Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2526(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0099/2015

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0033

Prijaté texty
PDF 142kWORD 66k
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o obnovení mandátu Fóra pre správu internetu (2015/2526(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2005 o informačnej spoločnosti(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2006 o európskej informačnej spoločnosti pre rast a zamestnanosť(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o druhom Fóre pre správu internetu(3),

–  so zreteľom na Deklaráciu zásad a Akčný plán Svetového samitu o informačnej spoločnosti (SSIS) prijaté v Ženeve dňa 12. decembra 2003,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Na ceste ku globálnemu partnerstvu v informačnej spoločnosti: Premietnutie ženevských zásad do činnosti (COM(2004)0480),

–  so zreteľom na Tuniský záväzok a Tuniský program pre informačnú spoločnosť, ktoré boli prijaté 18. novembra 2005,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie, ktoré bolo vydané v nadväznosti na Svetový samit o informačnej spoločnosti v roku 2006 (COM(2006)0181),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2010 s názvom Správa internetu: ďalšie kroky(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie zo zasadnutia mnohých zainteresovaných strán NETmundial z 24. apríla 2014,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Politika a riadenie v oblasti internetu – Úloha Európy pri formovaní budúcnosti riadenia internetu (COM(2014)0072),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie delegácie EÚ vyslanej na zasadnutie Fóra pre správu internetu, ktoré sa konalo 2. – 5. septembra 2014 v Istanbule,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže účelom Fóra pre správu internetu (IGF) je plniť mandát zo Svetového samitu o informačnej spoločnosti (SSIS), pokiaľ ide o zvolávanie fór pre demokratický a transparentný politický dialóg za účasti mnohých zainteresovaných subjektov;

B.  keďže hlavnou úlohou a funkciou IGF je diskutovať o širokej škále otázok týkajúcich sa správy internetu a v prípade potreby odporučiť kroky medzinárodnému spoločenstvu;

C.  keďže 20. decembra 2010 sa Valné zhromaždenie OSN rozhodlo predĺžiť mandát IGF na ďalších päť rokov;

D.  keďže rokovanie a rozhodnutie o ďalšom obnovení mandátu IGF sa uskutoční na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v roku 2015;

E.  keďže Parlament vyslal ad hoc delegáciu na SSIS v roku 2005 a odvtedy ju vysiela na každé výročné zasadnutie IGF;

F.  keďže ad hoc delegácie Parlamentu zohrali kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o presadzovanie európskych hodnôt a interakciu s organizáciami občianskej spoločnosti a so zástupcami národných parlamentov prítomnými na týchto podujatiach, a to v spolupráci s členskými štátmi a Komisiou;

G.  keďže medzi hlavné priority Európskej únie počas deviateho zasadnutia IGF, ktoré sa konalo v septembri 2014 a ktorého ústrednou témou bolo Spájanie kontinentov v záujme lepšej správy internetu za účasti mnohých zainteresovaných strán, patrili: rozšírený prístup k internetu na celom svete, zachovanie internetu ako globálneho, otvoreného a spoločného zdroja, nediskriminačný prístup k znalostiam, väčšia zodpovednosť a transparentnosť v rámci modelu správy internetu, na ktorom sa zúčastňuje mnoho zainteresovaných strán, odmietnutie myšlienky štátom kontrolovaného internetu a uznanie skutočnosti, že o našich základných slobodách a ľudských právach nemožno vyjednávať a musia byť chránené online;

H.  keďže ministri dopravy, telekomunikácií a energetiky EÚ schválili 27. novembra 2014 závery Rady, v ktorých sa zdôrazňovala dôležitosť koordinovanej európskej pozície, pokiaľ ide o správu internetu, a význam podpory posilnenia IGF ako platformy pre účasť viacerých zainteresovaných subjektov;

I.  keďže v marci 2014 oznámila Správa národných telekomunikácií a informačnej politiky (NTIA) Ministerstva obchodu USA svoj zámer preniesť funkcie Internetového orgánu pre prideľovanie čísel (IANA), pokiaľ ide o dohľad nad internetom, na globálne spoločenstvo mnohých zainteresovaných subjektov pred skončením platnosti súčasnej zmluvy medzi NTIA a Internetovou spoločnosťou pre pridelené mená a čísla (ICANN) v septembri 2015; keďže vyvážené riešenie tohto prenosu sa musí nájsť včas a malo by viesť k vytvoreniu systému, ktorý nemožno ovládnuť a manipulovať, aby sa tak naďalej zabezpečoval stabilný internet;

J.  keďže v apríli 2014 sa na ad hoc celosvetovom stretnutí mnohých zainteresovaných subjektov NETmundial na tému budúcnosti riadenia internetu vypracoval súbor zásad riadenia internetu a plán pre budúci rozvoj internetového ekosystému;

K.  keďže podľa očakávaní by mal rast súvisiaci s internetovým hospodárstvom dosiahnuť v EÚ takmer 11 %, pričom sa predpokladá zvýšenie jeho príspevku do HDP z 3,8 % v roku 2010 na 5,7 % v roku 2016;

L.  keďže internet je základným pilierom jednotného digitálneho trhu a podporuje okrem iného inovácie, rast, obchod, demokraciu, kultúrnu rozmanitosť a ľudské práva;

M.  keďže v rámci otvoreného internetu by sa mali všetky práva a slobody, ktoré majú ľudia v prostredí offline, uplatňovať aj online;

1.  vyzýva Valné zhromaždenie OSN, aby obnovilo mandát IGF, posilnilo jeho zdroje a model správy internetu za účasti mnohých zainteresovaných subjektov;

2.  domnieva sa, že aj keď IGF neprijme formálne závery, zodpovednosťou EÚ je podporovať tento proces a zväčšovať vplyv týchto výmen v diskusiách o politike, pretože uvedený proces ponúka pozitívny a konkrétny kontext na formovanie budúcnosti internetu na základe prístupu mnohých zainteresovaných subjektov;

3.  vyzýva členské štáty a príslušné inštitúcie EÚ, aby aj naďalej považovali IGF za prioritu a aby ďalej podporovali IGF a jeho sekretariát a tak prispievali na rozvoj efektívnej a nezávislej organizácie, ktorá dokáže vykonávať svoj mandát a prispievať na rozvoj modelu riadenia internetu;

4.  zdôrazňuje, že Parlament by sa mal aj naďalej zúčastňovať na stretnutiach IGF prostredníctvom početnej delegácie, aby spolu s členskými štátmi a Komisiou účinne prispel k vypracovaniu uceleného a komplexného prístupu EÚ v otázke správy internetu;

5.  zdôrazňuje potrebu zlepšenia dostupnosti internetu na celom svete; zdôrazňuje, že IGF by mal posilniť inkluzívnu účasť všetkých zainteresovaných subjektov;

6.  zdôrazňuje, že je pevne odhodlaný presadzovať model správy internetu za účasti mnohých zainteresovaných subjektov; vyzýva členské štáty, Komisiu a všetky príslušné zainteresované subjekty, aby ďalej posilňovali udržateľnosť tohto modelu tak, že zabezpečia väčšiu inkluzívnosť, transparentnosť a zodpovednosť aktérov a procesov na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni;

7.  zdôrazňuje dôležitosť dokončenia globalizácie základných funkcií a organizácií internetu; víta záväzok, ktorý v marci 2014 prijala vláda USA v súvislosti s prenosom správy funkcií orgánu IANA; zdôrazňuje dôležitosť plnej zodpovednosti a transparentnosti spoločnosti ICANN;

8.  zdôrazňuje, že bol stanovený pevný termín na dokončenie rokovaní o funkciách orgánu IANA, čo poskytne dlhodobé riešenie, pokiaľ ide o stabilitu a bezpečnosť internetu, pretože v septembri 2015 sa skončí platnosť súčasnej dohody medzi spoločnosťou ICANN a vládou USA o dohľade nad funkciou orgánu IANA;

9.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zintenzívnili úsilie na podporu včasného dokončenia tejto novej dohody;

10.  vyzýva príslušné inštitúcie EÚ, aby navrhli samotnú EÚ ako prvého medzinárodného partnera spoločnosti ICANN, pokiaľ ide o funkcie orgánu IANA, a to vrátane úlohy stanovenej na rovnakom základe vo vzťahu k USA a ďalším štátom v rámci potvrdenia záväzkov, ktorými sa v súčasnosti riadia služby orgánu IANA; považuje to za dôležitý krok k zabezpečeniu úplnej neutrality spoločnosti ICANN;

11.  zdôrazňuje, že z plodných výmen názorov v rámci doterajších IGF sa už možno poučiť a toto poučenie možno uplatniť v praxi, najmä pokiaľ ide o regulačné aspekty elektronickej komunikácie a otázky bezpečnosti prenosu údajov a ochrany súkromia; domnieva sa, že je potrebné, aby sa v rámci IGF uskutočnili ďalšie diskusie o otázkach týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti a kybernetickej kriminality, a to od riešení na zvýšenie bezpečnosti kritickej infraštruktúry až po poskytnutie vhodných nástrojov na bezpečnú komunikáciu, predovšetkým elektronickej autentifikácie a šifrovania, pre jednotlivcov a malé podniky; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť otvorený a nezávislý internet ako globálny spoločný zdroj, nediskriminačný prístup k znalostiam v budúcnosti na základe iniciatív a potrieb zainteresovaných subjektov, ako aj slobodu prejavu;

12.  zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa pokračovalo v úsilí o zabezpečenie právnej ochrany neutrality siete, ktorá je nevyhnutným predpokladom na zaručenie slobody informácií a prejavu, na podporu rastu a pracovných miest prostredníctvom rozvoja inovácií a obchodných príležitostí súvisiacich s internetom a pre podporu a ochranu kultúrnej a jazykovej rozmanitosti optimálnym spôsobom pre všetkých;

13.  zdôrazňuje, že základné slobody a ľudské práva sú pevne stanovené a musia byť chránené online, ako aj offline; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré štáty sa pokúšajú obmedzovať globálne prepojenie svojich občanov cenzúrou a inými reštrikciami; rozhodne odmieta myšlienku štátom kontrolovaného internetu a hromadného dohľadu nad internetom;

14.  zdôrazňuje hospodársky a sociálny význam online práv na súkromie a dôležitosť kontroly používateľov nad ich osobnými údajmi; domnieva sa, že tieto práva sú nevyhnutné pre demokraciu, otvorený a neutrálny internet a pre rovnaké podmienky pre podniky na internete;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, členským štátom a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
(2) Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
(3) Ú. v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 80.
(4) Ú. v. EÚ C 236 E, 12.8.2011, s. 33.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia