Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2997(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0098/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0098/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0031

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 457kWORD 75k
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο
Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA
P8_TA(2015)0031B8-0098/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2014/2997(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 21,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 18 και 19 αυτού,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές πράξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966, τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της 10ης Δεκεμβρίου 1984 και τα σχετικά πρωτόκολλα αυτής, καθώς και τη διεθνή σύμβαση σχετικά με την προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση της 20ής Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις υποθέσεις al-Nashiri κατά Πολωνίας, Abu Zubaydah κατά Λιθουανίας, Husayn (Abu Zubaydah) κατά Πολωνίας, El-Masri κατά κατά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Nasr και Ghali κατά Ιταλίας, και al-Nashiri κατά Ρουμανίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ιταλικού Δικαστηρίου που βρήκε ένοχους και καταδίκασε ερήμην σε ποινές φυλάκισης 22 πράκτορες της CIA, έναν πιλότο της Air Force και δύο Ιταλούς πράκτορες για τον ρόλο τους κατά την απαγωγή του Ιμάμη του Μιλάνου, Abu Omar, το 2003,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, το οποίο εγκρίθηκε στο ενδιάμεσο των εργασιών της προσωρινής επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών εκ μέρους της CIA για τη μεταφορά και παράνομη κράτηση κρατουμένων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής TDIP του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA(4),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Ειδικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών (SSCI) σχετικά με το Πρόγραμμα Κρατήσεων και Ανακρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) και την εκ μέρους της χρήση διάφορων μορφών βασανιστηρίων σε κρατουμένους μεταξύ του 2001 και του 2006,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με το Γκουαντάναμο, με πιο πρόσφατο εκείνο της 23ης Μαΐου 2013·σχετικά με το Γκουαντάναμο: απεργία πείνας των κρατουμένων(5),

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής του 2013 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο, 5 και 6 Ιουνίου 2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012)(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για το κράτος δικαίου» της 11ης Μαρτίου 2014 (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση της Ένωσης κατά της διαφθοράς» της 3ης Φεβρουαρίου 2014 (COM (2014)0038),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου αποτελεί ουσιαστική παράμετρο για την επιτυχία των πολιτικών πάταξης της τρομοκρατίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη καταδικάσει το πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA, το οποίο οδήγησε σε πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βασανιστηρίων και άλλης απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, απαγωγών, μυστικών κρατήσεων, κρατήσεων χωρίς δίκη και παραβιάσεων της αρχής της μη επαναπροώθησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, οι πολιτικές εθνικής ασφάλειας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν εξαιρούνται από την αρχή της λογοδοσίας και ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ατιμωρησία για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία για έκτακτες παραδόσεις, απαγωγές, παράνομες μυστικές κρατήσεις και βασανιστήρια έχει κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου να προστατεύονται και να προωθούνται αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και να εξασφαλίζονται νόμιμες και αποτελεσματικές πολιτικές ασφάλειας με βάση το κράτος δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη ζητήσει πλήρεις έρευνες σχετικά με τη συνεργασία κρατών μελών της ΕΕ με το πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προηγούμενο Κοινοβούλιο, στο προαναφερόμενο ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013, κάλεσε το παρόν Κοινοβούλιο να συνεχίσει να εκπληρώνει και να υλοποιεί την εντολή που δόθηκε από την Προσωρινή Επιτροπή για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών από την CIA για τη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων και κατά συνέπεια να εξασφαλίσει ότι δόθηκε συνέχεια στις συστάσεις της, να εξετάσει νέα στοιχεία που ενδεχομένως θα ανακύψουν και να αξιοποιήσει πλήρως και να αναπτύξει τα δικαιώματα έρευνάς του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις υπηρεσίες πληροφοριών αποκαλύπτει νέα στοιχεία τα οποία ενισχύουν τις καταγγελίες ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, οι αρχές τους και αξιωματούχοι και πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών τους ήταν συνένοχοι στο πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA, ορισμένες φορές ως αποτέλεσμα διαφθοράς λόγω της προσφοράς σημαντικών χρηματικών ποσών από τη CIA ως αντάλλαγμα της συνεργασίας τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις υπηρεσίες πληροφοριών καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της CIA ότι με τα βασανιστήρια αποκαλύφθηκαν πληροφορίες οι οποίες δεν θα ήταν δυνατό να συγκεντρωθούν με παραδοσιακές, μη βίαιες τεχνικές ανάκρισης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανοικτή ποινική υπόθεση (αριθ. 150/09, ενώπιον του Κεντρικού Δικαστηρίου αριθ. 5 (Juzgado Central No 5)) σχετικά με βασανιστήρια που συνέβησαν στη Ναυτική Βάση του Γκουαντάναμο, βρίσκεται υπό εξέλιξη στο Εθνικό Δικαστήριο (Audiencia Nacional) του Βασιλείου της Ισπανίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama δεσμεύτηκε να κλείσει την εγκατάσταση κράτησης του Guantánamo έως τον Ιανουάριο του 2010, μια εγκατάσταση στην οποία βρίσκονται 122 κρατούμενοι χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες από δικαστήριο, μεταξύ των οποίων και 54 οι οποίοι επίσημα έχουν κριθεί αποφυλακιστέοι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια των κρατών μελών της ΕΕ στην επανεγκατάσταση ορισμένων από τους κρατουμένους του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο ήταν βραδεία και περιορισμένη·

1.  χαιρετίζει την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις υπηρεσίες πληροφοριών να δημοσιεύσει τη περίληψη της έκθεσής της σχετικά με το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών· ενθαρρύνει τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της έκθεσης, χωρίς υπερβολική και περιττή εργασία επιμέλειας·

2.  εκφράζει την κατηγορηματική καταδίκη των ανατριχιαστικών πρακτικών ανάκρισης που χαρακτήρισαν αυτές τις παράνομες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις· υπογραμμίζει το θεμελιώδες συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η Γερουσία των ΗΠΑ, ότι οι βίαιες μέθοδοι που εφαρμόστηκαν από τη CIA δεν κατόρθωσαν να αποσπάσουν πληροφορίες που απέτρεψαν περαιτέρω τρομοκρατικές επιθέσεις· υπενθυμίζει την απόλυτη καταδίκη του στα βασανιστήρια·

3.  θεωρεί ότι το κλίμα ατιμωρησίας σχετικά με το πρόγραμμα της CIA έχει επιτρέψει τη συνέχιση των παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αποκαλύπτεται περαιτέρω από τα προγράμματα μαζικής επιτήρησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και μυστικών υπηρεσιών διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ·

4.  καλεί τις ΗΠΑ να ερευνήσουν και να απαγγείλουν διώξεις για τις πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι απόρροια των προγραμμάτων παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της CIA και να συνεργαστούν με όλα τα αιτήματα κρατών μελών της ΕΕ για πληροφορίες, έκδοση προσώπων ή αποτελεσματικά επανορθωτικά μέτρα για τα θύματα σε σχέση με το πρόγραμμα της CIA·

5.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις καταγγελίες ότι υπήρχαν στην επικράτειά τους μυστικές φυλακές στις οποίες κρατούνταν άτομα στο πλαίσιο του προγράμματος της CIA και να απαγγείλουν διώξεις εναντίον όσων εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στο φως·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν πλήρως πρόσφατες καταγγελίες ότι έλαβαν χώρα στην επικράτειά τους παράνομες παραδόσεις, κρατήσεις και βασανιστήρια και να ασκήσουν δίωξη κατά των υπεύθυνων·

7.  εκφράζει την ανησυχία του σε σχέση με τα εμπόδια που συναντούν οι εθνικές κοινοβουλευτικές και δικαστικές έρευνες σε σχέση με τη συμμετοχή ορισμένων κρατών μελών στο πρόγραμμα της CIA, την κατάχρηση του κρατικού απορρήτου και την αδικαιολόγητη διαβάθμιση εγγράφων, που έχουν ως αποτέλεσμα τον τερματισμό ποινικών διαδικασιών και οδηγούν στην ντε φάκτο ατιμωρησία των δραστών των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  ζητεί να δημοσιευθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τα πορίσματα των υφιστάμενων ερευνών σχετικά με την εμπλοκή κρατών μελών στο πρόγραμμα της CIA, και ιδίως της έρευνας Chilcot·

9.  ζητεί την υιοθέτηση μιας εσωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα και καλεί την Επιτροπή να προτείνει την υιοθέτηση μιας στρατηγικής και ενός συναφούς προγράμματος δράσης·

10.  αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεών του σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ιδίως την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να συνεχίσουν τις έρευνες σχετικά με «την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA» και να υποβάλουν έκθεση εντός έτους στην ολομέλεια, στην οποία:

   θα δίνεται συνέχεια των συστάσεων στο προαναφερόμενο ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής TDIP του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
   θα διευκολύνεται και υποστηρίζεται η αμοιβαία δικαστική συνδρομή και δικαστική συνεργασία μεταξύ ερευνητικών αρχών, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συνεργασία μεταξύ των δικηγόρων που συμμετέχουν στο έργο της λογοδοσίας στα κράτη μέλη·
   θα διοργανώνεται ακρόαση με συμμετοχή εθνικών κοινοβουλίων και λειτουργών της δικαιοσύνης για απολογισμό όλων των παρελθουσών και υπό εξέλιξη κοινοβουλευτικών και δικαστικών ερευνών·
   θα διοργανώνεται κοινοβουλευτική εξεταστική αποστολή με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πολιτικών ομάδων στα κράτη μέλη της ΕΕ όπου καταγγέλλεται ότι υπήρξαν μυστικοί τόποι κρατήσεων της CIA·
   θα συγκεντρώνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενες δωροδοκίες ή άλλες πράξεις διαφθοράς που συνδέονται με το πρόγραμμα της CIA·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 833.
(2) ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 309.
(3) ΕΕ C 353 E, 3.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0418.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0231.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου