Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2165(REG)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0013/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0013/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0028

Usvojeni tekstovi
PDF 422kWORD 133k
Srijeda, 11. veljače 2015. - Strasbourg
Provjera valjanosti mandata
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Odluka
 Prilog

Odluka Europskog parlamenta od 11. veljače 2015. o provjeri valjanosti mandata (2014/2165(REG))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Akt od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima(1),

–  uzimajući u obzir svoju odluku od 28. rujna 2005. o donošenju Statuta zastupnika u Europskom parlamentu(2), posebno njezin članak 2. stavak 1. i članak 3. stavak 1.,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 93/109/EZ od 6. prosinca 1993. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na izborima za Europski parlament za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani(3);

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 7. srpnja 2005. i 30. travnja 2009.(4),

–  uzimajući u obzir članke 3., 4. i 11. Poslovnika te Prilog I. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir službena priopćenja nadležnih tijela država članica o rezultatima izbora za Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0013/2015),

A.  budući da se člankom 7. stavcima 1. i 2. Akta od 20. rujna 1976. jasno definiraju dužnosti nespojive s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu;

B.  budući da se u skladu s člankom 11. Poslovnika i Prilogom I. Poslovniku od zastupnika traži detaljna izjava o njihovim profesionalnim aktivnostima i svim drugim plaćenim dužnostima ili aktivnostima;

C.  budući da su sve države članice obavijestile Parlament o imenima izabranih kandidata, ali neke od njih još nisu, ili su sa zakašnjenjem, proslijedile liste mogućih zamjenika i njihov poredak u skladu s rezultatima glasovanja sukladno članku 3. stavku 4. Poslovnika;

D.  budući da su u nekim slučajevima države članice dale djelomičnu obavijest o izabranim kandidatima, a dodatne pojedinosti proslijedile naknadno;

E.  budući da se u nekim državama članicama u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom razmatraju prigovori na izbor nekih zastupnika u Europski parlament i budući da bi ti postupci mogli rezultirati poništenjem izbora dotičnih zastupnika;

F.  budući da je Parlament u skladu s člankom 12. Akta od 20. rujna 1976. dužan odlučivati o svim sporovima koji se tiču valjanosti mandata svojih zastupnika samo kada se oni odnose na kršenja odredaba navedenog Akta, a ne u slučajevima kršenja nacionalnih izbornih odredaba na koje se Akt odnosi;

G.  budući da Parlament, kako bi u skladu s člankom 12. Akta iz 1976. provjerio valjanost mandata svojih zastupnika, mora uzeti u obzir rezultate izbora koje su službeno objavila nadležna tijela država članica, pri čemu mu nije omogućena diskrecija; no budući da se ovom odredbom Parlament ne sprečava u tome da po potrebi izvijesti o potencijalnim slučajevima neusklađenosti nacionalnog izbornog zakonodavstva na kojima se rezultati temelje i prava EU-a;

H.  budući da se državljanima pojedinih država članica koji određeno razdoblje borave u drugoj zemlji može uskratiti pravo glasa u njihovoj matičnoj državi članici (oduzimanje glasačkog prava); budući da to u nekim slučajevima može također uključivati oduzimanje prava na kandidaturu;

I.  budući da je izborno povjerenstvo Ujedinjene Kraljevine izvijestilo da određen broj državljana drugih država članica koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini nije mogao ostvariti svoje pravo glasa na posljednjim europskim izborima;

1.  proglašava valjanim mandat zastupnika u Europskom parlamentu navedenih u Prilogu ovoj Odluci, o čijem su izboru obavijesti objavila nadležna nacionalna tijela i koji su podnijeli pisane izjave tražene na temelju članka 7. stavaka 1. i 2. Akta od 20. rujna 1976. i Priloga I. Poslovniku, pod uvjetom da nadležna tijela država članica u kojima su rezultati izbora osporeni ne donesu drugačiju odluku;

2.  ponovno upućuje zahtjev nadležnim nacionalnim tijelima da ga hitno obavijeste o svim imenima izabranih kandidata, ali i da mu proslijede imena mogućih zamjenika i njihov poredak u skladu s rezultatima glasovanja;

3.  poziva nadležna tijela država članica da bez odgode dovrše ispitivanje sporova koji su im upućeni i da Parlament obavijeste o rezultatima;

4.  smatra da je oduzimanje glasačkog prava jednako kažnjavanju državljana koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje unutar EU-a (članak 20. stavak 2. točka (a) UFEU-a), uskraćivanju njihova prava glasa i kandidature na izborima za Europski parlament u državi članici njihova boravišta (članak 20. stavak 2. točka (b) UFEU-a) i kršenju načela neposrednih općih izbora (članak 14. stavak 3. UEU-a te članak 1. stavak 3. Akta iz 1976.); smatra da se oduzimanje glasačkog prava ni pod kojim okolnostima ne smije primijeniti na europske izbore i poziva Komisiju da zajamči da nijedna od država članica ne predvidi tu mogućnost;

5.  poziva države članice da zajamče pojednostavljenje formalnosti u vezi s prijavom koje se odnose na sudjelovanje državljana drugih država članica na europskim izborima u svojstvu glasača ili kandidata, posebice uklanjanjem nepotrebnih administrativnih prepreka kako bi prava iz članka 20. stavka 2. točaka (a) i (b) UFEU-a imala učinak; zahtijeva da Komisija osigura usklađivanje praksi država članica s pravom EU-a;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Komisiji te nadležnim nacionalnim tijelima i parlamentima država članica.

(1) SL L 278, 8.10.1976., str. 5.
(2) SL L 262, 7.10.2005., str. 1.
(3) SL L 329, 30.12.1993., str. 34.
(4) Presuda u predmetu Le Pen protiv Parlamenta, C-208/03, EU:C:2005:429; i presuda u predmetu Italija i Donnici protiv Parlamenta, C-393/07 i C-9/08, EU:C:2009:275.


PRILOG

Popis zastupnika u Europskom parlamentu čiji je mandat proglašen valjanim

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVAMA ČLANICAMA

(1. srpnja 2014.)

Belgija (21 zastupnik)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Mandat Louisa IDE istekao je 19. prosinca 2014.

(**) Mandat postaje valjan s učinkom od 14. listopada 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Sandera LOONESA kao zamjene za Johana VAN OVERTVELDTA.

(***) Mandat Annemie NEYTS-UYTTEBROECK istekao je 1. siječnja 2015.

(****) Mandat Marianne THYSSEN istekao je 1. studenog 2014.

(*****)Mandat postaje valjan s učinkom od 6. studenog 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Toma VANDENKENDELAERA kao zamjene za Mariannu THYSSEN.

(*****) Mandat Johana VAN OVERTVELDTA istekao je 11. listopada 2014.

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Bugarska (17 zastupnika)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Mandat Tomislava DONCHEVA istekao je 7. studenog 2014.

(**) Mandat postaje valjan s učinkom od 24. studenog 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Andreya NOVAKOVA kao zamjene za Tomislava DONCHEVA.

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Češka Republika (21 zastupnik)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Danska (13 zastupnika)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Njemačka (96 zastupnika)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Estonija (6 zastupnika)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Mandat Andrusa ANSIPA istekao je 1. studenog 2014.

(**) Mandat postaje valjan s učinkom od 3. studenog 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Urmasa PAETA kao zamjene za Andrusa ANSIPA.

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Irska (11 zastupnika)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Grčka (21 zastupnik)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Mandat Georgiosa KATROUGALOS istekao je 27. siječnja 2015.

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Španjolska (54 zastupnika)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Mandat Miguela ARIASA CAÑETA istekao je 1. studenog 2014.

(**) Mandat postaje valjan s učinkom od 20. studenog 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Enriquea CALVETA CHAMBONA kao zamjene za Francisca SOSE WAGNERA.

(***) Mandat postaje valjan s učinkom od 15. srpnja 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Javiera COUSA PERMUYA kao zamjene za Willyja MEYERA.

(****) Mandat postaje valjan s učinkom od 11. rujna 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Tanie GONZÁLEZ PEÑAS kao zamjene za Carlosa JIMÉNEZA VILLAREJA.

(*****)Mandat postaje valjan s učinkom od 6. studenog 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Carlosa ITURGAIZA kao zamjene za Miguela ARIASA CAÑETA.

(******) Mandat Carlosa JIMÉNEZA VILLAREJA istekao je 1. kolovoza 2014.

(*******) Mandat Willyja MEYERA istekao je 10. srpnja 2014.

(********) Mandat Francisca SOSE WAGNERA istekao je 20. listopada 2014.

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Francuska (74 zastupnika)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Italija (73 zastupnika)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra**

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Mandat postaje valjan s učinkom od 11. srpnja 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Lorenza FONTANE kao zamjene za Flavija TOSIJA.

(**) Mandat Alessandra MORETTIJA istekao je 2. veljače 2015.

(***) Mandat Flavija TOSIJA istekao je 9. srpnja 2014.

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Cipar (6 zastupnika)

CHRISTOFOROU Lefteris *

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*) Mandat postaje valjan s učinkom od 3. studenog 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Lefterisa CHRISTOFOROUA kao zamjene za Christosa STYLIANIDESA.

(**) Mandat Christosa STYLIANIDESA istekao je 1. studenog 2014.

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Latvija (8 zastupnika)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Mandat Valdisa DOMBROVSKISA istekao je 1. studenog 2014.

(**) Mandat postaje valjan s učinkom od 1. studenog 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Inesee VAIDERE kao zamjene za Valdisa DOMBROVSKISA.

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Litva (11 zastupnika)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Luksemburg (6 zastupnika)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Hrvatska (11 zastupnika)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Mađarska (21 zastupnik)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Malta (6 zastupnika)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Nizozemska (26 zastupnika)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Austrija (18 zastupnika)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Poljska (51 zastupnik)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Portugal (21 zastupnik)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Rumunjska (32 zastupnika)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian **

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Mandat Corine CREŢU istekao je 1. studenog 2014.

(**) Mandat postaje valjan s učinkom od 1. studenog 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Emiliana PAVELA kao zamjene za Corinu CREŢU.

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Slovenija (8 zastupnika)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Slovačka (13 zastupnika)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Finska (13 zastupnika)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Švedska (20 zastupnika)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Mandat postaje valjan s učinkom od 8. listopada 2014., kad je nadležno nacionalno tijelo objavilo obavijest o izboru Linnée ENGSTRÖM kao zamjene za Isabellu LÖVIN.

(**) Mandat Isabellee LÖVIN istekao je 3. listopada 2014.

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

(1. srpnja 2014.)

Ujedinjena Kraljevina (73 zastupnika)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Mandat Philipa BRADBOURNA istekao je 20. prosinca 2014.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti