Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/3011(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0036/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0014

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 53k
Torsdag den 15. januar 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier
P8_TA(2015)0014RC-B8-0036/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2015 om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier (2014/3011(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet,

–  der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den 16. december 2014,

–  der henviser til erklæring af 15. december 2014 fra Europarådets menneskerettighedskommissær,

–  der henviser til fælles erklæring af 14. december 2014 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og kommissæren for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger,

–  der henviser til Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet af 8. oktober 2014,

–  der henviser til Kommissionens vejledende strategidokument for Tyrkiet (2014-2020) af 26. august 2014,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1996, særlig artikel 19,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at det tyrkiske politi den 14. december 2014 arresterede journalister og medieledere, herunder Ekrem Dumanlı, ansvarshavende redaktør på avisen Zaman, og Hidayet Karaca, generaldirektør for tv- og radiokoncernen Samanyolu; der henviser til, at det i en arrestordre udstedt af en dommer i Istanbul anføres, at de var genstande for en strafferetlig efterforskning for at have dannet en organisation, som "med pres, intimidering og trusler havde forsøgt at tage statsmagten", og at de havde gjort dette "gennem løgne, berøvelse af menneskers frihed og forfalskning af dokumenter";

B.  der henviser til, at flere af dem, der blev anholdt i december 2014, er blevet løsladt; der henviser til, at en domstol i Istanbul den 19. december 2014 bekendtgjorde løsladelsen af Ekrem Dumanlı, under overvågning og omfattet af et rejseforbud, indtil den strafferetlige efterforskning er afsluttet, men at Hidayet Karaca fortsat tilbageholdes, indtil den strafferetlige efterforskning er afsluttet; der henviser til, at en domstol i Istanbul den 31. december 2014 afviste en anklagers indsigelse mod løsladelsen af Ekrem Dumanlı og syv andre personer;

C.  der henviser til, at regeringens reaktion på påstandene om korruption i december 2013 har rejst alvorlig tvivl om domstolenes uafhængighed og upartiskhed og vist en stigende intolerance over for den politiske opposition, offentlige protester og kritiske medier;

D.  der henviser til, at et meget stort antal journalister i forvejen holdes fængslet eller afventer rettergang i Tyrkiet, og at presset på medierne er vokset over de seneste år, bl.a. på ejere og ledere af mediegrupper samt på internettet og sociale medieplatforme; der henviser til, at intimiderende udtalelser fra politikere og sager mod kritiske journalister i kombination med ejerskabsstrukturen i mediesektoren har ført til udbredt selvcensur blandt medieejere og journalister og til fyringer af journalister; der henviser til, at den tyrkiske regering for det meste rejser tiltale mod journalister i henhold til landets antiterrorlov (TMK) og straffelovens artikler vedrørende "terrororganisationer";

E.  der henviser til, at den hollandske korrespondent Frederike Geerdink den 6. januar 2015 blev anholdt i Diyarbakir, afhørt af politiet og løsladt samme dag efter en intervention fra den hollandske udenrigsminister, som besøgte Tyrkiet på det tidspunkt, og at en anden hollandsk journalist, Mehmet Ülger, den 7. januar 2015 blev anholdt ved afrejse fra lufthavnen i Istanbul, afhørt på en politistation og løsladt senere samme dag;

F.  der henviser til, at respekten for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfriheden, er kernen i EU-værdier, som Tyrkiet formelt har forpligtet sig til gennem sin ansøgning om medlemskab af EU og tilhørende forhandlinger og gennem sit medlemsskab af Europarådet;

G.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater stærkt har kritiseret de anholdelser, som fandt sted den 14. december 2014, og påpeget, at de er "uforenelige med europæiske værdier" og "uforenelige med mediefriheden"; der henviser til, at præsident Erdogan kraftigt har afvist EU's kritik;

1.  fordømmer de seneste politirazziaer og tilbageholdelsen af en række journalister og medierepræsentanter den 14. december 2014 i Tyrkiet; understreger, at disse handlinger rejser tvivl om respekten for retsstatsprincippet og mediefriheden, som er et grundlæggende demokratisk princip;

2.  minder om, at en fri og pluralistisk presse er et væsentligt element i ethvert demokrati ligesom retfærdig procedure, uskyldsformodning og domstolenes uafhængighed; understreger derfor, at det i forbindelse med denne seneste runde af anholdelser i alle sager er nødvendigt i) at give tilstrækkelige og gennemsigtige oplysninger om beskyldningerne mod de sigtede, ii) at give de sigtede fuld adgang til de belastende beviser og fulde forsvarsrettigheder og iii) at sikre en korrekt håndtering af sagerne med henblik på at fastslå rigtigheden af sigtelserne hurtigt og uden rimelig tvivl; minder de tyrkiske myndigheder om, at medier og journalister skal håndteres med nøje omhu, da ytringsfriheden og mediefriheden fortsat er centrale dele af et velfungerede demokratisk og åbent samfund;

3.  udtrykker sin bekymring over tilbagegangen i de demokratiske reformer og navnlig regeringens aftagende tolerering af offentlige protester og kritiske medier; bemærker i denne forbindelse, at anholdelserne den 14. december 2014 er en del af et yderst beklageligt mønster af øget pres på og stigende begrænsning af presse og medier, herunder internetbaserede sociale medier og forummer; bemærker, at hjemmesider forbydes i uforholdsmæssigt stort omfang i Tyrkiet; beklager de mange journalister, der er varetægtsfængslet og bliver straffet effektivt, og opfordrer Tyrkiets domstolsmyndigheder til at se på og behandle disse sager hurtigst muligt;

4.  opfordrer Tyrkiet til at arbejde på reformer, som bør indføre passende kontrolmetoder til fuld sikring af frihed, herunder tanke-, ytrings-, og mediefrihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og overholdelse af menneskerettighederne;

5.  understreger betydningen af pressefrihed og respekt for de demokratiske værdier i forbindelse med EU's udvidelsesproces; understreger, at en række bestemmelser i tyrkisk lovgivning og domstolenes fortolkning af dem fortsat hæmmer ytringsfriheden, herunder mediefriheden; minder om, at ytringsfrihed og mediepluralisme er centrale dele af de europæiske værdier, og at en uafhængig presse er afgørende for et demokratisk samfund, da den gør det muligt for borgerne at tage aktivt del i de kollektive beslutningsprocesser på et informeret grundlag og således styrker demokratiet; opfordrer i denne forbindelse indtrængende den tyrkiske regering til at tage fat på mediefriheden med høj prioritet og skabe nogle passende retlige rammer, der garanterer pluralisme i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer desuden til, at presset mod og intimideringen af kritiske medier og journalister bringes til ophør;

6.  noterer sig, at handlingsplanen om forebyggelse af overtrædelser af den europæiske menneskerettighedskonvention ikke foreskriver en revision af alle relevante bestemmelser i antiterrorlovgivningen eller straffeloven, som har været anvendt til at begrænse ytringsfriheden; understreger, at det er nødvendigt at prioritere en reform af disse love;

7.  bemærker, at instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA II) for perioden 2014-2020 i tråd med Rådets konklusioner af 16. december 2014 indebærer, at der indføres øget sammenhæng mellem økonomisk støtte og de overordnede fremskridt i gennemførelsen af førtiltrædelsesstrategien, herunder fuld respekt for grundlæggende rettigheder og friheder;

8.  opfordrer til øget opmærksomhed på de uafhængige medier inden for rammerne af instrumentet for førtiltrædelsesbistand; understreger endvidere i denne forbindelse vigtigheden af også at støtte civilsamfundsorganisationerne, da kun et gennemsigtigt og velfungerende civilsamfund kan opbygge tillid mellem de forskellige komponenter i et livligt og demokratisk samfund;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Tyrkiets regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik