Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0099/2015

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0033

Přijaté texty
PDF 313kWORD 67k
Středa, 11. února 2015 - Štrasburk
Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2005 o informační společnosti(1),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2006 o evropské informační společnosti pro růst a zaměstnanost(2),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2008 o druhém fóru o dozoru nad internetem(3),

—  s ohledem na Deklaraci zásad a Akční plán, které byly přijaty na světovém summitu o informační společnosti (WSIS) dne 12. prosince 2003 v Ženevě,

—  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Směrem ke globálnímu partnerství v informační společnosti: Přeměna ženevských zásad v činy“ (COM(2004)0480),

—  s ohledem na tuniský závazek a agendu pro informační společnost, které byly přijaty dne 18. listopadu 2005,

—  s ohledem na sdělení Komise vydané v návaznosti na světový summit o informační společnosti (WSIS) v roce 2006 (COM(2006)0181),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o řízení internetu: další kroky(4),

—  s ohledem na prohlášení ze zasedání NETmundial složeného z mnoha zúčastněných stran, jež bylo prezentováno dne 24. dubna 2014,

—  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Politika v oblasti internetu a jeho správa – Úloha Evropy při formování budoucnosti internetové správy“ (COM(2014)0072),

—  s ohledem na společné prohlášení delegace EU na Fóru pro správu internetu konaném ve dnech 2.–5. září 2014 v Istanbulu,

—  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že účelem Fóra pro správu internetu (IGF) je vykonávat mandát ze světového summitu o informační společnosti, co se týká svolávání fór pro demokratický a transparentní politický dialog, jehož se účastní mnoho zainteresovaných stran;

B.  vzhledem k tomu, že hlavním úkolem a rolí IGF je diskutovat o široké škále otázek týkajících se správy internetu, a případně vydávat doporučení mezinárodnímu společenství;

C.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN se dne 20. prosince 2010 rozhodlo prodloužit mandát IGF o dalších pět let;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 proběhne na Valném shromáždění OSN diskuse a bude přijato rozhodnutí o dalším prodloužení mandátu IGF;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament vyslal v roce 2005 na světový summit o informační společnosti delegaci ad hoc a od té doby vždy vysílá delegaci na každoroční schůzi IGF;

F.  vzhledem k tomu, že delegace ad hoc, které byly Parlamentem vyslány, hrály ve spolupráci s členskými státy a Komisí ústřední roli, pokud jde o podporu evropských hodnot a výměnu informací s organizacemi občanské společnosti a zástupci parlamentů jednotlivých zemí přítomných na těchto akcích;

G.  vzhledem k tomu, že hlavními prioritami Evropské unie na devátém IGF, které se konalo v září 2014 a jehož jednotícím tématem bylo „Propojení kontinentů pro lepší správu internetu s účastí mnoha zainteresovaných stran“, jsou: širší přístup k internetu na celém světě, zachování internetu jako celosvětového, otevřeného a společného zdroje, nediskriminační přístup ke znalostem, větší odpovědnost a transparentnost v rámci modelu správy internetu, jíž se účastní mnoho zainteresovaných stran, odmítnutí představy internetu kontrolovaného státem, uznání toho, že o našich základních svobodách a lidských právech nelze smlouvat a musí být chráněna i na internetu;

H.  vzhledem k tomu, že dne 27. listopadu 2014 schválili ministři zemí EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku závěry Rady, které kladou důraz na nutnost koordinovaného evropského postoje ohledně správy internetu a podpory IGF jakožto platformy, jíž se účastní mnoho stran;

I.  vzhledem k tomu, že v březnu 2014 oznámil Národní úřad pro telekomunikace a informace (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) při americkém ministerstvu obchodu svůj záměr přesunout funkce spojené s dohledem nad internetem, jež v současnosti vykonává IANA (Internet Assigned Numbers Authority – Úřad pro přidělování internetových čísel), na globální společenství mnoha zúčastněných stran předtím, než v září 2015 vyprší stávající smlouva mezi NTIA a Internetovým sdružením pro přidělování jmen a čísel (ICANN); vzhledem k tomu, že je třeba včas nalézt vyvážené řešení pro tento přenos funkcí a výsledkem by měl být systém, který nelze ovládnout a manipulovat, čímž se i nadále zajistí stabilní internet;

J.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2014 byl na celosvětové schůzi NETmundial o budoucnosti správy internetu vypracován soubor zásad pro správu internetu a plán budoucího vývoje internetového ekosystému;

K.  vzhledem k tomu, že podle předpovědí dosáhne růst spojený s internetovou ekonomikou v EU téměř 11 % a příspěvek k HDP podle očekávání vzroste z 3,8 % v roce 2010 na 5,7 % v roce 2016;

L.  vzhledem k tomu, že internet představuje základní pilíř jednotného digitálního trhu a podporuje mimo jiné inovace, růst, obchodování, demokracii, kulturní rozmanitost a lidská práva;

M.  vzhledem k tomu, že v prostředí otevřeného internetu by všechna práva a svobody, kterých lidé požívají offline, měla platit také online;

1.  vyzývá Valné shromáždění OSN, aby prodloužilo mandát IGF, posílilo jeho zdroje a model správy internetu, který zahrnuje mnoho zúčastněných stran;

2.  domnívá se, že ačkoliv IGF nepřijme žádné formální závěry, je odpovědností Evropské unie, aby podpořila tento proces a zvýšila dopad názorových výměn, které zazněly v politických diskusích, neboť poskytuje pozitivní a konkrétní kontext vytváření budoucnosti internetu na základě přístupu zapojujícího mnoho zúčastněných stran;

3.  vyzývá členské státy a dotčené instituce EU, aby IGF vnímaly jako prioritu a nadále podporovaly IGF a jeho sekretariát a aby přispívaly k rozvoji účinné a nezávislé organizace, která bude schopna vykonávat svůj mandát a přispívat k rozvoji modelu správy internetu;

4.  zdůrazňuje, že Parlament by se měl i nadále účastnit budoucích schůzí IGF, a to významně zastoupenou delegací, aby – spolu s členskými státy a Komisí – účinně přispíval k formulování postoje EU ke správě internetu;

5.  zdůrazňuje nutnost zlepšit celosvětově přístup k internetu; zdůrazňuje, že IGF by mělo zvýšit inkluzivní účast všech zainteresovaných subjektů;

6.  zdůrazňuje, že pevně stojí za modelem správy internetu, do něhož je zapojeno mnoho zúčastněných stran; vyzývá členské státy, Komisi a všechny relevantní zúčastněné strany, aby dále posílily udržitelnost tohoto modelu tím, že zúčastněné subjekty a procesy na vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni budou inkluzivnější, transparentnější a odpovědnější;

7.  zdůrazňuje, že je nutno dokončit globalizaci základních funkcí a organizací internetu; vítá závazek vlády USA z března 2014 ohledně přesunu funkcí IANA spojených s dohledem nad internetem; zdůrazňuje význam plné odpovědnosti a transparentnosti ICANN;

8.  zdůrazňuje, že existuje pevná lhůta pro dokončení jednání o funkcích IANA, které budou dlouhodobým řešením stability a bezpečnosti internetu, jelikož v září 2015 vyprší stávající dohoda mezi ICANN a vládou USA ohledně dohledu nad funkcí IANA;

9.  vyzývá členské státy a Komisi, aby zvýšily své snahy o podporu uzavření této nové dohody, které je právě nyní třeba;

10.  vyzývá dotčené instituce EU, aby navrhly samotnou EU jako prvního mezinárodního partnera sdružení ICANN, pokud jde o funkce IANA, a to i pokud jde o úlohu stanovenou na témže základě ve vztahu k USA a dalším státům při určování povinností, které v současnosti služby IANA regulují; považuje to za důležitý krok k zajištění naprosté neutrality ICANN;

11.  zdůrazňuje, že se lze již poučit z plodných výměn názorů, které se dosud konaly v souvislosti s fóry IGF, a že je možné je uplatnit v praxi, zejména pokud jde o regulační aspekty elektronické komunikace a otázky bezpečnosti údajů a ochrany soukromí; domnívá se, že je třeba v rámci IGF pokračovat v debatě o otázkách kybernetické bezpečnosti a kyberkriminality, aťuž jde o možnosti lepšího zabezpečení kritické infrastruktury či poskytnutí přiměřených nástrojů pro bezpečnou komunikaci jednotlivcům a malým podnikům, zejména nástroje elektronické autentifikace a kódování; zdůrazňuje, že je třeba zajistit otevřený a nezávislý internet jako celosvětový společný zdroj a také nediskriminační přístup ke znalostem v budoucnosti na základě iniciativ a potřeb zúčastněných stran a rovněž svobodu projevu;

12.  zdůrazňuje, že je naprosto zásadní pokračovat v úsilí o zajištění právní ochrany neutrality sítě, což je nezbytná podmínka pro zachování svobody informací a projevu, zvýšení růstu a tvorby pracovních míst prostřednictvím rozvoje inovací a podnikatelských příležitostí souvisejících s internetem a pro podporu a zachování kulturní a jazykové rozmanitosti;

13.  zdůrazňuje, že o základních svobodách a lidských právech nelze smlouvat a musí být chráněny na internetu i mimo něj; vyjadřuje politování nad tím, že některé státy se snaží omezit svobodu svých občanů při používání internetu cenzurou a jinými restrikcemi; důrazně odmítá myšlenku státem kontrolovaného internetu a hromadného sledování internetu;

14.  zdůrazňuje ekonomický a společenský význam internetových práv na ochranu soukromí a kontroly uživatelů nad jejich osobními údaji; domnívá se, že takováto práva mají zásadní význam pro demokracii, otevřený a neutrální internet a pro rovné podmínky pro podniky na internetu;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, členským státům a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
(2) Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
(3) Úř. věst. C 41 E, 19.02.2009, s. 80.
(4) Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 33.

Právní upozornění - Ochrana soukromí