Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2526(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0099/2015

Debaty :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Głosowanie :

PV 11/02/2015 - 9.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0033

Teksty przyjęte
PDF 296kWORD 68k
Środa, 11 lutego 2015 r. - Strasburg
Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem (2015/2526(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swą rezolucję z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie społeczeństwa informacyjnego(1),

–  uwzględniając swą rezolucję z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie europejskiego społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia(2),

–  uwzględniając swą rezolucję z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie drugiego Forum Zarządzania Internetem(3),

–  uwzględniając deklarację zasad oraz plan działań Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, przyjęte w Genewie w dniu 12 grudnia 2003 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Ku globalnemu partnerstwu w społeczeństwie informacyjnym: Przełożenie zasad genewskich na działania” (COM(2004)0480),

–  uwzględniając zobowiązanie z Tunisu i program na rzecz społeczeństwa informacyjnego, przyjęte w dniu 18 listopada 2005 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji wydany po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w 2006 r. (COM(2006)0181),

–  uwzględniając swą rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zarządzania internetem: kolejne działania(4),

–  uwzględniając oświadczenie z konferencji wielostronnej NETmundial, wydane w dniu 24 kwietnia 2014 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Polityka wobec internetu i zarządzanie internetem –rola Europy w kształtowaniu przyszłości zarządzania internetem” (COM(2014)0072),

–  uwzględniając wspólne oświadczenie wydane przez delegację UE na Forum Zarządzania Internetem, które odbyło się w dniach 2–5 września 2014 r. w Stambule,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Forum Zarządzania Internetem ma na celu wykonywanie mandatu udzielonego mu przez Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego w odniesieniu do zwoływania forów dialogu na rzecz demokratycznej, przejrzystej i pluralistycznej polityki;

B.  mając na uwadze, że główna rola i funkcja Forum Zarządzania Internetem polega na omawianiu szerokiego spektrum spraw dotyczących zarządzania internetem, a w stosownych przypadkach – na wydawaniu zaleceń dla społeczności międzynarodowej;

C.  mając na uwadze, że w dniu 20 grudnia 2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło decyzję o przedłużeniu mandatu Forum Zarządzania Internetem na kolejne pięć lat;

D.  mając na uwadze, że dyskusje w sprawie dalszego przedłużenia mandatu Forum odbędą się na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 2015 r. i wtedy również podjęta zostanie decyzja w tej sprawie;

E.  mając na uwadze, że Parlament wysłał delegację ad hoc na Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego w 2005 r. i na wszystkie kolejne doroczne posiedzenia tego szczytu;

F.  mając na uwadze, że wysłane przez Parlament delegacje ad hoc we współpracy z państwami członkowskimi i Komisją odegrały kluczową rolę w propagowaniu wartości europejskich oraz w stosunkach z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicielami parlamentów krajowych uczestniczącymi w tych wydarzeniach;

G.  mając na uwadze, że na dziewiątym Forum Zarządzania Internetem, które odbyło się we wrześniu 2014 r. pod hasłem „Łączyć kontynenty z myślą o silniejszym wielostronnym zarządzaniu internetem”, priorytetami Unii Europejskiej były: poprawa dostępu do internetu na całym świecie, utrzymanie światowego, otwartego i wspólnego charakteru internetu, pozbawiony dyskryminacji dostęp do wiedzy, poprawa rozliczalności i przejrzystości w wielostronnym modelu zarządzania internetem, odrzucenie idei sprawowania przez państwo kontroli nad internetem, uznanie, że nasze podstawowe wolności i prawa człowieka są niezbywalne i nienaruszalne i muszą być chronione w internecie;

H.  mając na uwadze, że w dniu 27 listopada 2014 r. ministrowie państw członkowskich UE ds. transportu, telekomunikacji i energii zatwierdzili konkluzje Rady, w których podkreślono, że UE powinna zająć skoordynowane stanowisko w sprawie zarządzania internetem oraz wspierać umacnianie Forum Zarządzania Internetem jako platformy wielostronnej;

I.  mając na uwadze, że w marcu 2014 r. Krajowa Administracja Telekomunikacji i Informacji (NTIA) Departamentu Handlu USA ogłosiła zamiar przekazania zadań internetowego organu rejestracyjnego IANA (Internet Assigned Numbers Authority) w zakresie nadzoru internetu globalnej wspólnocie wielostronnej przed wygaśnięciem bieżącej umowy pomiędzy NTIA a Internetową Korporacją ds. Nadanych Nazw i Numerów (ICANN) (wrzesień 2015 r.); mając na uwadze, że wspomniane przekazanie zadań wymaga znalezienia na czas wyważonego rozwiązania, które pozwoli na stworzenie systemu odpornego na przechwytywanie danych i manipulowanie nimi, a tym samym zapewniającego stabilność internetu;

J.  mając na uwadze, że w kwietniu 2014 r. na światowej konferencji wielostronnej NETmundial w sprawie przyszłości zarządzania internetem opracowano szereg zasad dotyczących zarządzania internetem, a także plan działania w zakresie rozwoju ekosystemu internetowego w przyszłości;

K.  mając na uwadze, że przewiduje się, iż wzrost związany z gospodarką internetową w UE wyniesie prawie 11 %, a spodziewany udział tej gospodarki w PKB wzrośnie z 3,8 % w 2010 r. do 5,7 % w 2016 r.;

L.  mając na uwadze, że internet jest podstawowym filarem jednolitego rynku cyfrowego i wspiera m.in. innowacyjność, wzrost gospodarczy, handel, demokrację, różnorodność kulturową i prawa człowieka;

M.  mając na uwadze, że w otwartym internecie powinny obowiązywać wszystkie prawa i wolności, z których obywatele korzystają poza internetem;

1.  wzywa Zgromadzenie Ogólne ONZ do przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem, zwiększenia dostępnych mu zasobów i utrzymania wielostronnego modelu zarządzania internetem;

2.  uważa, że chociaż Forum nie przyjmie formalnych konkluzji, Unia Europejska jest odpowiedzialna za wspieranie związanego z nim procesu i za podjęcie kwestii wpływu tej wymiany poglądów w dyskusjach politycznych, ponieważ cały ten proces stanowi pozytywne i konkretne ramy kształtujące przyszłość internetu w oparciu o wielostronne podejście;

3.  wzywa zainteresowane państwa członkowskie i instytucje UE, aby nadały Forum Zarządzania Internetem priorytetowe miejsce w swych programach działania, a także aby nadal wspierały Forum i jego sekretariat finansowo, przyczyniając się do rozwoju skutecznej i niezależnej organizacji, zdolnej wypełniać swe zadania i przyczyniać się do ewolucji modelu zarządzania internetem;

4.  podkreśla, że Parlament reprezentowany przez liczną delegację powinien w dalszym ciągu brać udział w przyszłych posiedzeniach Forum, aby wraz z państwami członkowskimi i Komisją skutecznie przyczynić się do opracowania spójnego i wszechstronnego podejścia UE;

5.  podkreśla konieczność poprawy dostępu do internetu na całym świecie oraz zwraca uwagę, że Forum Zarządzania Internetem powinno być w jeszcze większym stopniu otwarte na udział wszystkich zainteresowanych stron;

6.  podkreśla, że stanowczo opowiada się za wielostronnym modelem zarządzania internetem; wzywa państwa członkowskie, Komisję i wszystkie zainteresowane strony do dalszego wzmacniania trwałości tego modelu poprzez sprawianie, by podmioty i procesy na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym były bardziej otwarte na udział różnych zainteresowanych stron, przejrzyste i rozliczalne;

7.  zwraca uwagę na znaczenie dokończenia globalizacji podstawowych funkcji internetu i jego organizacji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rząd USA w marcu 2014 r. zobowiązał się do przeniesienia nadzoru nad zadaniami IANA; podkreśla znaczenie pełnej rozliczalności i przejrzystości ICANN;

8.  zaznacza, że ustalono ścisły termin ukończenia negocjacji na temat funkcji IANA, które przyniosą długotrwałe rozwiązanie zapewniające stabilność i bezpieczeństwo internetu, gdyż we wrześniu 2015 r. wygaśnie obecne porozumienie między ICANN a rządem USA dotyczące nadzoru nad funkcją IANA;

9.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do większego zaangażowania we wspieranie terminowego zawarcia tego nowego porozumienia;

10.  wzywa zainteresowane instytucje UE do zaproponowania samej UE jako pierwszego międzynarodowego partnera ICANN jeżeli chodzi o funkcje IANA, a także nadanie jej – na równi z USA i innymi państwami – roli w zakresie potwierdzania zobowiązań aktualnie regulujących usługi IANA; uważa, że to ważny krok do zagwarantowania całkowitej neutralności ICANN;

11.  podkreśla, że z dotychczasowej owocnej wymiany poglądów prowadzonej w ramach Forum Zarządzania Internetem można już wyciągnąć wnioski i zastosować je w praktyce, w szczególności w zakresie regulacyjnych aspektów komunikacji elektronicznej oraz zagadnień z zakresu bezpieczeństwa danych i prywatności; uważa, że w ramach Forum potrzebne są dalsze dyskusje na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym i cyberprzestępczością, począwszy od rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, a skończywszy na zapewnieniu osobom prywatnym i małym przedsiębiorstwom właściwych narzędzi do bezpiecznej komunikacji, a mianowicie uwierzytelniania elektronicznego oraz szyfrowania; zwraca uwagę na potrzebę zabezpieczenia otwartego i niezależnego internetu jako światowego i wspólnego zasobu, a także pozbawionego dyskryminacji dostępu do wiedzy w przyszłości, w oparciu o inicjatywy podejmowane przez zainteresowane strony oraz o ich potrzeby, a także o wolność słowa;

12.  podkreśla, że dalsze starania mające na celu zapewnienie ochrony prawnej neutralności sieci mają podstawowe znaczenie, jako warunek niezbędny do zagwarantowania wolności słowa i swobody dostępu do informacji, które przyczynią się do stymulowania wzrostu i powstawania miejsc pracy dzięki rozwojowi związanych z internetem innowacji i możliwości dla przedsiębiorstw, a także dzięki propagowaniu i ochronie różnorodności kulturowej i językowej;

13.  podkreśla, że podstawowe wolności i prawa człowieka są niezbywalne i nienaruszalne oraz muszą być chronione tak w internecie, jak i poza nim; ubolewa, że w niektórych państwach odejmuje się próby ograniczania dostępu obywateli do światowej łączności internetowej poprzez cenzurę oraz inne ograniczenia; zdecydowanie odrzuca ideę sprawowania przez państwo kontroli nad internetem oraz inwigilacji internetu na masową skalę;

14.  podkreśla gospodarcze i społeczne znaczenie prawa do ochrony prywatności w internecie oraz zachowania przez użytkowników kontroli nad własnymi danymi osobowymi; uważa, że takie prawa mają podstawowe znaczenie dla demokracji, otwartości i neutralności internetu oraz dla równych warunków działania przedsiębiorstw w internecie;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, państwom członkowskim i parlamentom krajowym.

(1) Dz.U. C 133 E z 8.6.2006, s. 140.
(2) Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, s. 133.
(3) Dz.U. C 41 E z 19.2.2009, s. 80.
(4) Dz.U. C 236 E z 12.8.2011, s. 33.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności