Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2165(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0013/2015

Predkladané texty :

A8-0013/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0028

Prijaté texty
PDF 348kWORD 151k
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg
Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Rozhodnutie
 Príloha

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca (2014/2165(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Akt z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu(1),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu(2), najmä na jeho článok 2 ods. 1 a článok 3 ods. 1,

–  so zreteľom na smernicu Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi(3),

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie zo 7. júla 2005 a z 30. apríla 2009(4),

–  so zreteľom na články 3, 4 a 11 rokovacieho poriadku a jeho prílohu I,

–  so zreteľom na oficiálne oznámenia príslušných orgánov členských štátov o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0013/2015),

A.  keďže článok 7 ods. 1 a 2 aktu z 20. septembra 1976 jasne stanovuje, ktoré funkcie sú nezlučiteľné s funkciou poslanca Európskeho parlamentu;

B.  keďže podľa článku 11 rokovacieho poriadku a jeho prílohy I sú poslanci povinní urobiť podrobné vyhlásenie o svojich profesijných činnostiach alebo iných platených funkciách alebo činnostiach;

C.  keďže všetky členské štáty oznámili Európskemu parlamentu mená zvolených kandidátov, ale niektoré z nich ešte nepredložili – alebo tak urobili s oneskorením – zoznamy náhradníkov, v poradí podľa výsledkov volieb, ako sa požaduje podľa článku 3 ods. 4 rokovacieho poriadku;

D.  keďže členské štáty v niektorých prípadoch poskytli čiastočné oznámenie o zvolených kandidátoch a ďalšie údaje predložili dodatočne;

E.  keďže v niektorých členských štátoch sa o námietkach proti voľbe niektorých poslancov Európskeho parlamentu rozhoduje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a keďže výsledkom týchto konaní by mohlo byť zrušenie voľby dotknutých poslancov;

F.  keďže podľa článku 12 aktu z 20. septembra 1976 je Európsky parlament povinný rozhodnúť prípadné spory týkajúce sa platnosti mandátu poslancov len v prípade, ak sa vzťahujú na porušenia ustanovení uvedeného aktu, nie však v prípade porušenia vnútroštátnych volebných predpisov, na ktoré tento akt odkazuje;

G.  keďže v záujme preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca v súlade s článkom 12 aktu z roku 1976 musí Európsky parlament zobrať na vedomie výsledky volieb oficiálne oznámené príslušnými orgánmi členských štátov bez možnosti voľného posúdenia tejto veci; keďže však toto ustanovenie nebráni Európskemu parlamentu podávať v prípade potreby správy o potenciálnych prípadoch nezlučiteľnosti vnútroštátnych volebných predpisov, na ktorých sú výsledky založené, a právnych predpisov EÚ;

H.  keďže štátni príslušníci niektorých členských štátov, ktorí žijú určitý čas v inej krajine, môžu byť zbavení práva voliť vo svojom domovskom členskom štáte (odobratie hlasovacieho práva); keďže v niektorých prípadoch to môže znamenať aj odobratie práva byť volený;

I.  keďže volebná komisia Spojeného kráľovstva informovala, že viacerí štátni príslušníci iných členských štátov s pobytom v Spojenom kráľovstve nemohli v posledných voľbách do Európskeho parlamentu uplatniť svoje právo voliť;

1.  s výhradou akýchkoľvek rozhodnutí príslušných orgánov členských štátov, v ktorých boli potvrdené výsledky volieb, vyhlasuje platnosť mandátu poslancov Európskeho parlamentu uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktorých zvolenie oznámili príslušné vnútroštátne orgány a ktorí predložili písomné vyhlásenia požadované v zmysle článku 7 ods. 1 a 2 aktu z 20. septembra 1976 a prílohy I k rokovaciemu poriadku;

2.  opätovne žiada príslušné vnútroštátne orgány, aby bezodkladne oznámili mená všetkých zvolených kandidátov a zároveň uviedli aj mená prípadných náhradníkov, v poradí podľa výsledkov volieb;

3.  vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby bez meškania ukončili posudzovanie sporov, ktoré im boli postúpené, a aby informovali Európsky parlament o výsledkoch;

4.  domnieva sa, že odobratie volebného práva sa rovná potrestaniu štátnych príslušníkov, ktorí využili právo voľného pohybu v rámci EÚ (článok 20 ods. 2 písm. a) ZFEÚ), odopretiu ich práva voliť a práva byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte ich pobytu (článok 20 ods. 2 písm. b) ZFEÚ) a porušeniu zásady priamych a všeobecných volieb (článok 14 ods. 3 ZEÚ a článok 1 ods. 3 aktu z roku 1976); zastáva názor, že odobratie volebného práva sa za žiadnych okolností nesmie vzťahovať na voľby do Európskeho parlamentu, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že žiadny členský štát neustanoví takú možnosť;

5.  vyzýva členské štáty, aby zjednodušili registračné formality týkajúce sa účasti štátnych príslušníkov iných členských štátov na voľbách do Európskeho parlamentu, či už ako voličov alebo ako kandidátov, najmä tým, že odstránia zbytočné administratívne prekážky, aby boli práva uvedené v článku 20 ods. 2 písm. a) a b) ZFEÚ účinné; žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby postupy členských štátov boli v súlade s právom EÚ;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Komisii a príslušným vnútroštátnym orgánom a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 5.
(2) Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 34.
(4) Rozsudok vo veci Le Pen/Parlament, C-208/03, EU:C:2005:429; a rozsudok vo veci Taliansko a Donnici/Parlament, C-393/07 a C-9/08, EU:C:2009:275.


PRÍLOHA

Zoznam poslancov Európskeho parlamentu, ktorých mandát je vyhlásený za platný

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Belgicko (21 poslancov)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Mandát Luisa IDEHO sa skončil 19. decembra 2014.

(**) Mandát platný s účinnosťou od 14. októbra 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Sandera LOONESA ako náhradníka za Johana VAN OVERTVELDTA.

(***) Mandát Annemie NEYTS-UYTTEBROECKOVEJ sa skončil 1. januára 2015.

(****) Mandát Marianne THYSSENOVEJ sa skončil 1. novembra 2014.

(*****) Mandát platný s účinnosťou od 6. novembra 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Toma VANDENKENDELAEREHO ako náhradníka za Marianne THYSSENOVÚ.

(******) Mandát Johana VAN OVERTVELDTA sa skončil 11. októbra 2014.

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Bulharsko (17 poslancov)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Mandát Tomislava DONCHEVA sa skončil 7. novembra 2014.

(**) Mandát platný s účinnosťou od 24. novembra 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Andreya NOVAKOVA ako náhradníka za Tomislava DONCHEVA.

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Česká republika (21 poslancov)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Dánsko (13 poslancov)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Nemecko (96 poslancov)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Estónsko (6 poslancov)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Mandát Andrusa ANSIPA sa skončil 1. novembra 2014.

(**) Mandát platný s účinnosťou od 3. novembra 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Urmasa PAETA ako náhradníka za Andrusa ANSIPA.

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Írsko (11 poslancov)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Grécko (21 poslancov)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Mandát Georgiosa KATROUGALOSA sa skončil 27. januára 2015.

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Španielsko (54 poslancov)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Mandát Miguela ARIASA CAÑETEHO sa skončil 1. novembra 2014.

(**) Mandát platný s účinnosťou od 20. novembra 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Enriqua CALVETA CHAMBONA ako náhradníka za Francisca SOSU WAGNERA.

(***) Mandát platný s účinnosťou od 15. júla 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Javiera COUSA PERMUYHO ako náhradníka za Willyho MEYERA.

(****) Mandát platný s účinnosťou od 11. septembra 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Tanie GONZÁLEZOVEJ PEÑASOVEJ ako náhradníčky za Carlosa JIMÉNEZA VILLAREJA.

(*****) Mandát platný s účinnosťou od 6. novembra 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Carlosa ITURGAIZA ako náhradníka za Miguela ARIASA CAÑETEHO.

(******) Mandát Carlosa JIMÉNEZA VILLAREJA sa skončil 1. augusta 2014.

(*******) Mandát Willyho MEYERA sa skončil 10. júla 2014.

(********) Mandát Francisca SOSU WAGNERA sa skončil 20. októbra 2014.

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Francúzsko (74 poslancov)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Taliansko (73 poslancov)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Mandát platný s účinnosťou od 11. júla 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Lorenza FONTANU ako náhradníka za Flavia TOSIHO.

(**) Mandát Alessandry MORETTIOVEJ sa skončil 2. februára 2015.

(***) Mandát Flavia TOSIHO sa skončil 9. júla 2014.

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Cyprus (6 poslancov)

CHRISTOFOROU Lefteris*

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*) Mandát platný s účinnosťou od 3. novembra 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Lefterisa CHRISTOFOROUA ako náhradníka za Christosa STYLIANIDESA.

(**) Mandát Christosa STYLIANIDESA sa skončil 1. novembra 2014.

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Lotyšsko (8 poslancov)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Mandát Valdisa DOMBROVSKISA sa skončil 1. novembra 2014.

(**) Mandát platný s účinnosťou od 1. novembra 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Inese VAIDEREOVEJ ako náhradnčky za Valdisa DOMBROVSKISA.

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Litva (11 poslancov)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Luxembursko (6 poslancov)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Chorvátsko (11 poslancov)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Maďarsko (21 poslancov)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Malta (6 poslancov)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Holandsko (26 poslancov)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Rakúsko (18 poslancov)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Poľsko (51 poslancov)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Portugalsko (21 poslancov)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Rumunsko (32 poslancov)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian**

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Mandát Coriny CREȚUOVEJ sa skončil 1. novembra 2014.

(**) Mandát platný s účinnosťou od 1. novembra 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Emiliana PAVELA ako náhradníka za Corinu CREŢUOVÚ.

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Slovinsko (8 poslancov)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Slovensko (13 poslancov)

CSÁKY Pál

FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Fínsko (13 poslancov)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Švédsko (20 poslancov)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Mandát platný s účinnosťou od 8. októbra 2014, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Linnéy ENGSTRÖMOVEJ ako náhradníčky za Isabellu LÖVINOVÚ.

(**) Mandát Isabelly LÖVINOVEJ sa skončil 3. októbra 2014.

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

(1. júla 2014)

Spojené kráľovstvo (73 poslancov)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(gróf) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Mandát Philipa BRADBOURNA sa skončil 20. decembra 2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia