Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2526(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0099/2015

Forhandlinger :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0033

Vedtagne tekster
PDF 136kWORD 55k
Onsdag den 11. februar 2015 - Strasbourg
Fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (2015/2526(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 23. juni 2005 om informationssamfundet(1),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2006 om et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse(2),

–  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2008 om det andet Internet Governance Forum(3),

–  der henviser til Genève-principerklæringen og handlingsplanen fra verdenstopmødet om informationssamfundet (WSIS), der blev vedtaget i Genève den 12. december 2003,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Mod et globalt partnerskab i informationssamfundet: Omsætning af Genève-principperne i handling" (COM(2004)0480),

–  der henviser til Tunis-engagementet og -dagsordenen for informationssamfundet, vedtaget i Tunis den 18. november 2005,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til opfølgning af WSIS-mødet i 2006 (COM(2006)0181),

–  der henviser til sin beslutning af 15. juni 2010 om forvaltning af internettet: de næste skridt(4),

–  der henviser til erklæringen fra NETmundial-flerpartsmødet, der blev fremlagt den 24. april 2014,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Internetpolitik og -forvaltning ­– EU's rolle i udformningen af fremtidens internetforvaltning" (COM(2014)0072),

–  der henviser til den fælles erklæring fra EU's delegation til det Internet Governance Forum, der blev afholdt den 2.-5. september 2014 i Istanbul,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at formålet med Internet Governance Forum (IGF) er at gennemføre mandatet fra verdenstopmødet om informationssamfundet (WSIS) med hensyn til indkaldelse af fora med henblik på en demokratisk, gennemsigtig og politisk dialog mellem interessenter;

B.  der henviser til, at IGF’s primære rolle og funktion er at drøfte en lang række spørgsmål i forbindelse med internetforvaltning og i givet fald at komme med henstillinger til det internationale samfund;

C.  der henviser til, at FN's Generalforsamling den 20. december 2010 besluttede at forlænge IGF’s mandat med yderligere fem år;

D.  der henviser til, at FN’s Generalforsamling i 2015 vil drøfte og træffe afgørelse om en yderligere forlængelse af IGF's mandat;

E.  der henviser til, at Parlamentet sendte en ad hoc-delegation til WSIS i 2005 og siden da har sendt en delegation til hvert årligt møde i IGF;

F.  der henviser til, at de ad hoc-delegationer, som Parlamentet har udsendt, i samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen har spillet en afgørende rolle med hensyn til fremme af europæiske værdier og samspillet med civilsamfundets organisationer og nationale parlamenters repræsentanter, der har deltaget i disse arrangementer;

G.  der henviser til, at Den Europæiske Unions prioriteringer i løbet af det niende IGF, der blev afholdt i september 2014 med det overordnede tema "Forbindelse af kontinenter for en forbedret flerpartsforvaltning af internettet", var en global udvidelse af internetadgangen, vedligeholdelse af internettet som en global, åben og fælles ressource, ikke-diskriminerende adgang til viden, større ansvarlighed og gennemsigtighed i flerpartsmodellen for internetforvaltning, afvisning af ideen om et statskontrolleret internet og erkendelse af, at vores grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder ikke er til forhandling og skal beskyttes online;

H.  der henviser til, at EU’s transport-, telekommunikations- og energiministre den 27. november 2014 godkendte Rådets konklusioner, der understreger betydningen af en koordineret europæisk holdning til internetforvaltning og af støtte til at styrke IGF som flerpartsplatform;

I.  der henviser til, at National Telecommunications and Information Administration (NTIA) under USA's handelsministerium i marts 2014 meddelte, at den havde til hensigt at overdrage de funktioner, som Internet Assigned Numbers Authority (IANA) varetager vedrørende tilsyn med internettet, til det globale flerpartssamfund inden udløbet af den nuværende kontrakt mellem NTIA og Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) i september 2015; der henviser til, at der skal findes en afbalanceret løsning på denne overdragelse i tide, og at den bør føre til et system, der ikke kan blive genstand for overtagelse og manipulation, således at der fortsat kan sikres et stabilt internet;

J.  der henviser til, at der på globale NETmundial-flerpartsmøde om fremtiden for internetforvaltning i april 2014 blev udarbejdet et sæt principper for internetforvaltning og en køreplan for den fremtidige udvikling af internettets økosystem;

K.  der henviser til, at vækst, der er forbundet med internetøkonomien, ifølge beregninger ligger på næsten 11 % i EU, og at dens bidrag til BNP forventes at stige fra 3,8 % i 2010 til 5,7 % i 2016;

L.  der henviser til, at internettet udgør en hjørnesten for det digitale indre marked og fremmer bl.a. innovation, vækst, handel, demokrati, kulturel mangfoldighed og menneskerettigheder;

M.  der henviser til, at alle de rettigheder og frihedsrettigheder, som borgere har offline, også bør gælde online i et åbent internet;

1.  opfordrer FN's Generalforsamling til at forny IGF’s mandat og styrke dets ressourcer og flerpartsmodellen for internetforvaltning;

2.  bemærker, at IGF ikke skal vedtage officielle konklusioner, men mener imidlertid, at EU bør støtte denne proces og styrke virkningen af disse udvekslinger i politiske drøftelser, idet det giver et positivt og konkret grundlag for at udforme internettets fremtid ud fra en flerpartstilgang;

3.  opfordrer medlemsstaterne og de berørte EU-institutioner til fortsat at sætte IGF højt på deres dagsordener og fortsætte deres støtte til IGF og dets sekretariat og bidrage til udviklingen af en effektiv og uafhængig organisation, der er i stand til at udøve sit mandat og bidrage til den model for internetforvaltning, der er under udvikling;

4.  understreger, at Parlamentet fortsat bør deltage i kommende IGF-møder med en større delegation for at bidrage effektivt til at udarbejde en EU-strategi om internetforvaltning sammen med medlemsstaterne og Kommissionen;

5.  understreger behovet for at forbedre internetadgangen i hele verden; fremhæver, at IGF bør øge omfanget af alle interessenters inddragelse;

6.  understreger, at det er stor tilhænger af flerpartsmodellen for internetforvaltning; opfordrer medlemsstaterne, Kommissionen og alle relevante interessenter til yderligere at styrke modellens bæredygtighed ved at gøre aktørerne og processerne på nationalt, regionalt og internationalt plan mere rummelige, gennemsigtige og ansvarlige;

7.  fremhæver betydningen af at færdiggøre globaliseringen af internettets kernefunktioner og organisationer; glæder sig over, at USA's regering i marts 2014 forpligtede sig til at overdrage ledelsen af IANA's funktioner; understreger betydningen af fuld ansvarlighed og gennemsigtighed i forbindelse med ICANN;

8.  understreger, at der findes en fastlagt frist for afslutning af forhandlingerne om IANA's funktioner, der vil sikre en langsigtet løsning for internettets stabilitet og sikkerhed, idet den nuværende aftale mellem ICANN og USA's regering om tilsyn med IANA's funktion udløber i september 2015;

9.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at øge deres bestræbelser på at støtte, at denne nye aftale indgås i rette tid;

10.  opfordrer de berørte EU-institutioner til at foreslå EU selv som en første international partner til ICANN med hensyn til IANA's funktioner, bl.a. en rolle på lige fod med USA og andre stater i bekræftelsen af tilsagn, som i øjeblikket regulerer IANA's tjenester; mener, at dette er et væsentligt skridt i retning af at sikre ICANN's fulde neutralitet;

11.  understreger, at der allerede kan tages ved lære af de frugtbare drøftelser, som hidtil har fundet sted i forbindelse med IGF, og på hvilke der kan følges op, navnlig om lovgivningsmæssige aspekter ved elektronisk kommunikation og spørgsmål om datasikkerhed og privatlivets fred; mener, at der er behov for yderligere drøftelser i IGF om spørgsmål vedrørende it-sikkerhed og it-kriminalitet, som varierer lige fra løsninger til at forbedre sikkerheden i kritiske infrastrukturer til tilvejebringelse af hensigtsmæssige redskaber for sikker kommunikation til enkeltpersoner og små virksomheder, navnlig e-autentificering og kryptering; understreger behovet for at sikre et åbent og uafhængigt internet som en global og fælles ressource sammen med en ikke-diskriminerende adgang til viden i fremtiden på grundlag af interessenternes initiativer og behov og ytringsfrihed;

12.  understreger, at det er af afgørende betydning at fortsætte bestræbelserne på at sikre retlig beskyttelse af netneutralitet, som er en nødvendig forudsætning for at sikre informations- og ytringsfrihed, sætte skub i væksten og jobskabelsen ved at udvikle innovation og forretningsmuligheder forbundet med internettet og fremme og sikre kulturel og sproglig mangfoldighed;

13.  understreger, at grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder ikke er til forhandling og skal beskyttes både online og offline; beklager, at visse stater forsøger at begrænse deres borgeres forbindelser med resten af verden ved hjælp af censur og andre restriktioner; afviser på det kraftigste ideen om et statskontrolleret internet og masseovervågning af internettet;

14.  understreger den økonomiske og sociale betydning af retten til privatliv på internettet og brugeres kontrol med deres personoplysninger; mener, at sådanne rettigheder er af grundlæggende betydning for demokrati, et åbent og neutralt internet og lige konkurrencevilkår for virksomheder på internettet;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaterne og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 133 E af 8.6.2006, s. 140.
(2) EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 133.
(3) EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 80.
(4) EUT C 236 E af 12.8.2011, s. 33.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik