Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2165(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0013/2015

Внесени текстове :

A8-0013/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0028

Приети текстове
PDF 586kWORD 155k
Сряда, 11 февруари 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Проверка на пълномощията
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Решение
 Приложение

Решение на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно проверка на пълномощията (2014/2165(REG))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.(1),

—  като взе предвид решението си от 28 септември 2005 г. за приемане на Устава на членовете на Европейския парламент(2), и по-конкретно член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 от него,

—  като взе предвид Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани(3),

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 7 юли 2005 г. и 30 април 2009 г.(4),

—  като взе предвид членове 3, 4 и 11 и Приложение I към своя правилник,

—  като взе предвид официално обявените от компетентните органи на държавите-членки резултати от изборите за Европейски парламент,

—  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A8-0013/2015),

A.  като има предвид, че в член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г. се уточняват ясно длъжностите, несъвместими с положението на член на Европейския парламент;

Б.  като има предвид, че съгласно член 11 и Приложение I към правилника членовете на ЕП се задължават да декларират подробно професионалните си дейности и всички други функции или дейности, изпълнявани срещу възнаграждение;

В.  като има предвид, че всички държави членки съобщиха на Европейския парламент имената на избраните кандидати, някои от тях все още не са изпратили — или изпратиха със закъснение — списъците с имената на техните евентуални заместници по реда на тяхното класиране, произтичащо от изборния резултат съгласно изискванията на член 3, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП;

Г.  като има предвид, че в някои случаи държавите членки извършиха частично уведомяване относно избраните кандидати и изпратиха допълнителни подробности впоследствие;

Д.  като има предвид, че в някои държави членки възраженията срещу избора на някои членове на Парламента се разглеждат в съответствие с националното законодателство и като има предвид, че тези процедури биха могли да доведат до анулирането на избора на съответните членове на Парламента;

Е.  като има предвид, че съгласно член 12 от Акта от 20 септември 1976 г. Европейският парламент се задължава да се произнесе по всеки спор относно действителността на мандата на своите членове само когато те се отнасят до нарушения на разпоредбите на горепосочения акт, а не в случаи на нарушения на национални изборни разпоредби, към които той препраща;

Ж.  като има предвид, че за да провери пълномощията на своите членове в съответствие с член 12 от Акта от 1976 г., Парламентът е длъжен да се запознае с резултатите от изборите, официално обявени от компетентните органи на държавите членки, без възможност за преценка по въпроса; като има предвид обаче, че тази разпоредба не е пречка за докладване от страна на Парламента, по целесъобразност, за потенциални случаи на несъвместимост между националното законодателство относно провеждането на избори, на което се основават резултатите, и правото на ЕС;

З.  като има предвид, че гражданите на някои държави членки, които са живели в друга държава членка за определен период от време, могат да бъдат лишени от правото да гласуват в своята държава членка по произход (лишаване от избирателни права); като има предвид, че в някои случаи това може да означава лишаване от правото на кандидатиране;

И.  като има предвид, че избирателната комисия на Обединеното кралство съобщи, че редица граждани на други държави членки, които пребивават в Обединеното кралство, не са могли да упражняват правото си да гласуват на последните европейски избори;

1.  Обявява за действителен, освен ако не са налице евентуални решения на компетентните органи на държавите членки, където изборните резултати евентуално са оспорени, мандата на членовете на Европейския парламент, посочени в приложението към настоящото решение, избирането на които е съобщено от компетентните национални органи и които са направили писмени декларации по член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г. и по Приложение I към правилника;

2.  Изразява отново искането си компетентните национални органи не само своевременно да съобщят на Европейския парламент всички имена на избраните кандидати, но също така да изпратят имената на техните евентуални заместници по реда на тяхното класиране, произтичащо от изборния резултат;

3.  Призовава компетентните органи на държавите членки да приключат без забавяне разглеждането на спорове, които са отнесени до тях, и да уведомят Европейския парламент за резултатите;

4.  Счита, че лишаването от избирателни права е равносилно на наказване на граждани, които са упражнили правото си на свободно движение в рамките на ЕС (член 20, параграф 2, буква а) от ДФЕС), отричане на правото им да гласуват и да се кандидатират в избори за Европейски парламент в държавата членка по пребиваване (член 20, параграф 2, буква б) от ДФЕС) и нарушаване на принципа на преките всеобщи избори (член 14, параграф 3 от ДЕС и член 1, параграф 3 от Акта от 1976 г.); счита, че при никакви обстоятелства лишаването от избирателни права не бива да се прилага по отношение на европейските избори, и призовава Комисията да гарантира, че нито една държава членка не предвижда тази възможност;

5.  Призовава държавите членки да гарантират опростяване на регистрационните формалности, свързани с участието на граждани на други държави членки в изборите за Европейски парламент, независимо от това дали като гласоподаватели или кандидати, по-специално чрез премахване на ненужните административни пречки, така че правата, посочени в член 20, параграф 2, букви а) и б) от ДФЕС да се упражняват на практика; изисква от Комисията да гарантира, че практиките на държавите членки са в съответствие с правото на ЕС;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Комисията и компетентните национални органи, както и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5.
(2) ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1.
(3) ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34.
(4) Решение по дело Льо Пен/Парламент, C-208/03, EU:C:2005:429; Решение по дело Италия и Доничи/Парламент, C-393/07 и C-9/08, EU:C:2009:275.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на членовете на Европейския парламент, чиито мандати са обявени за действителни

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Белгия (21 членове на ЕП)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Мандатът на г-н Louis IDE приключи на 19 декември 2014 година.

(**) Действителността на мандата започва считано от 14 октомври 2014 г., датата на съобщението от

компетентните национални органи за избирането на г-н Sander LOONES за заместване на

г-н Johan VAN OVERTVELDT.

(***) Мандатът на г-жа Annemie NEYTS-UYTTEBROECK приключи на 1 януари 2015 г.

(****) Мандатът на г-жа Marianne THYSSEN приключи на 1 ноември 2014 г.

(*****) Действителността на мандата започва считано от 6 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г‑н Tom VANDENKENDELAERE за заместване на г-жа Marianne THYSSEN.

(******) Мандатът на г-н Johan VAN OVERTVELDT приключи на 11 октомври 2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

България (17 членове на ЕП)

АЛИ Неджми

БАРЕКОВ Николай

ДОНЧЕВ Томислав*

ДЖАМБАЗКИ Ангел

ГАБРИЕЛ Мария

ХЮСМЕНОВА Филиз Хакъева

ЙОТОВА Илияна Малинова

КОВАЧЕВ Андрей

КЮЧЮК Илхан

МАЛИНОВ Светослав Христов

МИХАЙЛОВА Искра

НЕКОВ Момчил

НОВАКОВ Андрей **

ПАУНОВА Ева

ПИРИНСКИ Георги

РАДЕВ Емил

СТАНИШЕВ Сергей

УРУЧЕВ Владимир

(*) Мандатът на г-н Томислав ДОНЧЕВ приключи на 7 ноември 2014 г.

(**) Действителността на мандата започва считано от 24 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Андрей НОВАКОВ за заместване на г-н Томислав ДОНЧЕВ.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Чешка република (21 членове на ЕП)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Дания (13 членове на ЕП)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Германия (96 членове на ЕП)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Естония (6 членове на ЕП)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Мандатът на г-н Andrus ANSIP приключи на 1 ноември 2014 г.

(**) Действителността на мандата започва считано от 3 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Urmas PAET за заместване на г-н Andrus ANSIP.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Ирландия (11 членове на ЕП)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Гърция (21 членове на ЕП)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Мандатът на г‑н Georgios KATROUGALOS приключи на 27 януари 2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Испания (54 членове на ЕП)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ María Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Мандатът на г-н Miguel ARIAS CAÑETE приключи на 1 ноември 2014 г.

(**) Действителността на мандата започва считано от 20 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Enrique CALVET CHAMBON за заместване на г-н Francisco SOSA WAGNER.

(***) Действителността на мандата започва считано от 15 юли 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Javier COUSO PERMUY за заместване на г-н Willy MEYER.

(****) Действителността на мандата започва считано от 11 септември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-жа Tania GONZÁLEZ PEÑAS за заместване на г-н Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.

(*****) Действителността на мандата започва считано от 6 ноември 2014  г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Carlos ITURGAIZ за заместване на г-н Miguel ARIAS CAÑETE.

(******) Мандатът на г-н Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO приключи на 1 август 2014 г.

(*******) Мандатът на г-н Willy MEYER приключи на 10 юли 2014 г.

(********) Мандатът на г-н Francisco SOSA WAGNER приключи на 20 октомври 2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Франция (74 членове на ЕП)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Италия (73 членове на ЕП)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Действителността на мандата започва считано от 11 юли 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Lorenzo FONTANA за заместване на г-н Flavio TOSI.

(**) Мандатът на г‑жа Alessandra MORETTI приключи на 2 февруари 2015 г.

(**) Мандатът на г-н Flavio TOSI приключи на 9 юли 2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Кипър (6 членове на ЕП)

CHRISTOFOROU Lefteris *

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*)Действителността на мандата започва считано от 3 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Lefteris CHRISTOFOROU за заместване на г-н Christos STYLIANIDES.

(**) Мандатът на г-н Christos STYLIANIDES приключи на 1 ноември 2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Латвия (8 членове на ЕП)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Мандатът на г-н Valdis DOMBROVSKIS приключи на 1 ноември 2014 г.

(**) Действителността на мандата започва считано от 1 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-жа Inese VAIDERE за заместване на г-н Valdis DOMBROVSKIS.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Литва (11 членове на ЕП)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Люксембург (6 членове на ЕП)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Хърватия (11 членове на ЕП)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Унгария (21 членове на ЕП)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Малта (6 членове на ЕП)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Нидерландия (26 членове на ЕП)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Австрия (18 членове на ЕП)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Полша (51 членове на ЕП)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Португалия (21 членове на ЕП)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Румъния (32 членове на ЕП)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian **

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Мандатът на г-жа Corina CREȚU приключи на 1 ноември 2014 г.

(**) Действителността на мандата започва считано от 1 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г‑н Emilian PAVEL за заместване на г-жа Corina CREȚU.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Словения (8 членове на ЕП)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Словакия (13 членове на ЕП)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Финландия (13 членове на ЕП)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Швеция (20 членове на ЕП)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Действителността на мандата започва считано от 8 октомври 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-жа Linnéa ENGSTRÖM за заместване на г-жа Isabella LÖVIN.

(**) Мандатът на г-жа Isabella LÖVIN приключи на 3 октомври 2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Обединено кралство (73 членове на ЕП)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Мандатът на г-н Philip BRADBOURN приключи на 20 декември 2014 г.

Правна информация - Политика за поверителност