Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0099/2015

Debatter :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0033

Antagna texter
PDF 215kWORD 55k
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Europaparlamentets resolution av den 11 februari 2015 om förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (2015/2526(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2005 om informationssamhället(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2006 om det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2008 om det andra mötet i Forumet för förvaltning av Internet(3)(nedan kallat forumet),

–  med beaktande av den principförklaring och den handlingsplan som antogs vid världstoppmötet om informationssamhället (WSIS) i Genève den 12 december 2003,

–  med beaktande av kommissionens meddelande För ett globalt partnerskap i informationssamhället: Att omsätta Genèveprinciperna i handling (COM(2004)0480),

–  med beaktande av Tunisåtagandet och Tunisagendan för informationssamhället, som antogs den 18 november 2005,

–  med beaktande av kommissionens meddelande som uppföljning av WSIS 2006 (COM(2006)0181),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2010 om förvaltning av Internet – framtida åtgärder(4),

–  med beaktande av uttalandet av den 24 april 2014 från flerpartsmötet Netmundial (Netmundial Multistakeholder Statement),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Internetpolitik och förvaltning av internet – Europas roll i utformningen av framtidens internetförvaltning (COM(2014)0072),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från EU:s delegation till forumet den 2–5 september 2014 i Istanbul,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Forumets syfte är att fullgöra det mandat som WSIS fastställde beträffande anordnandet av forum för politisk dialog mellan flera berörda parter under demokratiska och öppna former.

B.  Forumets främsta roll och funktion är att diskutera frågor på ett stort antal områden rörande förvaltningen av internet, och att vid behov lägga fram rekommendationer till det internationella samfundet.

C.  Den 20 december 2010 beslutade FN:s generalförsamling att förlänga forumets mandat med ytterligare fem år.

D.  Under 2015 kommer FN:s generalförsamling att diskutera och fatta beslut om huruvida forumets mandat ska förlängas ytterligare.

E.  År 2005 skickade Europaparlamentet en ad hoc-delegation till WSIS, och har sedan dess gjort så för varje årsmöte i forumet.

F.  De ad hoc-delegationer som parlamentet har skickat har, tillsammans med medlemsstaterna och kommissionen, spelat en avgörande roll i fråga om främjandet av europeiska värden och samspelet med de organisationer inom det civila samhället och de företrädare för nationella parlament som har närvarat vid dessa evenemang.

G.  De viktigaste prioriteringarna för EU under det nionde forumet i september 2014 med huvudtemat Sammankoppling av kontinenter för en förbättrad flerpartsförvaltning av internet var följande: utökad tillgång till internet globalt, underhåll av internet som en global, öppen och gemensam resurs, icke-diskriminerande tillgång till kunskap, större ansvarsskyldighet och öppenhet i flerpartsmodellen för förvaltning av internet, förkastande av tanken på ett statskontrollerat internet och erkännande av att våra grundläggande friheter och mänskliga rättigheter är icke förhandlingsbara och måste skyddas på nätet.

H.  Den 27 november 2014 godkände EU:s transport-, telekommunikations- och energiministrar rådets slutsatser, där man framhåller betydelsen av dels en samordnad europeisk ståndpunkt om förvaltningen av internet, dels stödet till stärkandet av forumet som en flerpartsplattform.

I.  I mars 2014 meddelade det amerikanska handelsdepartementets National Telecommunications and Information Administration (NTIA) att man planerade att överföra internetkontrollfunktionerna från IANA (Internet Assigned Numbers Authority) till den globala flerpartsgemenskapen innan det nuvarande kontraktet mellan NTIA och ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) löper ut i september 2015. Man måste i god tid komma fram till en välavvägd lösning på hur denna överföring ska ske, och resultatet bör vara ett system som inte kan tas över eller manipuleras och som fortsätter att garantera ett stabilt internet.

J.  Vid det möte om den framtida förvaltningen av internet (Netmundial – Global Multistakeholder Meeting) som hölls i april 2014 utarbetades en uppsättning principer för förvaltningen av internet och en färdplan för framtida utveckling av internetekosystemet.

K.  Den tillväxt som är kopplad till internetekonomin beräknas uppgå till nästan 11 procent i EU, med ett bidrag till BNP som förväntas öka från 3,8 procent 2010 till 5,7 procent 2016.

L.  Internet är en grundpelare för den digitala inre marknaden, och främjar bland annat innovation, tillväxt, handel, demokrati, kulturell mångfald och mänskliga rättigheter.

M.  En förutsättning för ett öppet internet bör vara att alla de rättigheter och friheter som människor åtnjuter offline även bör gälla online.

1.  Europaparlamentet uppmanar FN:s generalförsamling att förlänga forumets mandat, öka resurstilldelningen och stärka flerpartsmodellen för förvaltning av internet.

2.  Även om forumet inte kommer att anta några formella slutsatser anser Europaparlamentet att det är EU:s ansvar att stödja denna process och ta upp resultatet av diskussionerna i sina politiska överläggningar som en positiv och konkret utgångspunkt för utformningen av internets framtid på grundval av en flerpartsstrategi.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de berörda EU-institutionerna att fortsatt låta forumet vara en prioriterad fråga och att även framöver stödja forumet och dess sekretariat, samt att bidra till utvecklingen av en effektiv och oberoende organisation som kan utöva sitt mandat och bidra till den framväxande modellen för förvaltning av internet.

4.  Europaparlamentet betonar att parlamentet bör fortsätta att delta i framtida möten i forumet med en betydande delegation för att tillsammans med medlemsstaterna och kommissionen på ett ändamålsenligt sätt bidra till utformningen av en EU-strategi för förvaltningen av internet.

5.  Europaparlamentet betonar att tillgången till internet behöver förbättras över hela världen, och understryker att forumet bör öka möjligheterna för alla parter att delta aktivt.

6.  Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för flerpartsmodellen för förvaltning av internet, och uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och alla relevanta parter att ytterligare stärka hållbarheten i denna modell genom att se till att aktörer och processer på nationell, regional och internationell nivå blir mer inkluderande, insynsvänliga och ansvarsskyldiga.

7.  Europaparlamentet betonar att internationaliseringen av internets kärnfunktioner och centrala organisationer måste slutföras. Parlamentet välkomnar det åtagande som USA:s regering gjorde i mars 2014 om överföring av kontrollen över IANA-funktionerna, och betonar att ICANN måste vara fullständigt ansvarsskyldigt och medge obegränsad insyn.

8.  Europaparlamentet betonar att det finns en fast tidsfrist för när man måste ha slutfört förhandlingarna om IANA-funktionerna som kommer att ge en långsiktig lösning på hur man upprätthåller stabilitet och säkerhet på internet, eftersom det nuvarande avtalet mellan ICANN och USA:s regering om övervakningen av IANA-funktionerna löper ut i september 2015.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att intensifiera sina insatser för att stödja ingåendet av denna nya lägliga överenskommelse.

10.  Europaparlamentet uppmanar berörda EU-institutioner att föreslå EU själv som en första internationell partner till ICANN avseende IANA-funktionerna, inklusive en roll där EU är likställt med USA och andra stater i den förklaring av åtaganden som för närvarande reglerar IANA:s tjänster. Parlamentet ser detta som ett viktigt steg för att säkerställa ICANN:s absoluta neutralitet.

11.  Europaparlamentet betonar att man redan kan dra lärdom av de fruktbara diskussioner som hittills förts i forumet och att man kan bygga vidare på dessa, framför allt i fråga om reglering av elektronisk kommunikation samt uppgifts- och integritetsskydd. Parlamentet anser att forumet behöver föra ytterligare diskussioner om frågor som rör it-säkerhet och it-brott, och dessa diskussioner bör handla om allt ifrån att hitta lösningar för att skydda kritisk infrastruktur till att ge enskilda personer och små företag tillgång till lämpliga verktyg för säker kommunikation, särskilt e-autentisering och kryptering. Parlamentet betonar att man behöver säkerställa ett öppet och oberoende internet som fungerar som en global gemensam resurs, kombinerat med icke-diskriminerande tillgång till kunskap i framtiden, på grundval av parternas initiativ och behov, samt yttrandefrihet.

12.  Europaparlamentet betonar att arbetet måste gå vidare med att säkerställa ett rättsligt skydd för nätneutraliteten – som är en nödvändig förutsättning för att garantera informations- och yttrandefrihet –, att stimulera tillväxt och sysselsättning genom att utveckla innovations- och affärsmöjligheter kopplade till internet, och att främja och skydda den kulturella och språkliga mångfalden.

13.  Europaparlamentet understryker att de grundläggande friheterna och mänskliga rättigheterna är icke förhandlingsbara och måste skyddas både online och offline. Parlamentet beklagar att vissa stater med hjälp av censur och andra begränsningar försöker sätta stopp för sina medborgares möjligheter till global uppkoppling, och motsätter sig bestämt tanken på ett statskontrollerat internet och massövervakning av internet.

14.  Europaparlamentet betonar att rätten till personlig integritet på nätet och användares kontroll över sina personuppgifter har stor ekonomisk och social betydelse. Parlamentet anser att sådana rättigheter är grundläggande för demokrati och ett öppet och neutralt internet och för att alla företag ska ha samma villkor på nätet.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaterna och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
(2) EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
(3) EUT C 41 E, 19.2.2009, s. 80.
(4) EUT C 236 E, 12.8.2011, s. 33.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy