Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2965(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0008/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0011

Antagna texter
PDF 152kWORD 70k
Torsdagen den 15 januari 2015 - Strasbourg
Situationen i Ukraina
P8_TA(2015)0011RC-B8-0008/2015

Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2015 om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken och om det östliga partnerskapet,

–  med beaktande av de preliminära resultaten från OSSE/ODIHR om det förtida parlamentsvalet i Ukraina den 26 oktober 2014,

–  med beaktande av den åttonde rapporten av den 15 december 2014 från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) om situationen för de mänskliga rättigheterna i Ukraina och av lägesrapport nr 22 av den 26 december 2014 från kontoret för samordning av humanitära frågor (Ocha),

–  med beaktande av undertecknadet av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina den 27 juni 2014, som inbegriper ett djupgående och omfattande frihandelsavtal, samt av Europaparlaments och Verchovna Radas samtidiga undertecknande av detta avtal den 16 september 2014,

–  med beaktande av Minskprotokollet av den 5 september 2014 och Minsköverenskommelsen av den 19 september 2014 om genomförandet av fredsplanen i tolv punkter,

–  med beaktande av FN:s rapport av den 20 november 2014 om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i östra Ukraina och av Human Rights Watch rapport om övergrepp på Krim,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 2 december 2014 från samordningsrådet Nato–Ukraina,

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möten om Ukraina den 21 mars, den 27 juni, den 16 juli, den 30 augusti och den 18 december 2014,

–  med beaktande av resultatet av det första mötet i associeringsrådet mellan EU och Ukraina den 15 december 2014,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 november 2014,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 26 oktober 2014 höll Ukraina ett parlamentsval som avlöpte på ett effektivt, ordnat och fredligt sätt med allmän respekt för de grundläggande friheterna, trots den pågående konflikten i de östra regionerna och Rysslands olagliga annektering av Krim.

B.  Den nya regeringen, som bildats av proeuropeiska krafter, har en konstitutionell majoritet för att driva reformarbetet framåt och har redan antagit ett koalitionsavtal som lägger grunden för en genomgripande reformprocess som syftar till att främja ytterligare integration med Europa och modernisera och utveckla landet, upprätta en verklig demokrati och rättstat samt genomföra konstitutionella förändringar enligt förslagen i Porosjenkos fredsplan.

C.  De så kallade president- och parlamentsvalen i Donetsk och Luhansk den 2 november 2014 bröt mot ukrainsk lag och Minskavtalen och kan därför inte erkännas. Att dessa val hölls har haft en negativ inverkan på freds- och försoningsprocessen.

D.  Vapenvilan från den 5 september 2014 har dagligen brutits av separatisterna och de ryska styrkorna. Sedan den 9 december 2014 har antalet brott mot vapenvilan minskat kraftigt, tack vare president Porosjenkos maning till lugn. De viktigaste punkterna i avtalet av den 19 september 2014 har dock inte genomförts av de ryskstödda separatisterna. Enligt trovärdiga källor fortsätter Ryssland att stödja separatistmiliserna genom ett konstant flöde av militär utrustning, däribland stridsvagnar, sofistikerade luftvärnssystem och artilleri, och av legosoldater och reguljära ryska enheter.

E.  Den väpnade konflikten i de östra delarna av Ukraina har lett till tusentals militära och civila dödsoffer, med många fler skadade och hundratusentals människor som flytt sina hem, de flesta till Ryssland. Situationen i konfliktområdet är djupt oroväckande, både ur humanitär synvinkel och ur hälsosynpunkt.

F.  Den olagliga annekteringen av Krimhalvön var det första fallet i Europa efter andra världskriget där vapenmakt användes för att ändra gränserna och inlemma en del av ett land i ett annat. Annekteringen strider mot internationell rätt, bland annat FN-stadgan, Helsingforsöverenskommelsen och 1994 års samförståndsavtal från Budapest.

G.  Den 17 november 2014 fattade rådet (utrikes frågor) ett principbeslut om ytterligare sanktioner mot separatistledare.

H.  Det förekommer utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna både i de ockuperade delarna av östra Ukraina och på Krim som särskilt drabbar krimtatarer, bland annat hotelser och en ny våg av försvinnanden.

I.  Ett närmare samarbete mellan EU och USA i politiken om Ukraina skulle vara fördelaktigt.

J.  Det ukrainska parlamentet röstade den 23 december 2014 för att överge landets alliansfria ställning.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin fulla solidaritet med Ukraina och dess folk. Parlamentet upprepar ännu en gång sitt engagemang för Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet, okränkbarheten för landets gränser samt dess val att orientera sig mot Europa.

2.  Europaparlamentet fördömer de terrordåd och brott som begåtts av separatisterna och andra irreguljära styrkor i östra Ukraina.

3.  Europaparlamentet välkomnar den positiva bedömningen av valet den 26 oktober 2014, trots de besvärliga säkerhetsmässiga och politiska förhållandena, och det efterföljande öppnandet av det nya Verchovna Rada. Parlamentet välkomnar det starka politiska engagemanget från president Porosjenko, premiärminister Jatsenjuk och talman Hrojsman för att samarbeta och stärka en genomgripande reformprocess. Parlamentet uppmanar kraftfullt den nya regeringen och det nya parlamentet i Ukraina att anta och genomföra de välbehövliga politiska och socioekonomiska reformerna utan dröjsmål, i syfte att bygga upp en demokratisk och blomstrande rättsstat.

4.  Europaparlamentet beklagar att inte alla delar av territoriet och befolkningen i Ukraina företräds i Verchovna Rada till följd av den rådande situationen i landet. Parlamentet påminner om att Ukrainas regering och parlament måste se till att rättigheterna och behoven för de medborgare som saknar representation i statens beslutsfattande skyddas.

5.  Europaparlamentet fördömer skarpt Rysslands aggressiva och expansionistiska politik, som utgör ett hot mot Ukrainas enhet och oberoende och ett potentiellt hot mot EU själv, inbegripet den olagliga annekteringen av Krim och förandet av ett hybridkrig utan krigsförklaring mot Ukraina som omfattar informationskrigföring, med inslag av it-krigföring, användning av reguljära och irreguljära styrkor, propaganda, ekonomiska påtryckningar, energiutpressning, diplomati och politisk destabilisering. Parlamentet betonar att dessa åtgärder står i strid med folkrätten och utgör en allvarlig utmaning för det europeiska säkerhetsläget. Parlamentet understryker att det inte finns någon grund för att använda militära styrkor i Europa till försvar av så kallade historiska skäl och säkerhetsskäl eller för skyddet av ”landsmän som är bosatta utomlands”. Parlamentet uppmanar Moskva att sluta trappa upp läget genom att omedelbart stoppa flödet av vapen, legosoldater och trupper till stöd för separatistmiliserna och att utnyttja sitt inflytande över separatisterna för att övertala dem att ansluta sig till den politiska processen.

6.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att fullt ut genomföra Minskprotokollet utan ytterligare dröjsmål och på sätt visa sitt verkliga engagemang för nedtrappning och största möjliga återhållsamhet. Parlamentet uppmanar Ryssland att tillåta internationell övervakning av den rysk-ukrainska gränsen, att använda sitt inflytande över separatisterna för att få dem att respektera vapenvilan och att arbeta konstruktivt för att genomföra Minskavtalen. Parlamentet uppmuntrar till förtroendeskapande åtgärder som stöder försöken till fred och försoning, och betonar i detta sammanhang vikten av en politisk dialog med alla parter och ett ekonomiskt program för rehabilitering av ekonomin i Donbass.

7.  Europaparlamentet begär att EU:s nuvarande sanktioner upprätthålls, särskilt med avseende på det kommande rådsmötet i mars 2015, så länge som Ryssland inte till fullo respekterar och framför allt uppfyller sina skyldigheter enligt Minskavtalet. Kommissionen uppmanas eftertryckligen att hitta sätt att öka solidariteten bland medlemsstaterna om krisen med Ryssland fortsätter. Parlamentet betonar behovet att anta en tydlig uppsättning riktmärken som, när de uppfylls, skulle kunna förhindra nya restriktiva åtgärder mot Ryssland eller leda till att de tidigare upphävs. Dessa riktmärken bör omfatta ett genomförande av vapenvilan, ett ovillkorligt tillbakadragande från Ukraina av alla ryska trupper och ryskstödda olagliga väpnade grupper och legosoldater, ett utbyte av samtliga fångar, däribland Nadija Savtjenko, samt ett återupprättande av Ukrainas kontroll över hela sitt territorium, inklusive Krim. Om Rysslands fortsätter att destabilisera Ukraina uppmanar parlamentet Europeiska rådet att införa ytterligare restriktiva åtgärder och utvidga deras tillämpningsområde till den kärntekniska sektorn samt begränsa möjligheten för ryska enheter att bedriva internationella finansiella transaktioner. Parlamentet bekräftar att EU måste vara berett att stödja angränsande medlemsstater, som bör åtnjuta samma säkerhet som alla medlemsstater.

8.  Europaparlamentet anser att sanktionerna bör vara en del av en bredare EU-strategi gentemot Ryssland och av vice ordförandens/den höga representantens ansträngningar för att stärka dialogen. Parlamentet påminner om att det enda syftet med dessa sanktioner är att få den ryska regeringen att ändra sin nuvarande politik och på ett meningsfullt sätt bidra till en fredlig lösning på krisen i Ukraina. Parlamentet betonar att det är Rysslands egen attityd och situationen i Ukraina som avgör om EU:s restriktiva åtgärder ska vidmakthållas, förstärkas eller upphävas.

9.  Europaparlamentet betonar att de politiska och diplomatiska kanalerna gentemot Ryssland måste stå öppna för att möjliggöra diplomatiska lösningar på konflikten, och stöder därför format som Genève och Normandie, om påtagliga resultat kan uppnås.

10.  Europaparlamentet stöder policyn att inte erkänna Rysslands olagliga annektering av Krim, och ser i detta sammanhang positivt på de nyligen antagna ytterligare sanktionerna mot investeringar, tjänster och handel som rör Krim och Sevastopol.

11.  Europaparlamentet betonar att associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet bör utgöra färdplanen för de nödvändiga reformer som snabbt måste genomföras, trots de svårt krigshärjade områdena i delar av Luhansk- och Donetskregionerna. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att göra allt de kan för att bistå Ukraina vid antagandet och framför allt genomförandet av dessa reformer, i syfte att bana väg för ett fullständigt genomförande av det bilaterala associeringsavtalet mellan EU och Ukraina. Parlamentet välkomnar i detta avseende inledandet av EU:s rådgivande uppdrag EUAM Ukraina. Parlamentet delar Venedigkommissionens uppfattning om att det för att en konstitutionell reform ska lyckas är avgörande att reformen förbereds på ett inkluderande sätt, så att ett brett offentligt samråd kan säkerställas.

12.  Europaparlamentet efterlyser ett snabbare och mer omfattande tekniskt stöd från kommissionens ”stödgrupp för Ukraina”, inbegripet en kartläggning av områden där sådant stöd behövs för att hjälpa Ukraina att utarbeta och genomföra ett omfattande reformprogram och ett utsändande av rådgivare och sakkunniga från EU:s institutioner och medlemsstater. Parlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att inrätta ett ministerium eller kontor för EU-integration och samordning av EU-stöd samt en interministeriell samordningskommitté på hög nivå som skulle ha befogenheter att på ett ändamålsenligt sätt övervaka och kontrollera framsteg med tillnärmningen till EU och reformer, och även skulle kunna förbereda och samordna genomförandet av dessa.

13.  Europaparlamentet anser att det i Ukraina finns ett akut behov av ett ambitiöst program för korruptionsbekämpning som omfattar nolltolerans mot korruption. Parlamentet uppmanar det ukrainska ledarskapet att utrota den systematiska korruptionen genom ett omedelbart och verkningsfullt genomförande av den nationella strategin mot korruption, och betonar att kampen mot korruptionen måste bli en av de främsta prioriteringarna för den nya regeringen. I detta syfte ger parlamentet rådet att man inrättar en politiskt oberoende byrå för korruptionsbekämpning som har tillräckliga behörigheter och resurser för att kunna bidra väsentligt till att bygga upp välfungerande statliga institutioner. Parlamentet välkomnar Ukrainas begäran till Interpol och utfärdandet av en arresteringsorder mot f.d. president Janukovytj angående förskingring av offentliga medel. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att verkställa Interpols arresteringsorder och att återvinna stulna tillgångar. Parlamentet välkomnar inrättandet av en affärsombudsman och uppmanar den ukrainska regeringen att lägga fram utkastet till lag om affärsombudsmannainstitutionen.

14.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionens råd den 16 juli 2014 upphävde vapenembargot mot Ukraina, och därmed finns det inte längre några hinder eller juridiska begränsningar för medlemsstaterna att leverera försvarsvapen till Ukraina. Parlamentet anser EU bör undersöka olika sätt att hjälpa Ukrainas regering med att förbättra sin försvarskapacitet och skyddet av landets yttre gränser, på grundval av erfarenheterna från omvandlingen av de väpnade styrkorna i de av EU:s medlemsstater som tillhörde den tidigare Warszawapakten, särskilt inom ramen för utbildningsuppdrag som redan genomförs för väpnade styrkor i andra delar av världen. Parlamentet stöder de befintliga leveranseran av icke-dödande utrustning.

15.  Europaparlamentet noterar antagandet av en lag genom vilken den ”alliansfria ställning” som infördes 2010 avskaffas. Parlamentet erkänner Ukrainas rätt att fritt göra sina egna val men stöder president Porosjenkos ståndpunkt att Ukraina nu akut behöver fokusera på politiska, ekonomiska och sociala reformer och att Natoanslutningen är en fråga som folket bör avgöra i en folkomröstning som omfattar hela Ukraina i ett senare skede. Parlamentet betonar att Ukrainas närmande till EU är skilt från frågan om Natoanslutning.

16.  Europaparlamentet betonar vikten av ett åtagande från det internationella samfundet om att stödja ekonomisk och politisk stabilisering och reform i Ukraina. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram en stor biståndsplan för Ukraina baserat på principen ”mer för mer” och villkorlighet och att öka sina insatser för att ge bistånd till Ukraina genom att bland annat anordna en givar-/investeringskonferens och samarbeta med internationella finansinstitut för att fastställa ytterligare åtgärder för Ukrainas ekonomiska och finansiella återhämtning. Parlamentet välkomnar det stödpaket på 11 miljarder euro för Ukraina som ska betalas ut under de närmaste åren, liksom kommissionens förslag att ge ytterligare 1,8 miljarder euro i medelfristiga lån.

17.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att associeringsavtalet inte utgör slutmålet för förbindelserna mellan EU och Ukraina. Vidare betonar parlamentet att Ukraina, enligt artikel 49 i EU-fördraget, precis som alla andra europeiska stater har ett europeiskt perspektiv och kan ansöka om medlemskap i Europeiska unionen, förutsatt att landet ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och demokratins principer, respekterar grundläggande friheter, mänskliga rättigheter och minoriteternas rättigheter samt garanterar rättsstaten. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att ratificera associeringsavtalet före toppmötet i Riga.

18.  Europaparlamentet framhåller vikten av energitrygghet i Ukraina och betonar behovet att reformera Ukrainas energisektor, i enlighet med landets åtaganden inom ramen för energigemenskapen. Parlamentet välkomnar överenskommelsen mellan EU, Ryssland och Ukraina om det vinterpaket som ska trygga gasleveranser från Ryssland fram till mars 2015 och gläds åt den solidaritet som EU visat, liksom de allt större mängderna gas som kommer till Ukraina genom omvända flöden från EU:s medlemsstater.

19.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att radikalt förbättra EU:s energitrygghet, energioberoende och motståndskraft mot yttre påtryckningar, liksom att minska EU:s energiberoende av Ryssland, samtidigt som man inför konkreta alternativ för att hjälpa de medlemsstater som för närvarande litar till Ryssland som enda leverantör. Parlamentet uppmanar EU att driva en verkligt gemensam extern energipolitik och att arbeta för att skapa en europeisk energiunion. Parlamentet uppmuntrar till ett fullständigt genomförande av den inre gemensamma energimarknaden, inbegripet det tredje energipaketet, och vill att det pågående rättsfallet mot Gazprom fortsätter utan diskriminering.

20.  Europaparlamentet betonar att prioritet måste ges åt gasledningsprojekt som diversifierar energiförsörjningen till EU, och välkomnar därmed stoppet för South Stream-projektet. Parlamentet uppmanar Europeiska energigemenskapen att utveckla ett samarbete med Ukraina, liksom med Sydkaukasien, Centralasien, Mellanöstern och Medelhavsområdet, i syfte att utveckla infrastruktur och sammankopplingar mellan EU och dess grannar i Europa, oberoende av rysk gasgeopolitik. Parlamentet erkänner att stabila gasleveranserna till Ukraina är avgörande också för att säkra medlemsstaternas energitrygghet.

21.  Europaparlamentet understryker att EU, tillsammans med de ukrainska myndigheterna, måste ägna ytterligare uppmärksamhet åt den humanitära krisen i Ukraina och på Krim och ta itu med den katastrofala humanitära situationen, i synnerhet situationen för internflyktingar. Parlamentet uppmanar kommissionen och kommissionsledamoten med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering att förbereda kraftfulla och direkta humanitära insatser som borde ha genomförts för längesedan, utan att gå via förmedlande organisationer, i form av humanitära insatser i ”blå konvoj” som tydligt är märkta som kommande från EU. Kommissionen uppmanas att lägga fram en sådan handlingsplan för Europaparlamentet inom två månader. Parlamentet betonar behovet av ytterligare ekonomiskt stöd till Ukraina från EU och dess medlemsstater för att hjälpa landet att hantera den allvarliga humanitära krisen. Parlamentet påminner om WHO:s varningar att östra Ukraina står inför en akut hälsovårdskris, med sjukhus som inte fungerar fullt ut och brist på läkemedel och vacciner. Parlamentet efterlyser ett ökat och mer verkningsfullt humanitärt stöd till internflyktingar, och då i synnerhet barn och äldre, och begär att Internationella rödakorskommittén ges fullständigt och obehindrat tillträde till konfliktområdena. Parlamentet välkomnar antagandet av den länge emotsedda lagen om internflyktingar, liksom beslutet att sätta in EU-experter genom EU:s civilskyddsmekanism för att ge råd åt de ukrainska myndigheterna i frågor som rör internflyktingar.

22.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare humanitärt stöd och bistånd åt konfliktdrabbade befolkningsgrupper. Parlamentet påminner om att distributionen av det humanitära biståndet till östra Ukraina måste genomföras i fullständig överenstämmelse med internationell humanitär rätt och principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende, och i nära samarbete med den ukrainska regeringen, FN och Internationella rödakorskommittén. Parlamentet uppmanar Ryssland att tillåta internationell inspektion av humanitära konvojer till Donbass för att undanröja tvivel kring deras last.

23.  Europaparlamentet understryker att OSSE har en avgörande roll att spela för att lösa den ukrainska krisen på grund av organisationens erfarenhet av att hantera väpnade konflikter och kriser och det faktum att både Ryssland och Ukraina är medlemmar i organisationen. Parlamentet beklagar att OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag fortfarande är underbemannat och därmed underpresterar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen att göra ytterligare ansträngningar för att stödja OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i Ukraina med personal och utrustning. Parlamentet anser att EU, om de ukrainska myndigheterna så begär, bör sätta in ett övervakningsuppdrag för att bidra till en verkningsfull kontroll och övervakning av den ukrainsk-ryska gränsen.

24.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och kommissionsledamoten med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar att vidta de åtgärder som står i deras makt för att underlätta en politisk lösning på krisen i Ukraina som respekteras av alla inblandade parter. Parlamentet betonar att en sådan lösning måste undvika ett scenario med en frusen konflikt i östra Ukraina och på Krim. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att ta fram en strategi som kombinerar en principbaserad och stark ståndpunkt när det gäller Ukrainas suveränitet och territoriella integritet samt principerna i internationell rätt med arbetet för en förhandlingslösning på krisen i östra Ukraina och på Krim. Parlamentet upprepar att enighet och sammanhållning bland EU:s medlemsstater är en förutsättning för framgång i varje EU-strategi gentemot Ryssland. I detta sammanhang uppmanas medlemsstaternas regeringar att avstå från ensidiga utspel och uttalanden och att intensifiera insatserna för att utveckla en gemensam europeisk ståndpunkt gentemot Ryssland.

25.  Europaparlamentet efterlyser ett återupptagande av en verklig och inkluderande nationell dialog som kan leda till en lösning även för utbetalningen av sociala förmåner och pensioner samt den ukrainska regeringens tillhandahållande av humanitärt bistånd till befolkningen i konfliktområdet. Parlamentet anser att det är av avgörande betydelse att alla allvarligare våldsincidenter, däribland Majdan, Odessa, Mariupil, Slovjansk, Ilovajsk och Rymarska, utreds opartiskt och effektivt. Parlamentet anser att det civila samhällets organisationer kan spela en viktig roll för att underlätta kontakter mellan människor och ömsesidig förståelse i Ukraina och för att främja demokratiska förändringar och respekt för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU att öka sitt stöd till det civila samhället.

26.  Europaparlamentet välkomnar den franska regeringens beslut att stoppa leveransen av de helikopterbärande hangarfartygen av klassen Mistral, och uppmanar alla medlemsstater att anta en liknande linje när det gäller export som inte omfattas av EU:s sanktionsbeslut, särskilt när det gäller vapen och produkter med dubbla användningsområden.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och kommissionsledamoten med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar att utarbeta och inom två månader för parlamentet lägga fram en kommunikationsstrategi för att motverka den ryska propagandakampanj som riktas mot EU, dess östra grannländer och Ryssland själv, liksom att ta fram instrument som gör det möjligt för EU och dess medlemsstater att angripa propagandakampanjen på europeisk och nationell nivå.

28.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för den internationella utredningen av omständigheterna kring den tragiska nedskjutningen av Malaysian Airlines flyg MH17. Parlamentet upprepar sitt krav på att de ansvariga måste ställas inför rätta. Parlamentet beklagar hindren för denna process och uppmanar eftertryckligen alla parter att visa en verklig vilja till samarbete, garantera ett säkert och obehindrat tillträde till nedslagsplatsen för MH17 och ge tillgång till alla andra relevanta resurser som kan bidra till utredningen. Parlamentet uttrycker en önskan om att hållas informerat om hur denna utredning förlöper.

29.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, Ukrainas president, regeringarna och parlamenten i länderna inom det östliga partnerskapet och i Ryska federationen, den parlamentariska församlingen Euronest samt Europarådets respektive OSSE:s parlamentariska församlingar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy