Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2159(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0058/2014

Predkladané texty :

A8-0058/2014

Rozpravy :

PV 15/01/2015 - 8
CRE 15/01/2015 - 8

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0009

Prijaté texty
PDF 263kWORD 101k
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg
Výročná správa ombudsmana za rok 2013
P8_TA(2015)0009A8-0058/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2015 o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013 (2014/2159(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročnú správu o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013,

–  so zreteľom na článok 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 43 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–  so zreteľom na Európsky kódex dobrej správnej praxe prijatý Európskym parlamentom v septembri 2001,

–   so zreteľom na zásady transparentnosti a integrity pri lobovaní, ktoré uverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti európskeho ombudsmana,

–  so zreteľom na článok 220 ods. 2 druhú a tretiu vetu rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0058/2014),

A.  keďže výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013 bola oficiálne predložená predsedovi Európskeho parlamentu 15. septembra 2014 a ombudsmanka pani Emily O'Reillyová predložila správu Výboru pre petície 24. septembra 2014 v Bruseli;

B.  keďže v článku 24 ZFEÚ sa stanovuje zásada, že každý občan Únie sa môže obrátiť na ombudsmana ustanoveného v súlade s článkom 228;

C.  keďže podľa článku 228 ZFEÚ je európsky ombudsman oprávnený prijímať sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci jeho súdnej funkcie;

D.  keďže článok 41 Charty základných práv stanovuje: „Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote.“;

E.  keďže článok 43 charty uvádza: „Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí.“;

F.  keďže toto vymedzenie neobmedzuje nesprávne úradné postupy iba na prípady, keď sú pravidlá či zásady, ktoré sa porušili, právne záväzné; keďže zásady dobrej správy vecí verejných presahujú rámec právnych predpisov; keďže podľa prvého európskeho ombudsmana „k nesprávnemu úradnému postupu dochádza vtedy, keď verejnoprávna inštitúcia nekoná v súlade s pravidlom alebo zásadou, ktorá je pre ňu záväzná”; keďže tieto zásady vyžadujú od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie nielen to, aby si plnili zákonné povinnosti, ale aby pri poskytovaní služieb postupovali svedomito a zabezpečili, aby sa k verejnosti pristupovalo náležite a ľudia si mohli v plnej miere uplatňovať svoje práva;

G.  keďže pojem dobrá správa verejných vecí by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal lepšiu správu, ktorá sa chápe ako neustály a pokračujúci proces zlepšovania;

H.  keďže hlavnou prioritou európskeho ombudsmana je zabezpečiť, aby práva občanov boli v plnom rozsahu dodržiavané, a keďže právo na právo na dobrú správu verejných vecí odzrkadľuje najvyššie normy, ako sa to očakáva od inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie; keďže európsky ombudsman zohráva rozhodujúcu úlohu v úsilí pomôcť inštitúciám EÚ stať sa otvorenejšími, účinnejšími a ústretovejšími vo vzťahu k občanom s cieľom posilniť dôveru občanov v EÚ;

I.  keďže pani Emily O’Reillyová bola na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 3. júla 2013 zvolená za európsku ombudsmanku a 30. septembra 2013 zložila prísahu;

J.  keďže v roku 2013 požiadalo úrad ombudsmana o pomoc 23 245 občanov; keďže v tejto súvislosti získalo 19 418 občanov radu prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na internetovej stránke ombudsmana a v 1 407 prípadoch išlo o žiadosti o informácie; keďže 2 420 žiadostí bolo zaregistrovaných ako sťažnosti (2 442 v roku 2012); keďže ombudsman prijal opatrenia v súvislosti s 2 354 sťažnosťami, ktoré dostal v roku 2013;

K.  keďže je dôležité, aby ombudsman mohol poskytovať podrobnejšie informácie o druhoch formátu žiadostí, aby sa dali porovnávať sťažnosti doručené v uplynulých rokoch v elektronickom formáte prostredníctvom interaktívnej webovej stránky európskeho ombudsmana a žiadosti doručené off-line;

L.  keďže ombudsman v roku 2013 začal 350 vyšetrovaní (465 v roku 2012), z ktorých 341 vychádzalo zo sťažností a v 9 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastného podnetu;

M.  keďže ombudsman v roku 2013 uzavrel 461 vyšetrovaní (390 v roku 2012), z ktorých 441 vychádzalo zo sťažností a v 20 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastného podnetu; keďže z uzavretých vyšetrovaní 340 (77,1 %) vychádzalo z podnetov od jednotlivých občanov a 101 (22,9 %) od spoločností, združení a iných právnych subjektov;

N.  keďže vyšetrovania uzavreté v roku 2013  sa týkali týchto záležitostí: žiadostí o informácie a prístup k dokumentom (25,6 %), Komisie ako strážkyne zmlúv (19,1 %), inštitucionálnych a politických otázok (17,6 %), správy a služobného poriadku (16,5 %), konkurzov a výberových konaní (14,8 %), udeľovania verejných zákaziek a grantov (9,5 %) a plnenia zmlúv (7,4 %);

O.  keďže kľúčovými témami vyšetrovaní, ktoré ombudsman inicioval v roku 2013, boli: transparentnosť v rámci inštitúcií EÚ, etické otázky, účasť občanov na rozhodovaní EÚ, projekty a programy financované zo strany EÚ, základné práva a kultúra služieb;

P.  keďže najbežnejšie problémy v oblasti transparentnosti sa týkajú zamietnutia prístupu k dokumentom alebo informáciám inštitúciami v prípade schôdzí konaných za zatvorenými dverami, ako aj nedostatku otvorenosti pri vymenovaní panelov odborníkov EÚ; keďže prístup verejnosti k dokumentom je jedným z práv, ktoré zaručuje Charta základných práv Európskej únie;

Q.  keďže v roku 2013 ombudsman prijal viacero sťažností týkajúcich sa konfliktu záujmov alebo praktík s tzv. efektom otáčavých dverí zahŕňajúcich vysokopostavených predstaviteľov, ktorí sa presúvajú medzi úzko súvisiacimi pracovnými pozíciami vo verejnom a v súkromnom sektore; keďže správa EÚ musí pripisovať najvyššiu dôležitosť príkladnému etickému správaniu; keďže ombudsman preto uverejnil súbor zásad verejnej služby a etických noriem; keďže mnohé mimovládne organizácie tvrdia, že Komisia sa nezaoberá tým, čo opisujú ako systematické praktiky s tzv. efektom otáčavých dverí;

R.  keďže ombudsman úzko spolupracuje s rôznymi sieťami, z ktorých najvýznačnejšou je európska sieť ombudsmanov zahŕňajúca 94 úradov v 35 európskych krajinách; keďže sťažnosti, na ktoré sa mandát ombudsmana nevzťahuje, sa postupujú tomu členovi siete, ktorý je najvhodnejší na vybavenie danej veci; keďže iným členom siete sa postúpilo 52,5 % prijatých sťažností;

S.  keďže parlamentný Výbor pre petície je plnoprávnym členom európskej siete ombudsmanov; keďže ombudsman v roku 2013 postúpil tomuto výboru 51 prípadov; keďže 178 prípadov bolo postúpených Komisii a 503 iným inštitúciám a orgánom;

T.  keďže ombudsman spolupracuje aj s inými medzinárodnými organizáciami, ako je Organizácia Spojených národov; keďže ombudsman, Európsky parlament, Komisia, Agentúra pre základné práva (FRA) a Európske fórum pre osoby so zdravotným postihnutím spolu tvoria rámec EÚ na základe Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD); keďže tento rámec má za úlohu chrániť, presadzovať a monitorovať uplatňovanie dohovoru na úrovni inštitúcií EÚ;

U.  keďže výročná správa za rok 2013 neobsahuje presné údaje o percentuálnom podiele sťažností, ktoré patrili do rozsahu pôsobnosti ombudsmana a na ktoré sa jeho mandát nevzťahoval; keďže má mimoriadny význam, aby sa do všetkých výročných správ v budúcnosti zahrnuli konkrétne údaje, na základe ktorých by bolo možné porovnávať jednotlivé roky a ľahko rozpoznávať trendy a tendencie, pokiaľ ide o prípustnosť alebo neprípustnosť sťažností; keďže podľa správy sa zo 100 typických prijatých sťažností mandát ombudsmana nevzťahuje na 68 a tieto sťažnosti sa postupujú buď vnútroštátnym alebo regionálnym ombudsmanom či parlamentnému Výboru pre petície alebo iným orgánom vybavujúcim sťažnosti, ako je Európska komisia, SOLVIT, Vaša Európa – Poradenstvo či európske spotrebiteľské centrá; keďže následný postup a informácie o žiadostiach odovzdané iným inštitúciám a orgánom sú potrebné na zabezpečenie toho, aby záležitosti občanov boli vybavované nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote;

V.  keďže zo 100 typických prijatých sťažností sa mandát ombudsmana vzťahuje iba na 32; keďže v 17 prípadoch nedochádza k vyšetrovaniu (9 sťažností sa považuje za neprípustné a 8 za prípustné, ale bez dostatočných dôvodov na začatie vyšetrovania); keďže zo 100 typických prijatých sťažností 15 sťažností vedie k vyšetrovaniu; keďže 4 z nich sa urovnajú počas vyšetrovania, v 4 prípadoch sa dospeje k záveru, že nedošlo k nesprávnemu úradnému postupu, v 1 prípade, že k nesprávnemu úradnému postupu došlo, a 6 sťažností sa považuje za také, kde nie sú dôvody na ďalšie vyšetrovanie;

W.  keďže 80 % (40 prípadov) vyšetrovaní, v prípade ktorých bol zistený nesprávny úradný postup, sa uzavrelo s kritickými poznámkami adresovanými príslušným inštitúciám a 18 % (9 prípadov) s návrhmi odporúčaní, ktoré daná inštitúcia prijala buď v plnej miere alebo čiastočne; keďže v jednom prípade (2 %) ombudsmanka vypracovala osobitnú správu európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom; keďže v priemere európsky ombudsman predkladá jednu osobitnú správu ročne;

X.  keďže osobitná správa predložená Európskemu parlamentu bola výsledkom komplexného vyšetrovania z vlastnej iniciatívy týkajúceho sa povinností agentúry Frontex vyplývajúcich z Charty základných práv Európskej únie, pričom hlavným motívom k jej vypracovaniu bola predovšetkým odpoveď agentúry na osobitné odporúčania ombudsmana zamerané na vyriešenie otázky chýbajúceho odvolacieho mechanizmu pre žiadateľov o azyl;

Y.  keďže osobitná správa predstavuje krajné opatrenie európskeho ombudsmana zamerané na riešenie prípadov zlého úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie; keďže európska ombudsmanka by mala ďalej skúmať svoje politické právomoci a rozvíjať nové nástroje a mechanizmy, ktoré bude využívať;

Z.  keďže návrhy ombudsmana boli v roku 2012 splnené z 80 %; keďže Komisia, ktorej sa týka najvyšší podiel vyšetrovaní ombudsmana, sa návrhmi riadila v 84 % prípadov; keďže ombudsman každoročne uverejňuje komplexnú správu o tom, ako inštitúcie EÚ reagovali na jeho návrhy týkajúce sa zlepšenia správy EÚ; keďže 20 % miera nesplnenia návrhov ombudsmana predstavuje vážnu hrozbu, ktorá by mohla viesť k ďalšiemu narušeniu dôvery občanov v efektívnosť európskych inštitúcií;

AA.  keďže Európska komisia je inštitúcia, ktorej sa týka najväčší počet sťažností, ktoré dostáva ombudsman; keďže jedno z vyšetrovaní uzavretých v roku 2013 súviselo s príslušnými dokumentmi o ustanoveniach o výnimke pre Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Chartu základných práv EÚ;

AB.  keďže vyšetrovania, ktoré ombudsman uzavrel v roku 2013, trvali v priemere 13 mesiacov; keďže 22 % prípadov sa uzavrelo do 3 mesiacov, 37 % v priebehu 3 až 12 mesiacov, 14 % v priebehu 12 až 18 mesiacov a 27 % po viac ako 18 mesiacoch;

AC.  keďže ombudsman mal v roku 2013 rozpočet vo výške 9 731 371 EUR a keďže jeho plán pracovných miest zahŕňa 67 pracovných miest; keďže zachovanie postačujúceho rozpočtu a dostatočných ľudských zdrojov má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia efektívnosti služieb európskeho ombudsmana a rýchlych odpovedí na sťažnosti občanov;

AD.  keďže Emily O'Reillyová je prvou ženou, ktorú zvolili do funkcie európskeho ombudsmana;

1.  schvaľuje výročnú správu za rok 2013 predloženú európskou ombudsmankou; blahoželá Emily O’Reillyovej k jej prvej výročnej správe vo funkcii ombudsmanky a víta jej prístup zachovať pozitívne pracovné vzťahy a spoluprácu s Európskym parlamentom, a najmä s Výborom pre petície; berie na vedomie, že rok 2013 bol prechodným rokom a výročná správa v značnej miere pokrýva činnosť odstupujúceho európskeho ombudsmana profesora Nikiforosa Diamandourosa, a vyjadruje uznanie jeho odkazu;

2.  zaväzuje sa, že obnoví zvyk Európskeho parlamentu pozývať ombudsmana na plenárne zasadnutie hneď po jeho zvolení;

3.  plne podporuje konečný cieľ, ktorý stanovila nová ombudsmanka, a to prispieť k posilneniu štruktúr a inštitúcií, pokiaľ ide o zodpovednosť a transparentnosť na európskej úrovni, v záujme podpory dobrej správy verejných vecí v prospech každého občana a obyvateľa EÚ a zvýšiť kvalitu demokracie v EÚ; opätovne pripomína kľúčovú úlohu, ktorú európska ombudsmanka zohráva pri riešení obáv občanov a pri napomáhaní preklenúť veľkú medzeru medzi nimi a inštitúciami EÚ;

4.  zdôrazňuje význam sociálnych médií ako prostriedku komunikácie a nabáda úrad ombudsmanky, aby ich vo väčšej miere využíval s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o činnostiach ombudsmanky a presadzovať práva občanov EÚ; sa však domnieva, že digitalizácia služieb ombudsmanky by nemala viesť k vylúčeniu určitých občanov, ktorí nemajú prístup k internetu alebo nevedia používať internet; vyzýva ombudsmanku, aby venovala osobitnú pozornosť potrebám takýchto občanov, aby tak každý občan EÚ mal zaručený rovnaký prístup a mohol tak v plnej miere využívať služby ombudsmanky;

5.  berie na vedomie, že výročná správa ombudsmana bola v roku 2013 prepracovaná a okrem tradičnej tlačenej verzie je teraz k dispozícii aj stiahnuteľná interaktívna verzia vo formáte elektronickej knihy; okrem toho konštatuje, že správa je rozdelená na dve časti, pričom jedna časť je ľahko čitateľný referenčný text uvádzajúci najdôležitejšie fakty a číselné údaje o činnosti ombudsmana v roku 2013 a druhá časť obsahuje podrobný prehľad kľúčových prípadov, ktoré ombudsman v roku 2013(2) vyšetroval;

6.  vyzdvihuje tento nový prístup ombudsmanky, ktorý má odrážať jej túžbu dosiahnuť, aby inštitúcia ombudsmana bola čo najdostupnejšia a najústretovejšia k občanom; nabáda zúčastnené strany, aby si preštudovali podrobnú časť o vyšetrovaniach s názvom Dobrá správa v praxi: rozhodnutia európskej ombudsmanky v roku 2013 a aby sa ombudsmanovými úvahami a odporúčaniami riadili;

7.  konštatuje, že v roku 2013 bolo členským štátom, z ktorého prišlo najviac sťažností, Španielsko (416), po ktorom nasledovalo Nemecko (269), Poľsko (248) a Belgicko (153); poznamenáva, že podľa počtu začatých vyšetrovaní na členský štát je na čele Belgicko (53) a za ním nasleduje Nemecko (40), Taliansko (39) a Španielsko (34);

8.  konštatuje, že otázky súvisiace s transparentnosťou sú opäť na prvom mieste ombudsmanovho zoznamu uzavretých vyšetrovaní (64,3 %), čo v roku 2012 predstavuje nárast (52,7 %); konštatuje, že ďalšími kľúčovými témami sťažností boli etické otázky, účasť občanov na rozhodovaní EÚ, projekty financované EÚ, základné práva a kultúra služieb;

9.  sa domnieva, že transparentnosť, otvorenosť, prístup k informáciám, dodržiavanie práv občanov a vysoké etické normy majú zásadný význam pre budovanie a zachovanie dôvery občanov a rezidentov v európsku verejnú službu; zdôrazňuje, že dôvera občanov a rezidentov v inštitúcie je nanajvýš dôležitá v dnešnej zložitej hospodárskej situácii; súhlasí s ombudsmankou, že transparentnosť je základným kameňom modernej demokracie, pretože umožňuje kontrolovať činnosť verejných orgánov, hodnotiť ich výkon a brať ich na zodpovednosť; takisto súhlasí, že otvorenosť a verejný prístup k dokumentom sú zásadnou súčasťou systému inštitucionálnych kontrol a rovnováhy; uznáva právo občanov na súkromie a ochranu osobných údajov;

10.  poznamenáva, že odporúčania a kritické poznámky nie sú právne záväzné, ale zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ ich však môžu použiť ako príležitosť na vyriešenie problému, na poučenie sa do budúcnosti a na predchádzanie výskytu podobných prípadov nesprávneho úradného postupu; naliehavo žiada všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, aby s ombudsmankou plne spolupracovali a zabezpečili maximálne dodržiavanie jej odporúčaní a tiež naplno využívali kritické poznámky; pripomína, že Charta základných práv (článok 41) zahŕňa právo na dobrú správu vecí verejných ako základné právo občanov Európskej únie;

11.  konštatuje, že veľká väčšina vyšetrovaní, ktoré viedol ombudsman v uplynulom roku (64,3 %), sa týkala Európskej komisie; uznáva, že Komisia je inštitúciou, ktorej rozhodnutia s najväčšou pravdepodobnosťou priamo ovplyvnia občanov, organizácie občianskej spoločnosti a podniky; chápe, že Komisia je z tohto dôvodu hlavným objektom verejnej kontroly; so znepokojením však poukazuje na to, že podiel sťažností v súvislosti s Komisiou vzrástol v porovnaní s rokom 2012, keď dosiahol 52,7 %; nabáda ombudsmanku, aby preskúmala príčiny tohto nárastu s cieľom napomôcť zlepšenie správy Komisie a zvýšiť tak dôveryhodnosť inštitúcií EÚ ako celku; vyzýva novú Komisiu, aby urýchlene prijala opatrenia na zlepšenie svojej výkonnosti s cieľom znížiť počet sťažností voči Komisii; domnieva sa, že účasť Komisie na činnostiach neurčitých subjektov, ako je Trojka, je v rozpore s presadzovaním transparentnosti a zodpovednosti v Únii a tiež porušuje zásadu subsidiarity;

12.  so znepokojením konštatuje, že percentuálny podiel sťažností týkajúcich sa agentúr EÚ sa takmer zdvojnásobil z 12,5 % v roku 2012 na 24 % v roku 2013; navrhuje, aby ombudsmanka uviedla, či k tomuto nárastu viedla väčšia všeobecná informovanosť verejnosti o postupoch podávania a vybavovania sťažností, alebo ho spôsobili iné faktory, napríklad možnosť, že agentúry EÚ nedodržiavajú odporúčania ombudsmana z predchádzajúcich rokov; nabáda ombudsmanku, aby monitorovala vývoj v agentúrach a včas o ňom informovala; podporuje plány ombudsmanky nadviazať kontakt s rôznymi agentúrami s cieľom zdôrazniť význam dobrej správy vecí verejných, riadneho vybavovania sťažností a kultúry služieb;

13.  s potešením konštatuje, že percentuálny podiel sťažností týkajúcich sa Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) klesol v roku 2013 o viac ako polovicu, a to zo 16,8 % v roku 2012 na 7,1 % v roku 2013; vyjadruje spokojnosť aj s tým, že percentuálny podiel sťažností voči Európskemu parlamentu sa znížil z 5,2 % v roku 2012 na 4,3 % v roku 2013; uznáva prácu ombudsmana a úradu EPSO, pokiaľ ide o zníženie počtu sťažností voči tejto agentúre;

14.  poukazuje na to, že ombudsman v roku 2013 uverejnil nové znenie Európskeho kódexu dobrej správnej praxe; vyzýva všetky inštitúcie, aby tento kódex plne rešpektovali a vykonávali; vyzýva novú Komisiu, aby prijala spoločné záväzné pravidlá a zásady pre úradný postup v správe EÚ, a najmä aby na tento účel predložila návrh nariadenia; pripomína, že v článku 41 Charty základných práv Európskej únie stanovuje: „Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote“;

15.  nabáda všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, aby zlepšili svoje výsledky tým, že budú odhodlanejšie vykonávať dobrú správu vecí verejných a uplatňovať zásady kultúry služieb pre občanov; vyzýva ich, aby pomáhali ombudsmanke rýchlym reagovaním na jej vyšetrovanie a aby s ňou užšie spolupracovali s cieľom skrátiť lehoty vyšetrovacieho procesu; podporuje ombudsmanku v jej úsilí o ďalšie urýchlenie vyšetrovacieho procesu a skrátenie časového rámca pre vyšetrovanie sťažností s cieľom slúžiť občanom, ktorí si uplatňujú svoje práva včasným a primeraným spôsobom;

16.  konštatuje, že celkové dodržiavanie odporúčaní ombudsmana v roku 2012 dosiahlo 80 %, čo predstavuje mierny pokles oproti 82 % v roku 2011; podporuje ambície ombudsmanky, ktorá chce túto mieru dodržiavania zvýšiť; naliehavo žiada najmä Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie s cieľom zlepšiť svoju mieru dodržiavania; je znepokojený nad skutočnosťou, že miera nedodržiavania odporúčaní predstavuje 20 %, a naliehavo vyzýva inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry EÚ, aby v primeranom časovom rámci odpovedali a reagovali na kritické poznámky európskej ombudsmanky a vyvinuli všetko potrebné úsilie na zlepšenie ich miery plnenia následných opatrení tým, že urýchlene uplatnia odporúčania a zohľadnia kritické poznámky ombudsmanky; sa teší na konkrétne informácie, ktoré budú poskytnuté v nadchádzajúcej výročnej správe ombudsmanky o dodržiavaní odporúčaní v roku 2013;

17.  konštatuje, že ombudsmanka zistila nesprávny úradný postup v 10,8 % vyšetrovaní, ktoré uzavrela v roku 2013, a v 80 % týchto prípadov adresovala príslušnej inštitúcii kritické poznámky; poznamenáva, že v 18 % prípadov nesprávneho úradného postupu daná inštitúcia prijala návrhy odporúčaní ombudsmanky buď v plnej miere alebo čiastočne;

18.  konštatuje, že ombudsmanka predložila Európskemu parlamentu osobitnú správu zaoberajúcu sa absenciou mechanizmu, prostredníctvom ktorého by agentúra Frontex vybavovala sťažnosti na porušovanie základných práv spôsobené jej činnosťou; je presvedčený, že táto osobitná správa bude predmetom správy, ktorú vypracuje jeho Výbor pre petície v spolupráci s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci;

19.  nabáda ombudsmanku, aby prehĺbila vzťahy a spoluprácu s rôznymi sieťami, najmä s európskou sieťou ombudsmanov a rámcom pôsobiacim na základe Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; pripomína výzvu Európskeho parlamentu vo výročnej správe Výboru pre petície za rok 2012, aby Európsky parlament zriadil sieť zahŕňajúcu petičné výbory v členských štátoch, ktorá by mohla dopĺňať európsku sieť ombudsmanov;

20.  pripomína, že Výbor pre petície Európskeho parlamentu je plnoprávnym členom oboch uvedených sietí; konštatuje, že v roku 2013 ombudsman postúpil tomuto výboru 51 sťažností; domnieva sa, že vzhľadom na súbežnú a niekedy doplnkovú prácu, ktorú Výbor pre petície robí v záujme zabezpečenia riadneho vykonávania právnych predpisov EÚ na každej úrovni správy, by sa pre tento výbor malo vyčleniť viac zdrojov, a to analogicky k zdrojom európskeho ombudsmana;

21.  berie na vedomie novú stratégiu ombudsmanky s názvom Do roku 2019, ktorá sa skladá z troch hlavných pilierov vymedzených slovami vplyv, relevantnosť a viditeľnosť; chápe, že ombudsmanka má v úmysle dosiahnuť väčší vplyv prostredníctvom strategických vyšetrovaní systémových problémov, že chce posilniť svoju úlohu prispievaním do kľúčových diskusií EÚ a že plánuje zvýšiť svoju viditeľnosť zintenzívnením kontaktov so zainteresovanými stranami a pritiahnutím pozornosti na dôležité prípady;

22.   naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby pokračovala v snahách o zlepšenie komunikačných kanálov, pričom by sa opierala sa o prácu vykonanú v rámci Európskeho roka občanov 2013, ako aj o skvalitnenie poskytovania informácií európskym občanom, aby boli náležite informovaní o službách ombudsmanky a oblasti jej zodpovednosti;

23.  opätovne zdôrazňuje význam európskej iniciatívy občanov ako nového nástroja, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapájať do rozhodovacieho procesu v rámci prípravy európskych právnych predpisov;

24.  víta množstvo dôležitých vyšetrovaní, ktoré ombudsmanka začala, ako sú vyšetrovania týkajúce sa nedostatku transparentnosti v rámci rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), oznamovania nesprávneho úradného postupu v inštitúciách EÚ, nedostatku transparentnosti v expertných skupinách Komisie, prípadov tzv. otáčavých dverí a konfliktu záujmov, základných práv v politike súdržnosti a európskej iniciatívy občanov; so záujmom očakáva výsledky týchto vyšetrovaní;

25.  víta rozhodnutie Rady Európskej únie o zverejnení rokovacích smerníc EÚ týkajúcich sa prebiehajúcich rokovaní o TTIP medzi EÚ a USA; takisto víta rozhodnutie Komisie zverejniť viac textov rokovaní EÚ a umožniť širší prístup k ďalším dokumentom v rámci rokovaní o TTIP; sa domnieva, že dôkladné monitorovanie transparentnosti rokovaní o TTIP posilnilo úlohu ombudsmana ako strážcu transparentnosti EÚ; schvaľuje žiadosť ombudsmanky, aby európske inštitúcie uplatňovali transparentný politický prístup k TTIP a vykonávali transparentnú informačnú kampaň o tejto dohode; sa zaväzuje, že bude postupovať podľa výsledkov konzultácie o transparentnosti TTIP, okrem iného tým, že posúdi petície o tejto otázke, a to najmä s ohľadom na potenciálny vplyv TTIP a iných obchodných rokovaní na život európskych občanov;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov a ombudsmanom alebo rovnocenným príslušným orgánom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) http://www.ombudsman.europa.eu/sk/activities/annualreports.faces

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia