Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2165(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0013/2015

Texte depuse :

A8-0013/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0028

Texte adoptate
PDF 342kWORD 147k
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg
Verificarea prerogativelor
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Decizie
 Anexă

Decizia Parlamentului European din 11 februarie 2015 privind verificarea prerogativelor (2014/2165(REG))

Parlamentul European,

–  având în vedere Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct(1),

–  având în vedere decizia sa din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European(2), în special articolul 2 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (1),

–  având în vedere Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți(3),

–  având în vedere hotărârile din 7 iulie 2005 și 30 aprilie 2009 ale Curții de Justiție a Uniunii Europene(4);

–  având în vedere articolele 3, 4 și 11 și anexa I la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere notificările oficiale provenind de la autoritățile competente ale statelor membre referitoare la alegerile pentru Parlamentul European,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0013/2015),

A.  întrucât articolul 7 alineatele (1) și (2) din Actul din 20 septembrie 1976 a stabilit în mod clar funcțiile care sunt incompatibile cu calitatea de deputat în Parlamentul European;

B.  întrucât, în temeiul articolului 11 și al anexei I la Regulamentul de procedură, deputații sunt obligați să-și declare cu exactitate activitățile profesionale, precum și orice altă funcție sau activitate remunerată,

C.  întrucât toate statele membre au comunicat Parlamentului European numele candidaților aleși, însă unele dintre ele nu au transmis încă, sau au transmis cu întârziere, listele cu înlocuitori și locul pe care s-au clasat aceștia în conformitate cu rezultatele votului, astfel cum o impune articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

D.  întrucât, în unele cazuri, statele membre au transmis notificări incomplete privind candidații aleși, revenind ulterior cu detalii suplimentare,

E.  întrucât, în unele state membre, sunt în curs de examinare contestații formulate în legătură cu alegerea anumitor membri ai Parlamentului European, în conformitate cu legislația națională, și întrucât aceste proceduri ar putea conduce la anularea alegerii membrilor în cauză,

F.  întrucât, în conformitate cu articolul 12 din Actul din 20 septembrie 1976, Parlamentul are obligația de a soluționa contestațiile privind validitatea mandatului membrilor săi numai atunci când este vorba de încălcări ale prevederilor actului sus-menționat, dar nu și în cazul încălcării prevederilor electorale naționale la care se referă actul,

G.  întrucât, pentru a verifica prerogativele membrilor săi în conformitate cu articolul 12 din Actul din 1976, Parlamentul trebuie să ia act de rezultatele alegerilor, astfel cum au fost comunicate oficial de autoritățile competente ale statelor membre, fără a se putea abate de la ele; întrucât această prevedere nu împiedică, însă, Parlamentul să raporteze, dacă este cazul, eventualele situații de incompatibilitate între legislația electorală națională, pe care se bazează rezultatele, și dreptul UE;

H.  întrucât resortisanții anumitor state membre care au trăit într-o altă țară în decursul unei anumite perioade de timp pot fi privați de dreptul la vot în statul membru de origine; întrucât, în unele cazuri, această privare poate atrage după sine lipsirea de dreptul de a candida la alegeri;

I.  întrucât Comisia electorală a Regatului Unit a raportat că un anumit număr de resortisanți ai altor state membre care sunt rezidenți în Regatul Unit nu și-au putut exercita votul la ultimele alegeri europene;

1.  declară valid, sub rezerva unor eventuale decizii ale autorităților competente din acele state membre în care rezultatele electorale au fost contestate, mandatul deputaților în Parlamentul European menționați în anexa la prezenta decizie, a căror alegere a fost comunicată de autoritățile naționale competente și care au făcut declarațiile scrise prevăzute la articolul 7 alineatele (1) și (2) din Actul din 20 septembrie 1976, precum și de anexa I la Regulamentul de procedură;

2.  își reiterează solicitarea adresată autorităților naționale competente de a comunica cu promptitudine nu numai toate numele candidaților aleși, ci și numele tuturor înlocuitorilor, precum și ordinea în care s-au clasat aceștia în conformitate cu rezultatele votului;

3.  invită autoritățile competente din statele membre să finalizeze fără întârziere examinarea contestațiilor care le-au fost prezentate și să informeze Parlamentul de rezultatele acestora;

4.  consideră că privarea de dreptul la vot este echivalentă cu pedepsirea cetățenilor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație în interiorul UE (articolul 20 alineatul (2) litera (a) din TFUE), cu negarea dreptului lor de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European în statul membru în care rezidă (articolul 20 alineatul (2) litera (b) din TFUE) și cu încălcarea principiului sufragiului universal direct (articolul 14 alineatul (3) din TUE și articolul 1 alineatul (3) din Actul din 1976); opinează că privarea de dreptul la vot nu se poate aplica, în niciun caz, alegerilor europene și îi solicită Comisiei să garanteze că niciun stat membru nu prevede o astfel de posibilitate;

5.  solicită statelor membre să asigure simplificarea formalităților de înregistrare legate de participarea cetățenilor altor state membre la alegerile europene, fie în calitate de alegători, fie în aceea de candidați, în special prin eliminarea barierelor administrative inutile, astfel încât drepturile menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (a) și (b) din TFUE să fie efective; solicită Comisiei să garanteze că practicile din statele membre sunt în conformitate cu dreptul UE;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Comisiei, precum și autorităților naționale competente și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 278, 8.10.1976, p. 5.
(2) JO L 262, 7.10.2005, p. 1.
(3) JO L 329, 30.12.1993, p. 34.
(4) Hotărârea pronunțată în cauza Le Pen/Parlament, C-208/03, EU:C:2005:429; și hotărârea pronunțată în cauza Italia și Donnici/Parlament, C-393/07 și C-9/08, EU:C:2009:275.


ANEXĂ

Lista membrilor Parlamentului European al căror mandat este declarat valid

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Belgia (21 de deputați)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Mandatul dlui Louis IDE a încetat la 19 decembrie 2014.

(**) Validarea mandatului produce efecte din data de 14 octombrie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dlui Sander LOONES în locul dlui Johan VAN OVERTVELDT.

(***) Mandatul dnei Annemie NEYTS-UYTTEBROECK a încetat la 1 ianuarie 2015.

(****) Mandatul dnei Marianne THYSSEN a încetat la 1 noiembrie 2014.

(*****) Validarea mandatului produce efecte din data de 6 noiembrie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dlui Tom VANDENKENDELAERE în locul dnei Marianne THYSSEN.

(******) Mandatul dlui Johan VAN OVERTVELDT a încetat la 11 octombrie 2014.

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Bulgaria (17 deputați)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Mandatul dlui Tomislav DONCEV a încetat la 7 noiembrie 2014.

(**) Validarea mandatului produce efecte din data de 24 noiembrie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dlui Andrei NOVAKOV în locul dlui Tomislav DONCEV.

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Republica Cehă (21 de deputați)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Danemarca (13 deputați)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Germania (96 de deputați)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Estonia (6 deputați)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Mandatul dlui Andrus ANSIP a încetat la 1 noiembrie 2014.

(**) Validarea mandatului produce efecte din data de 3 noiembrie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dlui Urmas PAET în locul dlui Andrus ANSIP.

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Irlanda (11 deputați)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Grecia (21 de deputați)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Mandatul dlui Georgios KATROUGALOS a încetat la 27 ianuarie 2015.

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Spania (54 de deputați)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Mandatul dlui Miguel ARIAS CAÑETE a încetat la 1 noiembrie 2014.

(**) Validarea mandatului produce efecte din data de 20 noiembrie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dlui Enrique CALVET în locul dlui Francisco SOSA WAGNER.

(***) Validarea mandatului produce efecte din data de 15 iulie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dlui Javier COUSO PERMUY în locul dlui Willy MEYER.

(****) Validarea mandatului produce efecte din data de 11 septembrie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dnei Tania GONZÁLEZ PEÑAS în locul dlui Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.

(*****) Validarea mandatului produce efecte din data de 6 noiembrie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dlui Carlos ITURGAIZ în locul dlui Miguel ARIAS CAÑETE.

(******) Mandatul dlui Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO a încetat la 1 august 2014.

(*******) Mandatul dlui Willy MEYER a încetat la 10 iulie 2014.

(********) Mandatul dlui Francisco SOSA WAGNER a încetat la 20 octombrie 2014.

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Franța (74 de deputați)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Italia (73 de deputați)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Validarea mandatului produce efecte din data de 11 iulie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dlui Lorenzo FONTANA în locul dlui Flavio TOSI.

(**) Mandatul dnei Alessandra MORETTI a încetat la 2 februarie 2015.

(***) Mandatul dlui Flavio TOSI a încetat la 9 iulie 2014.

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Cipru (6 deputați)

CHRISTOFOROU Lefteris*

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*)Validarea mandatului produce efecte din data de 3 noiembrie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dlui Lefteris CHRISTOFOROU în locul dlui Christos STYLIANIDES.

(**) Mandatul dlui Christos STYLIANIDES a încetat la 1 noiembrie 2014.

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Letonia (8 deputați)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Mandatul dlui Valdis DOMBROVSKIS a încetat la 1 noiembrie 2014.

(**) Validarea mandatului produce efecte din data de 1 noiembrie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dnei Inese VAIDERE în locul dlui Valdis DOMBROVSKIS.

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Lituania (11 deputați)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Luxemburg (6 deputați)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Croația (11 deputați)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Ungaria (21 de deputați)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Malta (6 deputați)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Țările de Jos (26 de deputați)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Austria (18 deputați)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Polonia (51 de deputați)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Portugalia (21 de deputați)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

România (32 de deputați)

BOȘTINARU Victor

BUDA Daniel

BUȘOI Cristian Silviu

CREȚU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAȘCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian**

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Mandatul dnei Corina CREȚU a încetat la 1 noiembrie 2014.

(**) Validarea mandatului produce efecte din data de 1 noiembrie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dlui Emilian PAVEL în locul dnei Corina CREȚU.

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Slovenia (8 deputați)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Slovacia (13 deputați)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Finlanda (13 deputați)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Suedia (20 de deputați)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Validarea mandatului produce efecte din data de 8 octombrie 2014, dată la care autoritățile naționale competente au notificat alegerea dnei Linnéa ENGSTRÖM în locul dnei Isabella LÖVIN.

(**) Mandatul dnei Isabella LÖVIN a încetat la 3 octombrie 2014.

DEPUTAȚII ALEȘI ÎN PARLAMENT PE STATE MEMBRE

(1 iulie 2014)

Regatul Unit (73 de deputați)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Mandatul dlui Philip BRADBOURN a încetat la 20 decembrie 2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate