Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2530(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0122/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/02/2015 - 9.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0032

Hyväksytyt tekstit
PDF 151kWORD 70k
Keskiviikko 11. helmikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Terrorismin vastaiset toimet
P8_TA(2015)0032RC-B8-0122/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. helmikuuta 2015 terrorismin vastaisista toimista (2015/2530(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 6, 7 ja 21 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ja 88 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 6, 7 ja 8 artiklan, 10 artiklan 1 kohdan sekä 11, 12, 21, 47–50, 52 ja 53 artiklan,

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Viimeinen kertomus vuosien 2010–2014 sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanosta” (COM(2014)0365),

–  ottaa huomioon EU:n terrorismitilannetta ja -suuntauksia vuonna 2014 käsittelevän Europolin raportin (Terrorism Situation and Trend Report – TE-SAT),

–  ottaa huomioon 24. syyskuuta 2014 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman terroritekojen aiheuttamista uhista kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle (päätöslauselma 2178(2014)),

–  ottaa huomioon neuvoston 25. helmikuuta 2010 hyväksymän EU:n sisäisen turvallisuuden strategian,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n terrorisminvastaisesta politiikasta: tärkeimmät saavutukset ja tulevaisuuden haasteet(1),

–  ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2009 neuvostolle esittämänsä suosituksen alkuperään ja rotuun perustuvan profiloinnin ongelmasta terrorismin torjunnan, lainvalvonnan, maahanmuuton sekä tulli- ja rajavalvonnan yhteydessä(2),

–  ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman toisesta kertomuksesta EU:n sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanosta(3),

–  ottaa huomioon Europolin vuonna 2014 tekemän internetiä hyödyntävää järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan uhkakuva-arvion (Internet Facilitated Organised Crime Threat Assessment, iOCTA),

–  ottaa huomioon Europolin laatiman EU:n vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhkakuva-arvion (SOCTA) 2013,

–  ottaa huomioon 28. tammikuuta 2015 pidetyssä täysistunnossa käymänsä keskustelun terrorisminvastaisista toimista,

–  ottaa huomioon Riiassa 29. ja 30. tammikuuta 2015 pidetyn oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisen kokouksen,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman uudistetusta Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta(4),

–  ottaa huomioon 11. tammikuuta 2015 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisessa kokouksessa hyväksytyn julkilausuman,

–  ottaa huomioon 9. lokakuuta 2014 ja 5. joulukuuta 2014 pidetyissä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisissa kokouksissa hyväksytyt päätelmät,

–  ottaa huomioon 24. marraskuuta 2014 kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle esitetyn EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin raportin (15799/14),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 julkistetun komission työohjelman 2015 (COM(2014)0910),

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen: EU:n toimien tehostaminen” (COM(2013)0941),

–  ottaa huomioon 29 artiklan mukaisen tietosuojaryhmän lausunnon 01/2014 tarpeellisuus- ja suhteellisuuskäsitteiden soveltamisesta sekä tietosuojasta lainvalvonta-alalla,

–  ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2014 annetun unionin tuomioistuimen tuomion yhdistetyissä asioissa C-293/12 ja C-594/12 (Digital Rights Ireland ja Seitlinger ym.) sekä parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnon kyseisen tuomion tulkinnasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  katsoo, että terrorismi ja väkivaltaiset ääriliikkeet ovat suurimpia uhkia turvallisuudellemme ja vapauksillemme;

B.  toteaa, että Pariisin äskettäisen traagiset tapahtumat muistuttavat, että Euroopan unioniin kohdistuu jatkuva ja kehittyvä terrorismin uhka ja se on kuluneen vuosikymmenen aikana koskettanut vakavasti useita jäsenvaltioita iskuina, jotka ovat kohdistuneet paitsi ihmisiin, myös unionin perustan muodostaviin arvoihin ja vapauksiin;

C.  toteaa, että turvallisuus on yksi EU:n perusoikeuskirjan takaamista oikeuksista, mutta perusoikeudet, kansalaisvapaudet ja suhteellisuus ovat keskeinen osa terrorismin onnistunutta torjuntaa;

D.  katsoo, että terrorismin torjuntastrategioissa olisi tukeuduttava monitahoiseen menettelyyn, jolla pyritään paitsi suoraan estämään iskut EU:n alueella myös ottamaan huomioon tarve käsitellä terrorismin perussyitä; ottaa huomioon, että terrorismi on globaali uhka, johon on puututtava paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla, jotta voidaan vahvistaa kansalaisten turvallisuutta, puolustaa vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien kaltaisia perusarvoja ja varmistaa kansainvälisen oikeuden noudattaminen;

E.  ottaa huomioon, että lukuisat Euroopassa 11. syyskuuta 2001 jälkeen tehdyt vakavat terrori-iskut, joista viimeisin tehtiin tämän vuoden tammikuussa, ovat horjuttaneet merkittävästi EU:n kansalaisten ja asukkaiden turvallisuuden tunnetta; ottaa huomioon, että Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut ratkaisevasti viime vuosina, mikä johtuu uusista konflikteista ja poliittisista mullistuksista EU:n välittömässä läheisyydessä, uusien tekniikoiden nopeasta kehittymisestä sekä radikalisoitumisen huolestuttavasta lisääntymisestä, joka johtaa väkivaltaan ja terrorismiin sekä EU:ssa että sen naapurimaissa;

F.  toteaa, että terroristipropagandan levittämistä helpottaa internetin ja sosiaalisen median käyttö; ottaa huomioon, että kyberterrorismi antaa terroristiryhmille mahdollisuuden verkostoitua ja luoda yhteyksiä ilman rajojen muodostamia fyysisiä esteitä ja vähentää siten tarvetta perustaa tukikohtia tai turvapaikkoja eri maihin;

G.  ottaa huomioon, että EU:ssa vakavan ja kasvavan uhan muodostavat ”EU:n vierastaistelijat”, jotka matkustavat omasta asuinmaastaan tai maasta, jonka kansalaisia he ovat, muualle tarkoituksenaan toteuttaa, suunnitella tai valmistella terroritekoja tai antaa tai saada terroristikoulutusta, mikä voi tapahtua myös aseellisten selkkausten yhteydessä; toteaa, että arviolta 3 500–5 000 EU:n kansalaista on lähtenyt kotimaistaan ryhtyäkseen vierastaistelijaksi sodan ja väkivallan leimahdettua Syyriassa, Irakissa ja Libyassa, mikä merkitsee valtavaa haastetta EU:n kansalaisten turvallisuudelle;

1.  tuomitsee jyrkästi Pariisissa tehdyt hirmuteot; ilmaisee syvän myötätuntonsa Ranskan kansalle ja uhrien perheille ja korostaa yhtenäisyyttään terrorismin ja demokraattisiin arvoihimme ja vapauksiimme kohdistuvan hyökkäyksen torjumisessa koko maailmassa;

2.  tuomitsee voimakkaasti ja ehdottomasti kaiken terrorismin, terrorismin edistämisen, terrorismiin osallistuvien henkilöiden ihannoinnin sekä väkivaltaisten ääri-ideologioiden puolesta puhumisen riippumatta siitä, missä päin maailmaa ne esiintyvät tai missä niitä puolustetaan; korostaa, että ilman turvallisuutta ei ole vapautta ja ilman vapautta ei ole turvallisuutta;

3.  panee huolestuneena merkille, että konfliktialueille lähtee entistä enemmän terroristijärjestöihin pyrkiviä unionin kansalaisia, jotka tämän jälkeen palaavat EU:n alueelle, mistä aiheutuu uhkia EU:n sisäiselle turvallisuudelle; pyytää komissiota ehdottamaan ”EU:n vierastaistelijoiden” selkeää ja yhteistä määritelmää oikeusvarmuuden parantamiseksi;

4.  korostaa tarvetta toteuttaa aiempaa kohdistetumpia toimia, jotta terroristijärjestöjen taistelijoihin liittymiseksi ulkomaille matkustavia EU:n kansalaisia koskevaan ongelmaan voidaan puuttua; toteaa, että vaikka joissakin tapauksissa voidaan ryhtyä syytetoimiin, väkivaltaiseen ekstremismiin johtavan radikalisoitumisen ehkäisemiseksi, eurooppalaisten ja muiden ulkomaisten taistelijoiden matkaan lähtemisen vaikeuttamiseksi ja Eurooppaan palaavien taistelijoiden vastaanottamiseksi olisi sovellettava muita toimia; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kehittämään parhaita käytäntöjä, jotka perustuvat tässä suhteessa toimiviksi osoittautuneita strategioita, toimintasuunnitelmia ja ohjelmia käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden käytäntöihin;

Terrorismin ja väkivaltaiseen ekstremismiin johtavan radikalisoitumisen perussyiden torjunta

5.  korostaa, että ”vierastaistelijoiden” ja muun terrorismin aiheuttama uhka edellyttää monikerroksiseen lähestymistapaan perustuvaa terrorismin vastaista strategiaa, jossa käsitellään kattavasti väkivaltaiseen ekstremismiin johtavan radikalisoitumisen syitä ja esimerkiksi sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden kehittämistä sekä poliittista ja uskonnollista suvaitsevaisuutta ja gettoutumisen torjumista, analysoidaan verkossa tapahtuvaa terroritekoihin yllyttämistä ja toteutetaan vastatoimia, estetään matkat, joiden tarkoituksena on terroristijärjestöön liittyminen, estetään aseellisiin konflikteihin rekrytointi ja osallistuminen, keskeytetään terroristijärjestöjen ja henkilöiden, jotka aikovat liittyä niihin, rahoituksen saanti sekä varmistetaan tarvittaessa päättäväinen syytteeseenpano ja annetaan lainvalvontaviranomaisille asianmukaiset välineet, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen;

6.  kehottaa jäsenvaltioita investoimaan politiikkaan, jolla puututaan radikalisoitumisen perussyihin esimerkiksi koulutusohjelmilla, edistämällä integraatiota, sosiaalista osallisuutta, vuoropuhelua, osallistumista, tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä eri kulttuurien ja uskontojen välillä sekä rehabilitointiohjelmilla;

7.  on vakavasti huolissaan vankiloissa tapahtuvasta radikalisoitumisesta ja kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan asiaa koskevia parhaita käytäntöjä; pyytää kiinnittämään erityistä huomiota vankiloihin ja pidätysoloihin ja toteuttamaan kohdennettuja toimia niiden yhteydessä esiintyvän radikalisoitumisen käsittelemiseksi; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimia vankiloiden hallintojärjestelmien parantamiseksi siten, että voidaan entistä helpommin havaita terrori-iskujen valmisteluun osallistuvat vangit, seurata ja estää radikalisoitumista sekä laatia ohjelmia, jotka mahdollistavat ääriliikkeistä irtautumisen, rehabilitoinnin sekä radikalisoitumisen vähentämisen;

8.  korostaa, että radikalisoitumisen ehkäisemistä on pikaisesti tehostettava ja että on edistettävä radikalisoitumisen vähentämisohjelmia voimaannuttamalla ja osallistamalla yhteisöjä ja kansalaisyhteiskuntaa kansallisella ja paikallisella tasolla ääri-ideologioiden leviämisen estämiseksi; kehottaa komissiota vahvistamaan radikalisoitumisen torjunnan EU-verkostoa, joka kokoaa yhteen kaikki toimijat, jotka pyrkivät kehittämään radikalisoitumista torjuvia kampanjoita ja luomaan palaaville vierastaistelijoille kohdistettuja radikalisoitumista vähentäviä rakenteita ja prosesseja, sekä asettumaan vastustamaan avoimesti ja suoraan ääri-ideologioita tarjoamalla positiivisia vaihtoehtoja;

9.  tukee terroristipropagandan, radikaalien verkostojen ja internetissä tapahtuvan värväämisen vastaisen unionin strategian hyväksymistä niin, että hyödynnetään hallitusten välisiä ja vapaaehtoisia jo toteutettuja toimia ja esitettyjä aloitteita, vaihdetaan edelleen alaa koskevia parhaita käytäntöjä ja toimivia menettelytapoja;

10.  kehottaa hyväksymään radikalisoitumisen torjumisen kansallisia strategioita koskevan neuvoston suosituksen, jossa käsitellään lukuisia radikalisoitumisen taustalla olevia tekijöitä ja esitetään jäsenvaltioille suosituksia sellaisten ohjelmien perustamisesta, joiden avulla ihmiset voidaan saada irrottautumaan ääriliikkeistä, heidät voidaan rehabilitoida ja radikalismia voidaan torjua;

Nykyisten lainvalvontatoimien toteutus ja tarkastelu

11.  kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään Euroopan tasolla mahdollisimman hyvin jo olemassa olevia rakenteita, tietokantoja ja hälytysjärjestelmiä, kuten Schengen-tietojärjestelmää (SIS) ja kehittyneitä matkustajatietojärjestelmiä (APIS);

12.  korostaa, että vapaa liikkuminen Schengen-alueella on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä vapauksista, eikä sen vuoksi kannata mitään ehdotuksia Schengen-järjestelmän soveltamisen keskeyttämisestä; kehottaa jäsenvaltioita sen sijaan tiukentamaan nykyisiä sääntöjä, joihin jo sisältyy mahdollisuus ottaa väliaikaisesti käyttöön matkustusasiakirjojen tarkastukset, sekä hyödyntämään entistä tehokkaammin SIS II -järjestelmää; toteaa, että henkilöille voidaan jo suorittaa tiettyjä kohdennettuja tarkastuksia heidän ylittäessään ulkorajoja;

13.  sitoutuu pyrkimään siihen, että matkustajarekistereitä koskeva direktiivi saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä; kehottaa siksi komissiota esittämään tietojen säilyttämistä koskevasta direktiivistä(5) annetun tuomioistuimen tuomion seuraukset ja sen mahdolliset vaikutukset matkustajarekistereitä koskevaan direktiiviin; kannustaa neuvostoa etenemään tietosuojapaketin kanssa siten, että molempia – matkustajarekistereitä koskeva direktiivi ja tietosuojapaketti – koskevat kolmenväliset neuvottelut voitaisiin käydä rinnan; kehottaa komissiota kutsumaan lainvalvontaviranomaisten sekä turvallisuus- ja tiedusteluyhteisöjen riippumattomia asiantuntijoita sekä 29 artiklan mukaisen työryhmän edustajia esittämään näkemyksiä ja periaatteita matkustajarekisterin tarpeellisuudesta ja suhteellisuudesta turvallisuustarpeiden valossa;

14.  kehottaa komissiota arvioimaan välittömästi ja sen jälkeen säännöllisesti nykyisiä välineitä ja vastaavasti terrorismin torjunnassa vielä olevia puutteita samalla, kun Eurooppa-neuvoston on arvioitava säännöllisesti unioniin kohdistuvia uhkia niin, että unioni ja sen jäsenvaltiot voivat ryhtyä tehokkaisiin toimiin; kehottaa komissiota ja neuvostoa tukemaan terrorismin torjunnan uutta etenemissuunnitelmaa, jonka avulla vastataan tehokkaasti nykyisiin uhkiin ja varmistetaan käytännössä kaikkien turvallisuus niin, että samalla taataan Euroopan unionin perustan muodostavat oikeudet ja vapaudet;

15.  korostaa, että terrorismin torjumisen on sisällettävä keskeisenä ulottuvuutena uhrien ja heidän perheidensä suojelua ja tukemista koskevia toimenpiteitä; pyytää sen vuoksi kaikkia jäsenvaltioita panemaan täytäntöön rikoksen uhrien oikeuksia sekä tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista 25. lokakuuta 2012 annetun direktiivin 2012/29/EU;

16.  katsoo, että laittoman asekaupan torjunnan pitäisi olla EU:n ensisijainen tavoite vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; katsoo erityisesti, että on lisättävä yhteistyötä tietojenvaihtomekanismeissa sekä kiellettyjen aseiden jäljittämisessä ja tuhoamisessa; kehottaa komissiota arvioimaan kiireellisesti nykyisiä EU:n sääntöjä, jotka koskevat järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvää laittomien aseiden ja räjähteiden siirtoa ja kauppaa;

17.  pitää myönteisenä, että Euroopan tasolla hyväksytään tulevaisuudessa ajantasaistettu rahanpesun torjumisen oikeudellinen kehys, sillä se on ratkaiseva askel, joka toteutetaan kaikilla tasoilla, mikä varmistaa sen tehokkuuden ja mahdollistaa terroristijärjestöjen merkittävän rahoituslähteen käsittelyn;

18.  kehottaa jäsenvaltioita lisäämään keskinäistä oikeudellista yhteistyötään, joka perustuu käytettävissä oleviin EU:n välineisiin, kuten eurooppalaiseen rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS), eurooppalaiseen pidätysmääräykseen ja eurooppalaiseen tutkintamääräykseen;

EU:n sisäinen turvallisuus, EU:n lainvalvonta sekä viraston valmiudet

19.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita estämään terrorismista epäiltyjen liikkumisen vahvistamalla valvontaa ulkorajoilla, tarkastamalla matkustusasiakirjat järjestelmällisemmin ja tehokkaammin, puuttumalla laittomaan asekauppaan ja väärän henkilöllisyyden käyttöön sekä tunnistamalla riskialat;

20.  panee huolestuneena merkille, että terroristijärjestöt käyttävät yhä enemmän internetiä ja viestintäteknologiaa kommunikointiin, terrori-iskujen suunnitteluun ja propagandan levittämiseen; kehottaa internet- ja some-operaattoreita toimimaan yhdessä hallitusten ja lainvalvontaviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tämän ongelman ratkaisemiseksi siten, että varmistetaan samalla, että sananvapautta ja yksityisyyttä koskevia yleisiä periaatteita kunnioitetaan; korostaa, että toimien, joilla rajoitetaan tietojen käyttöä ja levittämistä internetissä terrorisminvastaisia tarkoituksia varten, on oltava tarpeellisia ja oikeasuhtaisia;

21.  muistuttaa, että kaikessa tietojen keräämisessä ja jakamisessa, Europolin kaltaisten EU:n virastojen suorittama tietojen kerääminen ja jakaminen mukaan luettuna, on noudatettava EU:n oikeutta sekä kansallista lainsäädäntöä ja että toimien on perustuttava johdonmukaiseen tietosuojakehykseen, joka takaa oikeudellisesti sitovat henkilötietojen suojaa koskevat normit EU:n tasolla;

22.  kehottaa päättäväisesti parantamaan jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja EU:n erillisvirastojen välistä tietojenvaihtoa; korostaa lisäksi, että on parannettava, tehostettava ja nopeutettava maailmanlaajuista lakien täytäntöönpanoa koskevaa tietojenvaihtoa; kehottaa jäsenvaltioita ja kolmansia maita tehostamaan operatiivista yhteistyötään käyttämällä olemassa olevia yhteisten tutkintaryhmien, terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman ja matkustajarekisterin kaltaisia hyödyllisiä välineitä sekä nopeuttamalla ja tehostamalla asiaa koskevien tietojen vaihtoa noudattaen samalla asianmukaisia tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä;

23.  kehottaa komissiota ja neuvostoa laatimaan laajamittaisen arvion EU:n terrorisminvastaisista toimista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä, etenkin siitä, miten eri jäsenvaltioissa on säädetty niistä lainsäädännössä ja miten niitä sovelletaan käytännössä, sekä siitä, missä määrin jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä EU:n erillisvirastojen – erityisesti Europolin ja Eurojustin – kanssa tällä alalla; kehottaa komissiota ja neuvostoa myös laatimaan vastaavan arvion esiin tulevista puutteista soveltaen SEUT:n 70 artiklassa määrättyä menettelyä ja ottamaan arvioinnin Euroopan turvallisuusohjelman osaksi;

24.  painottaa, että EU:n erillisvirastojen ja kansallisten lainvalvontaviranomaisten on pyrittävä tyrehdyttämään terroristijärjestöjen pääasialliset rahoituslähteet, mukaan luettuina rahanpesu, ihmiskauppa ja laiton asekauppa; kehottaa siksi panemaan tätä alaa koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöön kaikilta osin EU:n laajuisten koordinoitujen toimien toteuttamiseksi; toteaa, että jäsenvaltiot toimittavat vain 50 prosenttia terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevista tiedoistaan eteenpäin Europolille ja Eurojust-yksikölle;

25.  kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään tehokkaammin Europolin ainutlaatuisia valmiuksia varmistamalla, että niiden kansalliset yksiköt toimittavat Europolille asiaankuuluvaa tietoa järjestelmällisemmin ja rutiininomaisemmin; tukee eurooppalaisen terrorismin vastaisen foorumin perustamista Europolin yhteyteen, jotta voidaan maksimoida sen toiminnalliset, tekniset ja tiedonvaihtovalmiudet;

26.  korostaa tarvetta lisätä Europolin avulla rikosoikeudellisten vastatoimien tehokkuutta ja koordinointia ja yhtenäistää vierastaistelijoiden toimintaan liittyvien tekojen kriminalisointia koko EU:ssa, jotta voidaan luoda oikeudellinen toimintakehys ja edistää yhteistyötä yli rajojen, välttää aukkoja syytteeseenpanossa ja puuttua käytännöllisiin ja oikeudellisiin ongelmiin kerättäessä todistusaineistoa terrorismitapauksissa ja arvioitaessa niiden pätevyyttä, ja katsoo, että tämän vuoksi puitepäätös 2008/919/YOS on saatettava ajan tasalle;

27.  vaatii soveltamaan terrorismin torjuntaan ja tiedusteluun EU:ssa täysin riippumatonta demokraattista valvontaa, ja vaatii, että turvallisuusyhteistyössä noudatetaan täysimääräisesti kansainvälistä oikeutta;

Kansainvälisen terrorismin torjuntaa koskevan EU:n ulkoisen strategian hyväksyminen

28.  kehottaa EU:ta edistämään aktiivisesti terrorismin vastaista globaalia kumppanuutta ja tekemään tiivistä yhteistyötä Afrikan unionin, Persianlahden yhteistyöneuvoston ja Arabiliiton kaltaisten alueellisten toimijoiden kanssa ja erityisesti Syyrian ja Irakin naapurimaiden kanssa sekä Jordanian, Libanonin ja Turkin kanssa, joihin konfliktilla on ollut dramaattinen vaikutus, ja YK:n ja varsinkin sen terrorismin vastaisen komitean kanssa; kehottaa lisäämään EU:n ja näiden maiden kehitys- ja turvallisuusasiantuntijoiden välistä vuoropuhelua;

29.  korostaa erityisesti, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä kumppanimaiden on perustettava kansainvälisen terrorismin torjumista koskevat strategiansa oikeusvaltion periaatteelle ja perusoikeuksien kunnioittamiselle; korostaa lisäksi, että kansainvälisen terrorismin torjuntaa koskevat unionin ulkoiset toimet olisi ensisijaisesti kohdistettava terrorismin, ehkäisemiseen, torjuntaan sekä syytteeseenasettamiseen;

30.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa hyväksymään kansainvälisen terrorismin torjuntaa koskevan EU:n ulkoisen strategian, jonka avulla voidaan käsitellä kansainvälisen terrorismin syitä ja valtavirtaistaa terrorismin torjunta; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa kehittämään kolmansien maiden kanssa terrorisminvastaisen yhteistyöstrategian ja varmistamaan samalla, että noudatetaan kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja;

31.  kehottaa EU:ta tarkistamaan eteläisen Välimeren alueeseen kohdistuvaa strategiaansa osana meneillään olevaa Euroopan naapuruuspolitiikan tarkistamista ja keskittymään tukemaan maita, jotka ovat aidosti sitoutuneet yhteisiin arvoihin ja uudistuksiin;

32.  korostaa tarvetta keskittyä radikalisoitumisen ehkäisemiseen ja torjumiseen EU:n ja sen kumppanimaiden välisissä toimintasuunnitelmissa poliittisissa vuoropuheluissa ja kehottaa myös lisäämään kansainvälistä yhteistyötä, hyödyntämällä olemassa olevia ohjelmia ja valmiuksia ja toimimalla yhdessä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa asiaan liittyvissä maissa terrorismin sekä internetin ja muiden viestintäkanavien välityksellä levitetyn radikaaliliikkeiden propagandan torjumiseksi;

33.  korostaa, että kokonaisvaltaisessa EU:n terrorismin vastaisessa strategiassa olisi myös hyödynnettävä täysipainoisesti unionin ulko- ja kehityspolitiikkaa, jotta voidaan torjua köyhyyttä, syrjintää ja marginalisoitumista sekä korruptiota ja edistää hyvää hallintoa ja estää ja ratkaista konflikteja, koska näin voidaan osaltaan estää yhteiskunnan tiettyjen ryhmien ja osien marginalisoitumista, joka altistaa niitä ääriryhmien propagandalle;

o
o   o

34.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1) EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 45.
(2) EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 119.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0384.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0102.
(5) Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24/EY (EUVL L 105, 13.4.2006, s. 54).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö