Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2965(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0008/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0011

Vedtagne tekster
PDF 153kWORD 70k
Torsdag den 15. januar 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Situationen i Ukraine
P8_TA(2015)0011RC-B8-0008/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2015 om situationen i Ukraine (2014/2965(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om den europæiske naboskabspolitik og om det østlige partnerskab,

–  der henviser til de foreløbige resultater fra OSCE/ODIHR om det fremrykkede parlamentsvalg i Ukraine den 26. oktober 2014,

–  der henviser til den ottende rapport af 15. december 2014 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder (UNHCHR) om menneskerettighedssituationen i Ukraine og til situationsrapport nr. 22 for Ukraine af 26. december 2014 fra FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA),

–  der henviser til undertegnelsen af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine den 27. juni 2014, som omfatter en vidtgående og bred frihandelsaftale, og til Europa-Parlamentets og det ukrainske parlaments (Verhovna Radas) samtidige ratificering af denne den 16. september 2014,

–  der henviser til Minsk-protokollen af 5. september 2014 og til Minsk-memorandummet af 19. september 2014 om gennemførelsen af en 12-punkt-fredsplan,

–  der henviser til FN’s rapport af 20. november 2014 om alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i det østlige Ukraine og til rapporten fra Human Rights Watch fra november 2014 om krænkelser på Krim,

–  der henviser til den fælles erklæring af 2. december 2014 fra udvalget NATO-Ukraine,

–  der henviser til konklusionerne om Ukraine fra Det Europæiske Råd den 21. marts 2014, 27. juni 2014, 16. juli 2014, 30. august 2014 og 18. december 2014,

–  der henviser til resultatet af det første møde i associeringsrådet mellem EU og Ukraine den 15. december 2014,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. november 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at der i Ukraine den 26. oktober 2014 blev afholdt parlamentsvalg, som forløb effektivt, på en ordentlig og fredelig måde og med generel respekt for de grundlæggende rettigheder på trods af den igangværende konflikt i de østlige regioner og Ruslands ulovlige annektering af Krim;

B.  der henviser til, at den nye regering, der er sammensat af proeuropæiske kræfter, har et forfatningsmæssigt flertal til at fortsætte reformerne og allerede har vedtaget en koalitionsaftale, som danner grundlaget for en stringent reformproces, som sigter på at fremme yderligere europæisk integration, modernisere og udvikle landet, skabe et ægte demokrati og en retsstat og udvikle forfatningsmæssige ændringer som foreslået i Porosjenkos fredsplan;

C.  der henviser til, at de såkaldte "præsident- og parlamentsvalg", der blev afholdt i Donetsk og Lugansk den 2. november 2014, var i strid med ukrainsk lovgivning og Minsk-aftalerne, og derfor ikke kan anerkendes; der henviser til, at afholdelsen af disse valg har haft en skadelig indvirkning på freds- og forsoningsprocessen;

D.  der henviser til, at våbenhvilen fra den 5. september 2014 dagligt er blevet overtrådt af separatisterne og russiske styrker; der henviser til, at antallet af overtrædelser er blevet drastisk reduceret siden den 9. december 2014 takket være præsident Porosjenkos initiativ med en opfordring til en våbenhvile; der henviser til, at de vigtigste punkter i memorandummet af 19. september 2014 imidlertid ikke er blevet gennemført af de russiskstøttede separatister; der henviser til, at Rusland ifølge pålidelige kilder fortsat støtter de separatistiske militser gennem en regelmæssig strøm af militært udstyr, lejesoldater og regulære russiske enheder, herunder store kampvogne, sofistikerede antiluftsskytssystemer og artilleri;

E.  der henviser til, at den væbnede konflikt i det østlige Ukraine har medført tusindvis af militære og civile tabstal, endnu flere sårede og hundredtusindvis, der har måttet flygte fra deres hjem, hvoraf de fleste er flygtet til Rusland, mens situationen i det konfliktramte område er yderst foruroligende både ud fra et humanitært og sundhedsmæssigt synspunkt;

F.  der henviser til, at den ulovlige annektering af Krimhalvøen var det første tilfælde af en indlemmelse af en del af et land i et andet i Europa gennem magtanvendelse siden Anden Verdenskrig og er i strid med folkeretten, herunder De Forenede Nationers pagt, Helsingforsslutakten og Budapestaftalen fra 1994;

G.  der henviser til, at Udenrigsrådet den 17. november 2014 tog en principbeslutning om yderligere sanktioner rettet mod separatistiske ledere;

H.  der henviser til, at der foregår udbredte krænkelser af menneskerettighederne såvel i det østlige Ukraine som på Krim, der særligt berører krimtatarerne og omfatter intimidering og en ny bølge af forsvindinger;

I.  der henviser til, at tættere samarbejde mellem EU og USA om politikker, der vedrører Ukraine, vil være gavnligt;

J.  der henviser til, at det ukrainske parlament den 23. december 2014 vedtog at give afkald på landets alliancefri status;

1.  udtrykker sin solidaritet med Ukraine og det ukrainske folk; gentager endnu engang sit engagement til fordel for Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet samt ukrænkeligheden af landets grænser og dets valg af EU;

2.  fordømmer terrorangrebene fra og den kriminelle adfærd hos separatisterne og andre irregulære styrker i det østlige Ukraine;

3.  glæder sig over den positive evaluering af parlamentsvalget den 26. oktober 2014 på trods af udfordrende sikkerhedsmæssige og politiske omstændigheder og den efterfølgende indsættelse af det nye Verhovna Rada; glæder sig over det stærke politiske tilsagn fra præsident Porosjenko, premierminister Jatsenjuk og parlamentsformand Grojsman om at arbejde sammen og fremme den stringente reformproces; tilskynder kraftigt den nye regering og det nye parlament i Ukraine til uden ophør at vedtage og gennemføre de stærkt påkrævede politiske og socioøkonomiske reformer med henblik på at opbygge en demokratisk og velstående stat, der er baseret på retsstatsprincippet;

4.  beklager, at ikke alle dele af Ukraines territorium og befolkning er repræsenteret i Verkhovna Rada som følge af den nuværende situation i landet; minder om, at Ukraines regering og parlament skal sikre beskyttelse af rettigheder og behov for de borgere, der ikke har nogen repræsentation i statens beslutningstagning;

5.  fordømmer på det kraftigste Ruslands aggressive og ekspansive politik, som udgør en trussel mod Ukraines enhed og uafhængighed og en potentiel trussel mod EU selv, herunder den ulovlige annektering af Krim og den uerklærede hybride krig, som Rusland fører mod Ukraine, der omfatter informationskrig og blandede elementer af cyberkrig, anvendelse af regulære og irregulære styrker, propaganda, økonomisk pres, energirelateret afpresning, diplomati og politisk destabilisering; understreger, at disse handlinger er i strid med folkeretten og udgør en alvorlig trussel mod den europæiske sikkerhedssituation; understreger, at der ikke er nogen begrundelse for at anvende militær magt i Europa i forsvaret af såkaldte historiske og sikkerhedsmæssige årsager eller af hensyn til beskyttelse af såkaldte "landsmænd, der er bosatte i udlandet"; opfordrer Moskva til at standse eskaleringen af situation ved omgående at standse strømmen af våben, lejesoldater og tropper til støtte for de separatistiske militser og til at anvende sin indflydelse hos separatisterne til at overtale dem til at engagere sig i den politiske proces;

6.  opfordrer indtrængende alle parter til at gennemføre Minsk-protokollen fuldstændigt uden yderligere forsinkelse og dermed demonstrere, at de virkelig går ind for nedtrapning og den største tilbageholdenhed; opfordrer Rusland til at tillade international overvågning af den russisk-ukrainske grænse, til at bruge sin indflydelse på separatisterne til at sikre, at de overholder våbenhvilen, og til at arbejde konstruktivt for gennemførelsen af Minsk-aftalerne; tilskynder til vedtagelse af tillidsskabende foranstaltninger, der støtter bestræbelserne på at opnå fred og forsoning; understreger i denne sammenhæng, at det er vigtig med en inklusiv politisk dialog og et økonomisk program for sanering af økonomien i Donbas;

7.  opfordrer til en videreførelse af den nuværende sanktionsordning, navnlig med henblik på Rådets kommende møde i marts 2015, sålænge Rusland ikke fuldt ud respekterer og frem for alt opfylder sine forpligtelser i henhold til Minsk-aftalen, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at finde måder at øge solidariteten på mellem medlemsstaterne, i tilfælde af at krisen med Rusland fortsætter; understreger nødvendigheden af at vedtage en klar række benchmarks, der, når de er opnået, kan hindre, at der indføres nye restriktive foranstaltninger over for Rusland eller føre til ophævelsen af de foregående foranstaltninger, herunder gennemførelse af våbenhvilen, betingelsesløs tilbagetrækning af russiske tropper og russiskstøttede illegale, væbnede grupper og lejesoldater, udveksling af alle fanger, herunder Nadia Savtjenko, og genoprettelse af Ukraines kontrol over sit fulde territorium, herunder Krim; opfordrer Det Europæiske Råd til i tilfælde af yderligere russiske handlinger med henblik på at destabilisere Ukraine at indføre yderligere restriktive foranstaltninger og udvide deres anvendelsesområde ved at lade den nukleare sektor blive omfattet og ved at begrænse russiske enheders muligheder for at gennemføre internationale finansielle transaktioner; erkender, at EU skal være rede til at støtte tilgrænsende medlemsstater, der bør gives samme sikkerhedsniveau som alle medlemsstater;

8.  mener, at sanktioner bør være del af en bredere EU-strategi over for Rusland og af Kommissionens næstformands/den højtstående repræsentants bestræbelser på at styrke dialogen; minder om, at det eneste formål med disse sanktioner er at forpligte den russiske regering til at ændre sin nuværende politik og bidrage på en meningsfuld måde til en fredelig løsning på krisen i Ukraine; understreger, at det afhænger af Ruslands egen holdning og situationen i Ukraine, om EU's restriktive foranstaltninger opretholdes, udvides eller tilbagekaldes;

9.  understreger, at de politiske og diplomatiske kanaler til Rusland fortsat må forblive åbne for at gøre det muligt at finde diplomatiske løsninger på konflikten, og støtter derfor formater som f.eks. Genève og Normandiet, hvis der kan opnås konkrete resultater;

10.  støtter politikken om ikke at anerkende Ruslands ulovlige annektering af Krim og ser i denne forbindelse positivt på de nyligt iværksatte yderligere sanktioner, der omfatter investeringer, tjenesteydelser og handel hvad angår Krim og Sevastopol;

11.  understreger, at associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale bør udgøre en køreplan for hurtige nødvendige reformer, som skal implementeres hurtigst muligt, trods de vanskelige forhold, som er præget af krig i dele af regionerne Lugansk og Donetsk; opfordrer Rådet og Kommissionen til at sætte alt ind på at bistå Ukraine i vedtagelsen og frem for alt gennemførelsen af disse reformer med henblik på at bane vejen for en fuldstændig gennemførelse af den bilaterale associeringsaftale mellem EU og Ukraine; glæder sig i denne sammenhæng over lanceringen af Den Europæiske Unions rådgivende mission (EUAM); deler Venedig-kommissionens opfattelse af, at det er væsentligt at forberede en forfatningsreform på en inklusiv måde, der sikrer omfattende høring af offentligheden, hvis en sådan reform skal blive en succes;

12.  opfordrer til en hurtigere og mere omfattende teknisk bistand fra Kommissionens "støttegruppe for Ukraine", herunder identifikation af de områder, hvor der er behov for en sådan bistand til at støtte Ukraine i udarbejdelsen og gennemførelsen af et omfattende reformprogram, og udsendelse af rådgivere fra EU-institutioner og medlemsstaterne; opfordrer de ukrainske myndigheder til at etablere et ministerium eller kontor for EU-integration og bistandskoordinering og et højtstående tværministerielt koordinationsudvalg, der kunne gives beføjelser til effektivt at overvåge og føre tilsyn med udviklingen i EU-tilnærmelsen og -reformer og ville være i stand til at forberede og koordinere deres gennemførelse;

13.  er overbevist om, at et ambitiøst program for bekæmpelse af korruption, herunder nultolerance over for korruption, er et presserende behov i Ukraine; opfordrer de ukrainske ledere til at udrydde systematisk korruption ved en øjeblikkelig og effektiv gennemførelse af den nationale strategi mod korruption og understreger, at bekæmpelsen af denne praksis må være en af den nye regerings topprioriteringer; anbefaler med henblik herpå at oprette et politisk uafhængigt kontor til bekæmpelse af korruption, udstyret med tilstrækkelige beføjelser og ressourcer, så det kan bidrage væsentligt til at opbygge velfungerende statslige institutioner; glæder sig over Ukraines anmodning til Interpol og udstedelsen af en arrestordre på den tidligere præsident Janukovitj for anklager om misbrug af offentlige midler; opfordrer medlemsstaterne til at fuldbyrde Interpols arrestordre og bidrage til at genvinde de stjålne aktiver; glæder sig over etableringen af en erhvervsombudsmandsinstitution og opfordrer den ukrainske regering til at fremsætte et lovforslag herom;

14.  minder om, at Rådet for Den Europæiske Union den 16. juli 2014 ophævede våbenembargoen mod Ukraine, og at der således ikke er nogen indvendinger eller retlige hindringer for, at medlemsstaterne leverer defensive våben til Ukraine; mener, at EU bør undersøge mulighederne for støtte den ukrainske regering i at styrke landets forsvarskapacitet og beskyttelsen af landets ydre grænser baseret på erfaringerne med omdannelsen af de væbnede styrker i EU-medlemsstaterne i den tidligere Warszawapagt, navnlig inden for rammerne af træningsmissioner, som allerede stilles til rådighed for væbnede styrker i andre dele af verden; støtter den eksisterende levering af ikkedødbringende udstyr;

15.  noterer sig, at der i 2010 blev vedtaget en lov, der ophæver Ukraines status af alliancefri stat; anerkender Ukraines ret til frit at træffe sine egne valg, men støtter imidlertid præsident Porosjenkos standpunkt om, at Ukraine nu først og fremmest har brug for at fokusere på politiske, økonomiske og sociale reformer, og at tiltrædelse af NATO er et spørgsmål, som folket bør tage stilling til ved en folkeafstemning over hele Ukraine på et senere tidspunkt; understreger, at en tættere tilknytning af Ukraine til EU er uafhængigt af spørgsmålet om tiltrædelse af NATO;

16.  understreger betydningen af et løfte fra det internationale samfund om at støtte økonomisk og politisk stabilisering og reform i Ukraine; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en større bistandsplan for Ukraine baseret på "mere for mere" og konditionalitet, og til at intensivere deres bestræbelser på at yde bistand til Ukraine, bl.a. ved at afholde en donor-/investeringskonference og samarbejde med internationale finansielle institutioner med henblik på at fastlægge yderligere tiltag til at gøre noget ved den økonomiske og finansielle genrejsning af Ukraine; glæder sig over den støttepakke på 11 mia. EUR til Ukraine, som vil blive udbetalt i løbet af de næste par år, såvel som over Kommissionens forslag om at yde yderligere 1,8 mia. EUR i mellemfristede lån til Ukraine;

17.  giver i denne forbindelse på ny udtryk for sin opfattelse af, at associeringsaftalen ikke er det endelige mål i forbindelserne mellem EU og Ukraine; påpeger endvidere, at Ukraine – ligesom enhver anden europæisk stat – i medfør af artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union har et europæisk fremtidsperspektiv og kan ansøge om at blive medlem af Den Europæiske Union, såfremt landet overholder Københavnskriterierne og de demokratiske principper, respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder og menneske- og mindretalsrettighederne samt sikrer retsstatsprincipperne; opfordrer indtrængende EU’s medlemsstater til at ratificere associeringsaftalen inden topmødet i Riga;

18.  understreger vigtigheden af energisikkerhed i Ukraine og understreger behovet for reformer af Ukraines energisektor i overensstemmelse med landets forpligtelser over for Energifællesskabet; glæder sig over aftalen mellem EU, Rusland og Ukraine om vinterpakken til sikring af gasleverancer fra Rusland indtil marts 2015 og den solidaritet, som EU udviser, samt de stigende mængder af gas, der tilflyder Ukraine gennem tilbagestrømning fra EU-medlemsstater;

19.  understreger, at der er behov for radikalt at forbedre EU’s energisikkerhed og -uafhængighed og dets modstandsdygtighed over for eksternt pres samt at mindske dets energiafhængighed af Rusland, samtidig med at der indføres konkrete alternativer til at hjælpe de medlemsstater, som i øjeblikket er afhængige af Rusland som eneleverandør; opfordrer EU til at forfølge en ægte fælles ekstern energipolitik samt arbejde for oprettelsen af en europæisk energiunion; opfordrer til en fuldstændig håndhævelse af det fælles indre energimarked, herunder den tredje energipakke, og til uden forbehold at forsætte opfølgningen på den verserende retssag mod Gasprom;

20.  understreger, at der skal gives prioritet til rørledningsprojekter, som diversificerer energiforsyningen til EU, og glæder sig derfor over, at South Stream-projektet indstilles; opfordrer det europæiske energifællesskab til at udarbejde en dagsorden for samarbejde med Ukraine samt med landene i det sydlige Kaukasus, Centralasien, Mellemøsten og Middelhavslandene, som sigter mod at udvikle infrastruktur og sammenkobling mellem EU og dets europæiske naboer uafhængigt af Ruslands gasgeopolitik; erkender, at stabile gasforsyninger til Ukraine også er afgørende for at sikre medlemsstaternes energisikkerhed;

21.  understreger behovet for, at EU sammen med de ukrainske myndigheder lægger yderligere vægt på den humanitære krise i Ukraine og på Krim og løser den katastrofale humanitære situation, navnlig situationen for de internt fordrevne; opfordrer Kommissionen og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring til at udarbejde solide, direkte og hårdt tiltrængte humanitære foranstaltninger, uden formidlende organisationer, i form af humanitær indsats med "blå konvojer", hvoraf det klart fremgår, at de kommer fra EU; opfordrer Kommissionen til at forelægge en sådan handlingsplan for Europa-Parlamentet inden for de næste to måneder; understreger behovet for yderligere økonomisk bistand til Ukraine fra EU og dets medlemsstater for at håndtere den katastrofale humanitære krise; gentager advarsler udstedt af WHO om at det østlige Ukraine står over for en krisesituation på sundhedsområdet, med hospitaler, der ikke er fuldt fungerende, og mangel på medicin og vacciner, og opfordrer til øget og mere effektiv humanitær bistand til internt fordrevne, navnlig med hensyn til børn og ældre, samt til fuld og uhindret adgang for Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) til konfliktområderne; glæder sig over vedtagelsen af den længe ventede lov om internt fordrevne samt beslutningen om at indsætte EU-eksperter gennem EU’s civilbeskyttelsesordning til at rådgive de ukrainske myndigheder om anliggender vedrørende internt fordrevne;

22.  anmoder om yderligere humanitær hjælp og bistand til konfliktramte befolkninger; minder om, at leverancen af humanitær bistand til det østlige Ukraine skal ske i fuld overensstemmelse med den humanitære folkeret og principperne om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed og i tæt samarbejde med den ukrainske regering, FN og ICRC; opfordrer Rusland til at tillade international inspektion af humanitære konvojer til Donbas for at undgå tvivl om konvojernes indhold;

23.  understreger, at OSCE spiller en central rolle med hensyn til at løse den ukrainske krise, da det har erfaring med væbnede konflikter og kriser, og da både Den Russiske Føderation og Ukraine er medlemmer af denne organisation; beklager, at OSCE’s særlige observatørmission stadig er underbemandet og følgelig ikke leverer de forventede resultater; opfordrer medlemsstaterne, Kommissionens næstformand/den højtstående repræsentant til at gøre en større indsats for at styrke OSCE's særlige observatørmission i Ukraine med personale og udstyr; mener, at EU – hvis de ukrainske myndigheder anmoder det herom – bør udsende en EU-overvågningsmission for at bidrage til effektiv kontrol og overvågning af den ukrainsk-russiske grænse;

24.  opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden og kommissæren for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger til at træffe foranstaltninger inden for deres beføjelser til at fremme en politisk løsning på krisen i Ukraine, som vil blive overholdt af alle de involverede parter; understreger, at en sådan løsning skal forhindre et fastlåst konfliktscenarie i det østlige Ukraine og på Krim; opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden til at udstikke en kurs, der kombinerer en principfast og solid position for så vidt angår Ukraines suverænitet, territoriale integritet og de folkeretlige principper med at forfølge en forhandlingsløsning på krisen i det østlige Ukraine og på Krim; gentager, at enhed og samhørighed blandt EU's medlemsstater er en forudsætning for, at nogen som helst EU-strategi over for Rusland kan blive en succes; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaternes regeringer til at afholde sig fra ensidige foranstaltninger og ensidig retorik og til at øge deres bestræbelser på at udvikle en fælles europæisk position over for Rusland;

25.  opfordrer til genoptagelse af en ægte og inklusiv national dialog, der også kan føre til en løsning på udbetalingen af sociale ydelser og pensioner og den ukrainske regerings ydelse af humanitær bistand til befolkningen i konfliktområderne; mener, at det er af afgørende betydning, at alle større voldelige sammenstød undersøges på upartisk og effektiv vis, herunder sammenstødene på Majdan, i Odessa, Marjupol, Slovjansk, Ilovjansk og Rymarska; mener, at civilsamfundsorganisationer kan spille en vigtig rolle med hensyn til at lette mellemfolkelige kontakter og gensidig forståelse i Ukraine samt med hensyn til at fremme demokratiske ændringer og respekt for menneskerettighederne; opfordrer indtrængende EU til at øge sin støtte til civilsamfundet;

26.  glæder sig over den franske regerings beslutning om at indstille leveringen af helikopterhangarskibe af klassen Mistral, og opfordrer alle medlemsstaterne til at indtage en tilsvarende holdning til eksport, som ikke er omfattet af EU's sanktionsafgørelser, navnlig i forbindelse med våben og materiel med dobbelt anvendelse;

27.  opfordrer Europa-Kommissionen og kommissæren for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger til inden to måneder at udarbejde og forelægge Europa-Parlamentet en kommunikationsstrategi til at imødegå den russiske propagandakampagne rettet mod EU, dets østlige naboer og Rusland selv, og at udvikle instrumenter, som vil gøre det muligt for EU og dets medlemsstater at gøre noget ved propagandakampagnerne på europæisk og nationalt plan;

28.  gentager sin støtte til den internationale undersøgelse af omstændighederne vedrørende den tragiske nedskydning af Malaysian Airlines' fly MH17 og gentager sin opfordring til, at de ansvarlige for nedskydningen retsforfølges; beklager de hindringer, der er opstået under denne proces, og opfordrer indtrængende alle parter til at udvise ægte vilje til at samarbejde og garantere sikker og uhindret adgang til MH17-nedstyrtningsstedet samt give adgang til alle andre relevante ressourcer, som kan bidrage til undersøgelsen; udtrykker sit ønske om at blive holdt informeret om de fremskridt, der gøres med denne undersøgelse;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, Ukraines præsident, regeringerne og parlamenterne i landene i det østlige partnerskab og i Den Russiske Føderation, Den Parlamentariske Forsamling Euronest samt Europarådets og OSCE's parlamentariske forsamlinger.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik