Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0238(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0010/2015

Esitatud tekstid :

A8-0010/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0030

Vastuvõetud tekstid
PDF 201kWORD 47k
Kolmapäev, 11. veebruar 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
ELi ja Senegali vaheline säästva kalanduse partnerlusleping ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vaheline säästva kalanduse partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12812/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelist säästva kalanduse partnerluslepingu projekti (12830/2014),

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ning artikli 218 lõikele 7 (C8-0276/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust ning arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A8-0010/2015),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  palub komisjonil edastada Euroopa Parlamendile lepingu artiklis 7 ette nähtud ühiskomitee koosolekute protokollid ja järeldused, samuti uue protokolli artiklis 4 osutatud mitmeaastane valdkondlik programm;

3.  palub komisjonil võimaldada Euroopa Parlamendi esindajatel osaleda ühiskomitee koosolekutel vaatlejatena;

4.  palub komisjonil saata parlamendile ja nõukogule enne praeguse lepingu kehtivuse lõppemist ning tulevase lepingu üle peetavate läbirääkimiste algust järelhindamise aruandega üksikasjalik teave lepinguga kaasnevate kulude ja kasu kohta;

5.  kutsub komisjoni üles esitama parlamendile igal aastal aruande lepingu rakendamise kohta, milles eelkõige käsitletaks lepingu rakendamise protokolli artiklis 4 nimetatud mitmeaastast programmi ning esitataks üksikasjalik teave lepingu alusel eraldatud vahendite kasutamise kohta;

6.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles oma vastavate volituste piires Euroopa Parlamenti viivitamata ja ammendavalt teavitama protokolli ja selle uuendamisega seotud menetluste kõigil etappidel vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikele 2 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10;

7.   palub komisjonil keskenduda eelkõige kohalikule juhtimisele ja vastutusele ning edendada nõuetekohase teabe edastamist kõikidele lepingust ja selle rakendamisest huvitatud kohalikele osalistele;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Senegali Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika