Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0238(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0010/2015

Внесени текстове :

A8-0010/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0030

Приети текстове
PDF 428kWORD 52k
Сряда, 11 февруари 2015 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Република Сенегал ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него (12812/2014 — C8-0276/2014 — 2014/0238(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12812/2014),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (12830/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0276/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на Комисията по рибно стопанство и становищата на Комисията по развитие и на Комисията по бюджети (A8‑0010/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Призовава Комисията да предаде на Парламента протокола и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 7 от споразумението, както и многогодишната секторна програма, посочена в член 4 от новия протокол;

3.  Призовава Комисията да улесни участието на представители на Парламента като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет;

4.  Призовава Комисията да изпрати на Парламента и Съвета, преди изтичането на настоящото споразумение и при започването на преговорите за ново споразумение, подробна информация под формата на последващ доклад за разходите и ползите от споразумението;

5.  Призовава Комисията да изпраща на Парламента годишни доклади относно прилагането на споразумението, по-специално по отношение на многогодишната програма, посочена в член 4 от протокола за прилагането към споразумението, които да съдържат подробни данни относно начина, по който се използват предоставените по силата на споразумението средства;

6.  Призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента в рамките на съответните си правомощия своевременна и изчерпателна информация на всички етапи на процедурите, свързани с протокола и неговото подновяване съгласно член 13, параграф 2 от Договора за ЕС и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС;

7.   Призовава Комисията да се съсредоточи по-специално върху насърчаването на местното управление и отчетност, както и да улесни предоставянето на необходимата информация на всички местни участници, заинтересовани от споразумението и неговото прилагане;

8.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сенегал.

Правна информация - Политика за поверителност