Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2997(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0098/2015

Předložené texty :

B8-0098/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0031

Přijaté texty
PDF 314kWORD 73k
Středa, 11. února 2015 - Štrasburk Konečné znění
Zpráva Senátu USA o používání mučení ze strany CIA
P8_TA(2015)0031B8-0098/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na články 2, 3, 4, 6, 7 a 21 této smlouvy,

—  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 1, 2, 3, 4, 18 a 19,

—  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a její protokoly,

—  s ohledem na příslušné nástroje OSN v oblasti lidských práv, zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984 a její příslušné protokoly a na Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením ze dne 20. prosince 2006,

—  s ohledem na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva v případech Al-Náširí v. Polsko, Abú Zubajdá v. Litva, Husajn (Abú Zubajdá) v. Polsko, El-Masrí v. Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Nasr a Ghálí v. Itálie a Al-Náširí v. Rumunsko,

—  s ohledem na rozsudek italského soudu, který odsoudil k trestu odnětí svobody v nepřítomnosti 22 agentů CIA, jednoho pilota Air Force a dva italské agenty kvůli jejich úloze při únosu milánského imáma Abú Omára v roce 2003,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006 o domnělém využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů, podle průběžného výsledku práce dočasného výboru(1),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2007 o údajném využívání evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů(2),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2012 o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích: navazující zpráva výboru Evropského parlamentu TDIP(3),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2013 o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích(4),

—  s ohledem na studii zvláštního výboru senátu USA pro zpravodajství (SSCI) zaměřenou na program agentury CIA pro zadržování a vyslýchání a na skutečnost, že tato agentura v letech 2001 až 2006 používala různé způsoby mučení vězňů,

—  s ohledem na svá usnesení o Guantánamu, z nichž poslední ze dne 23. května 2013 má název Guantánamo – hladovka vězňů(5),

—  s ohledem na závěry Rady ohledně základních práv a právního státu a na zprávu Komise z roku 2013 o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie (Lucemburk, 5. a 6. června 2014),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012)(6),

—  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ ze dne 11. března 2014 (COM(2014)0158),

—  s ohledem na zprávu Komise o boji proti korupci v EU ze dne 3. února 2014 (COM(2014)0038),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2014 o programu agentury NSA (USA) pro sledování, subjektech členských států pro sledování a dopadech na základní práva občanů EU a na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí(7),

—  s ohledem na směrnici 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV,

—  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dodržování základních práv a právního státu je zásadním prvkem protiteroristických politik;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně odsoudil program CIA pro tajné zadržování a mimořádné vydávání osob, který vedl k četnému porušování lidských práv, včetně mučení a jiného nelidského nebo ponižujícího zacházení, únosů, tajného zadržování, zadržování bez soudního řízení a porušování zásady nenavracení;

C.  vzhledem k tomu, že i na politiky v oblasti vnitrostátní bezpečnosti a boje proti terorismu se přes jejich specifickou povahu vztahuje zásada odpovědnosti a že není možné, aby k porušování mezinárodního práva a lidských práv docházelo beztrestně;

D.  vzhledem k tomu, že určení odpovědnosti za mimořádné vydávání osob, únosy, nelegální tajné zadržování a mučení je nezbytné, aby bylo možné účinně chránit a podporovat lidská práva ve vnitřních i vnějších politikách EU a zajistit legitimní a účinné bezpečnostní politiky založené na právním státě;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzýval k úplnému vyšetření spolupráce členských států EU s programem CIA pro tajné zadržování a mimořádné vydávání osob;

F.  vzhledem k tomu, že bývalý Parlament ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 10. října 2013 vyzval stávající Parlament, aby i nadále plnil a prováděl mandát poskytnutý dočasným výborem pro domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů, a následně zajistil, aby jeho doporučení byla plněna, aby zkoumal případné nově zjištěné skutečnosti a aby plně využíval a rozvíjel své vyšetřovací pravomoci;

G.  vzhledem k tomu, že zpráva zvláštního výboru Senátu USA pro zpravodajství odhaluje nové skutečnosti, které posilují tvrzení, že se na programu CIA pro tajné zadržování a mimořádné vydávání osob podílela řada členských států EU, jejich orgánů, úředníků a agentů jejich bezpečnostních a zpravodajských služeb, někdy na základě korupce, kdy jim CIA výměnou za jejich spolupráci poskytovala významné finanční prostředky;

H.  vzhledem k tomu, že zpráva zvláštního výboru Senátu USA pro zpravodajství vyvrací tvrzení CIA, že díky mučení byly získány informace, které by nemohly být zjištěny prostřednictvím tradičních a nenásilných vyšetřovacích postupů;

I.  vzhledem k tomu, že před vrchním soudem (Audiencia Nacional) Španělského království probíhá trestní řízení týkající se mučení na vojenské základně v zátoce Guantánamo (věc č. 150/09 projednávaná centrálním vyšetřovacím soudem č. 5 (Juzgado Central n. 5));

J.  vzhledem k tomu, že se prezident USA Barack Obama zavázal, že do ledna 2010 uzavře věznici v zátoce Guantánamo, v níž je zadržováno 122 osob, aniž by proti nim trestní soud vznesl formální obvinění, včetně 54 osob, u nichž bylo oficiálně rozhodnuto o propuštění;

K.  vzhledem k tomu, že pomoc členských států EU při přesídlování některých vězňů z guantánamského vězení byla dosud pomalá a omezená;

1.  vítá rozhodnutí zvláštního výboru Senátu USA pro zpravodajství zveřejnit souhrn své zprávy o programu agentury CIA pro zadržování a vyslýchání; zasazuje se o zveřejnění zprávy v plném znění, bez nadměrných a zbytečných redakčních zásahů;

2.  vyjadřuje hluboké odsouzení děsivých metod výslechu, které byly pro tyto nelegální protiteroristické operace charakteristické; zdůrazňuje klíčový závěr Senátu USA, že násilné metody používané CIA nevedly ke získání zpravodajských informací, které by zabránily dalším teroristickým útokům; znovu opakuje, že zcela odsuzuje mučení;

3.  domnívá se, že klima beztrestnosti týkající se programu CIA umožnilo další porušování základních práv, jak to následně dokázaly programy pro masové sledování Národní bezpečnostní agentury USA a tajných služeb různých členských států EU;

4.  vyzývá USA, aby vyšetřily a stíhaly četná porušení lidských práv, k nimž došlo v rámci programů CIA pro vydávání a tajné zadržování osob, a aby spolupracovaly s členskými státy EU, pokud jde o všechny žádosti o informace, vydání nebo opravné prostředky pro oběti v souvislosti s programem CIA;

5.  znovu vyzývá členské státy, aby vyšetřily tvrzení, že na jejich území existovaly tajné věznice, kde byli zadržováni lidé v rámci programu CIA, a aby trestně stíhaly osoby, jež byly do těchto operací zapojeny, a zohlednily přitom všechny nově zjištěné důkazy;

6.  žádá členské státy, aby plně prošetřily nedávná tvrzení o tom, že k nezákonnému vydávání, zadržování a mučení osob docházelo na jejich území, a aby odpovědné osoby stíhaly;

7.  vyjadřuje obavy ohledně překážek, s nimiž se potýkají vnitrostátní parlamentní a soudní šetření zaměřená na zapojení některých členských států do programu CIA, zneužívání státního tajemství a neoprávněnou klasifikaci dokumentů, jež vedou k ukončování trestních stíhání a de facto k beztrestnosti pachatelů, kteří mají porušování lidských práv na svědomí;

8.  vyzývá k bezodkladnému zveřejnění výsledků šetření, která probíhají v souvislosti se zapojením členských států do programu CIA, zejména Chilcotova vyšetřování;

9.  vyzývá k přijetí vnitřní strategie EU pro základní práva a žádá Komisi, aby navrhla přijetí takovéto strategie a souvisejícího akčního plánu;

10.  pověřuje svůj Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby spolu s Výborem pro zahraniční věci a zejména s podvýborem pro lidská práva obnovil vyšetřování „údajného převozu a nezákonného zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích“ a aby do roka podal plenárnímu zasedání zprávu založenou na tom, že:

   naváže na doporučení uvedená v jeho výše uvedeném usnesení ze dne 11. září 2012 o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích: navazující zpráva výboru Evropského parlamentu TDIP;
   usnadní a podpoří vzájemnou právní pomoc a soudní spolupráci mezi vyšetřujícími orgány v souladu s lidskými právy a spolupráci mezi právníky zapojenými do práce na přijetí odpovědnosti v členských státech;
   uspořádá slyšení se zapojením vnitrostátních parlamentů a právníků, aby vyhodnotili všechna minulá i probíhající parlamentní a soudní šetření;
   uspořádá parlamentní vyšetřovací misi do těch členských států EU, v nichž údajně existovaly tajné věznice CIA, a zapojí do této mise všechny zainteresované politické skupiny;
   shromáždí všechny relevantní informace a důkazy o možných úplatcích a dalších korupčních krocích spojených s programem CIA;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 303 E, 13.12.2006, s. 833.
(2) Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 309.
(3) Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 1.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0418.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2013)0231.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2014)0173.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2014)0230.

Právní upozornění - Ochrana soukromí