Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2154(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0012/2015

Indgivne tekster :

A8-0012/2015

Forhandlinger :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0035

Vedtagne tekster
PDF 157kWORD 72k
Onsdag den 11. februar 2015 - Strasbourg
Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
P8_TA(2015)0035A8-0012/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2014/2154(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000(1) (Cotonouaftalen) og ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005(2) og anden gang i Ouagadougou den 22. juni 2010(3),

–  der henviser til sin holdning af 13. juni 2013 om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005(4),

–  der henviser til forretningsordenen for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU som vedtaget den 3. april 2003(5) og senest ændret i Addis Abeba (Etiopien) den 27. november 2013(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020(7),

–  der henviser til sin holdning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde(8),

–  der henviser til sin beslutning af 12. marts 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for finansiering af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (11. Europæiske Udviklingsfond)(9),

–  der henviser til sin beslutning af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012(10) og til sin afgørelse af 3. april 2014 om afslutningen af regnskaberne for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012(11) samt til sin beslutning af 3. april 2014 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012(12),

–  der henviser til de beslutninger, Den Blandede Parlamentariske Forsamling vedtog den 27. november 2013 om: overholdelse af retsstatsprincippet og betydningen af et upartisk og uafhængigt retsvæsen, Syd-Syd-samarbejde og trekantssamarbejde: muligheder og udfordringer for AVS-landene, den sociale og miljømæssige virkning af pastoralisme i AVS-landene og sikkerhed i De Store Søers Område,

–  der henviser til de beslutninger, Den Blandede Parlamentariske Forsamling vedtog den 19. juni 2013 om: de nye farer, som militærkup udgør for demokratiet og den politiske stabilitet i AVS-landene, samt det internationale samfunds rolle, økonomiske partnerskabsaftaler – de næste skridt, menneskelige ressourcer inden for sundhedssektoren i AVS-landene, situationen i Republikken Guinea og situationen i Den Centralafrikanske Republik;

–  der henviser til de beslutninger, Den Blandede Parlamentariske Forsamling vedtog den 29. november 2012 om: den politiske og humanitære krise i Somalia: udfordringerne for EU og AVS-Gruppen, ikt-baserede iværksætteraktiviteter og deres indvirkning på udviklingen i AVS-landene samt vigtigheden af adgang til energi for bæredygtig økonomisk udvikling og virkeliggørelsen af 2015-målene,

–  der henviser til de beslutninger, Den Blandede Parlamentariske Forsamling vedtog den 30. maj 2012 om: de politiske konsekvenser af konflikten i Libyen for AVS-nabolandene og EU-staterne, prisudsving, de globale markeder for landbrugsprodukter, deres funktion og indvirkning på fødevaresikkerheden i AVS-landene, samt de sociale og miljømæssige konsekvenser af minedrift i AVS-lande,

–  der henviser til kommunikéet vedtaget den 19. juli 2013 i Abuja (Nigeria) i forbindelse med det regionale møde for AVS Vestafrika(13),

–  der henviser til kommunikéet vedtaget den 16. februar 2013 i Santo Domingo (Den Dominikanske Republik) i forbindelse med det regionale møde for AVS Vestindien(14),

–  der henviser til kommunikéet vedtaget den 20. juli 2012 i Apia (Samoa) i forbindelse med det regionale møde for AVS Stillehavsområdet(15),

–  der henviser til kommunikéet vedtaget den 24. februar 2012 i Lusaka (Zambia) i forbindelse med det regionale møde for AVS Det Sydlige Afrika(16),

–  der henviser til adfærdskodeksen, som blev vedtaget den 19. juni 2013, for medlemmer af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, der deltager i valgobservationsdelegationer,

–  der henviser til FN's årtusindeerklæring af 18. september 2000, hvor 2015-målene fastsættes som målsætninger, der er opstillet af det internationale samfund i fællesskab med henblik på udryddelse af fattigdom,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring" (COM(2011)0637),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget (A8-0012/2015),

A.  der henviser til, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU har en unik status, idet den er den eneste multilaterale interparlamentariske forsamling, der er oprettet som led i en international aftale, Cotonouaftalen;

B.  der henviser til, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU har udviklet sig til en ægte parlamentarisk forsamling, der tilvejebringer et forum for en åben og ligefrem drøftelse af spørgsmål, som er centrale for udviklingssamarbejde, og yder et væsentligt bidrag til det jævnbyrdige partnerskab mellem AVS-landene og EU;

C.  der henviser til, at Cotonouaftalen mellem medlemmerne af Gruppen af AVS-stater og EU er centreret omkring målet om at mindske, og i sidste ende udrydde, fattigdom; der henviser til, at samarbejdet også bør bidrage til bæredygtig økonomisk udvikling, som er et grundlag for varig fred og sikkerhed og den demokratiske og politiske stabilitet i AVS-landene;

D.  der henviser til, at der blev organiseret undersøgelsesmissioner i 2013 – til Mali for at opnå en bedre forståelse af den skrøbelige situation i landet, til Liberia for at bidrage til den politiske dialog som fastsat i artikel 8 i Cotonouaftalen og til Haiti for at kontrollere genopbygningen og den politiske situation;

E.  der henviser til, at der efter Forsamlingens vedtagelse af en adfærdskodeks for de medlemmer, der deltager i valgobservationsmissioner, er skabt en ny dynamik, der bidrager til merværdi, som det er tilfældet med Den Blandede Parlamentariske Forsamlings fælles missioner til præsidentvalget i Mali og parlamentsvalget og anden runde af præsidentvalget i Madagaskar;

F.  der henviser til, at ændringen af Cotonoupartnerskabsaftalen i 2010 styrkede Den Blandede Parlamentariske Forsamlings rolle og dens regionale dimension;

G.  der henviser til, at der bør sikres en fuldstændig inddragelse af Den Blandede Parlamentariske Forsamling i rammen for den politiske dialog, der føres i overensstemmelse med artikel 8 i Cotonouaftalen;

H.  der henviser til, at det vil være vigtigt at tilskynde til en regelmæssig uformel dialog på grundlag af solide analyser med forskellige kategorier af relevante officielle og uofficielle aktører inden for AVS-EU's cirkler (Den Blandede Parlamentariske Forsamling, AVS-EU-Ministerrådet, dialogerne i AVS-EU-regi med den private sektor og civilsamfundet) og inden for andre cirkler, som ikke har nogen direkte interesse i AVS-EU-verdenen;

I.   der henviser til, at næsten alle Den Blandede Parlamentariske Forsamlings europæiske samlinger i perioden 2003-2013 i princippet har fundet sted i det land, der havde det roterende formandskab for EU-Rådet; der henviser til, at de roterende formandskaber er forpligtet til at efterleve de tilsagn, der er givet under Cotonouaftalen i denne henseende;

J.  der henviser til, at BRIKS-landenes (Brasiliens, Ruslands, Indiens, Kinas og Sydafrikas) og andre vækstøkonomiers hastigt stigende indflydelse på globalt plan og i AVS-landene og -regionerne har voksende betydning for Gruppen af AVS-lande og den aktuelle status for forbindelserne mellem AVS og EU;

K.  der henviser til, at akkrediterede parlamentariske assistenter ifølge de nye regler for tjenesterejser, som Europa-Parlamentets Præsidium har vedtaget, ikke længere kan bistå medlemmerne under Den Blandede Parlamentariske Forsamlings samlinger, hvilket har en betydelig indvirkning på det parlamentariske arbejde;

1.  glæder sig over, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling som en af de fælles institutioner under Cotonouaftalen fortsat tilvejebringer en ramme for en åben, demokratisk og omfattende dialog mellem medlemmer af Europa-Parlamentet og parlamentarikere fra AVS-landene om gennemførelsen af denne aftale, herunder kontrol med udviklingssamarbejdet under EUF samt indgåelse og gennemførelse af ØPA'er; glæder sig over, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling evner at være et forum, hvor vanskelige og kontroversielle emner kan drøftes åbent og uden omsvøb; opfordrer derfor til, at den kommende aftale, der skal erstatte Cotonouaftalen, kommer til at indeholde udtrykkelig omtale af ikke-forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering eller kønsidentitet, som Europa-Parlamentet mange gange har krævet;

2.  understreger, at det er nødvendigt at styrke den politiske dialog, og fremhæver i denne forbindelse Den Blandede Parlamentariske Forsamlings rolle med hensyn til at fremme og forsvare de principper, der er fastsat i Cotonouaftalens artikel 9, navnlig dem der vedrører retsstatsforhold og god regeringsførelse;

3.  fremhæver merværdien af at holde Den Blandede Parlamentariske Forsamlings samlinger i de EU-medlemsstater, der har det roterende rådsformandskab, og mener, at dette rotationsprincip bør fastholdes fremover; udtrykker bekymring over de uheldige omstændigheder, der førte til, at det irske formandskab ikke var vært for den 25. samling; roser imidlertid Danmarks regering for at indvilge i at være vært for den yderst vellykkede 23. samling i Horsens, hvor der blev skabt kulturelle og uddannelsesmæssige forbindelser mellem borgerne i Horsens og delegerede fra AVS-landene; beklager dybt den manglende interesse, som nogle EU-medlemsstater, der har haft eller forventes at få det roterende rådsformandskab i fremtiden, har udvist med hensyn til at være værter for Den Blandede Parlamentariske Forsamlings samlinger; opfordrer alle EU-medlemsstater, der har det roterende rådsformandskab, til at engagere sig mere indgående i forberedelserne til, organiseringen af og værtsskabet for Den Blandede Parlamentariske Forsamlings samlinger;

4.  fremhæver betydningen af Den Blandede Parlamentariske Forsamlings samlinger og møderne i de stående udvalg, men beklager, at der ofte har været ulige deltagelse af EU-medlemmer og AVS-medlemmer, og er bekymret over den faldende deltagelse af EP-medlemmer, især under afstemningerne; bemærker, at der har været en mere ligelig deltagelse i missioner, som f.eks. de regionale møder, og håber, at disse eksempler vil blive fulgt ved fremtidige samlinger i Den Blandede Parlamentariske Forsamling, som finder sted i Bruxelles;

5.  minder om det tilsagn, som den tidligere næstformand i Kommissionen/højtstående repræsentant gav om, at EU-Rådet bør være repræsenteret på ministerniveau ved Forsamlingens samlinger, og opfordrer den nye næstformand i Kommissionen/højtstående repræsentant til at respektere dette tilsagn;

6.  minder om AVS-EU-Ministerrådets forpligtelse til at forelægge en årsberetning for Forsamlingen om gennemførelsen af Cotonouaftalen, som bør indeholde elementer vedrørende politiske, socioøkonomiske og miljømæssige resultater, i stedet for blot at være en simpel redegørelse for de afholdte samlinger;

7.  minder om, at de fælles institutioner i henhold til artikel 14 i den ændrede Cotonouaftale skal bestræbe sig på at tilsikre samordning, sammenhæng og komplementaritet samt en effektiv og gensidig informationsstrøm; er af den opfattelse, at ligesom Europa-Parlamentets formand indbydes til møderne i Det Europæiske Råd, bør de to formænd for Den Blandede Parlamentariske Forsamling have mulighed for at deltage i møderne i AVS-EU-Ministerrådet; anmoder næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant om yderligere at forbedre det eksisterende samarbejde og sørge for, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling indbydes til at deltage i det næste AVS-EU-Ministerrådsmøde;

8.  fremhæver den afgørende rolle, som AVS-landenes nationale parlamenter, lokale myndigheder og ikke-statslige aktører spiller i de forberedende faser og overvågningen af landestrategidokumenter og regionale strategidokumenter og gennemførelsen af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF); opfordrer Kommissionen og AVS-landenes regeringer til at sikre deres deltagelse ved i rette tid at forsyne AVS-landenes parlamenter med al til rådighed værende information og bistå dem med at udøve demokratisk kontrol, navnlig gennem kapacitetsopbygning;

9.  bemærker det arbejde, der udføres i arbejdsgrupperne under Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg om kontrol i forbindelse med vurdering og overvågning af programmeringsdokumenterne for AVS-lande og -regioner under den 11. Europæiske Udviklingsfond, og efterlyser en procedure for afrapportering til Den Blandede Parlamentariske Forsamling om resultaterne af denne proces;

10.  roser Den Blandede Parlamentariske Forsamlings Præsidium for, at det udvider sit arbejde til at række ud over rent administrative opgaver og også anvender sine møder til politiske drøftelser ved på dagsordenerne for sine møder i Bruxelles og Addis Abeba at medtage væsentlige spørgsmål af fælles interesse, som f.eks. "de fremtidige forbindelser mellem AVS og EU efter 2020"; anmoder om, at denne praksis videreføres fremover;

11.  opfordrer Den Blandede Parlamentariske Forsamlings Præsidium til at udvikle en mere strategisk orientering i relation til Forsamlingens arbejdsprogram og de stående udvalgs valg af betænkninger, således at det sikres, at betænkningerne er nært forbundne med Den Blandede Parlamentariske Forsamlings strategiske mål og navnlig bidrager til forhandlingerne om udviklingsrammen for perioden efter 2015 og forbindelserne mellem EU og AVS efter 2020;

12.  udtrykker på ny sin dybeste bekymring over forværringen af den politiske og humanitære situation i flere AVS-lande og -regioner, herunder de interne og eksterne eftervirkninger af sådanne situationer på forskellige niveauer, og giver udtryk for solidaritet med de berørte befolkninger; opfordrer Den Blandede Parlamentariske Forsamling til fortsat at overvåge situationen i de AVS-lande, der befinder sig i krisesituationer, til at være mere opmærksom på skrøbelige stater og til at kræve, at AVS- og EU-staterne bekæmper udbruddet af ebolavirus i Vestafrika på en koordineret måde;

13.  glæder sig over Den Blandede Parlamentariske Forsamlings stadig mere parlamentariske – og dermed politiske – karakter og den stadig mere aktive rolle, som dens medlemmer spiller, samt den forbedrede kvalitet af Forsamlingens drøftelser, som yder et afgørende bidrag til AVS-EU-partnerskabet; opfordrer Den Blandede Parlamentariske Forsamling til at styrke dialogen om menneskerettighederne i overensstemmelse med FN-erklæringen om menneskerettighederne og Cotonouaftalen og sætte denne dialog på Forsamlingens dagsorden som et fast tilbagevendende punkt;

14.  henleder opmærksomheden på, at drøftelsen om forbindelserne mellem AVS og EU efter 2020 og AVS-Gruppens fremtid er i gang, og understreger vigtigheden af den rolle, som Den Blandede Parlamentariske Forsamling bør spille i denne proces; fremhæver i denne forbindelse behovet for et omfattende og forstærket fælles parlamentarisk tilsyn, uafhængigt af det endelige resultat; understreger, at en eventuel kommende aftale, der skal træde i stedet for Cotonouaftalen, bør indeholde udtrykkelig omtale af ikke-forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering eller kønsidentitet, som Europa-Parlamentet mange gange har krævet;

15.  giver på ny udtryk for sin dybe bekymring over, at der i nogle AVS-lande vedtages og drøftes lovgivning, der yderligere kriminaliserer homoseksualitet; opfordrer Den Blandede Parlamentariske Forsamling til at sætte dette på dagsordenen for dens drøftelser; kræver en styrkelse af princippet om de ufravigelige menneskerettighedsklausuler og sanktionerne i tilfælde af manglende overholdelse, bl.a. med hensyn til forskelsbehandling på grund af køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller kønsidentitet samt forskelsbehandling af hiv/aids-ramte;

16.  mener, at drøftelserne om, hvad der skal ske efter Cotonou, bør være en anledning til grundigt at analysere både fiaskoer og succeser for den nuværende aftale med hensyn til bæredygtig socioøkonomisk udvikling i AVS-landene; mener desuden, at enhver form for fremtidigt udviklingssamarbejde og økonomisk samarbejde mellem AVS og EU såvel som handels- og investeringsordninger bør sikre, at intet AVS-lands situation forringes;

17.  opfordrer Den Blandede Parlamentariske Forsamlings Præsidium til blandt Forsamlingens medlemmer at udpege to faste ordførere for udviklingsvenlig politikkohærens til at arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentets faste ordfører og til at udarbejde en halvårlig rapport om gennemførelsen af artikel 12 i den reviderede Cotonouaftale;

18.  mener, at der sideløbende med Den Blandede Parlamentariske Forsamlings samlinger bør holdes møder med civilsamfundsorganisationer, der er aktive i de pågældende lande, med det formål at skabe en bredere vision og drage nytte af deres erfaringsbase og aktiviteter og fremhæve bedste praksis med henblik på at knytte tættere bånd til disse organisationer;

19.  fastholder, at ØPA'er med AVS-lande bør tjene udviklingsmål, der afspejler både nationale og regionale interesser og AVS-befolkningernes behov, med henblik på at mindske fattigdom, nå 2015-målene og sikre respekt for grundlæggende menneskerettigheder, herunder socioøkonomiske rettigheder såsom retten til mad eller retten til adgang til grundlæggende offentlige tjenester;

20.  anmoder Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om at udvikle en fælles tilgang til fastlæggelsen af den fremtidige udviklingsramme for perioden efter 2015; tilskynder Den Blandede Parlamentariske Forsamlings medlemmer til at engagere sig i forhandlingerne om de nye mål for bæredygtig udvikling;

21.  glæder sig over, at der i 2012 og 2013 blev afholdt vellykkede regionale møder, som fastsat i Cotonouaftalen og Den Blandede Parlamentariske Forsamlings forretningsorden; anerkender, at disse møder muliggør en oprigtig udveksling af synspunkter vedrørende regionale spørgsmål, herunder konfliktforebyggelse og konfliktløsning, regional integration og regionalt samarbejde samt forhandlingerne om WTO-kompatible økonomiske partnerskabsaftaler; roser arrangørerne af de vellykkede møder i Nigeria, Den Dominikanske Republik, Samoa og Zambia;

22.  fremhæver betydningen af de workshops, der er arrangeret i forbindelse med Den Blandede Parlamentariske Forsamlings møder, og som komplementerer drøftelserne i plenum; anmoder Præsidiet, som er ansvarligt for at overvåge opfølgningen på Forsamlingens beslutninger og afgørelser, om at forstærke sin rolle og følge op med formanden og ordføreren for det relevante stående udvalg;

23.  ser med tilfredshed på deltagelsen af Europa-Parlamentets medformand for Den Blandede Parlamentariske Forsamling i uformelle møder for EU's udviklingsministre og i det syvende topmøde for AVS-landenes stats- og regeringschefer;

24.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin praksis med at levere skriftlige svar forud for de forespørgsler til mundtlig besvarelse, der stilles under Forsamlingens samlinger;

25.  opfordrer stater, der endnu ikke har gjort det, til at ratificere den reviderede Cotonouaftale;

26.  roser kommissær Piebalgs for hans engagerede deltagelse i Forsamlingens arbejde og den høje kvalitet af hans bidrag;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, AVS-EU-Ministerrådet, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Blandede Parlamentariske Forsamlings Præsidium samt regeringerne og parlamenterne i Danmark, Surinam, Irland og Etiopien.

(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(2) EUT L 287 af 28.10.2005, s. 4.
(3) EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0273.
(5) EUT C 231 af 26.9.2003, s. 68.
(6) EUT C 64 af 4.3.2014, s. 38.
(7) EUT L 77 af 15.3.2014, s. 44.
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0571.
(9) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0076.
(10) EUT L 266 af 5.9.2014, s. 145.
(11) EUT L 266 af 5.9.2014, s. 158.
(12) EUT L 266 af 5.9.2014, s. 147..
(13) APP 101.509.
(14) APP 101.351.
(15) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf
(16) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik