Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0160(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0031/2014

Ingivna texter :

A8-0031/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0015

Antagna texter
PDF 209kWORD 50k
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg
Skyddsåtgärder som avses i avtalet med Island ***I
P8_TA(2015)0015A8-0031/2014
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 februari 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (kodifiering) (COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0308),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0011/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 december 2014(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(2),

–  med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0031/2014).

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om de skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (kodifiering)
P8_TC1-COD(2014)0160

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 2015/475.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy