Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2154(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0012/2015

Predkladané texty :

A8-0012/2015

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0035

Prijaté texty
PDF 255kWORD 88k
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg
Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ
P8_TA(2015)0035A8-0012/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (2014/2154(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000(1) (dohoda z Cotonou), prvýkrát zmenenú v Luxemburgu 25. júna 2005(2) a druhýkrát zmenenú v Ouagadougou 22. júna 2010(3),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 13. júna 2013 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000, prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005(4),

–  so zreteľom na rokovací poriadok Spoločného parlamentného zhromaždenia (SPZ) AKT – EÚ prijatý 3. apríla 2003(5) a naposledy zmenený 27. novembra 2013 v Addis Abebe (Etiópia)(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 2020(7),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 11. decembra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2013 o príprave viacročného finančného rámca týkajúceho sa financovania spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a územiami na obdobie rokov 2014 – 2020 (11. európsky rozvojový fond)(9),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 3. apríla 2014 o absolutóriu za plnenie ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012(10), rozhodnutie z 3. apríla 2014 o účtovnej závierke ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012(11) a na svoje uznesenie z 3. apríla 2014 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012(12),

–  so zreteľom na uznesenia prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením 27. novembra 2013 o: rešpektovaní zásad právneho štátu a úlohe nestranného a nezávislého súdnictva; spolupráci juh – juh a trojstrannej spolupráci: príležitosti a výzvy pre krajiny AKT; sociálnom a environmentálnom vplyve pastierstva v krajinách AKT a o bezpečnosti v oblasti Veľkých jazier;

–  so zreteľom na uznesenia prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením 19. júna 2013 o: opätovnom ohrozovaní demokracie a politickej stability vojenskými prevratmi v krajinách AKT a úlohe medzinárodného spoločenstva; dohodách o hospodárskom partnerstve – ďalší postup; ľudských zdrojoch v oblasti zdravotníctva v krajinách AKT; situácii v Guinejskej republike; a o situácii v Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na uznesenia prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením 29. novembra 2012 o: politickej a humanitárnej kríze v Somálsku: výzvach pre Európsku úniu a skupinu AKT; podnikaní založenom na IKT a jeho vplyve na rozvoj v krajinách AKT; a o dôležitosti prístupu k energii pre trvalo udržateľný hospodársky rozvoj a dosahovanie miléniových rozvojových cieľov;

–  so zreteľom na uznesenia prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením 30. mája 2012 o: politickom vplyve konfliktu v Líbyi na susediace krajiny AKT a štáty EÚ; nestálosti cien, fungovaní globálnych trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ich vplyve na potravinovú bezpečnosť v krajinách AKT; a sociálnom a environmentálnom vplyve ťažby v krajinách AKT;

–  so zreteľom na komuniké, ktoré SPZ prijalo na západoafrickej regionálnej schôdzi 19. júla 2013 v Abuji (Nigéria)(13),

–  so zreteľom na komuniké, ktoré SPZ prijalo na karibskej regionálnej schôdzi 16. februára 2013 v Santo Domingu (Dominikánska republika)(14),

–  so zreteľom na komuniké, ktoré SPZ prijalo na tichomorskej regionálnej schôdzi 20. júla 2012 v Apii (Samoa)(15),

–  so zreteľom na komuniké, ktoré SPZ prijalo na juhoafrickej regionálnej schôdzi 24. februára 2012 v Lusake (Zambia)(16),

–  so zreteľom na kódex správania členov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ pôsobiacich vo volebných pozorovateľských misiách, ktorý bol prijatý 19. júna 2013,

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 18. septembra 2000, ktorá stanovuje miléniové rozvojové ciele (RCM) ako ciele spoločne určené medzinárodným spoločenstvom na odstránenie chudoby,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien (COM(2011)0637),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A8-0012/2015),

A.  keďže SPZ AKT – EÚ má jedinečné postavenie, pretože je jediným mnohostranným medziparlamentným zhromaždením, ktoré bolo vytvorené na základe medzinárodnej dohody – dohody z Cotonou;

B.  keďže zo SPZ sa stalo skutočným parlamentným zhromaždením, ktoré slúži ako fórum na otvorené a úprimné diskusie o otázkach s kľúčovým významom pre rozvojovú spoluprácu a podstatnou mierou prispieva k partnerstvu medzi krajinami AKT a EÚ založenom na rovnakých podmienkach;

C.  keďže ústredným cieľom dohody z Cotonou medzi štátmi, ktoré patria do skupiny AKT, a EÚ je zníženie a nakoniec odstránenie chudoby; keďže spolupráca by mala prispieť aj k udržateľnému hospodárskemu rozvoju, ktorý je základom trvalého mieru a bezpečnosti, a demokratickej a politickej stabilite krajín AKT;

D.  keďže v roku 2013 boli vyslané informačné a študijné misie do Mali s cieľom lepšie pochopiť situáciu v krajine, do Libérie s cieľom prispieť k politickému dialógu v súlade s článkom 8 dohody z Cotonou a na Haiti s cieľom preskúmať rekonštrukciu a politickú situáciu;

E.  keďže po tom, ako zhromaždenie prijalo kódex správania členov zhromaždenia pôsobiacich vo volebných pozorovateľských misiách, vzniklo nové dynamické prostredie, ktoré zvyšuje pridanú hodnotu, napríklad v prípade spoločných misií SPZ vysielaných na prezidentské voľby v Mali a parlamentné voľby a druhé kolo prezidentských volieb na Madagaskare;

F.  keďže revízia dohody o partnerstve z Cotonou v roku 2010 posilnila úlohu a regionálny rozmer SPZ;

G.  keďže by sa malo zaručiť plné zapojenie SPZ do politického dialógu prebiehajúceho v súlade s článkom 8 dohody z Cotonou;

H.  keďže je dôležité podnietiť pravidelný neformálny dialóg s rôznymi kategóriami významných oficiálnych a neoficiálnych aktérov založený na dôkladnej analýze, a to v rámci kruhov AKT – EÚ (Spoločné parlamentné zhromaždenie, Rada ministrov AKT – EÚ, dialógy AKT – EÚ týkajúce sa súkromného sektora a občianskej spoločnosti) a iných kruhov, ktoré nemajú priamy záujem na dianí vo svete AKT – EÚ;

I.   keďže od roku 2003 do roku 2013 sa všetky európske zasadnutia SPZ v zásade konali v krajine, ktorá práve predsedala Rade Európskej únie; keďže rotujúce predsedníctva musia dodržiavať záväzky prijaté v tejto súvislosti v rámci dohody z Cotonou;

J.  keďže rýchly rast krajín BRICS (Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky) a ďalších rozvíjajúcich sa ekonomík na celosvetovej úrovni a v krajinách a regiónoch AKT má stále väčší vplyv na skupinu AKT a na súčasný stav vzťahov medzi AKT a EÚ;

K.  keďže podľa nových pravidiel upravujúcich cestovanie, ktoré prijalo Predsedníctvo Európskeho parlamentu, akreditovaní parlamentní asistenti už nemôžu asistovať poslancom na plenárnych zasadnutiach SPZ, čo má výrazný vplyv na parlamentné činnosti;

1.  víta skutočnosť, že SPZ ako jedna zo spoločných inštitúcií v rámci dohody z Cotonou naďalej poskytuje rámec pre otvorený, demokratický a komplexný dialóg medzi poslancami Európskeho parlamentu a poslancami z krajín AKT o vykonávaní tejto dohody vrátane dohľadu nad rozvojovou spoluprácou v rámci ERF a o uzatváraní a vykonávaní dohôd o hospodárskom partnerstve; víta skutočnosť, že SPZ slúži ako fórum, na ktorom sa môže úprimne a otvorene diskutovať o náročných a sporných otázkach; žiada preto, aby budúca dohoda, ktorá nahradí Dohodu z Cotonou, obsahovala výslovnú zmienku o nediskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, čo Európsky parlament už mnohokrát požadoval;

2.  zdôrazňuje, že je potrebné posilniť politický dialóg, a v tejto súvislosti podčiarkuje úlohu SPZ pri presadzovaní a hájení zásad uvedených v článku 9 Dohody z Cotonou, najmä tých, ktoré sa týkajú zásady právneho štátu a dobrej správy;

3.  zdôrazňuje pridanú hodnotu organizovania zasadnutí SPZ v členských štátoch EÚ, ktoré práve predsedajú Rade EÚ, a domnieva sa, že rotujúce predsedníctvo by malo fungovať aj v budúcnosti; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nepriaznivými okolnosťami, na základe ktorých sa írske predsedníctvo rozhodlo, že neusporiada 25. zasadnutie SPZ; oceňuje však, že vláda Dánska súhlasila s usporiadaním 23. zasadnutia v Horsense, ktoré bolo mimoriadne úspešné a kde sa vytvorili vzťahy v oblasti kultúry a vzdelávania medzi občanmi Horsensu a delegátmi AKT; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom záujmu o usporiadanie zasadnutí SPZ zo strany niektorých členských štátov EÚ, ktoré už predsedali alebo v budúcnosti majú predsedať Rade EÚ v rámci rotujúceho predsedníctva; vyzýva každý členský štát EÚ, ktorý bude predsedať Rade EÚ, aby sa dôkladnejšie zapojil do prípravy, organizácie a hostenia zasadnutí SPZ;

4.  zdôrazňuje význam zasadnutí SPZ vrátane schôdzí stálych výborov, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že členské štáty EÚ a štáty AKT boli na nich často nerovnomerne zastúpené, a vyjadruje znepokojenie nad klesajúcou účasťou poslancov EP, najmä počas hlasovaní; konštatuje, že na misiách, napríklad na regionálnych schôdzach, bola účasť vyrovnanejšia, a dúfa, že budúce zasadnutia SPZ v Bruseli budú tento príklad nasledovať;

5.  pripomína záväzok podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky, podľa ktorého by Rada EÚ mala byť zastúpená na zasadnutiach zhromaždenia na ministerskej úrovni, a vyzýva budúceho podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa, aby tento záväzok dodržiaval;

6.  pripomína povinnosť Rady ministrov AKT – EÚ predložiť zhromaždeniu ročnú správu o vykonávaní Dohody z Cotonou, ktorá by mala obsahovať skôr politické a sociálno-ekonomické prvky a prvky vplyvu na životné prostredie, a nielen zoznam zorganizovaných schôdzí;

7.  pripomína, že v súlade s článkom 14 prepracovanej dohody z Cotonou sa spoločné inštitúcie usilujú o zabezpečenie koordinácie, súdržnosti a doplnkovosti, ako aj o účinný a vzájomný tok informácií; zastáva názor, že keďže predseda Európskeho parlamentu je pozývaný na zasadnutia Európskej rady, obidvaja spolupredsedovia SPZ by mali mať možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady ministrov AKT – EÚ; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby ďalej zlepšovala súčasnú spoluprácu a zabezpečila, že SPZ bude prizvané na budúce zasadnutie spoločnej rady;

8.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu národných parlamentov, miestnych orgánov a neštátnych subjektov z krajín AKT v prípravných fázach a pri monitorovaní strategických dokumentov krajín alebo regiónov, ako aj pri uplatňovaní Európskeho rozvojového fondu; vyzýva Komisiu a vlády AKT, aby svoju účasť zabezpečili tým, že parlamentom krajín AKT včas poskytnú všetky dostupné informácie a budú im pomáhať pri vykonávaní demokratickej kontroly, najmä budovaním kapacít;

9.  berie na vedomie činnosť pracovných skupín Výboru Európskeho parlamentu pre rozvoj týkajúcu sa kontroly hodnotenia a monitorovania programových dokumentov pre krajiny a regióny AKT v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu a žiada o postup oznamovania výsledkov tohto procesu členom SPZ;

10.  blahoželá predsedníctvu SPZ k rozšíreniu jeho činnosti nad rámec čisto administratívnych úloh a víta, že svoje schôdze využíva aj na politické diskusie, a to tým, že do programu svojich schôdzí v Bruseli a v Addis Abebe zaradilo významné otázky spoločného významu, napríklad budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020; vyzýva ho, aby tento postup uplatňovalo aj v budúcnosti;

11.  vyzýva predsedníctvo SPZ, aby strategickejšie pristupovalo k pracovnému programu zhromaždenia a k výberu správ jeho stálych výborov s cieľom zabezpečiť, aby tieto správy úzko súviseli so strategickými cieľmi SPZ a aby prispievali najmä k rokovaniam o rozvojovom rámci na obdobie po roku 2015 a o vzťahoch EÚ – AKT po roku 2020;

12.  opäť vyslovuje svoje hlboké znepokojenie nad zhoršovaním politickej a humanitárnej situácie v niektorých krajinách a regiónoch AKT, ako aj nad následkami tejto situácie na rôznych úrovniach v týchto krajinách a mimo nich, a vyjadruje solidaritu s postihnutým obyvateľstvom; vyzýva SPZ, aby naďalej monitorovalo situáciu v krajinách AKT, ktoré sa nachádzajú v kríze, aby sa zameriavalo na to, v akom stave je nestabilita štátu, a vyzýva krajiny AKT a členské štáty EÚ, aby koordinovaným spôsobom bojovali proti rozšíreniu vírusu ebola v západnej Afrike;

13.  víta skutočnosť, že sa čoraz viac posilňuje parlamentný – a teda politický – charakter SPZ a že jeho členovia sú čoraz aktívnejší a diskusie kvalitnejšie, čo zásadným spôsobom prispieva k budovaniu partnerstva AKT – EÚ; vyzýva SPZ, aby posilnilo dialóg o ľudských právach v súlade s Deklaráciou OSN o ľudských právach a Dohodou z Cotonou a aby tento dialóg pravidelne zaraďovalo do programu svojich rokovaní;

14.  upozorňuje na skutočnosť, že diskusia o vzťahoch medzi AKT a EÚ po roku 2020 a budúcnosti skupiny AKT už prebieha, a zdôrazňuje význam úlohy, ktorú by malo v tomto procese zohrávať SPZ; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že nezávisle od konečného výsledku je potrebný komplexný a posilnený spoločný parlamentný dohľad; zdôrazňuje, že akákoľvek budúca dohoda, ktorá nahradí Dohodu z Cotonou, by mala výslovne uvádzať zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, čo už Parlament mnohokrát požadoval;

15.  opätovne vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad prijímaním a prerokúvaním právnych predpisov, ktoré naďalej kriminalizujú homosexualitu, v niektorých krajinách AKT; vyzýva SPZ, aby túto problematiku zaradilo do programu svojich rokovaní; žiada o posilnenie zásady pevne stanovených doložiek o ľudských právach a sankcií za nedodržanie takýchto doložiek, okrem iného so zreteľom na diskrimináciu na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, rodovej identity a na diskrimináciu ľudí postihnutých HIV/AIDS;

16.  domnieva sa, že rokovania o situácii po skončení platnosti Dohody z Cotonou by mali byť príležitosťou na dôkladný rozbor zlyhaní a úspechov súčasnej dohody z hľadiska udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja krajín AKT; je tiež presvedčený, že budúca rozvojová a hospodárska spolupráca a obchodné a investičné dohody medzi AKT a EÚ by mali zabezpečiť, že sa žiadna krajina AKT neocitne v horšom postavení;

17.  vyzýva predsedníctvo SPZ, aby v rámci SPZ vymenovalo dvoch stálych spoluspravodajcov pre oblasť súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktorí budú úzko spolupracovať so stálym spravodajcom Európskeho parlamentu pre túto oblasť, a aby vypracovalo polročnú správu o vykonávaní článku 12 revidovanej Dohody z Cotonou;

18.  je presvedčený, že popri zasadnutiach SPZ by sa mali uskutočňovať stretnutia s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v daných krajinách, s cieľom získať širší obraz a využiť ich skúsenosti a činnosti, pričom sa zdôraznia najlepšie postupy, a to v záujme upevnenia väzieb s týmito organizáciami;

19.  trvá na tom, že DHP s krajinami AKT by mali slúžiť rozvojovým cieľom, ktoré odrážajú vnútroštátne a regionálne záujmy a potreby obyvateľov krajín AKT, v záujme znižovania chudoby, napĺňania miléniových rozvojových cieľov a dodržiavania základných ľudských práv vrátane sociálno–ekonomických práv, ako je právo na výživu alebo právo na prístup k základným verejným službám;

20.  vyzýva SPZ EÚ – AKT, aby vypracovalo spoločný postup definovania budúceho rozvojového rámca na obdobie po roku 2015; nabáda k zapojeniu členov SPZ do rokovaní o nových cieľoch udržateľného rozvoja;

21.  víta skutočnosť, že v rokoch 2012 a 2013 sa konali úspešné regionálne schôdze v súlade s dohodou z Cotonou a s rokovacím poriadkom SPZ; uznáva, že tieto schôdze umožnili skutočnú výmenu názorov o regionálnych otázkach, a to aj o predchádzaní konfliktom a ich riešení, regionálnej integrácii a spolupráci, a rokovania o dohodách o hospodárskom partnerstve v súlade s pravidlami WTO; vyslovuje uznanie organizátorom úspešných schôdzí v Nigérii, Dominikánskej republike, Samoe a Zambii;

22.  zdôrazňuje význam seminárov, ktoré sa konajú počas zasadnutí SPZ a ktoré dopĺňajú rozpravy v pléne; vyzýva Predsedníctvo, ktoré má za úlohu dohliadať na následné opatrenia vyplývajúce z uznesení a rozhodnutí zhromaždenia, aby upevnilo svoju úlohu a vykonávalo tento dohľad v spolupráci s predsedom a spravodajcom príslušného stáleho výboru;

23.  víta účasť spolupredsedu SPZ zastupujúceho EP na neformálnych stretnutiach ministrov rozvoja členských štátov EÚ a na 7. samite hláv štátov a predsedov vlád krajín AKT;

24.  vyzýva Komisiu, aby naďalej poskytovala písomné odpovede na ústne otázky položené na každom zasadnutí zhromaždenia;

25.  vyzýva štáty, ktoré doteraz neratifikovali revidovanú Dohodu z Cotonou, aby tento krok uskutočnili;

26.  vyslovuje uznanie komisárovi Piebalgsovi za jeho oddané zapájanie sa a cenný prínos k činnosti SPZ;

27.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade AKT, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, predsedníctvu SPZ a vládam a parlamentom Dánska, Surinamu, Írska a Etiópie.

(1) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4.
(3) Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0273.
(5) Ú. v. EÚ C 231, 26.9.2003, s. 68.
(6) Ú. v. EÚ C 64, 4.3.2014, s. 38.
(7) Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 44.
(8) Prijaté texty, P7_TA(2013)0571.
(9) Prijaté texty, P7_TA(2013)0076.
(10) Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 145.
(11) Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 158.
(12) Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 147.
(13) APP 101.509.
(14) APP 101.351.
(15) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf
(16) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia