Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0238(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0010/2015

Predkladané texty :

A8-0010/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0030

Prijaté texty
PDF 217kWORD 51k
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi EÚ a Senegalskou republikou ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou a jej vykonávacieho protokolu v mene Európskej únie (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12812/2014),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou (12830/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0276/2014),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A8-0010/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  vyzýva Komisiu, aby postúpila Európskemu parlamentu zápisnice a závery zo schôdzí spoločného výboru uvedeného v článku 7 dohody, ako aj viacročný sektorový program uvedený v článku 4 nového protokolu;

3.  vyzýva Komisiu, aby umožnila účasť zástupcov Európskeho parlamentu ako pozorovateľov na schôdzach spoločného výboru;

4.  vyzýva Komisiu, aby pred uplynutím platnosti tejto dohody a po začatí rokovania o budúcej dohode zaslala Európskemu parlamentu a Rade podrobné informácie vo forme správy ex-post o nákladoch a výhodách dohody;

5.  vyzýva Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu ročné správy o vykonávaní dohody, najmä pokiaľ ide o viacročný program uvedený v článku 4 vykonávacieho protokolu k dohode, rovnako ako aj podrobný opis spôsobu použitia prostriedkov poskytnutých na základe tejto dohody;

6.  vyzýva Komisiu a Radu, aby konajúc v medziach svojich príslušných právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa protokolu a jeho obnovenia podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

7.   vyzýva Komisiu, aby sa zamerala najmä na podporu miestnej správy a zodpovednosti, a aby uľahčila poskytovanie dostatočných informácií všetkým miestnym subjektom, ktoré majú záujem na dohode a jej vykonávaní;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Senegalskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia