Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2526(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0099/2015

Debatten :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0033

Aangenomen teksten
PDF 136kWORD 191k
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg
Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Resolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2015 over de verlenging van het mandaat van het forum voor internetbeheer (2015/2526(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn resolutie van 23 juni 2005 over de informatiemaatschappij(1),

–  gezien zijn resolutie van 14 maart 2006 over een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid(2),

–  gezien zijn resolutie van 17 januari 2008 over het tweede forum voor internetbeheer(3),

–  gezien de beginselverklaring van Genève en het Actieplan van de wereldtop over de informatiemaatschappij (WSIS), die op 12 december 2003 in Genève werden goedgekeurd,

–  gezien de mededeling van de Commissie "Naar een wereldwijd partnerschap in de informatiemaatschappij: Omzetten van de beginselen van Genève in acties" (COM(2004)0480),

–  gezien de WSIS-overeenkomst van Tunis en de agenda voor de informatiemaatschappij, goedgekeurd op 18 november 2005,

–  gezien de mededeling van de Commissie in vervolg op de WSIS (COM(2006)0181),

–  gezien zijn resolutie van 15 juni 2010 over internetgovernance: de volgende stappen(4),

–  gezien de verklaring van de multistakeholderbijeenkomst van NetMundial, gepresenteerd op 24 april 2014,

–  gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Internetbeleid en -governance – De rol van Europa bij het vormgeven van de toekomst van internetgovernance" (COM(2014)0072),

–  gezien de gezamenlijke verklaring van de EU-delegatie op het forum voor internetbeheer, dat plaatsvond van 2 tot 5 september 2014 te Istanbul,

–  gezien artikel 123, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het forum voor internetbeheer (FIB) van de wereldtop over de informatiemaatschappij (WSIS) het mandaat heeft gekregen om fora te organiseren ter bevordering van een democratische, transparante en multilaterale beleidsdialoog;

B.  overwegende dat het FIB in de eerste plaats dient om te discussiëren over diverse onderwerpen in verband met het beheer van het internet en eventueel aanbevelingen te doen aan de internationale gemeenschap;

C.  overwegende dat de Algemene Vergadering van de VN op 20 december 2010 heeft besloten het mandaat van het FIB voor nog eens vijf jaar te verlengen;

D.  overwegende dat de Algemene Vergadering van de VN in 2015 zal besluiten over de hernieuwde verlenging van het mandaat van het FIB;

E.  overwegende dat het Parlement in 2005 een ad-hocdelegatie naar de WSIS heeft gestuurd en sindsdien elk jaar een delegatie naar het FIB heeft afgevaardigd;

F.  overwegende dat de ad-hocdelegaties van het Parlement, in samenwerking met de lidstaten en de Commissie, een spilfunctie hebben vervuld in de verspreiding van Europese waarden en de interactie met organisaties uit het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van nationale parlementen die op deze evenementen aanwezig waren;

G.  overwegende dat de topprioriteiten voor de Europese Unie op het negende FIB in september 2014 met als overkoepelend thema "Connecting Continents for Enhanced Multistakeholder Internet Governance" de volgende waren: wereldwijde uitbreiding van internettoegang; waarborging van internet als wereldwijde, openbare en gezamenlijke hulpbron; niet-discriminatoire toegang tot kennis; grotere controleerbaarheid en transparantie binnen het multistakeholdermodel voor internetbeheer; verwerping van een door de overheid gecontroleerd internet; en het uitgangspunt dat de fundamentele vrijheden en mensenrechten onaantastbaar zijn en ook online beschermd moeten worden;

H.  overwegende dat de EU-ministers Vervoer, Telecommunicatie en Energie op 27 november 2014 hun goedkeuring hechtten aan de conclusies van de Raad waarin het belang van een gecoördineerd Europees standpunt inzake internetbeheer wordt benadrukt en steun wordt uitgesproken voor versterking van het FIB als multistakeholderplatform;

I.  overwegende dat het US Department of Commerce's National Telecommunications and Information Administration (NTIA) in maart 2014 aankondigde voornemens te zijn de taken inzake het houden van toezicht op internet van de IANA (Internet Assigned Numbers Authority) over te dragen aan de wereldwijde multistakeholdergemeenschap, vóór het verstrijken van het huidige contract tussen de NTIA en de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) in september 2015; overwegende dat tijdig moet worden bepaald hoe deze overdracht op een evenwichtige wijze kan plaatsvinden, leidend tot een systeem dat niet kan worden gehackt of gemanipuleerd, zodat een stabiel internet gewaarborgd is;

J.  overwegende dat in april 2014 op de multistakeholderbijeenkomst van NetMundial over de toekomst van internetbeheer een aantal beginselen voor internetbeheer is opgesteld, alsmede een routekaart voor de toekomstige ontwikkeling van het internet-ecosysteem;

K.  overwegende dat de aan de interneteconomie gerelateerde groei geraamd wordt op bijna 11 % in de EU, en dat de bijdrage aan het bbp naar verwachting zal stijgen van 3,8 % in 2010 tot 5,7 % in 2016;

L.  overwegende dat internet een fundamentele pijler is van de digitale interne markt, en dat internet bevorderlijk is voor onder meer innovatie, groei, handel, democratie, culturele verscheidenheid en mensenrechten;

M.  overwegende dat op een open internet alle rechten en vrijheden moeten gelden die in het normale leven ook gelden;

1.  roept de Algemene Vergadering van de VN op het mandaat van het FIB te verlengen, de financiële middelen te verhogen en het multistakeholdermodel van internetbeheer te versterken;

2.  is van mening dat, hoewel het FIB geen formele conclusies goedkeurt, de Europese Unie de verantwoordelijkheid heeft om dit forum te ondersteunen en om de resultaten die het FIB oplevert in te brengen in beleidsdiscussies, aangezien het FIB een positief en concreet kader biedt voor de vormgeving van de toekomst van internet op basis van een multistakeholderbenadering;

3.  roept de lidstaten en de betrokken EU-instellingen op het FIB hoog op hun agenda te houden en het FIB en het FIB-secretariaat te blijven ondersteunen, en bij te dragen aan de ontwikkeling van een efficiënte en onafhankelijke organisatie die in staat is zijn mandaat uit te voeren en bij te dragen aan het zich ontwikkelende model van internetbeheer;

4.  benadrukt dat het Parlement met een stevige delegatie moet blijven deelnemen aan toekomstige FIB-bijeenkomsten, om samen met de lidstaten en de Commissie een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het formuleren van een EU-benadering inzake internetbeheer;

5.  onderstreept de noodzaak om de toegang tot internet wereldwijd te verbeteren; benadrukt dat het FIB de inclusieve deelname van alle belanghebbenden moet vergroten;

6.  benadrukt zich krachtig te willen inzetten voor het multistakeholdermodel van internetbeheer; roept de lidstaten, de Commissie en alle belanghebbenden op de duurzaamheid van dit model te vergroten door te zorgen voor een grotere inclusiviteit, transparantie en controleerbaarheid van de deelnemende partijen en processen op nationaal, regionaal en internationaal niveau;

7.  benadrukt dat het belangrijk is om de mondialisering van de kernfuncties van internet en van organisaties die internet reguleren af te ronden; verwelkomt de verklaring van de regering van de VS van maart 2014 te zullen streven naar het internationaliseren van de taken van de IANA; onderstreept het belang van volledige controleerbaarheid en transparantie van de ICANN;

8.  wijst op de strikte termijn voor de afronding van de onderhandelingen over de IANA-taken die een langetermijnoplossing zullen bieden voor de stabiliteit en veiligheid van internet, aangezien de huidige overeenkomst tussen de ICANN en de regering van de VS over het toezicht op de taken van de IANA in september zal aflopen;

9.  verzoekt de lidstaten en de Commissie hun steun voor de tijdige sluiting van deze nieuwe overeenkomst te intensiveren;

10.  dringt er bij de desbetreffende EU-instellingen op aan de EU zelf voor te dragen als een eerste internationale partner van de ICANN wat betreft de IANA-taken, met inbegrip van een rol op gelijkwaardige basis met de VS en andere landen in de bevestiging van de verbintenissen op grond waarvan de IANA-diensten momenteel geregeld worden; beschouwt dit als een belangrijke stap om de volledige neutraliteit van de ICANN te waarborgen;

11.  benadrukt dat nu al lessen kunnen worden getrokken uit de vruchtbare uitwisselingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden in het kader van het FIB, en dat deze lessen ook in praktijk kunnen worden gebracht, met name inzake de reglementering van elektronische communicatie, gegevensbescherming en privacy; is van mening dat er binnen het kader van het FIB nader moet worden gesproken over vraagstukken die samenhangen met cyberveiligheid en cybercriminaliteit, variërend van oplossingen om de veiligheid van kritieke infrastructuur te verbeteren tot het voorzien in passende instrumenten voor veilige communicatie met personen en kleine ondernemingen, met name e-authenticatie en versleuteling; benadrukt dat gezorgd moet worden voor een open en onafhankelijk internet als wereldwijde, gemeenschappelijke hulpbron, en voor niet-discriminatoire toegang tot kennis in de toekomst, uitgaande van de initiatieven en behoeften van de belanghebbenden en de vrijheid van meningsuiting;

12.  benadrukt dat het van groot belang is om door te gaan met inspanningen om de juridische bescherming van netneutraliteit te waarborgen, wat een onmisbare voorwaarde is voor het waarborgen van de vrijheid van informatie en meningsuiting, het stimuleren van groei en banen door middel van innovatie en nieuwe ondernemingen op het gebied van internet, en het bevorderen en waarborgen van culturele en taalkundige verscheidenheid;

13.  benadrukt dat de fundamentele vrijheden en mensenrechten onaantastbaar zijn en zowel online als offline beschermd moeten worden; betreurt dat sommige landen de toegang van hun burgers tot internet door middel van censuur en andere restricties proberen te beperken; spreekt zich krachtig uit tegen het idee van een door de staat gecontroleerd internet en van grootschalig toezicht op internet;

14.  wijst op het economisch en sociaal belang van het recht op privacy online en op controle door gebruikers van hun persoonsgegevens; acht dergelijke rechten van fundamenteel belang voor de democratie, voor een open en neutraal internet en om ervoor te zorgen dat bedrijven onder gelijkwaardige omstandigheden op internet kunnen opereren;

15.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad alsmede aan de nationale parlementen van de lidstaten.

(1) PB C 133 E van 8.6.2006, blz. 140.
(2) PB C 291 E van 30.11.2006, blz. 133.
(3) PB C 41 E van 19.2.2009, blz. 80.
(4) PB C 236 E van 12.8.2011, blz. 33.

Juridische mededeling - Privacybeleid