Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0160(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0031/2014

Внесени текстове :

A8-0031/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0015

Приети текстове
PDF 439kWORD 53k
Сряда, 11 февруари 2015 г. - Страсбург
Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Република Исландия ***I
P8_TA(2015)0015A8-0031/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст) (COM(2014)0308 — C8-0011/2014 — 2014/0160(COD))

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0308),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0011/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2014 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A8-0031/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2015 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст)
P8_TC1-COD(2014)0160

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/475.)

Правна информация - Политика за поверителност