Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2526(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0099/2015

Dezbateri :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0033

Texte adoptate
PDF 225kWORD 68k
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg
Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2005 referitoare la societatea informațională(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2006 referitoare la o societate informațională europeană pentru creștere și ocuparea forței de muncă(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2008 referitoare la cel de-al doilea Forum pentru guvernarea internetului(3),

–  având în vedere Declarația de principii și Planul de acțiune ale Reuniunii mondiale la nivel înalt privind societatea informațională (WSIS), adoptate la Geneva la 12 decembrie 2003,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către un parteneriat global în societatea informațională: traducerea principiilor de la Geneva în acțiuni” (COM(2004)0480),

–  având în vedere angajamentul și agenda de la Tunis pentru societatea informațională, adoptate la 18 noiembrie 2005,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei în urma WSIS din 2006 (COM(2006)0181),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 2010 referitoare la Guvernarea internetului: etapele următoare(4),

–  având în vedere declarația reuniunii multilaterale NETmundial din 24 aprilie 2014,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Guvernanța și politica în domeniul internetului – Rolul Europei în modelarea viitorului guvernanței internetului”(COM(2014)0072);

–  având în vedere declarația comună a delegației UE la Forumul privind guvernanța internetului, organizat în perioada 2-5 septembrie 2014 la Istanbul,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât obiectivul Forumului pentru guvernanța internetului (FGI) este îndeplinirea mandatului acordat de Summitul Mondial privind Societatea Informațională (WSIS) în ceea ce privește organizarea de forumuri pentru un dialog politic democratic, transparent și multilateral;

B.  întrucât rolul și funcția principale ale FGI sunt de a discuta o serie amplă de chestiuni legate de guvernanța internetului și, dacă este cazul, de a face recomandări comunității internaționale;

C.  întrucât, la 20 decembrie 2010, Adunarea Generală a ONU a decis să prelungească mandatul FGI cu încă cinci ani;

D.  întrucât, în 2015, în cadrul Adunării Generale a ONU, se va discuta și decide cu privire la reînnoirea mandatului FGI;

E.  întrucât, în 2005, Parlamentul a trimis o delegație ad hoc la WSIS și, de atunci, a procedat la fel pentru fiecare reuniune anuală a FGI;

F.  întrucât delegațiile ad-hoc trimise de Parlamentul European au avut un rol fundamental în ceea ce privește promovarea valorilor europene și interacțiunea cu organizațiile societății civile și cu reprezentanții parlamentelor naționale prezenți la aceste evenimente, în cooperare cu statele membre și cu Comisia;

G.  întrucât principalele priorități ale Uniunii Europene în cursul celui de-al nouălea FGI organizat în septembrie 2014, care a avut ca temă generală „Conectarea continentelor pentru o guvernanță multilaterală sporită a internetului” au fost: un acces mai mare la internet la nivel mondial; menținerea internetului ca resursă mondială, deschisă și comună; accesul nediscriminatoriu la cunoștințe; mai multă responsabilitate și transparență în aplicarea modelului de guvernanță multilaterală a internetului; respingerea ideii unui internet controlat de stat; și recunoașterea faptului că libertățile și drepturile fundamentale ale omului nu sunt negociabile și trebuie protejate online;

H.  întrucât, la 27 noiembrie 2014, miniștrii transporturilor, telecomunicațiilor și energiei au aprobat concluziile Consiliului, subliniind importanța unei poziții coordonate la nivel european privind guvernanța internetului, precum și a sprijinirii consolidării FGI, ca platformă multilaterală,

I.  întrucât, în martie 2014, Administrația Națională pentru Telecomunicații și Informații (NTIA) a Departamentului Comerțului din SUA și-a anunțat intenția de a transfera funcțiile de supraveghere a internetului ale IANA (Internet Assigned Numbers Authority - Autoritatea responsabilă cu coordonarea funcțiilor internet) comunității multilaterale mondiale, înainte de expirarea contractului în curs dintre NTIA și ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Corporația pentru alocarea de nume și numere de domenii internet), în septembrie 2015; întrucât trebuie găsită la timp o soluție echilibrată pentru această tranziție, iar aceasta ar trebui să aibă drept rezultat un sistem care să nu poată fi supus constrângerii și manipulării, continuând astfel să asigure un internet stabil;

J.  întrucât, în aprilie 2014, NETmundial - reuniunea multilaterală mondială privind viitorul guvernanței internetului - a elaborat un set de principii pentru guvernanța internetului și o foaie de parcurs pentru dezvoltarea viitoare a ecosistemului internetului;

K.  întrucât se prevede o creștere legată de economia internetului de aproape 11% în UE și o creștere a contribuției la PIB de la 3,8 % în 2010, la 5,7% în 2016;

L.  întrucât internetul reprezintă un pilon fundamental al pieței unice digitale, el favorizând, printre altele, inovarea, creșterea, comerțul, democrația, diversitatea culturală și drepturile omului;

M.  întrucât, într-un internet deschis, toate drepturile și libertățile de care cetățenii beneficiază offline ar trebui să se aplice și online,

1.  invită Adunarea Generală a ONU să reînnoiască mandatul FGI și să consolideze resursele acestuia și modelul multilateral al guvernanței internetului;

2.  consideră că, deși FGI nu va adopta concluzii oficiale, responsabilitatea Uniunii Europene este de a sprijini acest proces și a crește impactul acestor schimburi în dezbaterile publice, deoarece acesta oferă un context pozitiv și concret configurării viitoare a internetului pe baza unei abordări multilaterale;

3.  îndeamnă statele membre și instituțiile UE implicate să mențină FGI printre prioritățile aflate pe ordinea lor de zi și să continue să sprijine FGI și secretariatul acestuia, precum și să participe la dezvoltarea unei organizații independente, eficiente și capabile să își îndeplinească mandatul și să contribuie la evoluția constantă a modelului de guvernanță a internetului;

4.  subliniază faptul că Parlamentul ar trebui să participe în continuare la viitoarele reuniuni ale FGI cu o delegație substanțială, pentru a contribui în mod eficient la formularea, împreună cu statele membre și Comisia, a unei abordări a UE în ceea ce privește guvernanța internetului;

5.  subliniază necesitatea îmbunătățirii accesului la internet în întreaga lume; subliniază că FGI ar trebui să consolideze participarea incluzivă a tuturor părților interesate;

6.  subliniază faptul că și-a asumat un angajament ferm în favoarea modelului multilateral de guvernanță a internetului; invită statele membre, Comisia și toate părțile interesate să consolideze în continuare sustenabilitatea modelului multilateral, făcând ca actorii și procesele la nivel național, regional și internațional să fie mai favorabili incluziunii, mai transparenți și mai responsabili;

7.  subliniază importanța finalizării procesului de globalizare a principalelor funcțiuni și organizații ale internetului; salută angajamentul asumat de Guvernul SUA în martie 2014 de a ceda gestionarea funcțiilor IANA; subliniază importanța responsabilității și transparenței depline a ICANN;

8.  subliniază că există un termen-limită ferm pentru încheierea negocierilor privind funcțiile IANA, care vor oferi o soluție pe termen lung pentru stabilitatea și securitatea internetului, având în vedere că în septembrie 2015 va expira actualul acord dintre ICANN și guvernul SUA privind supravegherea funcției IANA;

9.  invită statele membre și Comisia să își intensifice eforturile pentru a sprijini încheierea acestui nou acord oportun;

10.  invită instituțiile europene în cauză să propună ca UE să fie primul partener internațional al ICANN în ceea ce privește funcțiile IANA și să joace un rol similar celui al Statelor Unite și al altor state în afirmarea angajamentelor care reglementează în prezent serviciile IANA; consideră că acesta este un pas important către garantarea neutralității depline a ICANN;

11.  subliniază faptul că se pot trage deja concluzii pe baza schimburilor fructuoase care au avut loc în cadrul FGI până în prezent și că acestea pot fi puse în practică, în special în ceea ce privește aspectele de reglementare a comunicațiilor electronice, precum și problemele privind securitatea datelor și protecția vieții private; consideră că sunt necesare discuții suplimentare în cadrul FGI cu privire la chestiunile legate de securitatea și criminalitatea cibernetice, care să vizeze atât găsirea unor soluții pentru a îmbunătăți securitatea infrastructurilor critice, cât și punerea la dispoziția cetățenilor și a întreprinderilor mici a unor instrumente adecvate pentru a putea comunica în condiții de siguranță, în special autentificarea electronică și criptarea; subliniază necesitatea de a se asigura pe viitor un internet deschis și independent, ca resursă mondială comună, precum și un acces nediscriminatoriu la cunoștințe, ținând seama de inițiativele și nevoile părților interesate, și de a se garanta libertatea de exprimare;

12.  subliniază faptul că este esențial să se continue eforturile de asigurare a protecției juridice a neutralității internetului, condiție indispensabilă pentru garantarea libertății de informare și exprimare, stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea inovării și a oportunităților de afaceri legate de internet și promovarea și garantarea diversității culturale și lingvistice;

13.  subliniază că libertățile și drepturile fundamentale nu sunt negociabile și trebuie protejate atât online, cât și offline; regretă faptul că anumite state încearcă să limiteze conectivitatea mondială a cetățenilor lor prin cenzură și alte restricții; respinge cu fermitate ideea unui internet controlat de stat și supravegherea în masă a internetului;

14.  subliniază importanța economică și socială a dreptului la viața privată și a controlului de către utilizatori al datelor cu caracter personal pe internet; consideră că aceste drepturi sunt fundamentale pentru democrație, un internet deschis și neutru, precum și pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi pe internet;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, statelor membre, precum și parlamentelor naționale.

(1) JO C 133 E, 8.6.2006, p. 140.
(2) JO C 291 E, 30.11.2006, p. 133.
(3) JO C 41 E, 19.2.2009, p. 80.
(4) JO C 236 E, 12.8.2011, p. 33.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate