Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0218(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0001/2015

Indgivne tekster :

A8-0001/2015

Forhandlinger :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0029

Vedtagne tekster
PDF 212kWORD 51k
Onsdag den 11. februar 2015 - Strasbourg
Grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser ***I
P8_TA(2015)0029A8-0001/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. februar 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0476),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, litra c, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0113/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 15. oktober 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0001/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 12 af 15.1.2015, s. 115.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2015 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/... om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser
P8_TC1-COD(2014)0218

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2015/413).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik