Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2526(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0099/2015

Debatai :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Balsavimas :

PV 11/02/2015 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0033

Priimti tekstai
PDF 225kWORD 66k
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo (2015/2526(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl informacinės visuomenės(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl Europos informacinės visuomenės augimui ir užimtumui skatinti(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl antrojo Forumo dėl interneto valdymo(3),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Ženevoje priimtą Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) principų deklaraciją ir veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Pasaulinės partnerystės informacinėje visuomenėje link: Ženevos principų įgyvendinimas“ (COM(2004)0480),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 18 d. patvirtintą Tuniso įsipareigojimą ir Informacinės visuomenės darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. Komisijos komunikatą po WSIS susitikimo (COM(2006)0181),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl tolesnių interneto valdymo etapų(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 24 d. daugiasubjekčio forumo „NETmundial“ pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Interneto politika ir valdymas. Europos vaidmuo formuojant būsimą interneto valdymą“ (COM(2014)0072),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 2–5 d. Stambule įvykusiame Interneto valdymo forumo susitikime dalyvavusios ES delegacijos bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Interneto valdymo forumo (IGF) tikslas – vykdyti Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacijos visuomenės klausimais suteiktą įgaliojimą rengti forumus, kuriuose vyktų demokratinis, skaidrus ir daugiasubjektis politinis dialogas;

B.  kadangi pagrindinis IGF vaidmuo ir funkcija – aptarti įvairius interneto valdymo klausimus ir, kai tikslinga, teikti rekomendacijas tarptautinei bendruomenei;

C.  kadangi 2010 m. gruodžio 20 d. JT Generalinė Asamblėja nusprendė pratęsti IGF įgaliojimus dar penkeriems metams;

D.  kadangi 2015 m. JT Generalinėje Asamblėjoje vyks diskusijos ir bus priimamas sprendimas dėl tolesnio IGF įgaliojimų pratęsimo;

E.  kadangi 2005 m. Parlamentas nusiuntė ad hoc delegaciją į WSIS ir nuo tada siunčia delegacijas į kiekvieną metinį IGF susitikimą;

F.  kadangi Parlamento siųstos ad hoc delegacijos, bendradarbiaudamos su valstybėmis narėmis ir Komisija, atliko labai svarbų vaidmenį propaguodamos europines vertybes ir bendraudamos su tuose renginiuose dalyvavusiomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir nacionalinių parlamentų atstovais;

G.  kadangi 2014 m. rugsėjo mėn. surengtame devintame IGF susitikime, kurio pagrindinė tema „Sustiprinkime daugiasubjektį interneto valdymą – sujunkime žemynus“, svarbiausi Europos Sąjungos prioritetai buvo šie: visame pasaulyje prieinamas internetas, interneto, kaip visuotinės, atviros ir visiems bendros priemonės, išlaikymas, nediskriminacinė prieiga prie žinių, didesnė atskaitomybė ir skaidrumas taikant daugiasubjekčio interneto valdymo modelį, valstybės kontroliuojamo interneto idėjos atmetimas ir pripažinimas, kad mūsų pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės yra nesvarstytinos ir turi būti saugomos virtualiojoje erdvėje;

H.  kadangi 2014 m. lapkričio 27 d. ES transporto, telekomunikacijų ir energetikos ministrai patvirtino Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama suderintos Europos pozicijos interneto valdymo klausimu ir paramos, siekiant stiprinti IGF kaip daugiasubjektę platformą, svarba;

I.  kadangi 2014 m. kovo mėn. JAV Prekybos nacionalinių telekomunikacijų ir informacijos administravimo (NTIA) departamentas paskelbė ketinimą perduoti Interneto numerių skyrimo institucijos (IANA) priežiūros funkcijas pasaulinei daugiasubjektei bendruomenei anksčiau, nei 2015 m. rugsėjo mėn. baigs galioti dabartinė sutartis tarp NTIA ir Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacijos (ICANN); kadangi reikia laiku surasti subalansuotą šios pertvarkos sprendimą ir reikėtų sukurti tokią sistemą, kurios nebūtų galima užvaldyti ir kuria nebūtų galima manipuliuoti – taip turėtų būti toliau užtikrinamas stabilus internetas;

J.  kadangi 2014 m. balandžio mėn. vykusiame ad hoc pasauliniame daugiasubjekčio forumo „NETmundial“ susitikime interneto valdymo ateityje klausimais parengtas interneto valdymo principų rinkinys ir interneto ekosistemos vystymosi ateityje veiksmų planas;

K.  kadangi prognozuojama, kad su interneto ekonomika siejamas augimas ES bus beveik 11 proc., ir tikimasi, kad jos dalis BVP, 2010 m. buvusi 3,8 proc., 2016 m. išaugs iki 5,7 proc.;

L.  kadangi internetas yra bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindinis ramstis ir skatina, be kita ko, inovacijas, augimą, prekybą, demokratiją, kultūrų įvairovę ir žmogaus teises;

M.  kadangi atviro interneto aplinkoje visos teisės ir laisvės, suteikiamos žmonėms nevirtualiojoje erdvėje, turėtų būti taikomos ir virtualiojoje erdvėje;

1.  ragina JT Generalinę Asamblėją pratęsti IGF įgaliojimus, didinti jo išteklius ir stiprinti daugiasubjekčio interneto valdymo modelį;

2.  mano, kad IGF nebus priimta oficialių išvadų, tačiau Europos Sąjungos pareiga yra remti šį procesą ir didinti šių informacijos mainų įtaką politinėse diskusijose, kadangi forumas yra teigiamas ir konkretus interneto ateities formavimo kontekstas, pagrįstas daugiasubjektiškumo koncepcija;

3.  ragina valstybes nares ir atitinkamas ES institucijas įtraukti IGF klausimus į savo darbotvarkes ir toliau teikti finansinę paramą IGF ir jo sekretoriatui, prisidėti prie veiksmingos ir nepriklausomos organizacijos, pajėgios vykdyti savo įgaliojimus, plėtros ir prie interneto valdymo modelio vystymo;

4.  pabrėžia, kad Parlamentas turėtų ir toliau dalyvauti būsimuose IGF susitikimuose ir siųsti svariai įgaliotą delegaciją, kad veiksmingai prisidėtų prie ES pozicijos interneto valdymo klausimu suformulavimo drauge su valstybėmis narėmis ir Komisija;

5.  pabrėžia, kad reikia gerinti interneto prieigą visame pasaulyje; pažymi, kad IGF turėtų labiau įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus;

6.  pabrėžia, kad Parlamentas tvirtai įsipareigojęs remti daugiasubjekčio interneto valdymo modelį; ragina valstybes nares, Komisiją ir visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus toliau didinti šio modelio tvarumą – siekti, kad nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens subjektai ir procesai būtų įtraukesni, skaidresni ir atskaitingi;

7.  pabrėžia, kad svarbu visiškai globalizuoti pagrindines interneto funkcijas ir organizacijas; palankiai vertina 2014 m. kovo mėn. JAV vyriausybės pareikštą įsipareigojimą perduoti IANA funkcijų valdymą; pabrėžia visapusiškos ICANN atskaitomybės ir skaidrumo svarbą;

8.  pabrėžia, kad nustatyta tvirta galutinė data, iki kurios turi būti užbaigtos derybos dėl IANA funkcijų – ilgalaikio interneto stabilumo ir saugumo užtikrinimo sprendimo, nes 2015 m. rugsėjo mėn. nustos galioti dabartinė sutartis tarp ICANN ir JAV vyriausybės dėl vykdomos IANA funkcijų priežiūros;

9.  ragina valstybes nares ir Komisiją dėti daugiau pastangų, kad būtų laiku sudarytas šis naujas susitarimas;

10.  ragina atitinkamas ES institucijas pasiūlyti, kad ES būtų pirmoji tarptautinė ICANN partnerė IANA funkcijų srityje, įskaitant vienodas teises su JAV ir kitomis valstybėmis tvirtinti įsipareigojimus, pagal kuriuos šiuo metu reglamentuojamos IANA paslaugos; mano, kad tai būtų labai svarbu siekiant užtikrinti visapusišką ICANN neutralumą;

11.  pabrėžia, kad jau dabar galima pasimokyti iš iki šiol IGF vykusių produktyvių diskusijų ir imtis veiksmų, ypač elektroninių komunikacijų reguliavimo aspektų ir duomenų apsaugos bei privatumo srityse; mano, kad reikia tolesnių diskusijų IGF su kibernetiniu saugumu ir kibernetiniais nusikaltimais susijusiais klausimais, pradedant sprendimais, kaip pagerinti ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą, ir baigiant atitinkamomis saugios komunikacijos priemonėmis, skirtomis pavieniams asmenims ir mažoms įmonėms, visų pirma, e. tapatybės patikros ir šifravimo įranga; pabrėžia, kad reikia užtikrinti atvirą ir nepriklausomą internetą, kaip visuotinę ir bendrą priemonę, nediskriminacinę prieigą prie žinių ateityje, remiantis suinteresuotųjų subjektų iniciatyvomis ir poreikiais, ir žodžio laisvę;

12.  pabrėžia, kad nepaprastai svarbu ir toliau dėti pastangas užtikrinti teisinę tinklo neutralumo apsaugą, nes tai būtina prielaida siekiant apsaugoti informacijos ir žodžio laisvę, paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą, plėtojant inovacijas ir verslo galimybes, susijusias su internetu, ir propaguojant bei apsaugant kultūrų ir kalbų įvairovę;

13.  pabrėžia, kad pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės yra nesvarstytinos ir turi būti saugomos tiek nevirtualiojoje, tiek virtualiojoje erdvėje; apgailestauja, kad kai kurios valstybės mėgina suvaržyti visuotinę savo piliečių prieigą prie interneto taikydamos cenzūrą ir kitus apribojimus; griežtai atmeta valstybės kontroliuojamo interneto idėją ir masinį interneto sekimą;

14.  pabrėžia virtualiosios erdvės teisių į privatumą ir naudotojo vykdomos savo asmens duomenų kontrolės ekonominę ir socialinę svarbą; mano, kad šios teisės yra esminės siekiant užtikrinti demokratiją, atvirą ir neutralų internetą ir vienodas sąlygas visoms įmonėms interneto tinkle;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybėms narėms ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 133 E, 2006 6 8, p. 140.
(2) OL C 291 E, 2006 11 30, p. 133.
(3) OL C 41 E, 2009 2 19, p. 80.
(4) OL C 236 E, 2011 8 12, p. 33.

Teisinė informacija - Privatumo politika