Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2159(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0058/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0058/2014

Rasprave :

PV 15/01/2015 - 8
CRE 15/01/2015 - 8

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0009

Usvojeni tekstovi
PDF 279kWORD 100k
Četvrtak, 15. siječnja 2015. - Strasbourg
Godišnje izvješće Europskog ombudsmana za 2013. godinu
P8_TA(2015)0009A8-0058/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. siječnja 2015. o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2013. godine (2014/2159(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2013. godine,

–  uzimajući u obzir članak 228. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 43. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima kojima se uređuje izvršavanje dužnosti Europskog ombudsmana(1),

–  uzimajući u obzir Europski kodeks dobrog administrativnog postupanja, kako ga je u rujnu 2001. usvojio Europski parlament,

–   uzimajući u obzir načela transparentnosti i integriteta pri lobiranju koja je objavila Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o djelovanju Europskog ombudsmana,

–  uzimajući u obzir drugu i treću rečenicu članka 220. stavka 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za predstavke (A8‑0058/2014),

A.  budući da je godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2013. godine službeno predano predsjedniku Europskog parlamenta 15. rujna 2014. i da je Europska ombudsmanica gđa Emily O'Reilly predstavila svoje izvješće Odboru za predstavke 24. rujna 2014. u Bruxellesu;

B.  budući da se u članku 24. UFEU-a navodi da „svaki građanin Unije može se obratiti Europskom ombudsmanu imenovanom u skladu s člankom 228.ˮ;

C.  budući da je člankom 228. UFEU-a Europski ombudsman ovlašten primati pritužbe u vezi s nepravilnostima u djelovanju institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, s iznimkom Suda Europske unije u izvršavanju njegovih pravosudnih ovlasti;

D.  budući da je člankom 41. Povelje o temeljnim pravima propisano da „svatko ima pravo da institucije, tijela, uredi i agencije Unije njegove predmete obrađuju nepristrano, pravično i u razumnom roku”;

E.  budući da je člankom 43. Povelje propisano da „svaki građanin Unije te svaka fizička osoba koja prebiva ili pravna osoba sa sjedištem u nekoj državi članici ima pravo prijaviti Europskom ombudsmanu slučajeve nepravilnosti u postupku institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, osim Suda Europske unije kad on obavlja svoju sudbenu dužnost.”;

F.  budući da ova definicija ne ograničava nepravilnosti u postupku na slučajeve kada je prekršeno pravilo ili načelo pravno obvezujuće; budući da načela dobre uprave nadilaze okvir zakona; budući da u skladu s definicijom prvog Europskog ombudsmana „do nepravilnosti u postupku dolazi kada javno tijelo ne postupa u skladu s pravilom ili načelom na koje je obvezano,”; budući da to za institucije, tijela, urede i agencije EU-a znači ne samo da moraju poštovati svoje pravne obveze nego i da moraju jamčiti kulturu usluge i primjereno postupanje s građanima, koji u potpunosti uživaju svoja prava;

G.  budući da bi pojam dobre uprave trebalo proširiti na pojam bolje uprave, u smislu stalnog i neprekinutog procesa poboljšanja;

H.  budući da je glavni prioritet Europskog ombudsmana osigurati da se prava građana u potpunosti poštuju i da pravo na dobru upravu odražava najviše standarde, čija se primjena i očekuje od institucija, tijela, ureda i agencija Unije; budući da Europski ombudsman ima ključnu ulogu u pomaganju europskim institucijama da postanu otvorenije, učinkovitije i prilagođenije građanima, kako bi se ojačalo povjerenje građana u Uniju;

I.  budući da je 3. srpnja 2013. Europski parlament na svojoj plenarnoj sjednici izabrao Emily O’Reilly na dužnost Europskog ombudsmana i da je ona prisegnula 30. rujna 2013.;

J.  budući da je 2013. godine 23 245 građana zatražilo pomoć Ureda Ombudsmana; budući da je u skladu s gore navedenim na internetskoj stranici Ureda Ombudsmana, slijedeći upute u sklopu interaktivnog vodiča, savjet dobilo 19 418 građana i da se 1407 njihovih zahtjeva odnosilo na informacije; budući da su 2420 zahtjeva zabilježena kao pritužbe (a 2012. njih 2442); budući da je Ured Ombudsmana 2013. poduzeo 2354 radnje u vezi sa zaprimljenim pritužbama;

K.  budući da je važno da Ured Ombudsmana dostavi detaljnije informacije o formatu podnesenih pritužbi kako bi se usporedilo koliko ih je tijekom godina podneseno u elektroničkom formatu na interaktivnoj internetskoj stranici Europskog Ombudsmana, odnosno koliko ih nije podneseno u elektroničkom formatu;

L.  budući da je 2013. Ured Ombudsmana otvorio 350 istraga (a 2012. njih 465), od kojih je 341 otvorena na temelju pritužbe, a ostalih su 9 bile istrage na vlastitu inicijativu;

M.  budući da je 2013. Ured Ombudsmana zatvorio 461 istragu (a 2012. njih 390), od kojih je 441 zaključena na temelju pritužbe, a ostalih su 20 bile istrage na vlastitu inicijativu; budući da je od ukupnog broja zaključenih istraga njih 340 (77,1 %) otvoreno na temelju pojedinačnih pritužbi građana, a njih 101 (22,9 %) na temelju pritužbi koje su podnijela poduzeća, udruge ili druge pravne osobe;

N.  budući da su se istrage zaključene 2013. odnosile na sljedeće: zahtjeve za informacije i pristup dokumentima (25,6 %), na Komisiju kao čuvaricu Ugovora (19,1 %), institucijska pitanja i pitanja politike (17,6 %), upravu i Pravilnik o osoblju (16,5 %), natječaje i postupke odabira (14,8 %), dodjelu ugovora o javnim nabavama ili dodjelu bespovratnih sredstava (9,5 %) te na izvršenje ugovora (7,4 %);

O.  budući da se u istragama koje je Ured Ombudsmana otvorio 2013. mogu utvrditi sljedeće glavne teme: transparentnost u institucijama EU-a, etička pitanja, sudjelovanje građana u postupku odlučivanja EU-a, projekti i programi koje financira EU, temeljna prava i kultura usluga;

P.  budući da su se najčešći problemi povezani s transparentnošću odnosili na to da su institucije odbile dati pristup dokumentima ili informacijama, na sjednice zatvorene za javnost te na nedostatak otvorenosti u vezi s imenovanjima u odbore stručnjaka EU-a; budući da je javni pristup dokumentima jedno od prava koja su zajamčena Poveljom o temeljnim pravima Europske unije;

Q.  budući da je Ured Ombudsmana 2013. zaprimio brojne pritužbe povezane sa sukobom interesa ili praksama „okretnih vrata” koje su uključivale osobe na istaknutim položajima koje su obnašale blisko povezane funkcije u javnom i privatnom sektoru; budući da za upravu EU-a uzorno etično ponašanje mora biti od najveće važnosti; budući da je Ured Ombudsmana stoga objavio niz načela javne uprave i etičkih standarda; budući da mnoge nevladine organizacije smatraju da Komisija ne pronalazi rješenje za prakse koje opisuju kao sustavne prakse „okretnih vrata”;

R.  budući da Ured Ombudsmana blisko surađuje s raznim mrežama, od kojih je najvažnija Europska mreža pučkih pravobranitelja, koja se sastoji od 94 ureda u 35 europskih država; budući da se pritužbe koje nisu u nadležnosti Ureda Ombudsmana upućuju na obradu onome članu Mreže koji je za određeni predmet najmjerodavniji; budući da je 52,5 % zaprimljenih pritužbi proslijeđeno ostalim članovima Mreže;

S.  budući da je Odbor za predstavke Europskog parlamenta punopravni član Europske mreže pučkih pravobranitelja; budući da je 2013. Ured Ombudsmana spomenutom Odboru proslijedio 51 predmet; budući da je 178 predmeta proslijeđeno Komisiji, a njih 503 drugim institucijama i tijelima;

T.  budući da Ured Ombudsmana također surađuje s drugim međunarodnim organizacijama, kao što je UN; budući da Ured Ombudsmana, Parlament, Komisija, Agencija za temeljna prava (FRA) i Europski forum za osobe s invaliditetom (EDF) zajedno tvore okvir EU-a u sklopu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (CRPD); budući da je taj okvir uspostavljen u cilju zaštite, promicanja i praćenja provedbe Konvencije na razini institucija EU-a;

U.  budući da u godišnjem izvješću za 2013. nisu sadržani precizni podaci o postotku pritužbi koje se ubrajaju odnosno ne ubrajaju u nadležnost Ureda Ombudsmana; budući da je od ključne važnosti ubuduće u sva godišnja izvješća uključiti konkretne brojke kako bi se na temelju njih mogla napraviti usporedba između različitih godina i da bi se s lakoćom utvrdili trendovi i tendencije u pogledu (ne)dopuštenosti pritužbi; budući da prema izvješću u uzorku od 100 zaprimljenih pritužbi njih 68 nije u nadležnosti Ureda Ombudsmana te se zato upućuju nacionalnim ili regionalnim pučkim pravobraniteljima, prosljeđuju Odboru za predstavke Parlamenta ili drugim tijelima zaduženima za obradu pritužbi poput Europske komisije, mreže SOLVIT, službe Vaš europski savjetnik ili Mreže europskih potrošačkih centara; budući da je potreban daljini postupak i informacije u vezi s pritužbama proslijeđenim drugim institucijama ili tijelima kako bi se zajamčilo da se predmeti građana obrađuju nepristrano, pravedno i u razumnom vremenskom roku;

V.  budući da se u uzorku od 100 pritužbi samo njih 32 ubrajaju u nadležnost Ureda Ombudsmana; budući da se od te 32 pritužbe na temelju njih 17 nikada ne otvori istraga (9 ih bude proglašeno nedopuštenima, a 8 dopuštenima, ali u njihovu slučaju ne postoji dovoljna osnova za otvaranje istrage); budući da se u uzorku od 100 pritužbi istraga otvara na temelju njih 15; budući da se od tih 15 istraga 4 zaključe rješavanjem spora tijekom istrage, u 4 istrage ne utvrde se nepravilnosti u postupanju, u 1 se takve nepravilnosti utvrde, a 6 pritužbi nema dovoljnu osnovu za daljnju istragu;

W.  budući da je 80 % istraga (40 predmeta) u kojima su utvrđene nepravilnosti u postupanju zaključeno s primjedbama koje se upućuju dotičnoj instituciji, a 18 % njih (9 predmeta) zaključeno je nacrtima preporuka, koje je zatim dotična institucija u potpunosti ili djelomice prihvatila; budući da je u vezi s jednim premetom (2 % istraga) Ured Ombudsmana sastavio posebno izvješće naslovljeno „Posebno izvješće Ureda Europskog ombudsmana o istrazi na vlastitu inicijativu OI/5/2012/BEH-MHZ koja se odnosi na Frontex”; budući da Ured Ombudsmana u prosjeku godišnje podnese jedno posebno izvješće;

X.  budući da je posebno izvješće podneseno Parlamentu bilo rezultat opsežne istrage na vlastitu inicijativu u vezi s obvezama agencije Frontex utvrđenima Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i da je poticaj za to izvješće uostalom poglavito bio nezadovoljavajući odgovor te agencije na posebne preporuke Ureda Ombudsmana za rješavanje problema nedostatka mehanizma za podnošenje pritužbi tražitelja azila;

Y.  budući da je sastavljanje posebnog izvješća krajnja mjera koju Ured Europskog Ombudsmana može poduzeti za rješavanje slučajeva nepravilnosti u postupanju u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije; budući da bi Ombudsmanica trebala dodatno ispitati svoje političke ovlasti te razraditi instrumente koje ima na raspolaganju;

Z.  budući da je 2012. usklađenost s prijedlozima Ureda Ombudsmana bila 80 %; budući da je stopa usklađenosti Komisije, na koju se odnosio najveći broj istraga koje je proveo Ured Ombudsmana, iznosila 84 %; budući da Ured Ombudsmana svake godine objavljuje sveobuhvatno izvješće o tome kako su institucije EU-a postupile u vezi s njegovim prijedlozima o poboljšanju uprave EU-a; budući da stopa neusklađenosti s preporukama Ureda Ombudsmana koja iznosi 20 % predstavlja ozbiljnu prijetnju koja bi mogla dovesti do daljnjeg gubitka povjerenja građana u učinkovitost europskih institucija;

AA.  budući da je Europska Komisija institucija na koju se odnosi najveći broj pritužbi upućenih Uredu Ombudsmana; budući da se jedna od istraga zaključenih 2013. odnosila na dokumente u vezi s klauzulom o izuzeću Ujedinjene Kraljevine od primjene Povelje o temeljnim pravima Europske unije;

AB.  budući da su istrage u predmetima koje je Ured Ombudsmana zaključio 2103. u prosjeku trajale 13 mjeseci; budući da je 22 % predmeta zatvoreno u roku od 3 mjeseca, 37 % u roku od 3 do 12 mjeseci, 14 % u roku od 12 do 18 mjeseci, a 27 % predmeta zatvoreno je nakon više od 18 mjeseci;

AC.  budući da je proračun Ureda Ombudsmana za 2013. iznosio 9 731 371 EUR i da je u Planu radnih mjesta Ureda Ombudsmana predviđeno 67 radnih mjesta; budući da je iznimno važno zadržati dovoljno velik proračun i ljudske resurse kako bi se osigurala učinkovitost Ureda Ombudsmana te brz odgovor u vezi s pritužbama građana;

AD.  budući da je Emily O’Reilly prva žena koja je izbrana na funkciju Europskog ombudsmana;

1.  odobrava godišnje izvješće koje je Ured Ombudsmana podnio za 2013. godinu; čestita Ombudsmanici Emily O’Reilly na njezinu prvom godišnjem izvješću otkad je stupila na dužnost Ombudsmana i pozdravlja njezin pristup koji podrazumijeva održavanja dobrih radnih odnosa i daljnje suradnje s Parlamentom, posebno s Odborom za predstavke; uzima u obzir da je u 2013. došlo do promjene na poziciji Ombudsmana i da se godišnje izvješće u velikoj mjeri temelji na radu profesora Nikiforosa Diamandurosa, Europskog ombudsmana na odlasku, kao i da se u tom izvješću odaje priznanje njegovim postignućima;

2.  obvezuje se da će ponovno uvesti praksu u Parlamentu u skladu s kojom se Ombudsmana/Ombudsmanicu pozivalo na sjednicu odmah nakon njihova izbora na funkciju;

3.  u potpunosti podupire krajnji cilj koji je postavila novoizabrana Ombudsmanica, a to je jačanje struktura i institucija odgovornosti i transparentnosti na europskoj razini radi postizanja veće kvalitete demokracije u Europskoj uniji; ponavlja da je uloga Europskog ombudsmana ključna za rješavanje problema građana te da doprinosi premošćivanju velikog jaza koji dijeli građane i institucije EU-a;

4.  ističe važnost društvenih medija kao komunikacijskog kanala i potiče Ured Ombudsmana da u većoj mjeri upotrebljava te medije kako bi građane bolje upoznao sa svojim aktivnostima i promicao prava građana EU-a; ipak, smatra da daljnja digitalizacija Ureda Ombudsmana ne bi trebala dovesti do isključenja građana koji nemaju pristup internetu ili se njime ne mogu koristiti; poziva Ured Ombudsmana da obrati posebnu pozornost na potrebe tih građana i da se na taj način pobrine da svi građani EU-a imaju pristup njegovim službama;

5.  napominje da je godišnje izvješće Ureda Ombudsmana za 2013. izmijenjeno i da je osim uobičajene tiskane verzije sada dostupna i interaktivna verzija koja se može preuzeti u obliku e-knjige; nadalje, napominje da je izvješće podijeljeno na dva dijela: prvi je dio čitak referentni tekst u kojem se navode najvažnije činjenice i brojke povezane s radom Ureda Ombudsmana 2013., a drugi dio sadrži temeljitu analizu ključnih predmeta koje je 2013. istraživao Ured Ombudsmana(2);

6.  pozdravlja taj novi pristup Ombudsmanice u kojem se odražava njezina želja da institucija Ombudsmana bude u što većoj mjeri dostupna i prilagođena korisnicima; potiče zainteresirane strane da pročitaju dio izvješća koji sadrži temeljitu analizu i koji je naslovljen Dobra uprava u praksi: odluke Ureda Europskog ombudsmana 2013. te da ozbiljno razmotre stajališta i preporuke Ureda;

7.  napominje da je 2013. najviše pritužbi zaprimljeno iz Španjolske (416), zatim Njemačke (269), Poljske (248) i Belgije (153); napominje da je s obzirom na broj otvorenih istraga po državi članici na prvom mjestu Belgija (53), nakon koje slijede Njemačka (40), Italija (39) i Španjolska (34);

8.  napominje da je među istragama koje je zaključio Ured Ombudsmana bilo najviše onih koje su bile povezane s pitanjem transparentnosti (64,3 %) i konstatira njihov porast (52,7 %) u odnosu na 2012.; napominje da su ostale teme koje su prevladavale u pritužbama bile etička pitanja, sudjelovanje građana u postupku odlučivanja EU-a, projekti koje financira EU, temeljna prava i kultura usluge;

9.  smatra da su transparentnost, otvorenost, pristup informacijama, poštovanje prava građana i visoke etičke norme ključni za izgradnju i zadržavanje povjerenja građana u europsku javnu službu; naglašava da je u sadašnjoj teškoj ekonomskoj situaciji međusobno povjerenje između građana i rezidenata te institucija od primarne važnosti; slaže se s Ombudsmanicom da transparentnost temelj demokracije, da omogućuje nadzor djelovanja javnih tijela i ocjenjivanje uspješnosti njihova rada te pozivanje tih tijela na odgovornost; isto se tako slaže da su otvorenost i javni pristup dokumentima ključne sastavnice sustava institucijskih provjera i ravnoteža; priznaje pravo građana na privatnost i na zaštitu njihovih privatnih podataka;

10.  napominje da preporuke i primjedbe nisu pravno obvezujuće, no naglašava da ih institucije EU-a ipak mogu shvatiti kao priliku za rješavanje problema, usvajanje pouka za budućnost i sprečavanje ponovne pojave sličnih nepravilnosti u postupanju; poziva sve institucije, tijela, urede i agencije Unije da u potpunosti surađuju s Ombudsmanicom, da osiguraju potpunu usklađenost s njezinim preporukama i da u cijelosti iskoriste njezine primjedbe ; podsjeća da je u Povelji o temeljnim pravima Europske unije (članak 41.) kao jedno od temeljnih prava građana Europske unije navedeno pravo na dobru upravu;

11.  napominje da se velika većina istraga koje je u prošloj godini proveo Ured Ombudsmana (64,3 %) odnosila na Europsku komisiju; uviđa da je Komisija institucija čije odluke najčešće izravno utječu na građane, organizacije civilnog društva i poduzeća; shvaća da je upravo zato Komisija u najvećoj mjeri pod povećalom javnog nadzora; ipak, sa zbrinutošću primjećuje da je udio pritužbi koje su se odnosile na Komisiju porastao u usporedbi s 2012. godinom, kada je iznosio 52,7 %; potiče Ured Ombudsmana da preispita razloge zbog kojih je došlo do tog porasta i tako pomogne poboljšati upravu Komisije, odnosno povećati vjerodostojnost institucija EU-a u cjelini; poziva novu Komisiju na žurno poduzimanje mjera za poboljšanje svog rada kako bi se smanjio broj pritužbi koje se protiv nje podnose; smatra da se uključivanjem Komisije u netransparentna tijela kao što je Trojka ne teži promicanju transparentnosti i vjerodostojnosti u Uniji, niti se njime poštuje načelo supsidijarnosti;

12.  sa zabrinutošću konstatira da se postotak pritužbi koje su se odnosile na agencije EU-a gotovo udvostručio, točnije s 12,5 % 2012. na 24 % 2013.; predlaže da se Ombudsmanica očituje o tome je li taj porast rezultat više razine opće osviještenosti građana o postupcima podnošenja pritužbi ili je pak posljedica nekih drugih faktora kao što su neusklađenost agencija EU-a s preporukama Ureda Ombudsmana iz prethodnih godina; potiče Ombudsmanicu da prati zbivanja u agencijama i pravodobno o njima izvješćuje; podupire namjeru Ombudsmanice da stupi u kontakt s raznim agencijama kako bi naglasila važnost dobre uprave, pravilnog postupka obrade pritužbi i kulture usluge;

13.  sa zadovoljstvom napominje da je 2013. postotak pritužbi koje su se odnosile na Europski ured za odabir osoblja (EPSO) bio više nego dvostruko manji te je sa 16,8 %, koliko je iznosio 2012., pao na 7,1 %; isto tako izražava zadovoljstvo zbog toga što je 2013. postotak pritužbi koje su se odnosile na Europski parlament pao s 5,2 %, koliki je bio 2012., na 4,3 %; priznaje napore koje su poduzeli Ured Ombudsmana i EPSO radi smanjenja broja pritužbi protiv tog ureda;

14.  napominje da je 2013. Ured Ombudsmana objavio novu verziju Europskog kodeksa dobrog administrativnog postupanja; poziva sve institucije da u potpunosti poštuju i provode taj kodeks; poziva novu Komisiju da usvoji zajednička obvezujuća pravila i načela o administrativnim postupcima u upravi EU-a, a posebno da u tu svrhu podnese nacrt uredbe; podsjeća da u članku 41. Povelje o temeljnim pravima Europske unije stoji da „svatko ima pravo da institucije, tijela, uredi i agencije Unije njegove predmete obrađuju nepristrano, pravično i u razumnom roku”;

15.  potiče sve institucije, tijela i agencije EU-a da na učinkovitije djelovanje, i to u vidu veće predanosti ciljevima dobre uprave i načelima kulture usluge u postupanju s građanima; poziva ih da pomognu Ombudsmanici i da brzo reagiraju u vezi s istragama koje provodi te surađuju s njom kako bi se smanjilo trajanje postupka istrage; podržava Ombudsmanicu u njezinim naporima da dodatno smanji trajanje postupka istrage i vrijeme obrade pritužbi te tako služi građanima, koji ostvaruju svoja prava, pravodobno i na ispravan način;

16.  napominje da je 2012. godine opća usklađenost s preporukama Ureda Ombudsmana bila 80 %, što predstavlja neznatan pad u odnosu na 82 % 2011.; podržava Ombudsmanicu u njezinim nastojanjima da poboljša stopu usklađenosti; poziva u prvom redu Komisiju da poduzme sve moguće napore kako bi postigla veću stopu usklađenosti; izražava zabrinutost zbog stope neusklađenosti koja iznosi 20 % te poziva institucije, tijela, urede i agencije Unije da na primjedbe Ombudsmanice odgovore odnosno reagiraju u razumnom vremenskom roku te da poduzmu sve potrebne napore i hitno provedu preporuke i primjedbe Ombudsmanice kako bi poboljšali stopu provedbe daljnjeg postupka; sa zanimanjem iščekuje godišnje izvješće Ureda Ombudsmana o usklađenosti za 2013. godinu tj. specifične informacije koje će ono sadržavati;

17.  napominje da je Ured Ombudsmana utvrdio nepravilnosti u postupanju u 10,8 % istraga koje je zaključio 2013. i da je u vezi s 80 % tih predmeta uputio primjedbe instituciji na koju su se pritužbe odnosile; napominje da su institucije u 18 % predmeta povezanih s nepravilnostima u postupanju u potpunosti ili djelomice prihvatile nacrte preporuka Ureda Ombudsmana;

18.  napominje da je Ured Ombudsmana Parlamentu podnio posebno izvješće čija je tema bila agencija Frontex, odnosno činjenica da ona ne raspolaže mehanizmom za podnošenje pritužbi u slučajevima kada sâma prekrši temeljna prava; uvjeren je da će na temu toga posebnog izvješća Odbor za predstavke, u suradnji s Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, sastaviti svoje izvješće;

19.  potiče Ombudsmanicu da produbi odnose i suradnju s raznim mrežama, posebno s Europskom mrežom pučkih pravobranitelja i okvirom pod okriljem Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom; podsjeća da je Parlament u godišnjem izvješću Odbora za predstavke za 2012. pozvao na uspostavu mreže odborâ za predstavke u državama članicama, za što bi bio zadužen sam Parlament, što bi moglo predstavljati nadopunu djelovanja Europske mreže pučkih pravobranitelja;

20.  podsjeća da je Odbor za predstavke punopravni član obiju gore spomenutih mreža; napominje da je 2013. Ured Ombudsmana spomenutom Odboru proslijedio 51 pritužbu; s obzirom na paralelan i katkada dopunski rad koji Odbor za predstavke obavlja pri jamčenju propisne provedbe zakonodavstva EU-a na svakoj razini uprave, smatra da bi tom Odboru trebalo dodijeliti više resursa, analogno onima dodijeljenima Uredu Europskog ombudsmana.

21.  prima na znanje novu strategiju Ombudsmanice nazvanu „U susret 2019.”, koja počiva na tri glavna koncepta: učinku, relevantnosti i vidljivosti; shvaća da Ombudsmanica provedbom strateških istraga o sustavnim problemima namjerava ostvariti veći utjecaj, ojačati svoju ulogu doprinoseći ključnim raspravama u EU-u, kao i da planira povećati svoju vidljivost uspostavom bolje komunikacije s dionicima te pridobivanjem veće pozornosti za važne predmete;

22.   poziva Ombudsmanicu da nastavi poduzimati napore usmjerene k unapređenju komunikacijskih kanala i da se nadoveže na ono što je već postignuto u okviru Europske godine građana 2013., kao i da poboljša informiranje europskih građana kako bi oni bili bolje upoznati s dužnostima Ureda Ombudsmana i područjem njegove odgovornosti;

23.  ponovno ističe važnost europske građanske inicijative kao novog mehanizma koji će građanima omogućiti izravno sudjelovanje u postupku odlučivanja pri izradi europskog zakonodavstva;

24.  pozdravlja činjenicu da je Ured Ombudsmana otvorio niz važnih istraga, kao što su istrage povezane s nedostatkom transparentnosti pregovora o Partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja, prijavljivanjem nepravilnosti u institucijama EU-a, nedostatkom transparentnosti stručnih skupina Komisije, slučajevima „okretnih vrata”i sukoba interesa, temeljnim pravima u okviru kohezijske politike i europskom građanskom inicijativom; sa zanimanjem iščekuje rezultate tih istraga;

25.  pozdravlja odluku Vijeća Europske unije da objavi pregovaračke smjernice EU-a za pregovore o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja koji su u tijeku između EU-a i SAD-a; isto tako pozdravlja odluku Komisije da u kontekstu pregovora o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja objavi još pregovaračkih tekstova EU-a i dopusti širi pristup drugim dokumentima; smatra da je pomno praćenje transparentnosti pregovora o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja ojačalo ulogu Ombudsmana kao zaštitnika transparentnosti EU-a; podupire poziv Ombudsmanice upućen europskim institucijama na primjenu transparentnog političkog pristupa i provedbu informativne kampanje o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja; obvezuje se poduzimati daljnje postupke povezane s rezultatima savjetovanja o transparentnosti pregovora o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja, između ostalog, u vidu razmatranja predstavki na tu temu, posebice s obzirom na utjecaj koji bi partnerstvo za transatlantsku trgovinu i ulaganja i ostali pregovori o trgovini mogli imati na živote europskih građana;

26.  nalaže svojem predsjedniku, da ovu Rezoluciju i izvješće Odbora za predstavke proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom ombudsmanu, vladama i parlamentima država članica, te njihovim ombudsmanima ili sličnim nadležnim tijelima.

(1) SL L 113, 4.5.1994., str 15.
(2) http://www.ombudsman.europa.eu/hr/activities/annualreports.faces

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti