Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2526(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0099/2015

Arutelud :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0033

Vastuvõetud tekstid
PDF 134kWORD 55k
Kolmapäev, 11. veebruar 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsioon Interneti Haldamise Foorumi mandaadi pikendamise kohta (2015/2526(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 23. juuni 2005. aasta resolutsiooni infoühiskonna kohta(1),

–  võttes arvesse oma 14. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa infoühiskonna kohta majanduskasvu ja tööhõive eest(2),

–  võttes arvesse oma 17. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni teise Interneti Haldamise Foorumi kohta(3),

–  võttes arvesse Genfis 12. detsembril 2003. aastal vastu võetud infoühiskonna maailma tippkohtumise (WSIS) põhimõtete deklaratsiooni ja tegevuskava,

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Infoühiskonna Globaalse partnerluse jaoks: Geneva printsiipide tõlkimine tegudesse” (COM(2004)0480),

–  võttes arvesse 18. novembril 2005. aastal vastu võetud Tunise kokkulepet ja infoühiskonna tegevuskava,

–  võttes arvesse 2006. aasta infoühiskonna maailma tippkohtumisele järgnenud komisjoni teatist (COM(2006)0181),

–  võttes arvesse oma 15. juuni 2010. aasta resolutsiooni interneti haldamise järgmiste sammude kohta(4),

–  võttes arvesse 24. aprillil 2014. aastal esitatud NETmundiali mitme sidusrühma avaldust,

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Internet – põhimõtted ja juhtimine. Euroopa roll interneti haldamise tuleviku kujundamisel” (COM(2014)0072),

–  võttes arvesse 2.–5. septembril 2014. aastal Istanbulis toimunud Interneti Haldamise Foorumile lähetatud ELi delegatsiooni ühisavaldust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Interneti Haldamise Foorumi (Internet Governance Forum – IGF) eesmärk on teostada infoühiskonna maailma tippkohtumiselt saadud mandaati, mis seisneb foorumite kokkukutsumises, et pidada demokraatlikku, läbipaistvat ja mitmel sidusrühmal põhinevat poliitilist dialoogi;

B.  arvestades, et IGFi peamine roll ja ülesanne on arutada mitmesuguseid interneti haldamisega seotud küsimusi ja anda vajaduse korral rahvusvahelisele üldsusele soovitusi;

C.  arvestades, et 2010. aasta 20. detsembril otsustas ÜRO Peaassamblee pikendada IGFi mandaati veel viieks aastaks;

D.  arvestades, et IGFi mandaadi edasist pikendamist arutatakse ja selle kohta tehakse otsus ÜRO Peaassambleel 2015. aastal;

E.  arvestades, et 2005. aastal saatis Euroopa Parlament infoühiskonna maailma tippkohtumisele ad hoc delegatsiooni ja on sellest ajast peale saatnud delegatsioone kõigile IGFi iga-aastastele kohtumistele;

F.  arvestades, et Euroopa Parlamendi lähetatud ad hoc delegatsioonid täitsid koostöös liikmesriikide ja komisjoniga keskset rolli Euroopa väärtuste edendamisel ning mõttevahetustes nendel üritustel osalenud kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja riikide parlamentide esindajatega;

G.  arvestades, et Euroopa Liidu peamised prioriteedid 2014. aasta septembris toimunud üheksandal IGFil, mille läbiv teema oli „Ühendades kontinente mitmel sidusrühmal põhineva tõhusama internetihalduse nimel”, olid järgmised: interneti parem kättesaadavus kogu maailmas; interneti kui ülemaailmse, avatud ja ühise ressursi alalhoidmine; piiranguteta juurdepääs teadmistele; rohkem vastutustunnet ja läbipaistvust mitmel sidusrühmal põhinevas interneti haldamise mudelis; riigi kontrolli all oleva interneti idee vastuvõetamatus ning tõsiasi, et põhivabaduste ja inimõiguste üle läbi ei räägita ja neid tuleb internetis kaitsta;

H.  arvestades, et 2014. aasta 27. novembril kiitsid ELi transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energeetikaministrid heaks nõukogu järeldused, milles rõhutati, kui oluline on Euroopa kooskõlastatud seisukoht interneti haldamise küsimuses ja toetus IGFi kui mitmel sidusrühmal põhineva platvormi tugevdamisele;

I.  arvestades, et 2014. aasta märtsis tegi USA kaubandusministeeriumi alla kuuluv Riiklik Telekommunikatsiooni ja Informatsiooni Agentuur (National Telecommunications and Information Administration – NTIA) teatavaks, et ta kavatseb anda interneti numbrite määramise asutuse (Internet Assigned Numbers Authority – IANA) internetijärelevalve funktsioonid üle ülemaailmsele mitut sidusrühma hõlmavale kogukonnale juba enne NTIA ja interneti nimede ja numbrite määramise korporatsiooni (ICANN) vahelise lepingu lõppemist 2015. aasta septembris; arvestades, et selleks üleminekuks tuleb aegsasti leida tasakaalustatud lahendus ja selle tulemuseks peaks olema süsteem, mida ei ole võimalik kaaperdada ega manipuleerida ning mis seeläbi tagab jätkuvalt stabiilse interneti;

J.  arvestades, et 2014. aasta aprillis toimunud ülemaailmsel mitme sidusrühma kohtumisel, kus käsitleti interneti haldamise tulevikku, töötati välja interneti haldamise põhimõtete kogum ja interneti ökosüsteemi edasise arengu tegevuskava – NETmundial;

K.  arvestades, et internetimajandusega seotud kasvu prognoos ELis on peaaegu 11 % ning eeldatakse, et selle osa SKPs kasvab 2016. aastaks 5,7 %-le, võrreldes 3,8 %-ga 2010. aastal;

L.  arvestades, et internet on digitaalse ühtse turu põhialus ning edendab muu hulgas innovatsiooni, majanduskasvu, kaubandust, demokraatiat, kultuurilist mitmekesisust ja inimõigusi;

M.  arvestades, et avatud internetis peaksid inimestel olema kõik samad õigused ja vabadused kui väljaspool internetti;

1.  palub ÜRO Peaassambleel pikendada IGFi mandaati ning suurendada selle ressursse ja tugevdada mitmel sidusrühmal põhinevat interneti haldamise mudelit;

2.  on seisukohal, et kuigi IGF ei võta vastu ametlikke järeldusi, on Euroopa Liidu kohustus seda protsessi toetada ning suurendada selle teabevahetuse mõju poliitilistes aruteludes, kuna see annab interneti tuleviku kujundamisele positiivse ja konkreetse konteksti mitmel sidusrühmal põhineva lähenemisviisi põhjal;

3.  palub liikmesriikidel ja asjaomastel ELi institutsioonidel hoida IGF oma päevakorras olulisel kohal, jätkata IGFi ja selle sekretariaadi toetamist ning aidata arendada välja tõhus ja sõltumatu organisatsioon, mis on suuteline oma mandaati täitma ja panustama interneti haldamise arenevasse mudelisse;

4.  rõhutab, et parlament peaks jätkama osalemist tulevastel IGFi kohtumistel arvestatava delegatsiooniga, et anda koos liikmesriikide ja komisjoniga tulemuslik panus interneti haldamist puudutava ELi lähenemisviisi sõnastamisse;

5.  toonitab vajadust parandada juurdepääsu internetile kõikjal maailmas; rõhutab, et IGF peaks suurendama kõigi sidusrühmade kaasavat osalemist;

6.  rõhutab, et parlament toetab kindlalt mitmel sidusrühmal põhinevat interneti haldamise mudelit; palub liikmesriikidel, komisjonil ja kõikidel asjaomastel sidusrühmadel veelgi tugevdada selle mudeli jätkusuutlikkust, muutes riikliku, piirkondliku ja rahvusvahelise tasandi osalejad ja protsessid kaasavamaks, läbipaistvamaks ja vastutavamaks;

7.  rõhutab, et oluline on viia lõpule interneti peamiste funktsioonide ja organisatsioonide üleilmastumine; tunneb heameelt USA valitsuse 2014. aasta märtsis antud lubaduse üle IANA funktsioonide juhtimine üle anda; rõhutab ICANNi täieliku vastutuse ja läbipaistvuse tähtsust;

8.  rõhutab, et on olemas kindel tähtaeg IANA funktsioonide üle peetavate läbirääkimiste lõpuleviimiseks, et leida pikaajaline lahendus interneti stabiilsuse ja turvalisuse küsimustele, sest 2015. aasta septembris lõpeb praegune kokkulepe ICANNi ja USA valitsuse vahel IANA funktsioonide järelevalve üle;

9.  palub liikmesriikidel ja komisjonil suurendada jõupingutusi uue kokkuleppe õigeaegse sõlmimise toetamiseks;

10.  palub asjaomastel ELi institutsioonidel pakkuda EL ise välja ICANNi esimese rahvusvahelise partnerina seoses IANA funktsioonidega, sh USA ja teiste riikidega samaväärsel tasandil rolliga kinnituses kohustuste võtmise kohta, millega praegu IANA teenuseid reguleeritakse; peab seda oluliseks sammuks ICANNi täieliku neutraalsuse tagamisel;

11.  rõhutab, et juba praegu saab õppida IGFi kontekstis seni peetud viljakatest mõttevahetustest ja rakendada õpitut praktikas, eriti seoses elektroonilise side regulatiivsete aspektide ning andmete turvalisuse ja eraelu puutumatuse küsimustega; on seisukohal, et IGFi raames on vaja täiendavaid arutelusid küberjulgeoleku ja küberkuritegudega seotud küsimustes alates lahendustest elutähtsate infrastruktuuride turvalisuse parandamiseks kuni üksikisikutele ja väikeettevõtjatele asjakohaste turvalise kommunikatsiooni, eriti elektroonilise autentimise ja krüpteerimise vahendite andmiseni; rõhutab vajadust tagada tulevikus avatud ja sõltumatu internet kui globaalne ühine ressurss, mis pakub piiranguteta juurdepääsu teadmistele, lähtudes sidusrühmade algatustest ja vajadustest, samuti sõnavabadusest;

12.  rõhutab, et väga oluline on jätkata jõupingutusi võrgu neutraalsuse õiguskaitse tagamiseks, sest see on teabe- ja sõnavabaduse kaitse vältimatu eeltingimus, aitab edendada majanduskasvu ja luua töökohti, arendades internetiga seotud innovatsiooni ja ärivõimalusi, ning edendada ja kaitsta kultuurilist ja keelelist mitmekesisust;

13.  rõhutab, et põhivabaduste ja inimõiguste üle läbi ei räägita ning neid tuleb kaitsta nii internetis kui ka väljaspool seda; peab kahetsusväärseks, et mõningad riigid püüavad piirata oma kodanike üleilmset ühenduvust kas tsensuuri või muude piirangute abil; on kindlalt vastu riigi kontrolli all oleva interneti ideele ning massilisele jälgimistegevusele internetis;

14.  rõhutab, et õigus eraelu puutumatusele internetis ja kasutajate kontroll oma isikuandmete üle on majanduslikult ja sotsiaalselt tähtsad; on seisukohal, et sellised õigused on hädavajalikud demokraatia, avatud ja neutraalse interneti ning veebis tegutsevate ettevõtjate võrdsete võimaluste jaoks;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikidele ja riikide parlamentidele.

(1) ELT C 133 E, 8.6.2006, lk. 140.
(2) ELT C 291 E, 30.11.2006, lk. 133.
(3) ELT C 41 E, 19.2.2009, lk. 80.
(4) ELT C 236 E, 12.8.2011, lk. 33.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika