Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2165(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0013/2015

Ingediende teksten :

A8-0013/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0028

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 123k
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg
Het onderzoek van de geloofsbrieven
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Besluit
 Bijlage

Besluit van het Europees Parlement van 11 februari 2015 betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven (2014/2165(REG))

Het Europees Parlement,

–  gezien de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, van 20 september 1976(1),

–  gezien zijn besluit van 28 september 2005 houdende aanneming van het Statuut van de leden van het Europees Parlement(2), met name artikel 2, lid 1 en artikel 3, lid 1,

–  gezien Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn(3),

–  gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 juli 2005 en 30 april 2009(4),

–  gezien de artikelen 3, 4 en 11 en bijlage I van zijn Reglement,

–  gezien de officiële bekendmaking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0013/2015),

A.  overwegende dat in artikel 7, leden 1 en 2 van de Akte van 20 september 1976 duidelijk de ambten zijn vastgelegd die niet verenigbaar zijn met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement;

B.  overwegende dat leden op grond van artikel 11 en bijlage I van het Reglement verplicht zijn een gedetailleerd overzicht op te geven van hun beroepswerkzaamheden en eventuele andere bezoldigde functies of activiteiten;

C.  overwegende dat alle lidstaten de namen van de gekozen kandidaten hebben medegedeeld aan het Parlement, maar dat een aantal van hen de lijst van de eventuele vervangers, en wel in de uit de verkiezingsuitslag blijkende volgorde, als vereist op grond van artikel 3, lid 4, van het Reglement, nog niet of te laat heeft doorgestuurd;

D.  overwegende dat in een paar gevallen een lidstaat een onvolledige kennisgeving had ingestuurd over de gekozen kandidaten en later nadere details heeft verschaft;

E.  overwegende dat in sommige lidstaten een onderzoek aan de gang is naar bezwaren die uit hoofde van de geldende nationale wetgeving zijn ingediend tegen de verkiezing van bepaalde leden van het Europees Parlement, en overwegende dat deze procedures zouden kunnen leiden tot nietigverklaring van de verkiezing van de betreffende leden;

F.  overwegende dat het Parlement op grond van artikel 12 van de Akte van 20 september 1976 uitsluitend een uitspraak mag doen over bezwaren met betrekking tot de geldigheid van het mandaat van zijn leden als deze verband houden met schendingen van de bepalingen van bovengenoemde akte, met uitsluiting van schendingen van de nationale kiesbepalingen waarnaar deze akte verwijst;

G.  overwegende dat het Parlement, om de geloofsbrieven van zijn leden te onderzoeken in overeenstemming met artikel 12 van de Akte van 1976, nota moet nemen van de officieel door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bekendgemaakte verkiezingsuitslagen, zonder de mogelijkheid om een beslissing te nemen in de zaak; overwegende dat deze bepaling het Parlement er echter niet van weerhoudt om eventuele gevallen van onverenigbaarheid van de nationale kieswet waarop de uitslag gebaseerd is, en de EU-wetgeving te melden;

H.  overwegende dat het kiesrecht onderdanen van bepaalde lidstaten die sinds een bepaalde periode in een ander land wonen, in de lidstaat van herkomst kan worden ontnomen (disenfranchisement); overwegende dat dit in sommige gevallen tevens de ontneming van het passief kiesrecht kan inhouden;

I.  overwegende dat de kiescommissie van het VK heeft gemeld dat een aantal onderdanen van andere lidstaten die in het VK wonen bij de laatste Europese verkiezingen hun kiesrecht niet hebben kunnen uitoefenen;

1.  verklaart het mandaat van de leden van het Parlement die staan vermeld in de bijlage bij dit besluit en van wie de verkiezing officieel is medegedeeld door de bevoegde nationale autoriteiten en die de schriftelijke verklaringen hebben ingediend zoals voorgeschreven in artikel 7, leden 1 en 2 van de Akte van 20 september 1976 en bijlage I bij het Reglement, geldig op basis van de besluiten door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de verkiezingsuitslag ter discussie stond;

2.  herhaalt zijn verzoek aan de bevoegde nationale autoriteiten om niet alleen alle namen van de gekozen kandidaten op te geven, maar ook om de namen van eventuele vervangers door te sturen, en wel in de uit de verkiezingsuitslag blijkende volgorde;

3.  verzoekt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om onverwijld het onderzoek van bezwaren die bij hen waren ingediend af te ronden en het Parlement in kennis te stellen van de resultaten daarvan;

4.  is van mening dat "disenfranchisement" gelijkstaat aan het straffen van staatsburgers die hun recht op vrij verkeer binnen de EU (artikel 20, lid 2, onder a) van VWEU) uitoefenen, aan het ontnemen van hun actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in de lidstaat waar zij verblijf houden (artikel 20, lid 2, onder b) VWEU) en aan de schending van het beginsel van rechtstreekse algemene verkiezingen (artikel 14, lid 3 VEU en artikel 1, lid 3, van de Akte van 1976); is van mening dat disenfranchisement onder geen beding mag worden toegepast op de Europese verkiezingen, en verzoekt de Commissie erop toe te zien dat geen van de lidstaten gebruikmaakt van die mogelijkheid;

5.  verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat de registratieformaliteiten voor deelname van onderdanen van andere lidstaten aan de Europese verkiezingen, hetzij als kiezers hetzij als kandidaten, worden vereenvoudigd, in het bijzonder door onnodige administratieve obstakels op te heffen, om de in artikel 20, lid 2, onder a) en b) VWEU genoemde rechten uit te kunnen oefenen; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de praktijken van de lidstaten in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving;

6.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Commissie en de bevoegde nationale autoriteiten en de parlementen van de lidstaten.

(1) PB L 278 van 08.10.1976, blz. 5.
(2) PB L 262 van 7.10.2005, blz. 1.
(3) PB L 329 van 30.12.1993, blz. 34.
(4) Uitspraak in Le Pen/Parlement, C-208/03, EU:C:2005:429; en uitspraak in Italië en Donnici/Parlement, C-393/07 en C-9/08, EU:C:2009:275.


BIJLAGE

Lijst van leden van het Europees Parlement van wie het mandaat geldig is verklaard

LEDEN VAN HET PARLEMENT PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

België (21 leden)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Het mandaat van de heer Louis IDE liep af op 19 december 2014.

(**) Mandaat geldig per 14 oktober 2014: datum van de bekendmaking door de

bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Sander LOONES ter vervanging van de heer Johan VAN OVERTVELDT.

(***) Het mandaat van mevrouw Annemie NEYTS-UYTTEBROECK liep af op 1 januari 2015.

(****) Het mandaat van mevrouw Marianne THYSSEN liep af op 1 november 2014.

(*****) Mandaat geldig per 6 november 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Tom VANDENKENDELAERE ter vervanging van mevrouw Marianne THYSSEN.

(******) Het mandaat van de heer Johan VAN OVERTVELDT liep af op 11 oktober 2014.

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Bulgarije (17 leden)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Het mandaat van de heer DONCHEV liep af op 7 november 2014.

(**) Mandaat geldig per 24 november 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Andrey NOVAKOV ter vervanging van de heer Tomislav DONCHEV.

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Tsjechische Republiek (21 leden)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Denemarken (13 leden)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Duitsland (96 leden)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Estland (6 leden)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Het mandaat van de heer Andrus ANSIP liep af op 1 november 2014.

(**) Mandaat geldig per 3 november 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Urmas PAET ter vervanging van de heer Andrus ANSIP.

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Ierland (11 leden)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Griekenland (21 leden)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Het mandaat van de heer Georgios KATROUGALOS liep af op 27 januari 2015.

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Spanje (54 leden)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Het mandaat van de heer Miguel ARIAS CAÑETE liep af op 1 november 2014.

(**) Mandaat geldig per 20 november 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Enrique CALVET CHAMBON ter vervanging van de heer Francisco SOSA WAGNER.

(***) Mandaat geldig per 15 juli 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Javier COUSO PERMUY ter vervanging van de heer Willy MEYER.

(****) Mandaat geldig per 11 september 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van mevrouw Tania GONZÁLEZ PEÑAS ter vervanging van de heer Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.

(*****)Mandaat geldig per 6 november 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Carlos ITURGAIZ ter vervanging van de heer Miguel ARIAS CAÑETE.

(******) Het mandaat van de heer Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO liep af op 1 augustus 2014.

(*******) Het mandaat van de heer Willy MEYER liep af op 10 juli 2014.

(********) Het mandaat van de heer Francisco SOSA WAGNER liep af op 20 oktober 2014.

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Frankrijk (74 leden)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Italië (73 leden)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Mandaat geldig per 11 juli 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Lorenzo FONTANA ter vervanging van de heer Flavio TOSI.

(**) Het mandaat van mevrouw Alessandra MORETTI liep af op 2 februari 2015.

(***) Het mandaat van de heer Flavio TOSI liep af op 9 juli 2014.

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Cyprus (6 leden)

CHRISTOFOROU Lefteris *

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*)Mandaat geldig per 3 november 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Lefteris CHRISTOFOROU ter vervanging van de heer Christos STYLIANIDES.

(**) Het mandaat van de heer Christos STYLIANIDES liep af op 1 november 2014.

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Letland (8 leden)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Het mandaat van de heer Valdis DOMBROVSKIS liep af op 1 november 2014.

(**) Mandaat geldig per 1 november 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van mevrouw Inese VAIDERE ter vervanging van de heer Valdis DOMBROVSKIS.

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Litouwen (11 leden)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Luxemburg (6 leden)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Kroatië (11 leden)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Hongarije (21 leden)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Malta (6 leden)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Nederland (26 leden)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Oostenrijk (18 leden)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Polen (51 leden)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Portugal (21 leden)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Roemenië (32 leden)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian **

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Het mandaat van mevrouw Corina CREȚU liep af op 1 november 2014.

(**) Mandaat geldig per 1 november 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Emilian PAVEL ter vervanging van mevrouw Corina CREŢU.

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Slovenië (8 leden)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Slowakije (13 leden)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Finland (13 leden)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Zweden (20 leden)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Mandaat geldig per 8 oktober 2014: datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van mevrouw Linnéa ENGSTRÖM ter vervanging van mevrouw Isabella LÖVIN.

(**) Het mandaat van mevrouw Isabella LÖVIN liep af op 3 oktober 2014.

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

(1 juli 2014)

Verenigd Koninkrijk (73 leden)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Het mandaat van de heer Philip BRADBOURN liep af op 20 december 2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid