Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0097/2015

Předložené texty :

B8-0097/2015

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0034

Přijaté texty
PDF 307kWORD 76k
Středa, 11. února 2015 - Štrasburk
Označování země původu složek masa u zpracovaných potravin
P8_TA(2015)0034B8-0097/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o označování země původu masa u zpracovaných potravin (2014/2875(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004(1) („nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům“), a zejména na čl. 26 odst. 6 a 7 tohoto nařízení,

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 17. prosince 2013 o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka (COM(2013)0755) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise ze dne 17. prosince 2013 nazvaný „Označování původu u masa používaného jako složka potravin: postoje spotřebitelů, možnost realizace různých scénářů a jejich dopad“ (SWD (2013)0437),

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanovují pravidla k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. února 2014 o výše uvedeném prováděcím nařízení Komise ze dne 13. prosince 2013(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2014 o potravinové krizi, podvodech v potravinovém řetězci a jejich potírání(4),

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně označování země původu masa u zpracovaných potravin (O-000091/2014 – B8‑0101/2015),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 6 nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům po Komisi požaduje, aby do 13. prosince 2013 Parlamentu a Radě předložila zprávu o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 7 výše uvedeného nařízení stanoví, že tato zpráva musí mj. zohlednit potřebu spotřebitelů být informováni, proveditelnost povinného uvádění země původu nebo místa provenience a analýzu nákladů a přínosů zavedení takových opatření; vzhledem k tomu, že dále stanoví, že ke zprávě mohou být přiloženy návrhy na změnu relevantních ustanovení právních předpisů EU;

C.  vzhledem k tomu, že dne 17. prosince 2013 Komise řádně zveřejnila zprávu o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka a průvodní pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Označování původu u masa používaného jako složka potravin: postoje spotřebitelů, možnost realizace různých scénářů a jejich dopad“;

D.  vzhledem k tomu, že podle odhadů je 30–50 % celkového objemu poraženého masa – v závislosti na konkrétním členském státě – zpracováno na masné složky do potravin, většinou do mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků;

E.  vzhledem k tomu, že Komise doposud neučinila žádné legislativní návrhy navazujících opatření a uvedla, že další vhodné kroky budou přijaty po diskusi v Parlamentu a v Radě;

F.  vzhledem k tomu, že podle výše uvedené zprávy Komise o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka nejsou stávající systémy sledovatelnosti v EU vhodné k předávání informací o původu v potravinovém řetězci;

G.  vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 2 nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví, že uvedení země původu nebo místa provenience je povinné, pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele v omyl ohledně skutečné země původu nebo místa provenience potraviny, zejména pokud by informace připojená k potravině nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, že potravina je z jiné země původu nebo místa provenience;

H.  vzhledem k tomu, že posouzení dopadů, které podpořilo nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, uvádí, že původ masa má pro spotřebitele v celé Evropské unii prvořadý význam(5);

I.  vzhledem k tomu, že v průzkumu mezi spotřebiteli provedeném v roce 2013 Konsorciem pro hodnocení potravinového řetězce byl z různých skupin potravin, na něž se průzkum vztahoval, největší zájem o označování původu u masných výrobků; vzhledem k tomu, že na základě podrobnějšího zkoumání různých druhů zpracovaných masných výrobků z výsledků průzkumu vyplývá, že je pro více než 90 % respondentů z řad spotřebitelů důležité, aby byl původ označen;

1.  konstatuje, že v důsledku krize spojené s nemocí šílených krav (bovinní spongiformní encefalopatie, BSE) se v EU povinně uvádí země původu u nezpracovaného hovězího masa a výrobků z hovězího masa(6), přičemž předpisy EU pro označování hovězího masa jsou v platnosti od 1. ledna 2002; poznamenává, že uvedené požadavky na označování již zahrnují místo narození, místo chovu a místo porážky;

2.  vzhledem k tomu, že uvedené požadavky, které platí pro nezpracované hovězí maso a výrobky z hovězího masa, vyvolaly u spotřebitelů větší očekávání, pokud jde o informace o původu dalších druhů čerstvého masa, jejichž konzumace je v EU rozšířená, a masa používaného jako složka zpracovaných potravin;

3.  konstatuje, že v 31. bodě odůvodnění nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům se zdůrazňuje, že původ masa má pro spotřebitele prvořadý význam, v důsledku čehož spotřebitelé očekávají, že budou o zemi původu masa řádně informováni; upozorňuje dále na to, že 31. bod odůvodnění uvádí, že zákonné požadavky na označování by měly zohledňovat zásadu proporcionality a správní zátěž pro provozovatele potravinářských podniků a donucovací orgány;

4.  zdůrazňuje, že 90 % společností v odvětví zpracování masa jsou malé a střední podniky; zdůrazňuje, že malé a střední podniky hrají zvláštní úlohu při dosahování růstu a vytváření pracovních míst, přispívají ke konkurenceschopnosti evropského hospodářství a zasazují se o bezpečné a kvalitní potraviny; je přesvědčen, že je zásadní, aby byly v tomto odvětví vytvořeny rovné podmínky pro všechny aktéry;

5.  opětovně vyjadřuje své znepokojení nad potenciálním dopadem podvodů v potravinářství na bezpečnost potravin, zdraví a důvěru spotřebitelů, fungování potravinového řetězce a cenovou stabilitu zemědělských výrobků a zdůrazňuje, že je důležité učinit podvody v potravinářství otázkou, kterou je nutno přednostně řešit, a urychleně tak obnovit důvěru evropských spotřebitelů;

6.  je přesvědčen, že uvádění země nebo místa původu u masa a výrobků z masa samo o sobě nezamezuje podvodům, ale že přísný systém sledovatelnosti místa původu přispívá k odhalování možných porušení a k boji proti nim; konstatuje, že nedávné skandály týkající se potravin, včetně podvodného nahrazování hovězího masa koňským masem, ukázaly, že spotřebitelé chtějí přísnější předpisy v oblasti sledovatelnosti místa původu masa i v oblasti informací poskytovaných spotřebitelům; zdůrazňuje, že přísnější pravidla týkající se sledovatelnosti místa původu by také umožnila příslušným orgánům účinnější vyšetřování případů podvodů v potravinářství;

7.  zdůrazňuje, že v souvislosti s masem používaným jako složka zpracovaných potravin je důležité vzít v úvahu kromě hovězího, vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa také maso koňské, neboť tento druh masa má v tomto typu potravin významný podíl;

8.  zdůrazňuje dále, že zpráva samotné Komise uznává, že více než 90 % respondentů z řad spotřebitelů shledává důležitým, aby bylo na zpracovaných potravinách uvedeno místo původu masa(7); konstatuje, že se jedná o jeden z faktorů, jež mohou ovlivnit chování spotřebitelů;

9.  je přesvědčen, že označování uvádějící původ masa použitého jakožto složka dané potraviny pomůže zajistit lepší sledovatelnost v rámci řetězce dodávky potravin, stabilnější vztahy mezi dodavateli masa a jeho zpracovateli a větší pečlivost provozovatelů potravinářských podniků při výběru dodavatelů a produktů;

10.  má za to, že při označování potravin je nutné zohlednit transparentnost informací a jejich srozumitelnost pro spotřebitele a zároveň umožnit hospodářskou životaschopnost evropských podniků za podmínek přijatelných z hlediska kupní síly spotřebitelů;

11.  upozorňuje na skutečnost, že pokud se jedná o dopad na ceny, výsledky výzkumu, který provedla jedna z francouzských spotřebitelských organizací, se výrazně liší od zjištění obsažených ve zprávě Komise ohledně nákladů na zavedení označování země původu; doporučuje se této záležitosti podrobněji věnovat a získat tak jasnější obraz o možných dopadech na ceny, ale pouze tehdy, bude-li se k této záležitosti přistupovat ve spolupráci se spotřebitelskými organizacemi a nebude-li to znamenat prodlevu pro předložení legislativních návrhů;

12.  poukazuje na to, že označování země původu se stane povinným pro nezpracované vepřové, skopové, kozí a drůbeží maso od dubna 2015; vzhledem k tomu, že tuto skutečnost je nutno zohlednit při posuzování nákladů na poskytování informací o původu u těchto druhů masa, jsou-li použity jako složka;

13.  poukazuje na to, že stávající dobrovolné poskytování informací o původu může uvádět spotřebitele v omyl;

14.  vyzývá Komisi, aby tyto dobrovolné režimy označování původu přezkoumala a navrhla jasná, ucelená, harmonizovaná a vynutitelná pravidla, pokud se výrobci rozhodnou dobrovolné označování původu zavést;

15.  konstatuje dále, že ačkoli – jak uvádí zpráva Komise – povinnost uvádět původ v podobě „EU / mimo EU“ by představovala méně nákladnou alternativu, výzkum provedený Evropskou organizací spotřebitelů (BEUC) pokrývající některé členské státy dospěl k závěru, že by to pro spotřebitele nepředstavovalo přijatelné řešení(8);

16.  je přesvědčen, že by Komise měla podrobněji přezkoumat stávající praxi (která je již poměrně široce rozšířená) ze strany některých evropských maloobchodníků i výrobců, pokud jde o označování původu masa u zpracovaných potravin, a informovat o svých zjištěních;

17.  opětovně vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření pro to, aby se předcházení podvodům v potravinářství a boj proti nim staly nedílnou součástí politiky EU a byl vyřešen problém strukturálně zranitelných míst v celkovém potravinářském řetězci, zejména prostřednictvím většího počtu důraznějších kontrol;

18.  naléhavě žádá Komisi, aby přijala prováděcí akt k uplatnění ustanovení čl. 26 odst. 3 nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které se týká uvádění země původu primární složky, pokud se nejedná o stejnou zemi, jako je ta, z níž pochází daná potravina;

19.  naléhavě vyzývá Komisi, aby po své zprávě předložila navazující legislativní návrhy, podle nichž by označování původu masa u zpracovaných potravin bylo povinné, aby tak zajistila větší transparentnost v celém dodavatelském řetězci a lepší informovanost evropských spotřebitelů, přičemž by však měla přihlédnout ke svým posouzením dopadu a zamezit nadměrným nákladům a administrativní zátěži;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.
(2) Úř. věst. L 335, 14.12.2013, s. 19.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2014)0096.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2014)0011.
(5) Viz pracovní dokument útvarů Komise ze dne 30. ledna 2008 provázející návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům – posouzení dopadů v souvislosti s otázkami týkajícími se obecného označování potravin (SEC(2008)0092).
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).
(7) COM (2013)0755, s. 7.
(8) http://www.beuc.org/publications/2013-00043-01-e.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí