Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2165(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0013/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0013/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 11/02/2015 - 9.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0028

Elfogadott szövegek
PDF 418kWORD 133k
2015. február 11., Szerda - Strasbourg
Mandátumvizsgálat
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Határozat
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. február 11-i határozata a mandátumvizsgálatról (2014/2165(REG))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmányra(1),

–  tekintettel az európai parlamenti képviselői statútum elfogadásáról szóló 2005. szeptember 28-i határozatára (2), és különösen e statútum 2. cikkének (1) bekezdésére és 3. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelvre(3),

–  tekintettel az Európai Unió Bíróságának 2005. július 7-jei és 2009. április 30-i ítéletére(4),

–  tekintettel eljárási szabályzata 3., 4. és 11. cikkére és I. mellékletére,

–  tekintettel a tagállamok illetékes hatóságainak a választások eredményeiről az Európai Parlament számára küldött hivatalos értesítéseire,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0013/2015),

A.  mivel az 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) és (2) bekezdése világosan meghatározza az európai parlamenti képviselői megbízatással összeférhetetlen megbízatásokat;

B.  mivel az eljárási szabályzat 11. cikke és I. melléklete értelmében a képviselőknek részletes nyilatkozatot kell tenniük szakmai tevékenységükről és díjazás ellenében betöltött minden egyéb tisztségükről, illetve végzett tevékenységükről;

C.  mivel valamennyi tagállam értesítette a Parlamentet a megválasztott jelöltek nevéről, de néhány tagállam még nem küldte el – vagy késve küldte el – a lehetséges helyettesek listáját a szavazási eredmények szerinti rangsorban, amint azt az eljárási szabályzat 3. cikkének (4) bekezdése előírja,

D.  mivel néhány esetben a tagállamok előbb csupán részleges tájékoztatást adtak a megválasztott jelöltekről, és a további részleteket később küldték meg;

E.  mivel néhány tagállamban a nemzeti jogszabályokkal összhangban folyamatban van az egyes európai parlamenti képviselők megválasztásával kapcsolatban emelt kifogások vizsgálata, és mivel ezek az eljárások az érintett képviselők megválasztásának megsemmisítését vonhatják maguk után;

F.  mivel az 1976. szeptember 20-i okmány 12. cikke értelmében a Parlament az okmányban rögzített nemzeti választási szabályok megsértésének esetében nem dönthet tagjai mandátumának érvényességéről, erre kizárólag az okmány rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos vitás esetekben van jogosultsága;

G.  mivel ahhoz, hogy a Parlament az 1976. évi választási okmány 12. cikkével összhangban megvizsgálja képviselőinek mandátumát, tudomásul kell vennie a tagállamok által hivatalosan kinyilvánított választási eredményeket, és mérlegelésnek e tekintetben helye nincs; mivel ugyanakkor ez a rendelkezés nem tiltja meg a Parlament számára, hogy adott esetben jelezze az eredmények alapjául szolgáló nemzeti választási törvények és az EU jogszabályai közötti összeférhetetlenség lehetséges fennállását;

H.  mivel egyes tagállamok olyan állampolgáraiktól, akik meghatározott ideig valamely más tagállamban éltek, megvonhatják az állampolgárságuk szerinti tagállamban történő szavazáshoz való jogukat (disenfranchisement); mivel adott esetben ez azt is maga után vonhatja, hogy e polgárokat a választásokon jelöltként való induláshoz való joguktól is megfoszthatják;

I.  mivel az Egyesült Királyság választási bizottsága arról számolt be az Egyesült Királyságban lakhellyel rendelkező más tagállambeli állampolgárok abba a helyzetbe kerülhettek, hogy a legutóbbi európai választások folyamán nem gyakorolhatták a választáshoz való jogukat;

1.  érvényesnek nyilvánítja – azon tagállamok illetékes hatóságai által adott esetben meghozott határozatok jogszerűségének fenntartásával, amelyekben a választási eredményeket vitatták – az e határozat I. mellékletében említett, az illetékes nemzeti hatóságok közlése szerint megválasztott parlamenti képviselők mandátumát, akik az 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint az eljárási szabályzat I. melléklete értelmében írásbeli nyilatkozatot tettek;

2.  ismételten felkéri az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy haladéktalanul értesítsék a megválasztott jelöltek nevéről, illetve továbbítsák a lehetséges helyettesek nevét is a szavazási eredmények szerinti rangsorban;

3.  kéri a tagállamok illetékes hatóságait, hogy haladéktalanul fejezzék be az eléjük terjesztett vitás ügyek vizsgálatát, és értesítsék a Parlamentet az eredményekről;

4.  megítélése szerint a szavazati jog megvonását lehetővé tevő rendelkezések alkalmasak arra, hogy büntessék az Unión belüli szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós állampolgárokat (az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének a) pontja), hogy megtagadják tőlük az Európai Parlament választásain a lakhelyük szerinti országban történő szavazáshoz és jelöltként történő induláshoz való jogukat (az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének a) pontja), továbbá sértik az általános és közvetlen választójog alapelvének (az EUSZ 14. cikkének (3) bekezdését és az 1976. szeptember 20-i okmány 1. cikkének (3) bekezdését; álláspontja szerint a szavazati jog megvonására vonatkozó rendelkezéseket semmilyen körülmények között sem szabad az európai választásokra alkalmazni, és felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy egyetlen tagállam se írja elő ezt a lehetőséget;

5.  kéri a tagállamokat annak biztosítására, hogy a más tagállambeli állampolgárok európai választásokon való részvételével kapcsolatos nyilvántartási formaságaik mind a szavazatukat leadó, mind pedig a szavazáson jelöltként induló személyek tekintetében egyszerűbbek legyenek, különösen azáltal, hogy az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett jogokat érvényre juttatva megszüntetik a szükségtelen adminisztratív akadályokat; kéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy az egyes tagállamokban alkalmazott gyakorlatok összhangban álljanak az uniós jogszabályokkal;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bizottságnak, valamint a tagállamok illetékes hatóságainak és nemzeti parlamentjeinek.

(1) HL L 278., 1976.10.8., 5. o.
(2) HL L 262., 2005.10.7., 1. o.
(3) HL L 329., 1993.12.30., 34. o.
(4) A Le Pen kontra Parlament ügyben hozott ítélet, C-208/03, EU:C:2005:429; valamint az Olaszország és Donnici kontra Parlament ügyben hozott ítélet, C-393/07 és C-9/08, EU:C:2009:275.


MELLÉKLET

Az Európai Parlament érvényesnek nyilvánított mandátummal rendelkező képviselőinek névsora

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Belgium (21 képviselő)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Louis IDE mandátuma 2014. december 19-én lejárt.

(**) A mandátum érvényessége 2014. október 14-én – Sander LOONES Johan VAN OVERTVELDT helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napján – lép hatályba.

(***) Annemie NEYTS-UYTTEBROECK mandátuma 2015. január 1-jén lejárt.

(****) Marianne THYSSEN mandátuma 2014. november 1-jén lejárt.

(*****) A mandátum érvényes és 2014. november 6-tól – Tom VANDENKENDELAERE Marianne THYSSEN helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napjától – hatályos.

(******) Johan VAN OVERTVELDT mandátuma 2014. október 11-én lejárt.

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Bulgária (17 képviselő)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Tomislav DONCHEV mandátuma 2014. november 7-én lejárt

(**) A mandátum érvényes és 2014. november 24-től – Andrey NOVAKOV Tomislav DONCHEV helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napjától – hatályos.

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Cseh Köztársaság (21 képviselő)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Dánia (13 képviselő)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Németország (96 képviselő)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Észtország (6 képviselő)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Andrus ANSIP mandátuma 2014. november 1-jén lejárt

(**) A mandátum érvényes és 2014. november 3-tól – Urmas PAET Andrus ANSIP helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napjától – hatályos.

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Írország (11 képviselő)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Görögország (21 képviselő)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Georgios KATROUGALOS mandátuma 2015. Január 27-én lejárt.

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Spanyolország (54 képviselő)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Miguel ARIAS CAÑETE mandátuma 2014. november 1-jén lejárt.

(**) A mandátum érvényes és 2014. november 20-tól – Enrique CALVET Francisco SOSA WAGNER helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napjától hatályos.

(***) A mandátum érvényes és 2014. július 15-től – Javier COUSO PERMUY Willy MEYER helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napjától – hatályos.

(****) A mandátum érvényes és 2014. szeptember 11-től – Tania GONZÁLEZ PEÑAS Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napjától – hatályos.

(*****)A mandátum érvényes és 2014. november 6-tól – Carlos ITURGAIZ Miguel ARIAS CAÑETE helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napjától hatályos.

(******) Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO mandátuma 2014. augusztus 1-jén lejárt.

(*******) Willy MEYER mandátuma 2014. július 10-én lejárt.

(********) Francisco SOSA WAGNER mandátuma 2014. október 20-án lejárt.

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Franciaország (74 képviselő)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Olaszország (73 képviselő)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) A mandátum érvényessége 2014. július 11-én – Lorenzo FONTANA Flavio TOSI helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napján – lép hatályba.

(**) Alessandra MORETTI mandátuma 2015. Február 2-án lejárt.

(***) Flavio TOSI mandátuma 2014. július 9-én lejárt.

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Ciprus (6 képviselő)

CHRISTOFOROU Lefteris*

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*)A mandátum érvényes és 2014. november 3-tól – Lefteris CHRISTOFOROU Christos STYLIANIDES helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napjától – hatályos.

(**) Christos STYLIANIDES mandátuma 2014. november 1-jén lejárt.

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Lettország (8 képviselő)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Valdis DOMBROVSKIS mandátuma 2014. november 1-jén lejárt.

(**) A mandátum érvényes és 2014. november 1-től – Inese VAIDERE Valdis DOMBROVSKIS helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napjától – hatályos.

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Litvánia (11 képviselő)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Luxemburg (6 képviselő)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Horvátország (11 képviselő)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Magyarország (21 képviselő)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Málta (6 képviselő)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Hollandia (26 képviselő)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Ausztria (18 képviselő)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Lengyelország (51 képviselő)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Portugália (21 képviselő)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Románia (32 képviselő)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian**

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Corina CREŢU mandátuma 2014. november 1-jén lejárt.

(**) A mandátum érvényes és 2014. november 1-től – Emilian PAVEL Corina CREŢU helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napjától – hatályos.

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Szlovénia (8 képviselő)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Szlovákia (13 képviselő)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Finnország (13 képviselő)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Svédország (20 képviselő)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) A mandátum érvényessége 2014. október 8-án – Linnéa ENGSTRÖM Isabella LÖVIN helyére történő megválasztásáról az illetékes nemzeti hatóságok által küldött értesítés napján – lép hatályba.

(**) Isabella LÖVIN mandátuma 2014. október 3-án lejárt.

A MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐK TAGÁLLAMONKÉNT

(2014. július 1.)

Egyesült Királyság (73 képviselő)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Philip BRADBOURN mandátuma 2014. december 20-án lejárt.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat