Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0160(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0031/2014

Ingediende teksten :

A8-0031/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0015

Aangenomen teksten
PDF 213kWORD 183k
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg
Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met IJsland ***I
P8_TA(2015)0015A8-0031/2014
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2015 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0308),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0011/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 december 2014(1),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(2),

–  gezien de artikelen 103 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0031/2014),

A.  overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.
(2) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 februari 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland (codificatie)
P8_TC1-COD(2014)0160

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2015/475.)

Juridische mededeling - Privacybeleid