόγραμμα του Διαμεσολαβητή αριθμεί 67 θέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση επαρκούς προϋπολογισμού και επαρκών ανθρώπινων πόρων έχει ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή και της ταχείας απόκρισής τους στις αναφορές των πολιτών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Emily O’Reilly είναι η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται στη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

1.  εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το 2013 που παρουσίασε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής· συγχαίρει την Emily O’Reilly για την πρώτη ετήσια έκθεση που υποβάλλει ως Διαμεσολαβήτρια και επικροτεί την προσέγγισή της υπέρ της διατήρησης καλών σχέσεων και συνεργασίας με το Κοινοβούλιο, και ιδίως με την Επιτροπή Αναφορών· αναγνωρίζει ότι το 2013 ήταν ένα μεταβατικό έτος και ότι μεγάλο μέρος της ετήσιας έκθεσης καλύπτει το έργο του απερχόμενου Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή καθηγητή Νικηφόρου Διαμαντούρου, στον οποίο και αποδίδει εύσημα για το έργο του·

2.  δεσμεύεται να επαναφέρει την πρακτική του Κοινοβουλίου να προσκαλεί τον Διαμεσολαβητή στην ολομέλεια αμέσως μετά την εκλογή του·

3.  υποστηρίζει πλήρως τον νέο απώτερο στόχο που έχει θέσει η νέα Διαμεσολαβήτρια, που είναι να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των δομών και των θεσμών λογοδοσίας και διαφάνειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την προώθηση της χρηστής διοίκησης για κάθε πολίτη και κάτοικο της ΕΕ, και να βελτιώσει την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ένωση· επαναβεβαιώνει τον καίριο ρόλο του εκάστοτε Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή όσον αφορά την ανταπόκριση στους προβληματισμούς των πολιτών και τη γεφύρωση του μεγάλου χάσματος που υπάρχει μεταξύ αυτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

4.  τονίζει τη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως διαύλου επικοινωνίας και ενθαρρύνει το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας να τα χρησιμοποιεί περισσότερο ώστε να βελτιωθεί η γνωριμία του κοινού με τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή, προς όφελος των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ· πιστεύει, ωστόσο, ότι η περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αποκλεισμό των πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των πολιτών αυτής της κατηγορίας, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή και, συνεπώς, να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν πλήρως·

5.  σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή έχει εκσυγχρονισθεί για το 2013 και ότι πέραν της παραδοσιακής έντυπης έκδοσης διατίθεται πλέον και μια διαδραστική έκδοση σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) που μπορεί να μεταφορτωθεί· σημειώνει περαιτέρω ότι η έκθεση έχει διαιρεθεί σε δύο μέρη, το πρώτο από τα οποία αποτελείται από ένα ευκόλως κατανοητό κείμενο αναφοράς που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα δεδομένα και στοιχεία σχετικά με το έργο του Διαμεσολαβητή το 2013 ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει μια διεξοδική περιγραφή των σημαντικότερων υποθέσεων που διερευνήθηκαν από τον Διαμεσολαβητή το 2013(2)·

6.  επικροτεί αυτή τη νέα προσέγγιση από τη Διαμεσολαβήτρια, που αντανακλά την επιθυμία της να καταστήσει τον θεσμό του Διαμεσολαβητή όσο το δυνατόν περισσότερο προσιτό και φιλικό προς τον χρήστη· ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν το διεξοδικό μέρος σχετικά με τις έρευνες, με τίτλο: «Η χρηστή διοίκηση στην πράξη: οι αποφάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2013», και να ασπαστούν τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή·

7.  σημειώνει ότι, όπως και το 2013 ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών προήλθε από την Ισπανία (416) και ακολουθούν η Γερμανία (269), η Πολωνία (248) και το Βέλγιο (153)· σημειώνει ότι, όσον αφορά τον αριθμό των ερευνών που κινήθηκαν ανά κράτος μέλος, το Βέλγιο (53) καταλαμβάνει την πρώτη θέση και ακολουθούν η Γερμανία (40), η Ιταλία (39) και η Ισπανία (34)·

8.  σημειώνει ότι, για άλλη μια φορά, τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια βρέθηκαν στην πρώτη θέση του καταλόγου των ερευνών που περατώθηκαν από τον Διαμεσολαβητή (64,3 %) και σημειώνει μία αύξηση του ποσοστού τους σε σύγκριση με το 2012 (52,7 %)· σημειώνει ότι άλλα σημαντικά θέματα στις καταγγελίες αφορούσαν ζητήματα δεοντολογίας, τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το πνεύμα παροχής υπηρεσίας·

9.  φρονεί ότι η διαφάνεια, ο ανοιχτός χαρακτήρας, η πρόσβαση στις πληροφορίες, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών και τα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας είναι ουσιαστικά στοιχεία για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ προς την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση· τονίζει ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και κατοίκων, αφενός, και των θεσμικών οργάνων, αφετέρου, έχει ύψιστη σημασία στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση· συμφωνεί με τη Διαμεσολαβήτρια ότι η διαφάνεια συνιστά ακρογωνιαίο λίθο μιας προηγμένης δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι καθιστά δυνατή την ενδελεχή εξέταση των δραστηριοτήτων των δημόσιων αρχών, την αξιολόγηση των επιδόσεών τους και την εξασφάλιση της λογοδοσίας τους· συμφωνεί επίσης ότι ο ανοικτός χαρακτήρας και η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα αποτελούν ουσιώδες μέρος του συστήματος θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών· αναγνωρίζει το δικαίωμα των πολιτών στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων τους·

10.  διαπιστώνει ότι οι συστάσεις και οι επικριτικές παρατηρήσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές, τονίζει όμως ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να τις αξιοποιήσουν για την επίλυση κάποιου προβλήματος, την άντληση διδαγμάτων για το μέλλον και την αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων περιπτώσεων κακοδιοίκησης· παροτρύνει όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να συνεργαστούν πλήρως με τη Διαμεσολαβήτρια και να εξασφαλίζουν πλήρη συμμόρφωση προς τις συστάσεις της, καθώς και να αξιοποιούν στο έπακρο τις κριτικές παρατηρήσεις της· υπενθυμίζει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (άρθρο 41) περιλαμβάνει το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  σημειώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των ερευνών που διενεργήθηκαν από τον Διαμεσολαβητή στη διάρκεια του περασμένου έτους (64,3 %) αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή αποτελεί το θεσμικό όργανο του οποίου οι αποφάσεις είναι πιθανότερο να έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις επιχειρήσεις· κατανοεί, συνεπώς, ότι η Επιτροπή αποτελεί το κύριο αντικείμενο δημόσιου ελέγχου· σημειώνει με ανησυχία, ωστόσο, ότι το ποσοστό των καταγγελιών που αφορούν την Επιτροπή έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το 2012, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 52,7 %· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να εξετάσει και να αναφέρει τους λόγους για την αύξηση αυτή, προκειμένου να βελτιωθεί η διοίκηση της Επιτροπής και να αυξηθεί, έτσι, η αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στο σύνολό τους· καλεί τη νέα Επιτροπή να λάβει γρήγορα μέτρα για να βελτιώσει τις επιδόσεις της, με στόχο τη μείωση του αριθμού των εναντίον της καταγγελιών· θεωρεί ότι η συμμετοχή της Επιτροπής σε αδιαφανείς οντότητες, όπως η Τρόικα, δεν συμβάλλει στην προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε και στην τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·

12.  σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσοστό των αναφορών που αφορούν τους οργανισμούς της ΕΕ έχει σχεδόν διπλασιαστεί, από 12,5 % το 2012 σε 24 % το 2013· ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να διευκρινίσει εάν η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελιών ή εάν προκλήθηκε από άλλους παράγοντες, όπως η ενδεχόμενη έλλειψη συμμόρφωσης των οργανισμών της ΕΕ με τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή από προηγούμενα έτη· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να παρακολουθεί τις εξελίξεις στους οργανισμούς και να υποβάλει σχετικές εκθέσεις εν ευθέτω χρόνω· υποστηρίζει τα σχέδια που έχει η Διαμεσολαβήτρια να προσεγγίσει τους διάφορους οργανισμούς με σκοπό να τονίσει τη σημασία της χρηστής διοίκησης, της ορθής διαχείρισης των καταγγελιών, και του πνεύματος εξυπηρέτησης των πολιτών·

13.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το ποσοστό των καταγγελιών που αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) μειώθηκε κατά περισσότερο από το ήμισυ στη διάρκεια του έτους, από 16,8 % το 2012 σε 7,1 % το 2013· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη μείωση του ποσοστού των καταγγελιών κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 5,2 % το 2012 σε 4,3 % το 2013· αναγνωρίζει το έργο που έχουν επιτελέσει ο Διαμεσολαβητής και η EPSO για τη μείωση του αριθμού των καταγγελιών κατά της εν λόγω υπηρεσίας·

14.  σημειώνει ότι το 2013 η Διαμεσολαβήτρια δημοσίευσε νέα έκδοση του Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς της ΕΕ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να σεβαστούν και να εφαρμόσουν πλήρως τον εν λόγω κώδικα· καλεί τη νέα Επιτροπή να εγκρίνει κοινούς δεσμευτικούς κανόνες και αρχές για τις διοικητικές ρυθμίσεις και διαδικασίες στη διοίκηση της ΕΕ και ιδίως να υποβάλει σχέδιο κανονισμού για τον σκοπό αυτό· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»·

15.  ενθαρρύνει όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να βελτιώσουν την επίδοσή τους ενισχύοντας τη δέσμευσή τους στη χρηστή διοίκηση και στις αρχές ενός πνεύματος παροχής υπηρεσίας προς τους πολίτες· τους ζητεί να συνδράμουν τη Διαμεσολαβήτρια ανταποκρινόμενοι χωρίς χρονοτριβή στις έρευνές της και συνεργαζόμενοι με αυτήν στενότερα, με σκοπό τη μείωση της χρονικής διάρκειας που απαιτούν οι διαδικασίες έρευνας· υποστηρίζει τη Διαμεσολαβήτρια στις προσπάθειές της να επιταχύνει τις ερευνητικές διαδικασίες και να μειώσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία των καταγγελιών, ώστε να εξυπηρετούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι πολίτες που ασκούν τα δικαιώματά τους.

16.  σημειώνει ότι το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης προς τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή ανήλθε σε 80 % το 2012, σημειώνοντας ελαφριά πτώση από το 82 % του 2011· υποστηρίζει τον στόχο της Διαμεσολαβήτριας για τη βελτίωση του ποσοστού συμμόρφωσης· παροτρύνει, ιδίως, την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση του ποσοστού συμμόρφωσής της· εκφράζει την ανησυχία του για το ποσοστό μη συμμόρφωσης, που ανέρχεται στο 20%, και παροτρύνει τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να ανταποκρίνονται και να αντιδρούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στις επικριτικές παρατηρήσεις της Διαμεσολαβήτριας και να καταβάλλουν κάθε αναγκαία προσπάθεια για τη βελτίωση του βαθμού παρακολούθησης των θεμάτων τους μέσω της έγκαιρης εφαρμογής των συστάσεων και των επικριτικών παρατηρήσεων της Διαμεσολαβήτριας· αναμένει με ενδιαφέρον τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα προσφερθούν με την προσεχή ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή σχετικά με τη συμμόρφωση στη διάρκεια του 2013·

17.  επισημαίνει ότι η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε κακοδιοίκηση στο 10,8 % των ερευνών που περατώθηκαν το 2013 και ότι στο 80 % των εν λόγω υποθέσεων διατύπωσε επικριτικές παρατηρήσεις προς το οικείο θεσμικό όργανο· επισημαίνει ότι στο 18 % των υποθέσεων κακοδιοίκησης τα σχέδια συστάσεων του Διαμεσολαβητή έγιναν πλήρως ή εν μέρει δεκτά από το θεσμικό όργανο·

18.  σημειώνει ότι η Διαμεσολαβήτρια υπέβαλε μία ειδική έκθεση στο Κοινοβούλιο με θέμα την απουσία μηχανισμού στον οργανισμό Frontex με τον οποίο να μπορεί να αντιμετωπίσει καταγγελίες περί παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επιτέλεση του έργου του· πιστεύει ότι αυτή η ειδική έκθεση θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων·

19.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να εμβαθύνει τις σχέσεις και τη συνεργασία της με διάφορα δίκτυα, και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και με το πλαίσιο που υπάρχει δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία· υπενθυμίζει το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για το 2012 σχετικά με τη δημιουργία από το Κοινοβούλιο ενός δικτύου που να περιλαμβάνει τις επιτροπές αναφορών στα κράτη μέλη, το οποίο να μπορεί να δρα συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών·

20.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι πλήρες μέλος και των δύο δικτύων που αναφέρονται ανωτέρω· σημειώνει ότι το 2013 ο Διαμεσολαβητής διαβίβασε 51 αναφορές στην Επιτροπή Αναφορών· εκτιμά ότι, με δεδομένο το παράλληλο και, ορισμένες φορές, συμπληρωματικό έργο της Επιτροπής Αναφορών για τη διασφάλιση της δέουσας εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σε κάθε επίπεδο διοίκησης, θα πρέπει να αφιερωθούν περισσότεροι πόροι στην εν λόγω επιτροπή, κατ' αναλογία προς εκείνους που παρέχονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

21.  σημειώνει τη νέα στρατηγική της Διαμεσολαβήτριας «Προοπτική για το 2019», η οποία αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες, που αντιστοιχούν στις λέξεις Αποτελέσματα, Σημασία και Προβολή· αντιλαμβάνεται ότι η Διαμεσολαβήτρια προτίθεται να ενισχύσει τα αποτελέσματα των δράσεών της προβαίνοντας σε στρατηγικές έρευνες συστημικών προβλημάτων, ότι επιθυμεί να ενισχύσει τον ρόλο της συνεισφέροντας σε σημαντικές συζητήσεις της ΕΕ και ότι σκοπεύει να αυξήσει την προβολή της μέσω της ενίσχυσης της προσέγγισης των ενδιαφερόμενων μερών και της κίνησης ενδιαφέροντος για σημαντικές υποθέσεις·

22.  παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των διαύλων επικοινωνίας και να βασιστεί στο έργο που επιτελέστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013, καθώς και να βελτιώσει την πληροφόρηση που παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες, ώστε να ενημερώνονται επαρκώς για τις υπηρεσίες και το πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή·

23.  επαναλαμβάνει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως νέου εργαλείου που θα επιτρέψει στους πολίτες να συμμετάσχουν άμεσα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων κατά την προετοιμασία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

24.  εκφράζει ικανοποίηση για τις διάφορες σημαντικές έρευνες που έχει κινήσει η Διαμεσολαβήτρια, όπως είναι οι έρευνες που αφορούν την έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων (TTIP), την καταγγελία παρατυπιών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την έλλειψη διαφάνειας στις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, τις υποθέσεις «περιστρεφόμενων θυρών» και σύγκρουσης συμφερόντων, τα θεμελιώδη δικαιώματα στην πολιτική συνοχής και την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών· αναμένει με ενδιαφέρον τις διαπιστώσεις των εν λόγω ερευνών·

25.  επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημοσιεύσει τις οδηγίες διαπραγμάτευσης της ΕΕ αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για την TTIP μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, που βρίσκονται σε εξέλιξη· επικροτεί επίσης την απόφαση της Επιτροπής να δημοσιεύσει και άλλα έγγραφα της ΕΕ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και να επιτρέψει ευρύτερη πρόσβαση σε άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ· θεωρεί ότι η στενή παρακολούθηση της διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις για την TTIP έχει ενισχύσει τον ρόλο του θεσμού του Διαμεσολαβητή ως θεματοφύλακα της διαφάνειας στην ΕΕ· συμφωνεί με τη Διαμεσολαβήτρια, η οποία ζήτησε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ακολουθήσουν μια προσέγγιση διαφανούς πολιτικής και να πραγματοποιήσουν μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με την ΤΤΙΡ· δεσμεύεται να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σχετικά με τη διαφάνεια όσον αφορά την ΤΤΙΡ, μεταξύ άλλων με την εξέταση καταγγελιών που έχουν ληφθεί σχετικά με το ζήτημα αυτό, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν οι διαπραγματεύσεις για την TTIP και άλλες εμπορικές διαπραγματεύσεις στις ζωές των ευρωπαίων πολιτών·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διαμεσολαβητές των κρατών μελών ή τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces;

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου