Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2165(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0013/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0013/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0028

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 574kWORD 132k
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο
Έλεγχος της εντολής
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Απόφαση
 Παράρτημα

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τον έλεγχο της εντολής (2014/2165(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη θέσπιση του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 3 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι(3),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Ιουλίου 2005 και της 30ής Απριλίου 2009(4),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 4 και 11 και το Παράρτημα I του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών όσον αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0013/2015),

Α.  εκτιμώντας ότι στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 ορίζονται σαφώς τα αξιώματα που είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Β.  εκτιμώντας ότι, βάσει του άρθρου 11 και του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού, οι βουλευτές έχουν υποχρέωση να δηλώνουν με ακρίβεια τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και οποιοδήποτε άλλο αμειβόμενο λειτούργημα ή αμειβόμενη δραστηριότητα·

Γ.  εκτιμώντας ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων υποψηφίων, αλλά ότι ορισμένα από αυτά δεν έχουν ακόμη γνωστοποιήσει – ή το έπραξαν με καθυστέρηση – τον κατάλογο των ενδεχόμενων αντικαταστατών, με τη σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα των εκλογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Κανονισμού·

Δ.  εκτιμώντας ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το κράτος μέλος έχει προβεί σε μερική γνωστοποίηση των εκλεγέντων υποψηφίων και σε μεταγενέστερη συμπλήρωση του καταλόγου τους·

Ε.  εκτιμώντας ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εκκρεμεί η εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την εκλογή ορισμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι οι διαδικασίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην ακύρωση της εκλογής των εν λόγω βουλευτών·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με τις διαφορές που αφορούν το κύρος της εκλογής των βουλευτών του μόνο σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της ανωτέρω Πράξης, και όχι παράβασης της εθνικής εκλογικής νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει η Πράξη·

Ζ.  εκτιμώντας ότι, για να προβεί στον έλεγχο της εντολής των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης του 1976, το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που δηλώνονται επισήμως από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, χωρίς να διαθέτει διακριτική ευχέρεια στο ζήτημα αυτό· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει το Κοινοβούλιο να αναφέρει, ενδεχομένως, δυνητικές περιπτώσεις ασυμβίβαστου μεταξύ της εθνικής εκλογικής νομοθεσίας, στην οποία βασίζονται τα αποτελέσματα, και δικαίου της ΕΕ·

Η.  εκτιμώντας ότι οι πολίτες ορισμένων κρατών μελών, που διαβιούν σε μια άλλη χώρα για ορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να απολέσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο κράτος μέλος καταγωγής τους (αφαίρεση του εκλογικού δικαιώματος)· εκτιμώντας ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος του εκλέγεσθαι·

Θ.  εκτιμώντας ότι η επιτροπή εκλογών του ΗΒ έχει ανακοινώσει ότι ορισμένοι πολίτες άλλων κρατών μελών που κατοικούν στο ΗΒ δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές·

1.  κηρύσσει έγκυρη, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων αποφάσεων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα οποία έχουν υποβληθεί ενστάσεις σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα, την εντολή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, η εκλογή των οποίων γνωστοποιήθηκε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και οι οποίοι έχουν υποβάλει τις γραπτές δηλώσεις που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 και του παραρτήματος Ι του Κανονισμού·

2.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές να γνωστοποιούν αμέσως στο Κοινοβούλιο όχι μόνο όλα τα ονόματα των εκλεγέντων υποψηφίων, αλλά και αυτά των ενδεχόμενων αντικαταστατών τους, με τη σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας·

3.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ολοκληρώσουν αμελλητί την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματά της·

4.  θεωρεί ότι η αφαίρεση του εκλογικού δικαιώματος συνεπάγεται επιβολή τιμωρίας στους πολίτες που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ (άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ), αποστέρηση του δικαιώματός τους του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο κράτος μέλος της διαμονής τους (άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) ΣΛΕΕ) και παραβίαση της αρχής της άμεσης και καθολικής ψηφοφορίας (άρθρο 14 παράγραφος 3 ΣΕΕ και άρθρο 1 παράγραφος 3 της Πράξης του 1976)· φρονεί ότι το εκλογικό δικαίωμα δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αφαιρείται στις ευρωπαϊκές εκλογές και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρχει σε κάποιο κράτος μέλος η δυνατότητα αυτή·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τις διατυπώσεις εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους όσον αφορά τη συμμετοχή πολιτών άλλων κρατών μελών στις ευρωπαϊκές εκλογές, είτε ως ψηφοφόροι είτε ως υποψήφιοι, και να καταργήσουν, ειδικότερα, τα περιττά διοικητικά εμπόδια προκειμένου να ασκούνται αποτελεσματικά τα δικαιώματα βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη να είναι συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή καθώς και στις αρμόδιες εθνικές αρχές και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5.
(2) ΕΕ L 262 της 7.10.2005, σ. 1.
(3) ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 34.
(4) Απόφαση στην υπόθεση Le Pen κατά Κοινοβουλίου, C-208/03, EU:C:2005:429· και απόφαση στην υπόθεση Ιταλική Δημοκρατία και Donnici κατά Κοινοβουλίου, C-393/07 και C-9/08, EU:C:2009:275.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εντολή των οποίων επικυρώθηκε

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Βέλγιο (21 βουλευτές)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Η εντολή του κ. Louis IDE έληξε την 19η Δεκεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 14ης Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Sander LOONES σε αντικατάσταση του κ. Johan VAN OVERTVELDT.

(***) Η εντολή της κ. Annemie NEYTS-UYTTEBROECK έληξε την 1η Ιανουαρίου 2015.

(****) Η εντολή της κ. Marianne THYSSEN έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

(*****) Η επικύρωση ισχύει από 6ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Tom VANDENKENDELAERE σε αντικατάσταση της κ. Marianne THYSSEN.

(******) Η εντολή του κ. Johan VAN OVERTVELDT έληξε στις 11 Οκτωβρίου 2014.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Βουλγαρία (17 βουλευτές)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Η εντολή του κ. Tomislav DONCHEV έληξε στις 7 Νοεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 24ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Andrey NOVAKOV σε αντικατάσταση του κ. Tomislav DONCHEV.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Τσεχική Δημοκρατία (21 βουλευτές)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Δανία (13 βουλευτές)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Γερμανία (96 βουλευτές)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Εσθονία (6 βουλευτές)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Η εντολή του κ. Andrus ANSIP έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 3ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Urmas PAET σε αντικατάσταση του κ. Andrus ANSIP.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ιρλανδία (11 βουλευτές)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ελλάδα (21 βουλευτές)

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Νίκος

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ Κώστας

ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ Γεώργιος

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Λάμπρος

ΓΛΕΖΟΣ Εμμανούηλ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γιώργος

ΚΑΪΛΗ Εύα

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γεώργιος *

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης

ΚΟΥΝΕΒΑ Κωνσταντίνα

ΚΥΡΚΟΣ Μιλτιάδης

ΚΥΡΤΣΟΣ Γεώργιος

ΜΑΡΙΑΣ Νότης

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος

ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σοφία

ΣΠΥΡΑΚΗ Μαρία

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Ελευθέριος

ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Ελισσάβετ

ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ Θεόδωρος

ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

(*) Η εντολή του κ. Γεωργίου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ έληξε την 27η Ιανουαρίου 2015.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ισπανία (54 βουλευτές)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Η εντολή του κ. Miguel ARIAS CAÑETE έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 20ής Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Enrique CALVET CHAMBON σε αντικατάσταση του κ. Francisco SOSA WAGNER.

(***) Η επικύρωση ισχύει από 15ης Ιουλίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Javier COUSO PERMUY σε αντικατάσταση του κ. Willy MEYER.

(****) Η επικύρωση ισχύει από 11ης Σεπτεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής της κ. Tania GONZÁLEZ PEÑAS σε αντικατάσταση του κ. Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.

(*****) Η επικύρωση ισχύει από 6ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Carlos ITURGAIZ σε αντικατάσταση του κ. Miguel ARIAS CAÑETE.

(******) Η εντολή του κ. Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO έληξε την 1η Αυγούστου 2014.

(*******) Η εντολή του κ. Willy MEYER έληξε στις 10 Ιουλίου 2014.

(********) Η εντολή του κ. Francisco SOSA WAGNER έληξε στις 20 Οκτωβρίου 2014.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Γαλλία (74 βουλευτές)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ιταλία (73 βουλευτές)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Η επικύρωση ισχύει από 11ης Ιουλίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Lorenzo FONTANA σε αντικατάσταση του κ. Flavio TOSI.

(**) Η εντολή της κ. Alessandra MORETTI έληξε στις 2 Φεβρουαρίου 2015.

(***) Η εντολή του κ. Flavio TOSI έληξε στις 9 Ιουλίου 2014.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Κύπρος (6 βουλευτές)

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Λευτέρης*

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Τάκης

ΜΑΥΡΙΔΗΣ Κώστας

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτρης

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος**

ΣΥΛΙΚΟΤΗΣ Νεοκλής

ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Ελένη

(*)Η επικύρωση ισχύει από 3ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Λευτέρη ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ σε αντικατάσταση του κ. Χρήστου ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ.

(**) Η εντολή του κ. Χρήστου ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Λετονία (8 βουλευτές)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Η εντολή του κ. Valdis DOMBROVSKIS έλ ηξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής της κ. Inese VAIDERE σε αντικατάσταση του κ. Valdis DOMBROVSKIS.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Λιθουανία (11 βουλευτές)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Λουξεμβούργο (6 βουλευτές)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Κροατία (11 βουλευτές)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ουγγαρία (21 βουλευτές)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Μάλτα (6 βουλευτές)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ολλανδία (26 βουλευτές)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Αυστρία (18 βουλευτές)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Πολωνία (51 βουλευτές)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Πορτογαλία (21 βουλευτές)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ρουμανία (32 βουλευτές)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian **

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Η εντολή της κ. Corina CREȚU έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Emilian PAVEL σε αντικατάσταση της κ. Corina CREȚU.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Σλοβενία (8 βουλευτές)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Σλοβακία (13 βουλευτές)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Φινλανδία (13 βουλευτές)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Σουηδία (20 βουλευτές)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Η επικύρωση ισχύει από 8ης Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Linnéa ENGSTRÖM σε αντικατάσταση της κ. Isabella LÖVIN.

(**) Η εντολή της κ. Isabella LÖVIN έληξε την 3η Οκτωβρίου 2014.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ηνωμένο Βασίλειο (73 βουλευτές)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Η εντολή του κ. Philip BRADBOURN έληξε στις 20 Δεκεμβρίου 2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου